Quyết định số 3367/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
13
download

Quyết định số 3367/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3367/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3367/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3367/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG NỐI TỪ CẦU NHẬT TÂN ĐẾN SÂN BAY NỘI BÀI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Xét văn bản số 1349/BQL-KHDA2 ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Ban Quản lý Dự án 85 đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài bao gồm các ông (bà) có tên sau đây: Học hàm, Chức danh trong Hội TT Họ tên Nơi công tác học vị đồng 1 Chu Mạnh Hùng Tiến sỹ Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ GTVT Chủ tịch Hội đồng 2 Dương Hồng Sơn Tiến sỹ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi Ủy viên phản biện trường, Viện Khoa học KTTV&MT, Bộ TN&MT 3 Nguyễn Văn Siêm Tiến sỹ Tổng thư ký Hội Môi trường GTVT Ủy viên phản biện Việt Nam 4 Phạm Khang Tiến sỹ Tổng thư ký Hội Đánh giá tác động Ủy viên môi trường Việt Nam 5 Nguyễn Hữu Nhật Thạc sỹ Trung tâm KHCN và Bảo vệ môi Ủy viên trường, Viện KHCN GTVT 6 Đào Thị Anh Điệp Thạc sỹ Phó Chi cục trưởng Chi Cục BVMT Ủy viên Hà Nội, Sở TN&MT Hà Nội 7 Trần Ánh Dương Thạc sỹ Chuyên viên chính Vụ Môi trường, Ủy viên thư ký Bộ GTVT
  2. Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nêu trên và gửi kết quả về Bộ Giao thông vận tải để làm căn cứ ra quyết định phê duyệt. Các chi phí cho hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường của Bộ Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: MT, TC; Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án 85 và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - UBND TP. Hà Nội; - Sở TN&MT TP. Hà Nội; - Lưu: VT, MT. Nguyễn Hồng Trường
Đồng bộ tài khoản