Quyết định Số: 339/QĐ-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
84
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 339/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4045/QĐ-UBND NGÀY 11/10/2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN LẬP DỰ ÁN, THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHU CÔNG NGHỆ CAO SINH HỌC HÀ NỘI TẠI TỪ LIÊM, HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 339/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 339/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4045/QĐ-UBND NGÀY 11/10/2007 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN LẬP DỰ ÁN, THẨM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHU CÔNG NGHỆ CAO SINH HỌC HÀ NỘI TẠI TỪ LIÊM, HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội ngày 28/12/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; Căn cứ Luật Đầu tư 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Căn cứ Công văn số 612/TTg-QHQT ngày 17/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư, phát triển dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội; Căn cứ Công văn số 2868/UBND-KH&ĐT ngày 29/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao nhiệm vụ cho các sở, ngành Thành phố phối hợp hỗ trợ PLL nghiên cứu lập, trình duyệt dự án; Căn cứ Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội; Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000307 ngày 12/03/2008 do UBND Thành phố Hà Nội cấp thành lập Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan; Căn cứ các công văn: số 4302/STC-ĐT ngày 23/09/2009 của Sở Tài chính, số 436/QHKT-P1 ngày 23/09/2009 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, số 7456/SXD-TCCB ngày 24/09/2009 của Sở Xây dựng, số 632/SKHCN-VP ngày 01/10/2009 của Sở Khoa học Công nghệ, số 3273/TNMT-KHTH ngày 28/09/2009
  2. của Sở Tài nguyên và Môi trường, số 1862/SNN-TC ngày 25/09/2009 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3003 ngày 06/10/2009 của Sở Y tế, số 16775/CT-TCCB ngày 29/09/2009 của Cục thuế Hà Nội, số 1038/STTTT-VP ngày 23/09/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 1441/TTr- KH&ĐT ngày 28/10/2009; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội như sau: “Điều 1. Thành lập Tổ công tác hướng dẫn lập dự án, thực hiện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và phối hợp, hỗ trợ triển khai Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại Từ Liêm, Hà Nội (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) gồm các thành viên là đại diện từ các cơ quan sau: - Đ/c Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội – Tổ trưởng; - Đ/c Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư – Tổ phó thường trực; - Đ/c Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; - Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND TP – Tổ viên; - Đ/c Dương Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc – Tổ viên; - Đ/c Phan Thị Hiền, Phó phòng Đầu tư, Sở Tài chính – Tổ viên; - Đ/c Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường – Tổ viên; - Đ/c Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế – Tổ viên; - Đ/c Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm – Tổ viên; - Đ/c Hà Ngọc Hồng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng – Tổ viên; - Đ/c Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổ viên; - Đ/c Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Tổ viên;
  3. - Đ/c Nguyễn Văn Hổ, Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội – Tổ viên” Điều 2. Các điều khoản, nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND Thành phố Hà Nội. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Khoa học Công nghệ; Thông tin và Truyền thông, Cục thuế Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội và các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT TU, TT HĐND TP; - Đ/c CT, PCT UBND TP; - Đ/c CVP UBND thành phố; Nguyễn Thế Thảo - PVP, Ct, Xđ, TH; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản