Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
6
download

Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 34/2008/QĐ-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N S C KHO NGƯ I KHUY T T T ĐI U KHI N XE MÔ TÔ, XE G N MÁY BA BÁNH DÙNG CHO NGƯ I KHUY T T T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Công văn s 1992/TTg-CN ngày 21/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s n xu t, l p ráp, nh p kh u và lưu hành xe ba bánh, xe cơ gi i dùng cho ngư i khuy t t t; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Tiêu chu n s c kho ngư i khuy t t t đi u khi n xe mô tô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i khuy t t t”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B , Chánh thanh tra B , C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh, T ng C c trư ng T ng C c Dân s -K ho ch hoá gia đình và V trư ng các V , C c trư ng các C c c a B Y t ; Giám đ c các B nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ; Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - VPCP (Phòng Công báo, Website CP); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - B trư ng và các Th trư ng BYT; - Website B Y t ; Nguy n Th Xuyên - Lưu: VT, KCB, PC. TIÊU CHU N S C KHO NGƯ I ĐI U KHI N XE MÔ TÔ, XE G N MÁY DÙNG CHO NGƯ I KHUY T T T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2008/QĐ- BYT ngày 30 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) A. QUI Đ NH CHUNG 1. Tiêu chu n s c kh e này đư c áp d ng đ khám s c kh e cho ngư i đi u khi n xe mô tô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i khuy t t t, bao g m khám tuy n và khám đ nh kỳ. - Khám tuy n: khám s c kh e cho ngư i khuy t t t trư c khi thi l y gi y phép lái xe l n đ u - Khám đ nh kỳ: theo qui đ nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Ngư i khuy t t t b c t ho c m t ch c năng hai chi trên; ho c m t chi trên và m t chi dư i cùng bên; ho c tháo kh p háng c hai bên thì không đ đi u ki n v s c kh e đi u khi n xe mô tô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i khuy t t t. 3. Không khám, c p gi y ch ng nh n s c kho cho ngư i đi u khi n xe mô tô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i khuy t t t khi đang b b nh c p tính; ho c đang đi u tr n i trú t i các cơ s y t . 4. Các ph l c sau đư c ban hành kèm theo Tiêu chu n s c kh e này : - Ph l c s 1: Tiêu chu n, đi u ki n c a cơ s đư c khám và ch ng nh n s c kh e cho ngư i đi u khi n xe mô tô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i khuy t t t. - Ph l c s 2: M u gi y ch ng nh n s c kh e - Ph l c s 3: Các xét nghi m c n lâm sàng b t bu c khi khám s c kho cho ngư i đi u khi n xe mô tô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i khuy t t t.
  2. 2 B. TIÊU CHU N S C KH E Ngư i có m t trong các tiêu chí v th l c ho c ch c năng sinh lý, b nh t t (có ho c không có các thi t b tr giúp) sau đây là không đ đi u ki n v s c kh e đ đi u khi n xe mô tô, xe g n máy ba bánh dùng cho ngư i khuy t t t. I. TH L C TT Ch s Khám l n đ u Khám đ nh kỳ 1 L c bóp tay thu n (kg) < 25 2 L c bóp tay không thu n (kg) < 20 II. CH C NĂNG SINH LÝ, B NH T T Ghi chú: KĐĐK là không đ đi u ki n TT Tiêu chí M t 3 Th l c nhìn xa m t m t (không/ có đi u ch nh b ng kính): < 6/10 0 4 - Th trư ng ngang hai m t (chi u mũi - thái dương) < 120 0 - Th trư ng đ ng (chi u trên-dư i) khuy t không quá 20 trên dư i đư ng ngang . 5 S c giác: không phân bi t đư c ba màu cơ b n: đ , vàng, xanh. Tai Mũi H ng 6 Thính l c: nghe nói th m 1 tai < 3 mét, tai kia < 1 mét, ho c hai tai ≥ 40 dBA (không/ có s d ng máy tr thính) 7 H i ch ng ti n đình c tai 8 Khó th thanh qu n đ II tr lên: Tâm th n-th n kinh 9 R i lo n tâm th n c p ho c m n tính do các nguyên nhân chưa kh i hoàn toàn ho c đã kh i hoàn toàn nhưng th i gian kh i dư i 02 năm. 10 Thi u năng tâm th n các m c đ b t k nguyên nhân gì kèm theo suy gi m nh n th c. 11 Đ ng kinh: đ ng kinh các th , các m c đ . 12 Có d u hi u ho c tri u ch ng li t v n đ ng ki u t n thương bó tháp. 13 H i ch ng ngo i tháp; B nh/ h i ch ng Parkinson 14 H i ch ng ti u não 15 H i ch ng ti n đình 16 H i ch ng đuôi ng a 17 B nh r ng tu 18 B nh xơ c ng c t bên teo cơ (Charcott) 19 B nh/ di ch ng viêm màng nh n tu Tim m ch 20 Huy t áp đ ng m ch: tăng huy t áp giai đo n II tr lên; ho c huy t áp th p m n tính (huy t áp t i đa dư i 90 mmHg) 21 Các b nh, t t tim, m ch b m sinh ho c m c ph i có bi n ch ng suy tim đ III tr lên 22 Các r i lo n nh p: ngo i tâm thu th t > 12 nh p ngo i tâm thu/ 1 phút; ngo i tâm thu t ng chùm; nh p đôi, nh p ba, hàng lo t; Các r i lo n nh p trên th t; th t; nhĩ - th t,... m ch thư ng xuyên > 100 l n/phút ho c < 55 l n/phút, đi u tr không k t qu 23 Cơn đau th t ng c không n đ nh; nh i máu cơ tim H Hô h p
  3. 3 TT Tiêu chí 24 Các b nh, t t, thương t t l ng ng c/ màng ph i/ ph i/ khí, ph qu n/ trung th t do các nguyên nhân, gây gi m ch c năng thông khí ph i m c đ v a và/ho c bi n ch ng tâm ph m n đ 3 tr lên. H Tiêu hóa 25 Xơ gan không h i ph c H Ti t ni u - Sinh d c: 26 Suy th n đ 3 tr lên N i ti t - chuy n hóa 27 Basedow chưa đư c đi u tr bình giáp; ho c có bi n ch ng l i m t ác tính , h Kali máu 28 Bư u giáp đ 3 chèn ép khí qu n 29 B nh c n giáp, suy giáp không đư c đi u tr , có bi u hi n lâm sàng 30 Suy ho c cư ng tuy n yên không đư c đi u tr , có bi u hi n lâm sàng 31 Đái tháo đư ng có bi n ch ng (đánh giá theo t n thương t i cơ quan đó) 32 Đái tháo nh t chưa đư c đi u tr 33 H K+ và Ca++ máu b nh lý. 34 U tuy n c chưa đư c ph u thu t H Cơ xương kh p 35 C ng hai kh p l n tư th b t l i; 36 Sai hai kh p l n hay tái phát; 37 Viêm kh p d ng th p giai đo n 4 tr lên 38 Viêm c t s ng dính kh p giai đo n 4 tr lên 39 Kh p gi xương l n hai chi trên 40 Tháo kh p 2 c tay 41 C t 1 bàn tay và 1 bàn chân cùng bên 42 B nh như c cơ Các b nh lý khác: căn c theo bi n ch ng b nh, t t đ i v i các cơ quan tương ng đ xét tiêu chu n s c kho . Ph l c s 1 TIÊU CHU N, ĐI U KI N C A CƠ S KHÁM S C KHO CHO NGƯ I ĐI U KHI N XE MÔ TÔ, XE G N MÁY BA BÁNH DÙNG CHO NGƯ I KHUY T T T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2008/QĐ- BYT ngày 30 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) Các cơ s y t có đ các tiêu chu n, đi u ki n c a cơ s khám s c kh e theo quy đ nh t i Thông tư s 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 c a B trư ng B Y t hư ng d n v khám s c kho và có thêm các trang thi t b sau TT N i dung S lư ng 1 L c k bóp tay 01 2 Máy đo th trư ng 01 3 Máy đo thính l c 01 4 Máy đi n tim 01 5 Máy đo thông khí ph i 01 Ph l c s 3
  4. 4 DANH M C CÁC C N LÂM SÀNG B T BU C KHI KHÁM S C KHO CHO NGƯ I ĐI U KHI N XE MÔ TÔ, XE G N MÁY BA BÁNH DÙNG CHO NGƯ I KHUY T T T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 34/2008/QĐ- BYT ngày 30 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Y t ) Ch s Khám tuy n, khám đ nh kỳ T ng phân tích t bào máu ngo i vi B t bu c Protein ni u B t bu c Glucose máu (đ i v i ngư i > 40 tu i) B t bu c Đi n tâm đ : đ i v i ngư i có bi u hi n b nh lý tim m ch B t bu c X quang tim ph i B t bu c FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 2
Đồng bộ tài khoản