intTypePromotion=1

Quyết định số 338/2019/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Chia sẻ: An Lac Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
1
lượt xem
0
download

Quyết định số 338/2019/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 338/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 338/2019/QĐ-UBND tỉnh An Giang

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH AN GIANG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 338/QĐ­UBND An Giang, ngày 26 tháng 2 năm 2019    QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI  QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH AN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ   tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi,  bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm  Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ­BTTTT ngày 16/08/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông V/v  công bố “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền  thông”; Quyết định 2099/QĐ­BTTTT ngày 04/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được  sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và  Truyền thông. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 11/TTr­STTTT ngày  13/02/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải  quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. ­ Bãi bỏ các Quyết định sau: + Quyết định 1945/QĐ­UBND ngày 05/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về  việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền  thông tỉnh An Giang; + Quyết định 377/QĐ­UBND ngày 13/03/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về  việc công bố, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang;
 2. + Quyết định 3227/QĐ­UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về  việc công bố, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. ­ Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này sẽ thay thế Mục số X của danh mục  thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyền giải  quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang theo Quyết định số 2377/QĐ­UBND  ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh  mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công  tỉnh An Giang. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Sở, Ban,  Ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có  liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   CHỦ TỊCH Nơi nhận: ­ Cục kiểm soát TTHC­ VPCP; ­ Bộ Thông tin và Truyền thông; ­ Thường trực TU, HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ­ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; ­ Website tỉnh; Vương Bình Thạnh ­ Sở, Ban, ngành tỉnh; ­ Trung tâm hành chính công; ­ UBND cấp huyện; ­ Phòng KGVX; ­ Lưu: VT, KSTT.   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ  TRUYỀN THÔNG TỈNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ­UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy   ban nhân dân tỉnh An Giang) A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Thời  Tên thủ tục  Địa điểm thực  Phí, lệ phí  TT hạn giải  Căn cứ pháp lý hành chính hiện (nếu có) quyết 1 Cấp phép xuất  15 ngày Sở Thông tin và  ­ Tài liệu  + Luật Xuất bản số  bản tài liệu  Truyền thông; in trên  19/2012/QH13 của Quốc  không kinh  I. LĨNH VỰC XUẤT BẢN giấ y:  hội nước Cộng hòa xã hội  doanh Địa chỉ: Số 1, Lê  15.000  chủ nghĩa Việt Nam khóa 13  Hồng Phong,  đồng/trang thông qua ngày 20/11/2012 
 3. ban hành; + Nghị định số  195/2013/NĐ­CP ngày  21/11/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành  Luật Xuất bản; + Thông tư số 23/2014/TT­ BTTTT ngày 29/12/2014  của Bộ trưởng Bộ Thông  quy chuẩn; tin và Truyền thông quy  định chi tiết và hướng dẫn  ­ Tài liệu  thi hành một số điều của  dưới dạng  Luật Xuất bản và Nghị định  phường Mỹ Bình, đọc: 6.000  số 195/2013/NĐ­CP ngày 21  thành phố Long  đồng/phút; tháng 11 năm 2013 của  Xuyên, tỉnh An  Chính phủ quy định chi tiết  Giang. ­ Tài liệu  một số điều và biện pháp  dưới dạng  thi hành Luật Xuất bản. nghe, nhìn:  27.000  + Thông tư số 214/2016/TT­ đồng/phút. BTC ngày 10/11/2016 của  Bộ Tài chính quy định mức  thu, chế độ thu, nộp, quản  lý và sử dụng lệ phí thẩm  định nội dung tài liệu không  kinh doanh để cấp giấy  phép xuất bản, lệ phí cấp  giấy phép nhập khẩu xuất  bản phẩm không kinh doanh  và lệ phí đăng ký nhập khẩu  xuất bản phẩm để kinh  doanh. 2 Cấp giấy phép  15 ngày Sở Thông tin và  Không có + Luật Xuất Bản số  hoạt động in  Truyền thông; 19/2012/QH13 của Quốc  xuất bản  Hội nước Cộng hòa xã hội  phẩm Địa chỉ: Số 1, Lê  chủ nghĩa Việt Nam khóa 13  Hồng Phong,  thông qua ngày 20/11/2012; phường Mỹ Bình,  thành phố Long  + Nghị định số  Xuyên, tỉnh An  195/2013NĐ­CP ngày  Giang. 21/11/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết một só  điều và biện pháp thi hành  Luật Xuất bản; + Nghị định số 
 4. 150/2018/NĐ­CP ngày  07/11/2018 của Chính phủ  sửa đổi một số Nghị định  liên quan đến điều kiện đầu  tư kinh doanh và thủ tục  hành chính trong lĩnh vực  thông tin và truyền thông; + Thông tư số 23/2014/TT­ BTTTT ngày 29/12/2014  của Bộ trưởng Bộ Thông  tin và Truyền thông quy  định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của  Luật Xuất bản và Nghị định  số 195/2013/NĐ­CP ngày 21  tháng 11 năm 2013 của  Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp  thi hành Luật Xuất Bản. 3 Cấp lại giấy  07 ngày Sở Thông tin và  Không có + Luật Xuất Bản số  phép hoạt  Truyền thông; 19/2012/QH13 của Quốc  động in xuất  Hội nước Cộng hòa xã hội  bản phẩm Địa chỉ: Số 1, Lê  chủ nghĩa Việt Nam khóa 13  Hồng Phong,  thông qua ngày 20/11/2012  phường Mỹ Bình,  ban hành; thành phố Long  Xuyên, tỉnh An  + Nghị định số  Giang. 195/2013/NĐ­CP ngày  21/11/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành  Luật Xuất Bản; + Thông tư số 23/2014/TT­ BTTTT ngày 29/12/2014  của Bộ trưởng Bộ Thông  tin và Truyền thông quy  định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của  Luật Xuất bản và Nghị định  số 195/2013/NĐ­CP ngày 21  tháng 11 năm 2013 của  Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp  thi hành Luật Xuất Bản. + Quyết định 143/QĐ­TTg  ngày 19/01/2016 của Chính 
 5. phủ về việc phê duyệt  Phương án đơn giản hóa  nhóm thủ tục hành chính,  quy định liên quan đến hoạt  động của các cơ sở in thuộc  phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Thông tin và Truyền  thông. + Luật Xuất Bản số  19/2012/QH13 của Quốc  Hội nước Cộng hòa xã hội  chủ nghĩa Việt Nam khóa 13  thông qua ngày 20/11/2012  ban hành; + Nghị định số  195/2013/NĐ­CP ngày  21/11/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành  Luật Xuất Bản; Sở Thông tin và  + Thông tư số 23/2014/TT­ Truyền thông; BTTTT ngày 29/12/2014  của Bộ trưởng Bộ Thông  Cấp đổi giấy  Địa chỉ: Số 1, Lê  tin và Truyền thông quy  phép hoạt  4 07 ngày Hồng Phong,  Không có định chi tiết và hướng dẫn  động in xuất  phường Mỹ Bình,  thi hành một số điều của  bản phẩm thành phố Long  Luật Xuất bản và Nghị định  Xuyên, tỉnh An  số 195/2013/NĐ­CP ngày 21  Giang. tháng 11 năm 2013 của  Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp  thi hành Luật Xuất Bản. + Quyết định 143/QĐ­TTg  ngày 19/01/2016 của Chính  phủ về việc phê duyệt  Phương án đơn giản hóa  nhóm thủ tục hành chính,  quy định liên quan đến hoạt  động của các cơ sở in thuộc  phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Thông tin và Truyền  thông. 5 Cấp giấy phép  10 ngày Sở Thông tin và  Không có + Luật Xuất Bản số  in gia công  Truyền thông; 19/2012/QH13 của Quốc  xuất bản  Hội nước Cộng hòa xã hội  Địa chỉ: Số 1, Lê 
 6. chủ nghĩa Việt Nam khóa 13  thông qua ngày 20/11/2012  ban hành; + Nghị định số  195/2013/NĐ­CP ngày  21/11/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành  Luật Xuất Bản; + Thông tư số 23/2014/TT­ BTTTT ngày 29/12/2014  của Bộ trưởng Bộ Thông  tin và Truyền thông quy  Hồng Phong,  định chi tiết và hướng dẫn  phường Mỹ Bình,  phẩm cho  thi hành một số điều của  thành phố Long  nước ngoài Luật Xuất bản và Nghị định  Xuyên, tỉnh An  số 195/2013/NĐ­CP ngày 21  Giang. tháng 11 năm 2013 của  Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp  thi hành Luật Xuất Bản. + Quyết định 143/QĐ­TTg  ngày 19/01/2016 của Chính  phủ về việc phê duyệt  Phương án đơn giản hóa  nhóm thủ tục hành chính,  quy định liên quan đến hoạt  động của các cơ sở in thuộc  phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Thông tin và Truyền  thông. 6 Cấp giấy phép  15 ngày Sở Thông tin và  50.000  + Luật Xuất bản số  nhập khẩu  Truyền thông; đồng/hồ  19/2012/QH13 ngày 20  xuất bản  sơ. tháng 11 năm 2012 của  phẩm không  Địa chỉ: Số 1, Lê  Quốc hội nước Cộng hòa  kinh doanh Hồng Phong,  Xã hội Chủ nghĩa Việt  phường Mỹ Bình,  Nam. thành phố Long  Xuyên, tỉnh An  + Nghị định số  Giang. 195/2013/NĐ­CP ngày 21  tháng 11 năm 2013 của  Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp  thi hành Luật Xuất bản. + Thông tư 23/2014/TT­
 7. BTTTT ngày 29 tháng 12  năm 2014 của Bộ Thông tin  và Truyền thông Quy định  chi tiết và hướng dẫn thi  hành một số điều của Luật  Xuất bản và Nghị định số  195/2013/NĐ­CP ngày 21  tháng 11 năm 2013 của  Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp  thi hành Luật Xuất bản. + Thông tư số 214/2016/TT­ BTC ngày 10/11/2016 của  Bộ Tài chính quy định mức  thu, chế độ thu, nộp, quản  lý và sử dụng lệ phí thẩm  định nội dung tài liệu không  kinh doanh để cấp giấy  phép xuất bản, lệ phí cấp  giấy phép nhập khẩu xuất  bản phẩm không kinh doanh  và lệ phí đăng ký nhập khẩu  xuất bản phẩm để kinh  doanh. 7 Cấp giấy phép  10 ngày Sở Thông tin và  Không có + Luật Xuất bản số  tổ chức triển  Truyền thông; 19/2012/QH13 của Quốc  lãm, hội chợ  hội nước Cộng hòa xã hội  xuất bản  Địa chỉ: Số 1, Lê  chủ nghĩa Việt Nam khóa  phẩm Hồng Phong,  XIII thông qua ngày  phường Mỹ Bình,  20/11/2012; thành phố Long  Xuyên, tỉnh An  + Nghị định số  Giang. 195/2013/NĐ­CP ngày  21/11/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết một số  điều và biện pháp thi hành  Luật Xuất bản; + Thông tư số 23/2014/TT­ BTTTT ngày 29/12/2014  của Bộ trưởng Bộ Thông  tin và Truyền thông quy  định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của  Luật Xuất bản và Nghị định  số 195/2013/NĐ­CP ngày 21  tháng 11 năm 2013 của  Chính phủ quy định chi tiết 
 8. một số điều và biện pháp  thi hành Luật Xuất bản. + Luật Xuất Bản số  19/2012/QH13 của Quốc  Hội nước Cộng hòa xã hội  chủ nghĩa Việt Nam khóa 13  thông qua ngày 20/11/2012  ban hành; + Nghị định số  195/2013/NĐ­CP ngày  Sở Thông tin và  21/11/2013 của Chính phủ  Truyền thông; quy định chi tiết một số  Đăng ký hoạt  điều và biện pháp thi hành  Địa chỉ: Số 1, Lê  động phát hành  Luật Xuất Bản; 8 07 ngày Hồng Phong,  Không có xuất bản  phường Mỹ Bình,  phẩm + Thông tư số 23/2014/TT­ thành phố Long  BTTTT ngày 29/12/2014  Xuyên, tỉnh An  của Bộ trưởng Bộ Thông  Giang. tin và Truyền thông quy  định chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều của  Luật Xuất bản và Nghị định  số 195/2013/NĐ­CP ngày 21  tháng 11 năm 2013 của  Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp  thi hành Luật Xuất Bản. 9 Cấp giấy phép  15 ngày Sở Thông tin và  Không có + Luật Xuất bản số:  hoạt động in Truyền thông; 19/2012/QH13 ngày  20/11/2012 của Quốc hội  Địa chỉ: Số 1, Lê  nước Cộng hòa Xã hội Chủ  Hồng Phong,  nghĩa Việt Nam. phường Mỹ Bình,  thành phố Long  + Nghị định số 60/2014/NĐ­ Xuyên, tỉnh An  CP ngày 19/6/2014 của  Giang. Chính phủ quy định về hoạt  động in; + Nghị định số 25/2018/NĐ­ CP ngày 28/02/2018 của  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định  số 60/2014/NĐ­CP ngày  19/6/2014 của Chính phủ  quy định về hoạt động in; + Thông tư số 03/2015/TT­ BTTTT ngày 06/3/2015 của 
 9. Bộ trưởng Bộ Thông tin và  Truyền thông quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều, khoản của  Nghị định số 60/2014/NĐ­ CP ngày 19 tháng 6 năm  2014 của Chính phủ quy  định về hoạt động in. + Quyết định 143/QĐ­TTg  ngày 19/01/2016 của Chính  phủ về việc phê duyệt  Phương án đơn giản hóa  nhóm thủ tục hành chính,  quy định liên quan đến hoạt  động của các cơ sở in thuộc  phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Thông tin và Truyền  thông. 10 Cấp lại giấy  07 ngày Sở Thông tin và  Không có + Luật Xuất bản số:  phép hoạt  Truyền thông; 19/2012/QH13 ngày  động in 20/11/2012 của Quốc hội  Địa chỉ: Số 1, Lê  nước Cộng hòa Xã hội Chủ  Hồng Phong,  nghĩa Việt Nam. phường Mỹ Bình,  thành phố Long  + Nghị định số 60/2014/NĐ­ Xuyên, tỉnh An  CP ngày 19/6/2014 của  Giang. Chính phủ quy định về hoạt  động in; + Nghị định số 25/2018/NĐ­ CP ngày 28/02/2018 của  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định  số 60/2014/NĐ­CP ngày  19/6/2014 của Chính phủ  quy định về hoạt động in; + Thông tư số 03/2015/TT­ BTTTT ngày 06/3/2015 của  Bộ trưởng Bộ Thông tin và  Truyền thông quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều, khoản của  Nghị định số 60/2014/NĐ­ CP ngày 19 tháng 6 năm  2014 của Chính phủ quy  định về hoạt động in.
 10. + Quyết định 143/QĐ­TTg  ngày 19/01/2016 của Chính  phủ về việc phê duyệt  Phương án đơn giản hóa  nhóm thủ tục hành chính,  quy định liên quan đến hoạt  động của các cơ sở in thuộc  phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Thông tin và Truyền  thông. + Luật Xuất bản số:  19/2012/QH13 ngày  20/11/2012 của Quốc hội  nước Cộng hòa Xã hội Chủ  nghĩa Việt Nam. + Nghị định số 60/2014/NĐ­ CP ngày 19/6/2014 của  Chính phủ quy định về hoạt  động in; Sở Thông tin và  Truyền thông; ­ Nghị định số 25/2018/NĐ­ CP ngày 28/02/2018 của  Địa chỉ: Số 1, Lê  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  Đăng ký hoạt  11 03 ngày Hồng Phong,  Không có một số điều của Nghị định  động cơ sở in phường Mỹ Bình,  số 60/2014/NĐ­CP ngày  thành phố Long  19/6/2014 của Chính phủ  Xuyên, tỉnh An  quy định về hoạt động in; Giang. + Thông tư số 03/2015/TT­ BTTTT ngày 06/3/2015 của  Bộ trưởng Bộ Thông tin và  Truyền thông quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều, khoản của  Nghị định số 60/2014/NĐ­ CP ngày 19 tháng 6 năm  2014 của Chính phủ quy  định về hoạt động in. 12 Thay đổi thông  03 ngày Sở Thông tin và  Không có + Luật Xuất bản số:  tin đăng ký  Truyền thông; 19/2012/QH13 ngày  hoạt động cơ  20/11/2012 của Quốc hội  sở in Địa chỉ: Số 1, Lê  nước Cộng hòa Xã hội Chủ  Hồng Phong,  nghĩa Việt Nam. phường Mỹ Bình,  thành phố Long  + Nghị định số 60/2014/NĐ­ Xuyên, tỉnh An  CP ngày 19/6/2014 của  Giang. Chính phủ quy định về hoạt 
 11. động in; + Nghị định số 25/2018/NĐ­ CP ngày 28/02/2018 của  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định  số 60/2014/NĐ­CP ngày  19/6/2014 của Chính phủ  quy định về hoạt động in; + Thông tư số 03/2015/TT­ BTTTT ngày 06/3/2015 của  Bộ trưởng Bộ Thông tin và  Truyền thông quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều, khoản của  Nghị định số 60/2014/NĐ­ CP ngày 19 tháng 6 năm  2014 của Chính phủ quy  định về hoạt động in. 13 Đăng ký sử  05 ngày Sở Thông tin và  Không có + Luật Xuất bản số:  dụng máy  Truyền thông; 19/2012/QH13 ngày  photocopy  20/11/2012 của Quốc hội  màu, máy in có  Địa chỉ: Số 1, Lê  nước Cộng hòa Xã hội Chủ  chức năng  Hồng Phong,  nghĩa Việt Nam. photocopy màu phường Mỹ Bình,  thành phố Long  + Nghị định số 60/2014/NĐ­ Xuyên, tỉnh An  CP ngày 19/6/2014 của  Giang. Chính phủ quy định về hoạt  động in; + Nghị định số 25/2018/NĐ­ CP ngày 28/02/2018 của  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định  số 60/2014/NĐ­CP ngày  19/6/2014 của Chính phủ  quy định về hoạt động in; + Thông tư số 03/2015/TT­ BTTTT ngày 06/3/2015 của  Bộ trưởng Bộ Thông tin và  Truyền thông quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều, khoản của  Nghị định số 60/2014/NĐ­ CP ngày 19 tháng 6 năm  2014 của Chính phủ quy 
 12. định về hoạt động in. ­ Quyết định 143/QĐ­TTg  ngày 19/01/2016 của Chính  phủ về việc phê duyệt  Phương án đơn giản hóa  nhóm thủ tục hành chính,  quy định liên quan đến hoạt  động của các cơ sở in thuộc  phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Thông tin và Truyền  thông. + Nghị định số 60/2014/NĐ­ CP ngày 19/6/2014 của  Chính phủ quy định về hoạt  động in; + Nghị định số 25/2018/NĐ­ CP ngày 28/02/2018 của  Sở Thông tin và  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  Truyền thông; một số điều của Nghị định  Chuyển  số 60/2014/NĐ­CP ngày  nhượng máy  Địa chỉ: Số 1, Lê  19/6/2014 của Chính phủ  photocopy  14 05 ngày Hồng Phong,  Không có quy định về hoạt động in; màu, máy in có  phường Mỹ Bình,  chức năng  thành phố Long  + Thông tư số 03/2015/TT­ photocopy màu Xuyên, tỉnh An  BTTTT ngày 06/3/2015 của  Giang. Bộ trưởng Bộ Thông tin và  Truyền thông quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều, khoản của  Nghị định số 60/2014/NĐ­ CP ngày 19 tháng 6 năm  2014 của Chính phủ quy  định về hoạt động in. 15 Trưng bày  10 ngày Sở Thông tin và  Không có + Nghị định số 88/2012/NĐ­ tranh, ảnh và  Truyền thông; CP ngày 23/10/2012 của  II.  các hình thức  Chính phủ quy định về hoạt  LĨN thông tin khác  Địa chỉ: Số 1, Lê  động thông tin, báo chí của  H  bên ngoài trụ  Hồng Phong,  báo chí nước ngoài, cơ quan  VỰ sở cơ quan đại  phường Mỹ Bình,  đại diện nước ngoài, tổ  C  diện nước  thành phố Long  chức nước ngoài tại Việt  BÁO ngoài, tổ chức  Xuyên, tỉnh An  Nam. CHÍ nước ngoài Giang. + Thông tư số 04/2014/TT­ BTTTT ngày 19/3/2014 Quy  định chi tiết và hướng dẫn  thực hiện một số Điều của 
 13. Nghị định số 88/2012/NĐ­ CP ngày 23/10/2012 của  Chính phủ về hoạt động  thông tin, báo chí của báo  chí nước ngoài, cơ quan đại  diện nước ngoài, tổ chức  nước ngoài tại Việt Nam. + Luật báo chí số  103/2016/QH13 ngày 05  tháng 4 năm 2016; Sở Thông tin và  + Thông tư số 48/2016/TT­ Truyền thông; BTTTT ngày 26 tháng 12  Cấp Giấy phép  năm 2016 của Bộ trưởng  Địa chỉ: Số 1, Lê  xuất bản bản  Bộ Thông tin và Truyền  16 30 ngày Hồng Phong,  Không có tin (địa  thông Quy định chi tiết và  phường Mỹ Bình,  phương) hướng dẫn việc cấp giấy  thành phố Long  phép hoạt động báo in và  Xuyên, tỉnh An  báo điện tử, xuất bản thêm  Giang. ấn phẩm, mở chuyên trang  của báo điện tử, xuất bản  phụ trương, xuất bản bản  tin, xuất bản đặc san. + Luật báo chí số  103/2016/QH13 ngày 05  tháng 4 năm 2016; Sở Thông tin và  + Thông tư số 48/2016/TT­ Truyền thông; BTTTT ngày 26 tháng 12  Thay đổi nội  năm 2016 của Bộ trưởng  dung ghi trong  Địa chỉ: Số 1, Lê  Bộ Thông tin và Truyền  17 giấy phép xuất  15 ngày Hồng Phong,  Không có thông Quy định chi tiết và  bản bản tin  phường Mỹ Bình,  hướng dẫn việc cấp giấy  (địa phương) thành phố Long  phép hoạt động báo in và  Xuyên, tỉnh An  báo điện tử, xuất bản thêm  Giang. ấn phẩm, mở chuyên trang  của báo điện tử, xuất bản  phụ trương, xuất bản bản  tin, xuất bản đặc san. 18 Cho phép họp  Thông  Sở Thông tin và  Không có +Luật Báo chí số  báo (trong  báo  Truyền thông; 103/2016/QH13 ngày 05  nước) trước  tháng 4 năm 2016. giờ họp Địa chỉ: Số 1, Lê  24 giờ Hồng Phong,  phường Mỹ Bình,  thành phố Long  Xuyên, tỉnh An  Giang.
 14. + Luật báo chí số  103/2016/QH13 ngày 05  tháng 4 năm 2016; + Nghị định số 88/2012/NĐ­ CP ngày 23/12/2012 của  Chính phủ quy định về hoạt  động thông tin, báo chí của  báo chí nước ngoài, cơ quan  Sở Thông tin và  đại diện nước ngoài, tổ  Truyền thông; chức nước ngoài tại Việt  Nam; Cho phép họp  Địa chỉ: Số 1, Lê  19 báo (nước  02 ngày Hồng Phong,  Không có + Thông tư số 04/2014/TT­ ngoài) phường Mỹ Bình,  BTTTT ngày 19/3/2014 của  thành phố Long  Bộ trưởng Bộ Thông tin và  Xuyên, tỉnh An  Truyền thông quy định chi  Giang. tiết và hướng dẫn thực hiện  một số Điều của Nghị định  số 88/2012/NĐ­CP ngày 23  tháng 10 năm 2012 của  Chính phủ về hoạt động  thông tin, báo chí của báo  chí nước ngoài, cơ quan đại  diện nước ngoài, tổ chức  nước ngoài tại Việt Nam. + Nghị định số 06/2016/NĐ­ CP ngày 18 tháng 01 năm  2016 của Chính phủ quy  định quản lý, cung cấp và  sử dụng dịch vụ phát thanh,  Sở Thông tin và  truyền hình; Truyền thông; Cấp đăng ký  thu tín hiệu  + Thông tư số 19/2016/TT­ Địa chỉ: Số 1, Lê  truyền hình  BTTTT ngày 30 tháng 6 năm  20 15 ngày Hồng Phong,  Không có nước ngoài  2016 cùa Bộ Thông tin và  phường Mỹ Bình,  trực tiếp từ vệ  Truyền thông quy định các  thành phố Long  tinh biểu mẫu Tờ khai đăng ký,  Xuyên, tỉnh An  Đơn đề nghị cấp Giấy phép,  Giang. Giấy Chứng nhận, Giấy  phép và Báo cáo nghiệp vụ  theo quy định tại Nghị định  số 06/2016/NĐ­ CP ngày  30/6/2016. 21 Sửa đổi, bổ  15 ngày Sở Thông tin và  Không có + Nghị định số 06/2016/NĐ­ sung giấy  Truyền thông; CP ngày 18 tháng 01 năm  chứng nhận  2016 của Chính phủ quy  đăng ký thu tín  Địa chỉ: Số 1, Lê  định quản lý, cung cấp và 
 15. sử dụng dịch vụ phát thanh,  truyền hình; + Thông tư số 19/2016/TT­ BTTTT ngày 30 tháng 6 năm  Hồng Phong,  hiệu truyền  2016 cùa Bộ Thông tin và  phường Mỹ Bình,  hình nước  Truyền thông quy định các  thành phố Long  ngoài trực tiếp  biểu mẫu Tờ khai đăng ký,  Xuyên, tỉnh An  từ vệ tinh Đơn đề nghị cấp Giấy phép,  Giang. Giấy Chứng nhận, Giấy  phép và Báo cáo nghiệp vụ  theo quy định tại Nghị định  số 06/2016/NĐ­ CP ngày  30/6/2016. ­ Nghị định số 72/2013/NĐ­ CP ngày 15/7/2013 của  Chính phủ về quản lý, cung  cấp, sử dụng dịch vụ  Internet và thông tin trên  mạng ­ Nghị định số 27/2018/NĐ­ CP của Chính phủ sửa đổi,  bổ sung một số điều của  Nghị định số 72/2013/NĐ­ CP ngày 15/7/2013 của  Chính phủ về quản lý, cung  Sở Thông tin và  cấp, sử dụng dịch vụ  Truyền thông; Internet và thông tin trên  Cấp giấy phép  mạng; Địa chỉ: Số 1, Lê  thiết lập trang  22 10 ngày Hồng Phong,  Không có thông tin điện  ­ Nghị định số  phường Mỹ Bình,  tử tổng hợp 150/2018/NĐ­CP ngày  thành phố Long  07/11/2018 của Chính phủ  Xuyên, tỉnh An  sửa đổi một số Nghị định  Giang. liên quan đến điều kiện đầu  tư kinh doanh và thủ tục  hành chính trong lĩnh vực  thông tin và truyền thông. ­ Thông tư số 09/2014/TT­ BTTTT ngày 19/8/2014 của  Bộ Thông tin và Truyền  thông quy định chi tiết về  hoạt động quản lý, cung  cấp, sử dụng thông tin trên  trang thông tin điện tử và  mạng xã hội.
 16. + Nghị định số 72/2013/NĐ­ CP ngày 15/7/2013 của  Chính phủ về quản lý, cung  cấp, sử dụng dịch vụ  Sở Thông tin và  Internet và thông tin trên  Truyền thông; mạng; Sửa đổi, bổ  sung giấy phép  Địa chỉ: Số 1, Lê  + Nghị định số 27/2018/NĐ­ 23 thiết lập trang  10 ngày Hồng Phong,  Không có CP ngày 01/3/2018 của  thông tin điện  phường Mỹ Bình,  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  tử tổng hợp thành phố Long  một số điều của Nghị định  Xuyên, tỉnh An  số 72/2013/NĐ­CP ngày 15  Giang. tháng 7 năm 2013 của Chính  phủ về quản lý, cung cấp,  sử dụng dịch vụ Internet và  thông tin trên mạng. + Nghị định số 72/2013/NĐ­ CP ngày 15/7/2013 của  Chính phủ về quản lý, cung  cấp, sử dụng dịch vụ  Sở Thông tin và  Internet và thông tin trên  Truyền thông; mạng; Gia hạn giấy  phép thiết lập  Địa chỉ: Số 1, Lê  + Nghị định số 27/2018/NĐ­ 24 trang thông tin  10 ngày Hồng Phong,  Không có CP ngày 01/3/2018 của  điện tử tổng  phường Mỹ Bình,  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  hợp thành phố Long  một số điều của Nghị định  Xuyên, tỉnh An  số 72/2013/NĐ­CP ngày 15  Giang. tháng 7 năm 2013 của Chính  phủ về quản lý, cung cấp,  sử dụng dịch vụ Internet và  thông tin trên mạng. + Nghị định số 72/2013/NĐ­ CP ngày 15/7/2013 của  Chính phủ về quản lý, cung  cấp, sử dụng dịch vụ  Sở Thông tin và  Internet và thông tin trên  Truyền thông; mạng; Cấp lại giấy  phép thiết lập  Địa chỉ: Số 1, Lê  + Nghị định số 27/2018/NĐ­ 25 trang thông tin  10 ngày Hồng Phong,  Không có CP ngày 01/3/2018 của  điện tử tổng  phường Mỹ Bình,  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  hợp thành phố Long  một số điều của Nghị định  Xuyên, tỉnh An  số 72/2013/NĐ­CP ngày 15  Giang. tháng 7 năm 2013 của Chính  phủ về quản lý, cung cấp,  sử dụng dịch vụ Internet và  thông tin trên mạng.
 17. + Nghị định số 72/2013/NĐ­ CP ngày 15/7/2013 của  Chính phủ về quản lý, cung  Thông báo thay  cấp, sử dụng dịch vụ  đổi chủ sở  Sở Thông tin và  Internet và thông tin trên  hữu; địa chỉ trụ  Truyền thông; mạng; sở chính của tổ  chức, doanh  Địa chỉ: Số 1, Lê  + Nghị định số 27/2018/NĐ­ 26 nghiệp đã  07 ngày Hồng Phong,  Không có CP ngày 01/3/2018 của  được cấp Giấy  phường Mỹ Bình,  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  phép thiết lập  thành phố Long  một số điều của Nghị định  trang thông tin  Xuyên, tỉnh An  số 72/2013/NĐ­CP ngày 15  điện tử tổng  Giang. tháng 7 năm 2013 của Chính  hợp phủ về quản lý, cung cấp,  sử dụng dịch vụ Internet và  thông tin trên mạng. + Nghị định số 72/2013/NĐ­ CP ngày 15/7/2013 của  Thông báo thay  Chính phủ về quản lý, cung  đổi địa chỉ trụ  cấp, sử dụng dịch vụ  Sở Thông tin và  sở chính, văn  Internet và thông tin trên  Truyền thông; phòng giao  mạng; dịch, địa chỉ  Địa chỉ: Số 1, Lê  đặt hoặc cho  + Nghị định số 27/2018/NĐ­ 27 07 ngày Hồng Phong,  Không có thuê máy chủ  CP ngày 01/3/2018 của  phường Mỹ Bình,  của doanh  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  thành phố Long  nghiệp cung  một số điều của Nghị định  Xuyên, tỉnh An  cấp dịch vụ trò  số 72/2013/NĐ­CP ngày 15  Giang. chơi điện tử  tháng 7 năm 2013 của Chính  G1 trên mạng phủ về quản lý, cung cấp,  sử dụng dịch vụ Internet và  thông tin trên mạng. 28 Thông báo thay  07 ngày Sở Thông tin và  Không có + Nghị định số 72/2013/NĐ­ đổi cơ cấu tổ  Truyền thông; CP ngày 15/7/2013 của  chức của  Chính phủ về quản lý, cung  doanh nghiệp  Địa chỉ: Số 1, Lê  cấp, sử dụng dịch vụ  cung cấp trò  Hồng Phong,  Internet và thông tin trên  chơi điện tử  phường Mỹ  mạng; G1 trên mạng  Bình, thành phố  do chia tách,  Long Xuyên, tỉnh  + Nghị định số 27/2018/NĐ­ hợp nhất, sáp  An Giang. CP ngày 01/3/2018 của  nhập, chuyển  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  đổi công ty  một số điều của Nghị định  theo quy định  số 72/2013/NĐ­CP ngày 15  của pháp luật  tháng 7 năm 2013 của Chính  về doanh  phủ về quản lý, cung cấp,  nghiệp; thay  sử dụng dịch vụ Internet và  đổi phần vốn  thông tin trên mạng.
 18. góp dẫn đến  thay đổi thành  viên góp vốn  (hoặc cổ đông)  có phần vốn  góp từ 30%  vốn điều lệ trở  lên + Nghị định số 72/2013/NĐ­ CP ngày 15/7/2013 của  Chính phủ về quản lý, cung  cấp, sử dụng dịch vụ  Sở Thông tin và  Thông báo thay  Internet và thông tin trên  Truyền thông; đổi phương  mạng; thức, phạm vi  Địa chỉ: Số 1, Lê  cung cấp dịch  + Nghị định số 27/2018/NĐ­ 29 07 ngày Hồng Phong,  Không có vụ trò chơi  CP ngày 01/3/2018 của  phường Mỹ Bình,  điện tử G1 trên  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  thành phố Long  mạng đã được  một số điều của Nghị định  Xuyên, tỉnh An  phê duyệt số 72/2013/NĐ­CP ngày 15  Giang. tháng 7 năm 2013 của Chính  phủ về quản lý, cung cấp,  sử dụng dịch vụ Internet và  thông tin trên mạng. Thông báo thay  đổi tên miền  khi cung cấp  dịch vụ trò  + Nghị định số 72/2013/NĐ­ chơi điện tử  CP ngày 15/7/2013 của  trên trang thông  Chính phủ về quản lý, cung  tin điện tử  cấp, sử dụng dịch vụ  (trên Internet),  Sở Thông tin và  Internet và thông tin trên  kênh phân phối  Truyền thông; mạng; trò chơi (trên  mạng viễn  Địa chỉ: Số 1, Lê  + Nghị định số 27/2018/NĐ­ 30 thông di động);  07 ngày Hồng Phong,  Không có CP ngày 01/3/2018 của  thể loại trò  phường Mỹ Bình,  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  chơi (G2, G3,  thành phố Long  một số điều của Nghị định  G4); thay đổi  Xuyên, tỉnh An  số 72/2013/NĐ­CP ngày 15  địa chỉ trụ sở  Giang. tháng 7 năm 2013 của Chính  chính của  phủ về quản lý, cung cấp,  doanh nghiệp  sử dụng dịch vụ Internet và  cung cấp dịch  thông tin trên mạng. vụ trò chơi  điện tử G2,  G3, G4 trên  mạng 31 Thông báo thay 07 ngày Sở Thông tin và  Không có + Nghị định số 72/2013/NĐ­
 19. đổi cơ cấu tổ  chức của  doanh nghiệp  cung cấp dịch  vụ trò chơi  CP ngày 15/7/2013 của  điện tử G2,  Chính phủ về quản lý, cung  G3, G4 trên  cấp, sử dụng dịch vụ  mạng do chia,  Internet và thông tin trên  tách, hợp nhất,  Truyền thông; mạng; sáp nhập,  chuyển đổi  Địa chỉ: Số 1, Lê  + Nghị định số 27/2018/NĐ­ công ty theo  Hồng Phong,  CP ngày 01/3/2018 của  quy định của  phường Mỹ Bình,  Chính phủ sửa đổi, bổ sung  pháp luật về  thành phố Long  một số điều của Nghị định  doanh nghiệp;  Xuyên, tỉnh An  số 72/2013/NĐ­CP ngày 15  thay đổi phần  Giang. tháng 7 năm 2013 của Chính  vốn góp dẫn  phủ về quản lý, cung cấp,  đến thay đổi  sử dụng dịch vụ Internet và  thành viên góp  thông tin trên mạng. vốn (hoặc cổ  đông) có phần  vốn góp từ  30% vốn điều  lệ trở lên + Luật Bưu chính số  49/2010/QH12 ngày 17  tháng 6 năm 2010 của Quốc  hội nước Cộng hòa Xã hội  Chủ nghĩa Việt Nam. Sở Thông tin và  Truyền thông; + Nghị định số 47/2011/NĐ­ CP ngày 17/6/2011 quy định  Thủ tục cấp  Địa chỉ: Số 1, Lê  chi tiết thi hành một số nội  10.750.000  32 giấy phép bưu  21 ngày Hồng Phong,  dung của Luật Bưu chính. đồng chính phường Mỹ Bình,  thành phố Long  + Nghị định số  Xuyên, tỉnh An  150/2018/NĐ­CP ngày 07  Giang. tháng 11 năm 2018 của  Chính phủ. + Thông tư số 291/2016/TT­ BTC ngày 15 tháng 11 năm  2016 của Bộ Tài chính. 33 Thủ tục sửa  08 ngày Sở Thông tin và  + Trường  + Luật Bưu chính số  đổi, bổ sung  Truyền thông; hợp mở  49/2010/QH ngày 28/6/2010. giấy phép bưu  rộng phạm  chính Địa chỉ: Số 1, Lê  vi cung  ­Nghị định số 47/2011/NĐ­ Hồng Phong,  ứng dịch  CP ngày 17/6/2011 quy định 
 20. chi tiết thi hành một số nội  dung của Luật Bưu chính. + Nghị định số  vụ:  150/2018/NĐ­CP ngày  2.750.000  07/11/2018 của Chính phủ  đồng. sửa đổi một số Nghị định  liên quan đến điều kiện đầu  phường Mỹ Bình, + Trường  tư kinh doanh và thủ tục  thành phố Long  hợp thay  hành chính trong lĩnh vực  Xuyên, tỉnh An  đổi các  thông tin và truyền thông. Giang. nội dung  khác trong  + Thông tư số 291/2016/TT­ giấy phép:  BTC ngày 15/11/2016 của  1.500.000  Bộ Tài chính quy định mức  đồng. thu, chế độ thu, nộp, quản  lý và sử dụng phí thẩm định  điều kiện hoạt động bưu  chính. + Luật Bưu chính số  49/2010/QH ngày 28/6/2010. + Nghị định số 47/2011/NĐ­ CP ngày 17/6/2011 chi tiết  thi hành một số nội dung  của Luật Bưu chính. Sở Thông tin và  + Nghị định số  Truyền thông; 150/2018/NĐ­CP ngày  Thủ tục cấp  07/11/2018 của Chính phủ  Địa chỉ: Số 1, Lê  ­ Phí:  lại giấy phép  sửa đổi một số Nghị định  34 08 ngày Hồng Phong,  10.750.000  bưu chính khi  liên quan đến điều kiện đầu  phường Mỹ Bình, đồng hết hạn tư kinh doanh và thủ tục  thành phố Long  hành chính trong lĩnh vực  Xuyên, tỉnh An  thông tin và truyền thông. Giang. + Thông tư số 291/2016/TT­ BTC ngày 15/11/2016 của  Bộ Tài chính quy định mức  thu, chế độ thu, nộp, quản  lý và sử dụng phí thẩm định  điều kiện hoạt động bưu  chính. 35 Thủ tục cấp  05 ngày Sở Thông tin và  ­ Phí:  + Luật Bưu chính số  lại giấy phép  Truyền thông; 1.250.000  49/2010/QH12 ngày 17  bưu chính bị  đồng tháng 6 năm 2010 của Quốc  mất hoặc hư  Địa chỉ: Số 1, Lê  hội nước Cộng hòa Xã hội  hỏng không sử  Hồng Phong,  Chủ nghĩa Việt Nam. dụng được phường Mỹ Bình, 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản