Quyết định số 34/2001/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 34/2001/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2001/QĐ-BCN về việc bổ sung sản phẩm nhôm hợp kim định hình vào Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2001/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2001/Q -BCN Hà N i, ngày 12 tháng 06 năm 2001 QUY T NNH V VI C B SUNG S N PH M NHÔM H P KIM NNH HÌNH VÀO DANH M C CÁC S N PH M CƠ KHÍ Ư C HƯ NG ƯU ÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 67/2000/Q -BCN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2000 C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Quy t nh s 67/2000/Q -BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành Danh m c các s n ph m cơ khí ư c hư ng ưu ãi theo quy nh t i i u 5, M c I, Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph ; Sau khi ã có ý ki n th ng nh t c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, Qu H tr phát tri n; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T Đ NH: i u 1. B sung s n phNm nhôm h p kim nh hình vào Danh m c các s n phNm cơ khí ư c hư ng ưu ãi u tư (theo quy nh t i i u 5, M c I, Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph ; Ngh quy t s 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 c a Chính ph ) ban hành kèm theo Quy t nh s 67/2000/Q -BCN ngày 20/11/2000 c a B trư ng B Công nghi p. i u 2. Các ch u tư s n xu t s n phNm nhôm h p kim nh hình th c hi n các th t c vay v n u tư ưu ãi theo hư ng d n c a Qu H tr phát tri n t i Công văn s 268 HTPT/TDTW ngày 01/3/2001. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Các V trư ng, C c trư ng thu c B , các T ng Giám c, Giám c doanh nghi p s n xu t s n phNm cơ khí nói i u 1 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3, - VPCP ( b/c TTCP), - Các B : TC, KH T, GTVT, XD, NN&PTNT, - Qu H tr phát tri n,
  2. - UBND các t nh, TP tr c thu c TW, - H i Cơ khí Vi t Nam, - Công báo, Nguy n Xuân Chu n - Lưu VP, KH T.
Đồng bộ tài khoản