Quyết định số 3390/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
105
lượt xem
24
download

Quyết định số 3390/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3390/2000/QĐ-BYT về việc ban hành "Thường quy kỹ thuật định tính và bán định lượng Natri Borat và Acid Boric trong thực phẩm" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3390/2000/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 3390/2000/Q -BYT Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “THƯ NG QUY K THU T NNH TÍNH VÀ BÁN NNH LƯ NG NATRI BORAT VÀ ACID BORIC TRONG TH C PH M" B TRƯ NG B YT Căn c theo Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c theo Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph v vi c phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá; Căn c theo Quy t nh s 14/1999/Q -TTg ngày 04/02/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m; Theo ngh c a Chánh văn phòng, V trư ng V khoa h c ào t o, V trư ng V Pháp ch , Chánh thanh tra - B Y t và C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Thư ng quy k thu t nh tính và bán nh lư ng Natri Borat và Acid Boric trong th c phNm". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng các V : Khoa h c ào t o, V Pháp ch , V Y t d phòng - B Y t , C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, Giám c S Y t T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Văn Truy n THƯ NG QUY K THU T NNH TÍNH VÀ BÁN NNH LƯ NG ACID BORIC HO C NATRI BORAT TRONG TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3390/Q -BYT ngày 28 tháng 9 năm 2000 c a B trư ng B Y t ) 1. Nguyên t c M u th c phNm ư c acid hoá b ng acid hydrocloric, sau ó em un nóng trên n i cách thu , acid boric (H3BO3) ho c natri borat (Na2B4O7) ư c phát hi n b ng gi y ngh . S có m t c a H3BO3 ho c Na2B4O7 s chuy n m u vàng c a gi y ngh sang m u cam. 2. D ng c , hoá ch t, thu c th 2.1. D ng c , thi t b - Cân k thu t - Máy ly tâm - Dao inox
  2. - Kéo - N i cách thu - ũa thu tinh - Bình nh m c 100ml - Pipet v ch 1ml, 5ml, 10ml - ng ong 50ml, 100ml - Ph u th y tinh f 5cm - C i chày s - Khay thu tinh ho c h p l ng - Ph u l c - Len nguyên ch t - ng nghi m 15ml có nút - K p inox - Bình nón 250 ml - C c có m dung d ch 200ml Chú ý: D ng c thí nghi m ph i m b o s ch, c bi t không ư c nhi m H3BO3 ho c Na2B4O7. 2.2. Hoá ch t, thu c th - Gi y l c - Acid clohydric (HCl), PA 36% - Gi y quì xanh - B t ngh (b t Tumeric) ho c ngh tươi - Dung d ch amoniac (NH3), 25% - C n 800 ( ong 84ml c n 950, r i cho nư c c t v a 100ml), n u chuNn b thu c th t b t ngh . 0 - C n 90 , n u chuNn b thu c th t ngh tươi. - Nư c c t. 3. ChuNn b thu c th và dung d ch chuNn 3.1. Chu n b thu c th - ChuNn b gi y ngh (gi y Tumeric) t b t ngh : Cân 1,5 n 2,0 gam b t ngh cho vào bình nón dung tích 250 ml, thêm 100ml c n 800, l c m nh cho tan h n h p r i l c qua gi y l c. Cho d ch l c ra m t khay thu tinh, nhúng gi y l c vào d ch l c, ch th m u. L y ra phơi khô nhi t phòng, sau ó c t thành nh ng d i gi y có kích thư c 1cm x 6cm. Gi y ngh ư c b o qu n trong l kín, tránh sánh sáng, Nm và hơi CO2, SO2, NH3, NO... - ChuNn b gi y ngh t ngh tươi (n u không có s n b t ngh ): L y 5 gam ngh tươi ã c o s ch v và thái m ng, ngâm v i 40ml c n 900, ch m, th nh tho ng l i l c. Sau 3 ngày ch t d ch ngâm ra, dùng d ch này tNm gi y l c, khô t nhiên (tránh nơi có hơi acid hay amoniac). C t thành t ng d i gi y có kích thư c 1cm x 6cm và b o qu n như trên. Chú ý: Gi y ngh ch s d ng trong vòng 10 ngày k t khi chuNn b . 3.2. Chu n b dung d ch chu n Dung d ch chuNn acid boric có n ng 1%: cân chính xác 1g H3BO3 vào bình nh m c dung tích 100ml thêm nư c c t v a 100ml. L c cho H3BO3 tan h t (có th un nóng nh trên n i cách thu cho tan hoàn toàn). 4. Phương pháp ti n hành 4.1. Chu n b m u th
  3. Cho vào c c có m dung tích 200ml + 25g m u th c phNm ã nghi n nh trong c i s + 50ml nư c c t Dùng ũa thu tnh tr n m u, axit hoá b ng 1,7 ml HCl. Ki m tra b ng gi y quỳ xanh (gi y quỳ ph i chuy n sang màu ). un cách thu trong 30 phút, l ng ho c ly tâm. Sau ó ch t l y ph n d ch trong (d ch th ) phân tích. Ghi chú: + N u m u có ch t béo thì làm l nh b ng nư c á ho c trong t l nh r i v t b l p ch t béo ã ông l i. + N u m u có màu thì lo i màu b ng cách cho s i len nguyên ch t vào m u h p th h t màu r i l y d ch trong không màu dùng phân tích (d ch th ). + Ph m vi áp d ng c a phương pháp này không gi i h n v i các lo i th c phNm. 4.2. nh tính acid boric ho c natri borat trong m u th Nhúng d i gi y ngh vào ph n d ch th cho th m u. L y gi y ra khô t nhiên r i c k t qu sau 1 gi nhưng không quá 2 gi . Ti n hành ng th i m t m u tr ng so sánh (thay 25g m u th c phNm b ng 25ml nư c c t và làm theo quy trình trên). N u m u c a gi y ngh chuy n t vàng sang cam thì trong m u có H3BO3 ho c Na2B4O7. kh ng nh s có m t c a H3BO3 ho c Na2B4O7 thì ti p t c hơ gi y này trên hơi amoniac, màu cam s chuy n thành màu xanh en và chuy n l i m u h ng môi trư ng acid (hơ trên mi ng l HCl). Gi i h n phát hi n c a phương pháp này là 0,001%. 4.3. Bán nh lư ng acid boric ho c natri borat trong m u th 4.3.1. Ti n hành ph n ng lên màu Dùng 9 ng nghi m có nút dung d ch 15ml, ánh s t 1 n 9, cho vào các hóa ch t l n lư t như sau, y kín, l c u: ng s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoá ch t H3BO31% (ml) 0,0 0,1 0,2 0,5 0,75 1,0 2,5 5,0 0,0 Nư c c t (ml) 10,0 9,9 9,8 9,5 9,25 9,0 7,5 5,0 0,0 Hàm lư ng H3BO3 (mg/10 0,0 1,0 2,0 5,0 7,5 10,0 25,0 50,0 0,0 ml c a dãy chuNn Dung d ch m u th (ml) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 HCl 36% (ml) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 N ng % H3BO3 trong 0,00 0,02 0,04 0,10 0,15 0,2 0,5 1,0 X m u th (N ng % H3BO3 ư c tính k t qu theo b ng là d a trên 25g m u th ư c chi t b ng 50ml nư c c t, sau ó l y 10ml d ch chi t tương ng v i 5g m u dùng cho th nghi m). Ghi chú: y n p dãy ng chuNn, tránh bay hơi. B o qu n s d ng ư c trong 6 tháng. 4.3.2. Ti n hành so m u - Dùng gi y ngh ã ư c ánh d u m t u (gi y s 9), nhúng u không ánh d u vào d ch th trên (1/2 chi u dài mNu gi y). Dùng k p l y ra khô trong không khí.
  4. - ng th i nhúng nh ng t gi y ngh ư c ánh s t 1 n 8 theo dãy dung d ch chuNn (có s tương ng). Sau ó khô như trên. - c k t qu sau 1 gi nhưng không quá 2 gi . So sánh gi y m u th (gi y s 9) v i dãy gi y chuNn (gi y s 1 - 8) trên m t t gi y tr ng làm n n, dư i ánh sáng t nhiên là t t nh t nh n xét. 4.3.3. Tính k t qu - N u m u c a gi y m u th tương ương m u c a gi y chuNn nào thì n ng H3BO3 trong d ch th phân tích tương ương v i n ng H3BO3 c a ng chuNn tương ng v i gi y chuNn ó. Ví d : M u c a gi y m u th tương ương m u gi y chuNn s 5, thì m u th có n ng H3BO3 là 0,15% + N u m u n m gi a hai chuNn thì giá tr ư c ư c lư ng gi a hai kho ng ó. + N u m u gi y m u th vư t quá m u dãy gi y chuNn thì ph i làm l i th nghi m v i s pha loãng c a d ch th và ánh giá k t qu theo dãy chuNn như trên. Ghi chú: N ng H3BO3 trong m u phân tích ư c tính theo công th c sau: A C= x 100 5 Trong ó: C: S mg acid boric trong 100g m u phân tích A: S mg acid boric trong 10ml dung d ch ng chuNn có màu b ng ng th 5: Lư ng m u th c phNm tương ng v i 10ml d ch chi t dùng cho th nghi m.
Đồng bộ tài khoản