Quyết định số 3373/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 3373/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3373/QĐ-UB về việc duyệt điều chỉnh bổ sung Hồ sơ mời sơ tuyển và Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3373/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 3373/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2004 QUY T Đ NH V DUY T I U CH NH B SUNG H SƠ M I SƠ TUY N VÀ TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D SƠ TUY N. GÓI TH U: S 11, S 12 VÀ S 13; D ÁN: V SINH MÔI TRƯ NG THÀNH PH H CHÍ MINH; I DI N CH U TƯ: BAN QU N LÝ D ÁN V SINH MÔI TRƯ NG THÀNH PH CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 v vi c ban hành Quy ch u th u, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch u th u; Thông tư s 04/2000/TT-BKH ngày 26 tháng 5 năm 2000 và Thông tư s 01/2004/TT-BKH ngày 02 tháng 02 năm 2004 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy ch u th u ; Căn c Quy t nh s 484/Q -TTg ngày 19 tháng 5 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t d án kh thi thoát nư c thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè); Quy t nh s 528/Q -TTg ngày 02 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i i u I - Quy t nh s 484/Q -TTg ngày ngày 19 tháng 5 năm 2000 và Công văn s 450/CP-QHQT ngày 25 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c phê duy t k t qu àm phán c a d án vay v n WB; Căn c Hi p nh tín d ng phát tri n D án v sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè) ư c ký gi a Chính ph nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Ngân hàng Th gi i ngày 05 tháng 7 năm 2001, kho n tín d ng s 3475-VN; Căn c công văn s 313/CP-CN ngày 04 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v k ho ch u th u gói th u s 9 và th c hi n trư c công tác sơ tuy n 4 gói th u thu c giai o n 2 c a d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c – Th Nghè); Căn c quy t nh s 1315/Q -UB ngày 29 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v Duy t H sơ m i sơ tuy n và Tiêu chu n ánh giá h sơ nhà th u d sơ tuy n c a 03 gói th u s 11, s 12 và s 13 (H ng m c Thay th và m r ng h th ng c ng c p 2 – c p 3) thu c giai o n 2 c a d án V sinh môi trư ng thành ph H
  2. Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c – Th Nghè); Xét ngh c a Giám c Ban qu n lý d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh t i công văn s 148/CV-VSMTTP ngày 10 tháng 06 năm 2004 v trình duy t b sung H sơ m i sơ tuy n và Tiêu chu n ánh giá sơ tuy n cho h ng m c Thay th và m r ng h th ng c ng c p 2 – c p 3 thu c d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c – Th Nghè); Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i công văn s 2909/KH T ngày 28 tháng 6 năm 2004; QUY T NNH i u 1.- Duy t i u ch nh, b sung n i dung H sơ m i sơ tuy n và Tiêu chuNn ánh giá h sơ nhà th u d sơ tuy n c a 03 gói th u s 11, s 12 và s 13 (H ng m c Thay th và m r ng h th ng c ng c p 2 – c p 3) thu c giai o n 2 c a d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh (lưu v c Nhiêu L c – Th Nghè), s d ng ngu n v n vay c a Ngân hàng Th gi i. H sơ hoàn ch nh ã i u ch nh, b sung g m b n ti ng Vi t và ti ng Anh, do Ban qu n lý d án l p và trình duy t kèm theo công văn s 148/CV-VSMTTP ngày 10 tháng 06 năm 2004. i u 2.- Giám c Ban qu n lý d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m v tính chính xác c a n i dung và tiêu chuNn ánh giá trong các tài li u trình duy t. Giám c Ban qu n lý d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m g i h sơ l y ý ki n không ph n i c a Ngân hàng Th gi i, t ch c th c hi n công tác sơ tuy n nhà d th u cho gói th u nêu trên theo úng quy nh c a Quy ch u th u hi n hành, quy nh c a Ngân hàng Th gi i và n i dung phê duy t nêu t i i u 1 c a quy t nh này. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông công chánh, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Giám c Ban Qu n lý d án V sinh môi trư ng thành ph H Chí Minh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph PHÓ CH T CH - B K ho ch và u tư, - TTUB : CT, các PCT - VPH -UB : các PVP - T T-MT - Lưu( T-Ng) Nguy n Văn Đua
Đồng bộ tài khoản