intTypePromotion=1

Quyết định số 336/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Chia sẻ: An Lac Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1
lượt xem
0
download

Quyết định số 336/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 336/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 336/2019/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐIỆN BIÊN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 336/QĐ­UBND Điện Biên, ngày 19 tháng 4 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC  HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO, THUỘC  THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN  BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ   tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi,  bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm  Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục  hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao, thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên (có Danh mục cụ thể kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ tục hành chính có số thứ tự 37, 38, 39 phần I, ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ­ UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh  mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp thuộc phạm vi,  chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, hết hiệu lực kể từ ngày  Quyết định này có hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và  các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     CHỦ TỊCH Mùa A Sơn   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN
  2. (Ban hành kèm theo Quyết định số: 336 /QĐ­UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy   ban nhân dân tỉnh Điện Biên) I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH Tên  Địa  Thời  Qua  thủ tục  điểm  Trực  Trực  STT hạn giải  Lệ phí Căn cứ pháp lý dịch vụ  hành  thực  tiếp tuyến quyết BCCI chính hiện 1 Đăng  10 ngày  Bộ  Không  Luật sửa đổi, bổ  x Mức độ  x cai giải  kể từ  phận  quy định sung một số  3 thi đấu, ngày  tiếp  điều của Luật  trận thi  nhận đủ  nhận và  Thể dục, thể  đấu do  hồ sơ  trả kết  thao số  liên  hợp lệ quả ­  26/2018/QH14  đoàn  Văn  ngày 14/6/2018 thể thao  phòng  quốc  Sở Văn  gia  hóa,  hoặc  Thể  liên  thao và  đoàn  Du lịch thể thao  quốc tế  tổ chức  hoặc  đăng cai  tổ chức 2 Đăng  10 ngày  Bộ  Không  Luật sửa đổi, bổ  x Mức độ  x cai giải  kể từ  phận  quy định sung một số  3 thi đấu, ngày  tiếp  điều của Luật  trận thi  nhận đủ  nhận và  Thể dục, thể  đấu thể hồ sơ  trả kết  thao số  thao  hợp lệ quả ­  26/2018/QH14  thành  Văn  ngày 14/6/2018 tích cao  phòng  khác do  Sở Văn  Liên  hóa,  đoàn  Thể  thể thao  thao và  tỉnh,  Du lịch thành  phố  trực  thuộc  trung  ương  tổ chức II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG STT Tên  Thời  Địa  Lệ phí Tên văn bản  Trực  Trực  Qua 
  3. dịch vụ  tiếp tuyến thủ tục hạn giải  điểm  QPPL quy định  BCCI hành  quyết thực  nội dung sửa  1 Đăng  10 ngày  Bộ  Không  Luật sửa đổi, bổ  x Mức độ  x cai tổ  kể từ  phận  quy định sung một số  3 chức  ngày  tiếp  điều của Luật  giải thi  nhận đủ  nhận và  Thể dục, thể  đấu vô  hồ sơ  trả kết  thao số  địch  hợp lệ. quả ­  26/2018/QH14  từng  Văn  ngày 14/6/2018 môn  phòng  thể thao  Sở Văn  của  hóa,  tỉnh,  Thể  thành  thao và  phố  Du lịch trực  thuộc  trung  ương    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản