Quyết định số 3381/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
5
download

Quyết định số 3381/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3381/QĐ-BGTVT về việc duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Lặn khảo sát, thăm dò để thanh thải chướng ngại vật phục vụ thi công phần cầu chính – Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3381/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 3381/Q -BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C DUY T H SƠ M I TH U GÓI TH U: L N KH O SÁT, THĂM DÒ THANH TH I CHƯ NG NG I V T PH C V THI CÔNG PH N C U CHÍNH - D ÁN XÂY D NG C U NH T TÂN VÀ Ư NG HAI U C U. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i khoá XI; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 650/Q -GTVT ngày 15/3/2006 c a B GTVT v vi c phê duy t d án xây d ng c u Nh t Tân và ư ng hai u c u TP Hà n i; Căn c Quy t nh s 2465/Q -BGTVT ngày 11/8/2008 c a B GTVT v vi c phê duy t TKKT Gói th u s 1: Xây d ng c u chính Nh t Tân và c u d n phía B c - D án xây d ng c u Nh t Tân và ư ng hai u c u; Căn c Quy t nh s 2922/Q -BGTVT ngày 26/9/2008 c a B GTVT v vi c phê duy t k ho ch u th u gói th u: L n kh o sát, thăm dò thanh th i chư ng ng i v t ph c v thi công ph n c u chính – D án xây d ng c u Nh t Tân và ư ng hai u c u; Căn c Quy t nh s 2707/Q -BGTVT ngày 04/9/2008 c a B GTVT v vi c phê duy t cương, d toán kh o sát, thăm dò chư ng ng i v t ph c v thi công ph n c u chính D án xây d ng c u Nh t Tân và ư ng hai u c u; Xét t trình s 1396/BQL-KHDA2 ngày 27/10/2008 c a Ban Qu n lý d án 85 xin duy t h sơ m i th u gói th u: L n kh o sát, thăm dò thanh th i chư ng ng i v t ph c v thi công ph n c u chính – D án xây d ng c u Nh t Tân và ư ng hai u c u; Trên cơ s văn b n s 1460/QLXD-MBG ngày 06/11/2008 c a C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT báo cáo k t qu th m nh h sơ m i th u gói th u nêu trên; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT, QUY T NNH : i u 1. Duy t h sơ m i th u gói th u: L n kh o sát, thăm dò thanh th i chư ng ng i v t ph c v thi công ph n c u chính – D án xây d ng c u Nh t Tân và ư ng hai u c u v i n i dung h sơ như Ban Qu n lý d án 85 trình và ã ư c ch nh s a, g m các ph n sau: * Ph n th nh t. Yêu c u v th t c u th u - Chương I. Ch d n i v i nhà th u - Chương II. B ng d li u u th u
  2. - Chương III. Tiêu chuNn ánh giá * Ph n th hai. M u xu t k thu t * Ph n th ba. M u xu t tài chính * Ph n th tư. Yêu c u, n i dung công vi c và kh i lư ng m i th u * Ph n th năm. Yêu c u v h p ng - Chương IV. i u ki n chung c a h p ng - Chương V. i u ki n c th c a h p ng i u 2. Ban Qu n lý d án 85 có trách nhi m : 1- Căn c vào cương, d toán ư c duy t, ki m tra i chi u th ng nh t kh i lư ng m i th u v i kh i lư ng thi t k và kh i lư ng trong d toán ư c duy t trư c khi phát hành h sơ m i th u và ch u trách nhi m trư c B v k t qu th c hi n. 2- Thông báo m i th u và t ch c u th u theo quy nh hi n hành. i u 3. V trư ng các V : V KH T, V Tài chính, V KHCN, C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT, T ng giám c Ban Qu n lý d án 85 và th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan căn c quy t nh th c hi n./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Lưu : VT, QLXD (04). Nguy n H ng Trư ng
Đồng bộ tài khoản