Quyết định số 34/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
47
lượt xem
7
download

Quyết định số 34/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành “Cấp kỹ thuật đường sắt” do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2007/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 34/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH “C P K THU T Ư NG S T” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t ư ng s t s 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c các công văn s 1554/VPCP-KG ngày 23/3/2007 c a Văn phòng Chính ph và s 828/BKHCN-T C ngày 09/4/2007 c a B Khoa h c & công ngh v vi c hư ng d n hi u l c tiêu chu n ngành; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này tiêu chuNn ngành “C p k thu t ư ng s t”, s ăng ký: 22 TCN 362 - 07 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : Khoa h c công ngh , K ho ch u tư, Pháp ch , V n t i, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu: VT, KHCN. Ngô Th nh c
 2. C NG HOÀ XÃ H I CH C P K THU T Ư NG 22 TCN 362 - 07 NGHĨA VI T NAM S T Có hi u l c t Ngày ……. /..…./ B GIAO THÔNG V N T I 2007 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 34 /2007/Q -BGTVT ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Tiêu chuNn ngành này là tiêu chuNn b t bu c áp d ng i v i ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th và ư ng s t chuyên dùng có n i ray v i ư ng s t qu c gia. i u 2. i tư ng áp d ng i tư ng i u ch nh c a Tiêu chuNn ngành này là các ho t ng v quy ho ch phát tri n, th c hi n u tư và t ch c qu n lý, b o trì, khai thác k t c u h t ng ư ng s t nói i u 1. i u 3. Gi i thích t ng Trong Tiêu chuNn ngành này, các t ng sau ây ư c hi u: - ư ng s t qu c gia là ư ng s t ph c v nhu c u v n t i chung c a c nư c, t ng vùng kinh t và liên v n qu c t . - ư ng s t ô th là ư ng s t ph c v nhu c u i l i hàng ngày c a hành khách thành ph , vùng ph c n, bao g m ư ng s t i ng m, ư ng s t i trên cao, ư ng s t i trên m t t và m t s lo i hình giao thông ô th m i t ng d n hư ng. - ư ng s t chuyên dùng là ư ng s t ph c v nhu c u v n t i riêng c a t ch c, cá nhân. - C p k thu t ư ng s t là quy nh th h ng các tuy n ho c o n tuy n ư ng s t theo các tiêu chuNn k thu t, tương ng v i các yêu c u v năng l c v n t i và an toàn ch y tàu. - Kh ư ng s t là kho ng cách ng n nh t gi a hai má tác d ng phía trong c a ray trên ư ng th ng. - T c thi t k c a tuy n ư ng s t là tr s t c áp d ng trong tính toán, thi t k và xây l p các c u trúc thành ph n c a tuy n, o n tuy n ư ng s t ó. Phương ti n
 3. giao thông ư ng s t không ư c phép ch y quá t c thi t k c a tuy n, o n tuy n ư ng s t, tr các oàn tàu có thùng xe t cân b ng (Tilting body train). - ư ng cong n m là ư ng cong c a tuy n ư ng trên m t b ng. Chương II C P K THU T Ư NG S T QU C GIA, Ư NG S T CHUYÊN DÙNG N I RAY V I Ư NG S T QU C GIA M C A: Ư NG S T KH 1435mm i u 4. C p k thu t ư ng s t 4.1 ư ng s t kh 1435mm ư c chia thành các c p k thu t sau: - ư ng s t cao t c, - ư ng s t c n cao t c, - ư ng s t c p 1, - ư ng s t c p 2, - ư ng s t c p 3. 4.2 ư ng s t cao t c và c n cao t c ph i ư c xây d ng giao c t khác m c v i ư ng giao thông khác và ư c rào ch n cách ly, tránh m i s xâm nh p c a ngư i, phương ti n, súc v t. ư ng s t cao t c và c n cao t c ch dành riêng cho v n t i hành khách. 4.3 ư ng s t c p 1, c p 2, c p 3 ư c giao c t cùng m c v i ư ng b trong m t s trư ng h p mà Lu t ư ng s t cho phép. ư ng s t c p 1, c p 2 và c p 3 ư c s d ng chung cho v n t i hành khách và v n t i hàng hoá. i u 5. Các quy nh v c p k thu t ư ng s t 5.1 Năng l c c a tuy n ư ng: Năng l c c a tuy n, o n tuy n ư ng s t là kh năng thông qua ư c s ôi tàu ( i v i ư ng s t cao t c và c n cao t c) ho c kh năng v n chuy n ư c kh i lư ng hàng hoá, hành khách quy i ( i v i ư ng s t c p 1, c p 2, c p 3) như b ng sau: Năng l c tuy n ư ng S lư ng ( ôi tàu) thông Kh i lư ng v n t i (tri u C p ư ng qua trong m t ngày êm T/năm) trên hư ng n ng ư ng s t cao t c T 50 tr lên - ư ng s t c n cao t c T 30 tr lên -
 4. ư ng s t c p 1 T 20 tr lên ư ng s t c p 2 T 10 n dư i 20 ư ng s t c p 3 Dư i 10 5.2 T c thi t k : T c thi t k ng v i các c p ư ng s t ư c quy nh không l n hơn tr s ghi b ng sau: C p ư ng T c thi t k (km/h) ư ng s t cao t c 350 ư ng s t c n cao t c 200 ư ng s t c p 1 150 ư ng s t c p 2 120 ư ng s t c p 3 70 5.3 Bán kính ư ng cong n m: 5.3.1 Bán kính ư ng cong n m c a chính tuy n ng v i t ng c p ư ng không ư c nh hơn quy nh sau ây: C p ư ng Bán kính ư ng cong n m (m) ư ng s t cao t c 5.000 ư ng s t c n cao t c 2.000 ư ng s t c p 1 1.200 ư ng s t c p 2 800 ư ng s t c p 3 400 5.3.2 khu v c r ng núi, o n trư c và sau nhà ga, trong trư ng h p khó khăn không th c hi n ư c quy nh i m 5.3.1 thì cho phép áp d ng như sau: C p ư ng Bán kính ư ng cong n m t i thi u (m) ư ng s t cao t c Xem xét t c i u ch nh ư ng s t c n cao t c 600
 5. ư ng s t c p 1 400 ư ng s t c p 2 300 ư ng s t c p 3 250 Trong ph m vi các ư ng cong này, t c thi t k ph i ư c quy nh l i, tương ng v i bán kính ư ng cong n m ư c ch n. 5.4 d c d c t i a: 5.4.1 d c d c t i a c a chính tuy n trên ư ng th ng theo c p ư ng ư c quy nh không l n hơn tr s b ng sau: C p ư ng d c d c t i a (‰) ư ng s t cao t c 25 ư ng s t c n cao t c 25 ư ng s t c p 1 12 ư ng s t c p 2 18 ư ng s t c p 3 25 5.4.2 khu v c r ng núi, o n trư c và sau ga, trong trư ng h p khó khăn không th c hi n ư c quy nh i m 5.4.1 thì cho phép: C p ư ng d c d c t i a (‰) ư ng s t cao t c 30 ư ng s t c n cao t c 30 ư ng s t c p 1 18 ư ng s t c p 2 25 ư ng s t c p 3 30 5.4.3 Trên ư ng cong, trong ư ng h m, d c d c t i a ph i ư c chi t gi m theo quy nh. 5.4.4 Trong khu ga và nh ng nơi tàu có , d c d c ư c quy nh riêng. 5.4.5 i v i nh ng tuy n ư ng s t i n khí hoá xây d ng m i ch s d ng u máy i n thì d c d c t i a là 30 ‰, áp d ng cho t t c các c p ư ng. 5.5 Kích thư c m t n n ư ng:
 6. 5.5.1 B r ng t tim n vai ư ng và kho ng cách gi a hai tim ư ng trên ư ng th ng trong khu gian không ư c nh hơn tr s trong b ng sau: C p ư ng B r ng t tim n vai Kho ng cách tim ư ng (m) ư ng (m) ư ng s t cao t c 4,5 5,0 ư ng s t c n cao t c 4,0 4,3 ư ng s t c p 1 4,0 4,0 ư ng s t c p 2 3,5 4,0 ư ng s t c p 3 3,1 4,0 5.5.2 Trong ph m vi ư ng cong, b r ng m t n n ư ng ư c n i r ng thêm theo quy nh. Ph m vi trên c u, trong h m, b r ng m t c u, m t h m ư c quy nh riêng. 5.5.3 Trong khu ga và khu gian có t ba ư ng tr lên, kho ng cách tim ư ng còn ph thu c vào s lư ng ư ng và kích thư c thi t b k thu t ư c l p t trên ó. 5.6 Thông tin: 5.6.1 i v i ư ng s t cao t c và c n cao t c: - S d ng h th ng truy n d n cáp quang v i t c truy n d n ư ng tr c t 622 Mb/s n 10 Gb/s. - S d ng các công ngh m i v truy n d n và d ch v tho i, d li u, các lo i hình thông tin v tinh, thông tin di ng. - S d ng h th ng chuy n m ch i n t s . K t n i m b o quay s t ng hai chi u v i m ng vi n thông qu c gia. - S d ng h th ng ng h ng b m ng, ng h ng b th i gian th c, h th ng qu n lý m ng. - S d ng h th ng thông tin oàn t u - m t t có k t n i v i trung tâm ki m soát thông tin t p trung. - S d ng h th ng i n tho i h i ngh truy n hình t c t i thi u 1920 Kb/s. - S d ng các h th ng thông tin truy n d n và thi t b u cu i ki m soát các thông s k thu t c a u máy, toa xe ang v n hành trên ư ng. 5.6.2 i v i ư ng s t c p 1 và ư ng s t c p 2: - S d ng h th ng truy n d n cáp quang t c truy n d n ư ng tr c t 622 Mb/s n 2.5 Gb/s.
 7. - S d ng h th ng chuy n m ch i n t s . - S d ng h th ng i n tho i chuyên d ng k thu t s . - S d ng h th ng ng h ng b m ng, ng h ng b th i gian th c, h th ng qu n lý m ng. - S d ng h th ng i n tho i h i ngh truy n hình t c t i thi u 384 Kb/. - Riêng i v i ư ng s t c p 1, s d ng h th ng thông tin oàn t u m t t có k t n i v i trung tâm ki m soát thông tin t p trung. 5.6.3 i v i ư ng s t c p 3: Trư ng h p chưa trang b ư c h th ng thông tin như i v i ư ng s t c p 2, cho phép: - S d ng h th ng truy n d n t i ba - dây tr n, cáp ng và cáp quang t ng tuy n. - S d ng h th ng t ng ài nhân công và t ng ài k thu t s dung lư ng nh . - S d ng h th ng i n tho i chuyên dùng công ngh tương t . 5.7 Tín hi u: 5.7.1 i v i ư ng s t cao t c và c n cao t c: - S d ng ga tín hi u èn m u i u khi n t p trung, khu gian óng ư ng t ng, h th ng i u t p trung. - S d ng k thu t máy tính và vi i n t v i tin c y cao trong các h th ng thi t b i u khi n tín hi u. - S d ng h th ng tín hi u u máy và d ng tàu t ng k t h p v i h th ng kh ng ch t c oàn t u. - S d ng h th ng giám sát m t t và h th ng giám sát t v tinh ph c v giám sát ch y tàu và xác nh v trí các oàn t u. 5.7.2 i v i ư ng s t c p 1 và ư ng s t c p 2: - S d ng ga tín hi u èn m u i n khí t p trung, khu gian óng ư ng bán t ng ho c t ng, h th ng i u giám sát. - S d ng h th ng ư ng ngang c nh báo t ng và ư ng ngang ch n t ng t i nh ng nơi cho phép giao c t cùng m c v i ư ng b . - Riêng i v i ư ng s t c p 1, s d ng h th ng tín hi u u máy và d ng tàu t ng k t h p v i h th ng kh ng ch t c oàn t u.
 8. 5.7.3 i v i ư ng s t c p 3: Trư ng h p chưa trang b ư c tín hi u như i v i ư ng s t c p 2 thì cho phép s d ng tín hi u cánh, ghi khoá cơ khí, óng ư ng b ng th ư ng. Trư ng h p cá bi t là ư ng nhánh c ly ng n, m t ch y t u không cao thì cho phép t ch c ch y t u b ng i n tho i. M C B: Ư NG S T KH 1000mm i u 6. C p k thu t ư ng s t 6.1 ư ng s t kh 1000mm ư c chia thành các c p k thu t như sau: - ư ng s t c p 1, - ư ng s t c p 2, - ư ng s t c p 3. 6.2 ư ng s t kh 1000mm ư c giao c t cùng m c v i ư ng b trong m t s trư ng h p mà Lu t ư ng s t cho phép. ư ng s t c p 1, c p 2 và c p 3 ư c s d ng chung cho c v n t i hành khách và v n t i hàng hoá. i u 7. Các quy nh v c p k thu t ư ng s t 7.1 Năng l c c a tuy n ư ng: Năng l c c a tuy n, o n tuy n ư ng s t là kh năng v n chuy n ư c kh i lư ng hàng hoá, hành khách quy i như b ng sau: C p ư ng Kh i lư ng v n t i (tri u T/năm) trên hư ng n ng ư ng s t c p 1 T 10 tr lên ư ng s t c p 2 T 5 n 10 ư ng s t c p 3 Dư i 5 7.2 T c thi t k : T c thi t k ng v i các c p ư ng s t ư c quy nh không l n hơn tr s ghi b ng sau: C p ư ng T c thi t k (Km/h) ư ng s t c p 1 120 ư ng s t c p 2 100 ư ng s t c p 3 60
 9. 7.3 Bán kính ư ng cong n m: 7.3.1 Bán kính ư ng cong n m c a chính tuy n ng v i t ng c p ư ng s t không ư c nh hơn quy nh sau ây: C p ư ng Bán kính ư ng cong n m (m) ư ng s t c p 1 800 ư ng s t c p 2 600 ư ng s t c p 3 300 7.3.2 khu v c r ng núi, o n trư c và sau nhà ga, trong trư ng h p khó khăn, không th c hi n ư c quy nh i m 7.3.1 thì cho phép áp d ng như sau: C p ư ng Bán kính ư ng cong n m t i thi u (m) ư ng s t c p 1 400 ư ng s t c p 2 250 ư ng s t c p 3 150 Trong ph m vi các ư ng cong này, t c thi t k ph i ư c quy nh l i, tương ng v i bán kính ư c ch n. 7.4 d c d c t i a: 7.4.1 d c d c t i a c a chính tuy n trên ư ng th ng theo c p ư ng ư c quy nh không l n hơn tr s b ng sau: C p ư ng d c d c t i a (%0) ư ng s t c p 1 12 ư ng s t c p 2 18 ư ng s t c p 3 25 7.4.2 khu v c r ng núi, o n trư c và sau nhà ga, trong trư ng h p khó khăn không th c hi n ư c quy nh i m 7.4.1 thì cho phép: C p ư ng d c d c t i a (%0) ư ng s t c p 1 18 ư ng s t c p 2 25 ư ng s t c p 3 30
 10. 7.4.3 Trên ư ng cong, trong ư ng h m, tr s d c d c t i a ph i ư c chi t gi m theo quy nh. 7.4.4 Trong khu ga và nh ng nơi tàu có , d c d c ư c quy nh riêng. 7.4.5 i v i nh ng tuy n ư ng s t i n khí hoá xây d ng m i ch s d ng u máy i n thì d c d c t i a là 30 ‰, áp d ng cho t t c các c p ư ng. 7.5 Kích thư c m t n n ư ng: 7.5.1 B r ng t tim n vai ư ng và kho ng cách gi a hai tim ư ng trên ư ng th ng trong khu gian không ư c nh hơn tr s trong b ng sau: C p ư ng B r ng t tim n vai Kho ng cách tim ư ng (m) ư ng (m) ư ng s t c p 1 2,9 4,0 ư ng s t c p 2 2,7 4,0 ư ng s t c p 3 2,5 3,8 7.5.2 Trong ph m vi ư ng cong, b r ng m t n n ư ng ư c n i r ng thêm theo quy nh. Ph m vi trên c u, trong h m, b r ng m t c u, m t h m ư c quy nh riêng. 7.5.3 Trong khu ga và khu gian có t ba ư ng tr lên, kho ng cách tim ư ng còn ph thu c vào s lư ng ư ng và kích thư c thi t b k thu t ư c l p t trên ó. 7.6 Thông tin: 7.6.1 i v i ư ng s t c p 1 và c p 2: - S d ng h th ng truy n d n cáp quang t c truy n d n ư ng tr c n 622 Mb/s. - S d ng h th ng chuy n m ch i n t s . - S d ng h th ng i n tho i chuyên d ng k thu t s . - S d ng h th ng ng h ng b m ng, ng h ng b th i gian th c, h th ng qu n lý m ng. - S d ng h th ng i n tho i h i ngh truy n hình t c t i thi u 384 Kb/s. 7.6.2 i v i ư ng s t c p 3: Trư ng h p chưa trang b ư c h th ng thông tin như i v i ư ng s t c p 2, cho phép:
 11. - S d ng h th ng truy n d n t i ba - dây tr n, cáp ng và cáp quang t ng tuy n. - S d ng h th ng t ng ài nhân công và t ng ài k thu t s dung lư ng nh . - S d ng h th ng i n tho i chuyên dùng công ngh tương t . 7.7 Tín hi u: 7.7.1 i v i ư ng s t c p 1 và c p 2: - S d ng ga tín hi u èn m u i n khí t p trung, khu gian óng ư ng bán t ng ho c t ng, h th ng i u giám sát. M C C: Ư NG S T L NG: (KH 1435mm & KH 1000mm) - S d ng h th ng ư ng ngang c nh báo t ng và ư ng ngang ch n t ng t i nh ng nơi cho phép giao c t cùng m c v i ư ng b . 7.7.2 i v i ư ng s t c p 3: Trư ng h p chưa trang b ư c tín hi u như i v i ư ng s t c p 2 thì cho phép s d ng tín hi u cánh, ghi khoá cơ khí, óng ư ng b ng th ư ng. Trư ng h p cá bi t là ư ng nhánh c ly ng n, m t ch y t u không cao thì cho phép t ch c ch y t u b ng i n tho i. i u 8: C p k thu t c a ư ng s t l ng 8.1 ư ng s t l ng kh 1435mm v i kh 1000mm ư c chia thành ba c p k thu t, g m: c p 1, c p 2 và c p 3. 8.2 Tiêu chuNn k thu t c a các c p ư ng s t l ng th ng nh t như tiêu chuNn k thu t c a c p tương ng ư ng s t kh 1435mm. Khi xây d ng m i, c i t o, nâng c p ư ng s t l ng áp d ng tiêu chuNn k thu t c a ư ng s t kh 1435mm. 8.3 ư ng s t kh 1000mm trên ư ng l ng là trư ng h p ngo i l , không phân chia thành c p k thu t. Khi khai thác v n t i i v i kh ư ng 1000mm, t c gi i h n ch y tàu s ư c xác nh theo thông s k thu t th c t c a tuy n ư ng ư c xây d ng. Chương III: C P K THU T Ư NG S T Ô THN i u 9. C p k thu t ư ng s t ô th ư ng s t ô th chia thành: - ư ng s t ô th chuyên ch kh i lư ng l n. - ư ng s t ô th chuyên ch kh i lư ng trung bình.
 12. - Các lo i ư ng s t ô th khác. i u 10. c trưng k thu t chính c a các c p ư ng s t ô th 10.1 ư ng s t ô th chuyên ch kh i lư ng l n: 10.1.1 Năng l c chuyên ch t 40.000 ngư i/ hư ng/gi tr lên. 10.1.2 Lo i hình c trưng là ư ng tàu i n ng m (Metro, Subway, MRT). 10.1.3 c trưng k thu t và v n hành: - Tuy n ư c cách ly hoàn toàn. Trong thành ph , toàn b ho c ph n l n chi u dài tuy n n m dư i m t t. ngo i ô tuy n có th i trên m t t ho c trên c u c n. - Bán kính ư ng cong n m l n hơn ho c b ng 300m. Trư ng h p khó khăn có th gi m xu ng 200m, nhưng ph i ư c phép c a B trư ng B Giao thông v n t i. - T ch c, i u hành ch y tàu t ng hóa m c cao. -M t ch y tàu cao (có th t dư i 2 phút/chuy n/hư ng). 10.2 ư ng s t ô th chuyên ch kh i lư ng trung bình: 10.2.1 Năng l c chuyên ch t 20.000 n 40.000 ngư i hư ng/gi . 10.2.2 Lo i hình c trưng là ư ng s t nh (Light Rail Transit). 10.2.3 c trưng k thu t và v n hành: - Tuy n ư c cách ly hoàn toàn, i trên cao ho c ch y u i trên cao. - Bán kính ư ng cong l n hơn ho c b ng 100m, trư ng h p khó khăn có th gi m xu ng 50m, nhưng ph i ư c phép c a B trư ng B Giao thông v n t i. - T ch c i u hành ch y tàu t ng. 10.3 Các lo i ư ng s t ô th khác: 10.3.1 Năng l c chuyên ch dư i 20.000 ngư i hư ng/gi . 10.3.2 Lo i hình c trưng là ư ng s t m t ray (Monorail), ư ng xe i n truy n th ng (Tram), ư ng cho các lo i phương ti n giao thông m i có d n hư ng khác như: oàn tàu môtơ tuy n tính (Linear Motor Train; Sky Train), oàn tàu ch y trên m t (Magnetic Levitation System) v.v.. 10.3.3 c trưng k thu t và v n hành: - V trí xây d ng: trên cao, trên m t t, dư i m t t.
 13. - Tuy n có lúc giao c t ng m c v i ư ng b ô th . - T ch c ch y tàu bán t ng, bán t ng ho c theo tín hi u èn màu ư ng b trong ô th . Chương IV: I U KHO N THI HÀNH i u 11. Hư ng d n th c hi n Tiêu chuNn ngành này là cơ s xây d ng các tiêu chuNn chi ti t, các quy ph m k thu t v thi t k , các quy trình thi công, nghi m thu, qu n lý, b o trì k t c u h t ng ư ng s t, ph c v cho công tác l p quy ho ch phát tri n, qu n lý u tư - xây d ng và b o m an toàn giao thông ư ng s t. Các ông V trư ng V Khoa h c Công ngh , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam căn c ch c năng, nhi m v c a mình ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c xây d ng các quy ph m, quy trình, tiêu chuNn k thu t chi ti t và thư ng xuyên ki m tra, hư ng d n th c hi n cho các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng ư ng s t nói i u 1, i u 2 c a Tiêu chuNn ngành này.
Đồng bộ tài khoản