Quyết định số 339/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 339/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 339/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm Văn học - Báo chí năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 339/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 339/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ SÁNG TẠO TÁC PHẨM VĂN HỌC - BÁO CHÍ NĂM 2005 CHỦ TỊCH UBND TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002; Căn cứ Thông tư số 52/2003/TTLT-BTC-BVHTT ngày 29.8.2003 của Liên Bộ: Tài chính - Văn hoá Thông tin hướng dẫn việc hỗ trợ hoạt dộng sáng tạo tác phẩm, công trình Văn học - Nghệ thuật và báo chí theo cơ chế Nhà nước dặt hàng; Căn cứ Quyết định số 859/QÐ-TTg ngày 24.8.2005 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2005 đối với các Hội Nhà báo địa phương; Căn cứ Quyết định số 167/2005/QÐ-UBND ngày 21.12.2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu và dự toán Ngân sách năm 2006; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 100/TC-HCSN ngày 7.03.2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1: Phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt dộng sáng tạo tác phẩm, công trình Văn học - Nghệ thuật và báo chí theo cơ chế Nhà nước dặt hàng: 260 triệu đồng (Hai trăm sáu mươi triệu đồng) cho: - Hội Văn học Nghệ thuật: 210 triệu đồng. - Hội Nhà báo: 50 triệu đồng. Nguồn kinh phí từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương năm 2006, đã bố trí trong dự toán Ngân sách năm 2006. Kinh phí phân bổ cho Hội Nhà báo từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương năm 2005 chi chuyển nguồn sang năm 2006. Ðiều 2: Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí trên theo quy định hiện hành.
  2. Sở Tài chính phối hợp với đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Ðiều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo và Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản