Quyết định số 3395/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 3395/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3395/2003/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Nha Trang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3395/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3395/2003/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2003 QUY T Đ NH V VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C Đ A PH N T NH KHÁNH HÒA VÀ KHU V C TRÁCH NHI M C A C NG V NHA TRANG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Đi u 58 B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990. Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i. Căn c ý ki n c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa t i Công văn s 1383/UB ngày 20 tháng 6 năm 2002. Xét đ ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c đ a ph n t nh Khánh Hòa bao g m: 1. Vùng nư c trư c các c u c ng Nha Trang, Ba Ngòi, Đ m Môn, Hòn Khói, Nhà máy Huyndai – Vinashin và c u c ng d u Nha Trang. 2. Vùng nư c c a các tuy n lu ng hàng h i, vùng đón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo đ u chuy n t i, tránh bão thu c các c ng bi n quy đ nh t i kho n 1 c a Đi u này và khu v c chuy n t i v nh Vân Phong. Đi u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c đ a ph n t nh Khánh Hòa tính theo m c nư c th y tri u l n nh t, đư c quy đ nh c th như sau: 1. Vùng nư c c ng Nha Trang và c ng d u Nha Trang đư c gi i h n b i: - Các đo n th ng n i v i đi m NT1, NT2, NT3 và NT4 có t a đ sau: 0 0 NT1. 12 14’ 09” N; 109 15’ 44” E (mũi Ba Cơ - B c Hòn Tre). 0 0 NT2. 12 16’ 00” N; 109 13’ 23” E. 0 0 NT3. 12 16’ 00” N; 109 12’ 48” E. 0 0 NT4. 12 12’ 48” N; 109 12’ 30” E (Trư ng Tây, Phư ng Vĩnh Nguyên). 0 - T Đi m NT4 ch y theo đư ng b bi n xu ng phía Nam t i Đi m NT5 có t a đ : 12 09’ 0 12” N; 109 13’ 05” E. - T đi m NT5 b ng các đo n th ng n i các Đi m NT6 và NT7 có t a đ sau : 0 0 NT6. 12 09’ 12” N; 109 16’ 32” E.
  2. 0 0 NT7. 12 10’ 58” N; 109 16’ 32” E. - T đi m NT7 ch y theo b phía Tây đ o Hòn Tre lên phía B c, qua mũi Nam, đ n mũi Lang và n i v i Đi m NT1 (mũi Ba Cơ - B c Hòn Tre). 2. Vùng nư c c ng Ba Ngòi: a) Ranh gi i v phía bi n: đư c gi i h n b i các đo n th ng n i các đi m BN1, BN2, BN3 và BN4 có t a đ sau: 0 0 BN1. 11 55’ 00” N; 109 10’ 00” E. 0 0 BN2. 11 52’ 30” N; 109 11’ 42” E. 0 0 BN3. 11 48’ 00” N; 109 13’ 30” E. 0 0 BN4. 11 46’ 54” N; 109 11’ 42” E. b) Ranh gi i v phía b : t đi m BN4 ch y theo đư ng b bi n lên phía B c qua mũi Bà Tiên và mũi S p, ch y theo đư ng b c a V nh Cam Ranh xu ng phía Nam qua mũi Ông 0 Đ nh lên phía B c c a V nh đ n đi m BN0 là giao đi m c a đư ng vĩ tuy n 11 55’ 00” N và đư ng b bi n xã Cam Lân và t BN0 n i v i BN1. 3. Vùng nư c các c ng Hòn Khói, Đ m Môn, Nhà máy Huyndai – Vinashin và khu v c chuy n t i v nh Vân Phong: a) Ranh gi i v phía bi n : đư c gi i h n b i các đo n th ng n i các đi m VP1, VP2 và VP3 có t a đ sau : 0 0 VP1. 12 33’ 42” N; 109 25’ 42” E. (Mũi Gành – phía Nam Bán đ o Hòn G m). 0 0 VP2. 12 29’ 36” N; 109 25’ 42” E. 0 0 VP3. 12 29’ 48” N; 109 18’ 42” E (mũi Mương). b) Ranh gi i v phía b : t đi m VP1 (mũi Gành) ch y d c theo đư ng b bi n phía Tây c a Bán đ o Hòn G m lên phía B c qua mũi Cô C , mũi Đa Sơn và d c theo đư ng b bi n đ n c c B c c a vũng B n Gôi, ch y men theo đư ng b bi n c a các xã thu c huy n V n Ninh qua mũi Hòn Giang, mũi Hòn Khói t i Đi m VP3 (mũi Mương). Đi u 3. Vùng đón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo đ u chuy n t i, tránh bão cho t u thuy n vào, ra các c ng bi n thu c đ a ph n t nh Khánh Hòa đư c quy đ nh như sau: 1. Vùng đoán tr hoa tiêu và ki m d ch: a) Đ i v i c ng Nha Trang và c ng d u Nha Trang: - Cho các t u thuy n vào ra c ng t phía B c: là vùng nư c đư c gi i h n b i đư ng tròn 0 0 bán kính 01 h i lý có tâm t i t a đ : 12 14’ 30” N; 109 13’ 42” E. - Cho các t u thuy n vào ra c ng t phía B c: là vùng nư c đư c gi i h n b i đư ng tròn 0 0 bán kính 01 h i lý có tâm t i t a đ : 12 10’ 12” N; 109 15’ 30” E. b) Đ i v i c ng Ba Ngòi: là vùng nư c đư c gi i h n b i đư ng tròn bán kính 0,7 h i lý có 0 0 tâm t i t a đ : 11 48’ 30” N; 109 12’ 30” E.
  3. c) Đ i v i khu v c các c ng Hòn Khói, Đ m Môn, Nhà máy t u bi n Huyndai – VInashin và khu v c chuy n t i v nh Vân Phong: là vùng nư c đư c gi i h n b i đư ng tròn bán kính 01 0 0 h i lý có tâm t i t a đ : 12 30’ 42” N; 109 23’ 18” E. 2. Vùng neo đ u và tránh bão: a) Đ i v i c ng Nha Trang và c ng d u Nha Trang: là vùng nư c đư c gi i h n b i các đo n th ng n i các đi m NT5, NT6 và NT7 có t a đ sau : 0 0 NT5. 12 12’ 06” N; 109 14’ 06” E. 0 0 NT6. 12 12’ 54” N; 109 13’ 18” E. 0 0 NT7. 12 12’ 24” N; 109 13’ 00” E. b) Đ i v i c ng Ba Ngòi: là vùng nư c đư c gi i h n b i đư ng tròn có bán kính 0,6 h i lý 0 0 v i tâm t i t a đ : 11 53’ 12” N; 109 09’ 24” E. c) Đ i v i c ng Hòn Khói: là vùng nư c đư c gi i h n b i đư ng tròn có bán kính 0,7 h i lý 0 0 v i tâm t i t a đ : 12 36’ 12” N; 109 13’ 00” E. d) Đ i v i c ng Đ m Môn: là vùng nư c đư c gi i h n b i các đo n th ng n i các đi m có t a đ dư i đây: 0 0 ĐM1. 12 39’ 48” N; 109 22’ 12” E. 0 0 ĐM2. 12 39’ 48” N; 109 22’ 48” E. 0 0 ĐM3. 12 39’ 12” N; 109 22’ 48” E. 0 0 ĐM4. 12 39’ 12” N; 109 22’ 12” E. d) Đ i v i c ng Nhà máy t u bi n Huyndai – Vinashin: là vùng nư c đư c gi i h n b i 0 0 đư ng tròn có bán kính 0,6 h i lý v i tâm t i t a đ : 12 30’ 06” N; 109 16’ 36” E. 3. Khu v c chuy n t i: a) Đ i v i c ng Hòn Khói: 0 - Cho t u thuy n có tr ng t i t 1.000 DWT đ n 4.000 DWT: t i v trí có t a đ : 12 36’ 36” N; 0 109 13’ 45” E. 0 - Cho t u thuy n có tr ng t i t 4.000 DWT đ n 10.000 DWT: t i v trí có t a đ : 12 36’ 47” 0 N; 109 14’ 54” E. b) Đ i v i khu v c chuy n t i v nh Vân Phong: cho t u d u có tr ng t i đ n và trên 100.000 DWT v i m n nư c phù h p: t i v trí VP4, VP5 có t a đ : 0 0 - VP4. 12 34’ 00” N; 109 19’ 12” E. 0 0 - VP5. 12 32’ 30” N; 109 21’ 48” E. Đi u 4.
  4. 1. C ng v Nha Trang có trách nhi m th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy đ nh c a B Lu t Hàng h i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t có liên quan đ i v i m i ho t đ ng hàng h i t i vùng nư c các c ng bi n thu c đ a ph n t nh Khánh Hòa và t i vùng nư c c ng Cà Ná thu c đ a ph n t nh Ninh Thu n đư c công b theo Quy t đ nh s 115/1999/QĐ- PCVT ngày 13/01/1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2. C ng v Nha Trang căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a t u thuy n, ch đ nh v trí c th cho t u thuy n neo đ u, chuy n t i, tránh bão trong vùng nư c quy đ nh t i Đi u 3 c a Quy t đ nh này, đ m b o an toàn hàng h i và v sinh môi trư ng. Đi u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy đ nh t i Đi u 2, Đi u 3 và Đi u 4 c a Quy t đ nh này, C ng v Nha Trang còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v tr t t , an toàn hàng h i trong vùng bi n thu c đ a ph n t nh Khánh Hòa và t nh Ninh Thu n. Đi u 6. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 1634/PC-VT ngày 18/8/1993, v vùng nư c c ng Nha Trang và khu v c trách nhi m c a C ng v Nha Trang và các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này. Đi u 7. Các Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i t nh Khánh Hòa, Giám đ c S Giao thông v n t i t nh Ninh Thu n, Giám đ c C ng v Nha Trang, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản