intTypePromotion=3

Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
81
lượt xem
10
download

Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc bộ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 34/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do – H nh phúc --------- S : 34/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N VÀNH AI KINH T VEN BI N VNNH B C B N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i t trình s 4332/TTr-BKH ngày 17 tháng 6 năm 2008; ý ki n c a các B , ngành và a phương liên quan v Quy ho ch phát tri n Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. PH M VI C A VÀNH AI KINH T VEN BI N VNNH B C B Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B ph n thu c lãnh th Vi t Nam g m hai t nh, thành ph có tuy n vành ai kinh t i qua là Qu ng Ninh và H i Phòng, có di n tích t nhiên 7.418,8 km2, dân s g n 2,9 tri u ngư i, chi m 2,24% di n tích t nhiên và 3,44% dân s c nư c. II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. M c tiêu chung Phát tri n Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B thành khu v c kinh t năng ng, có s c thúc Ny c vùng B c B và tr thành ng l c trong h p tác phát tri n kinh t , khoa h c k thu t v i Trung Qu c và các nư c ASEAN, ng th i k t n i v i các khu v c ven bi n khác trong c nư c t o thành m t vành ai kinh t ven bi n phát tri n nhanh, thúc Ny và g n k t v i các vùng khác trong n i a cùng phát tri n. 2. M c tiêu ch y u - Xây d ng hoàn ch nh h th ng giao thông trong vành ai kinh t , c bi t là tuy n tr c chính ven bi n t Móng Cái n Sơn và các c ng bi n, sân bay... n i k t v i hai hành lang kinh t Vi t - Trung và khu v c ven bi n Nam Trung Qu c thu c vành ai kinh t , t o i u ki n m r ng giao thương và h p tác phát tri n v i Trung Qu c và ASEAN m t cách ch ng, hi u qu .
 2. - T p trung phát tri n vùng ng l c và các ô th trung tâm d c vành ai kinh t , t o s b t phá thúc Ny toàn vành ai kinh t phát tri n nhanh, b n v ng, tương x ng v i vùng ven bi n Nam Trung Qu c. - Hình thành và phát tri n m t s ngành kinh t ch l c, g m: du l ch bi n, o cao c p, óng t u, nhi t i n, khai khoáng, cơ khí ch t o, s n xu t v t li u xây d ng, hóa d u, nuôi tr ng và ch bi n th y s n... t trình tiên ti n trong khu v c. - T c tăng trư ng kinh t g p 1,4 - 1,5 l n so v i t c tăng trư ng GDP c nư c. n năm 2020, Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B óng góp kho ng t 6,5 - 7,0% trong t ng GDP c nư c; GDP bình quân u ngư i t 3.500 - 4.000 USD. III. PHƯƠNG HƯ NG T CH C VÀNH AI KINH T 1. Xây d ng hoàn ch nh tr c giao thông nòng c t T p trung xây d ng hoàn ch nh và hi n i hóa tuy n tr c giao thông ven bi n Móng Cái - H Long - H i Phòng - Ninh Bình, t o i u ki n giao thông thu n ti n và thông su t gi a Vi t Nam v i các t nh vùng Hoa Nam c a Trung Qu c qua vành ai kinh t . Giai o n 2009 - 2010, u tư nâng c p o n CNm Ph - Móng Cái t c p III ư ng ng b ng và ư ng qua o Cái B u quy mô 4 - 6 làn xe (cùng v i xây d ng c u Vân Tiên) n i v i ư ng cao t c H Long - Móng Cái. Tri n khai xây d ng m t s ư ng cao t c quan tr ng: Hà N i - H i Phòng, N i Bài - H Long ưa vào s d ng trư c năm 2015. Giai o n sau năm 2015, xây d ng ti p o n H Long - Móng Cái. Xem xét vi c xây d ng tuy n cao t c Qu ng Ninh - H i Phòng - Ninh Bình k t n i Qu ng Ninh v i H i Phòng và k t n i vành ai kinh t v i các t nh phía Nam, m ng cao t c trong c nư c cũng như h th ng ư ng cao t c ven bi n Nam Trung Qu c. 2. Phát tri n vùng ng l c T p trung phát tri n nhanh m t s khu kinh t , khu công nghi p quan tr ng, liên k t v i các ô th l n t o thành m t d i vùng ng l c, các khu v c tr ng i m mang tính t phá d c vành ai kinh t . a) Phát tri n Khu kinh t Vân n (Qu ng Ninh) v i ch c năng chính là Khu du l ch sinh thái bi n - o ch t lư ng cao, trung tâm d ch v cao c p và u m i giao thương qu c t theo hư ng: t p trung phát tri n nhanh du l ch sinh thái, hình thành Trung tâm du l ch sinh thái bi n - o ch t lư ng cao t m c khu v c và qu c t . Phát tri n a d ng các lo i hình du l ch c trên o và trên bi n. u tư xây d ng m t s khu vui chơi gi i trí cao c p, g m c sân golf và ho t ng vui chơi gi i trí t i trung tâm Cái B u và m t s o khác. Phát tri n các ngành công nghi p s ch, công nghi p xu t khNu. Xây d ng các trung tâm thương m i hi n i ph c v du l ch. Phát tri n nuôi tr ng h i s n trên bi n ph c v xu t khNu k t h p v i du l ch. Phát tri n s n xu t nông nghi p theo hư ng trang tr i, Khu nông nghi p công ngh cao. B o v và phát tri n r ng trên các o nh m b o v môi trư ng, k t h p thăm quan du l ch; Tri n khai xây d ng các tuy n ư ng xuyên o, ư ng quanh o Cái B u và ư ng trên các o quan tr ng, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh c a Khu kinh t . Xúc ti n các công vi c chuNn b tri n khai xây
 3. d ng sân bay Vân n sau năm 2010. Xây d ng c ng V n Hoa; c i t o c ng Cái R ng thành c ng hành khách ph c v du l ch. u tư hoàn thi n b n c p t u trên các o Quan L n, Minh Châu, Ng c V ng, B n Sen... ph c v du l ch. Quy ho ch s p x p l i các khu dân cư; xây d ng ô th trung tâm t i Cái B u v i ki n trúc p, hi n i t m c khu v c và qu c t . b) Phát tri n Khu kinh t ình Vũ - Cát H i (H i Phòng) thành m t trong nh ng trung tâm kinh t giao thương qu c t hi n i c a Vùng B c B và c nư c, ng th i là c a m ra bi n ch y u c a hai hành lang, m t vành ai kinh t . Khuy n khích phát tri n các ngành, lĩnh v c trong Khu kinh t g m: óng t u, nhi t i n; cơ khí, i n t , s n xu t hàng tiêu dùng cao c p; hóa d u; công nghi p c ng và các ngành công nghi p, d ch v c ng; s n xu t các thi t b tin h c, thi t b t ng hóa; s n xu t v t li u m i, v t li u k thu t cao; l p ráp, ch t o thi t b n ng; s n xu t các s n phNm nh a cao c p, các ch t tNy r a, hóa m phNm; ch bi n nông, lâm, thu s n; thương m i d ch v , xu t nh p khNu, du l ch... Xây d ng khu phi thu quan v i các chính sách ưu ãi nh t. Xây d ng các khu ô th và các khu d ch v công c ng hi n i trong Khu kinh t ; Xây d ng ng b h th ng k t c u h t ng trong Khu kinh t ; nâng c p c ng H i Phòng, xây d ng m i các c ng t i khu v c ình Vũ. Tri n khai xây d ng c ng c a ngõ qu c t L ch Huy n. Nâng c p sân bay qu c t Cát Bi. Xây d ng hoàn ch nh h th ng ư ng trong Khu kinh t , ư ng ra c ng và h th ng c p i n, c p nư c, thoát nư c... áp ng yêu c u phát tri n c a Khu kinh t . c) Phát tri n Khu công nghi p H i Hà (Qu ng Ninh) thành trung tâm công nghi p, c ng bi n l n, thu hút m nh u tư v i các ch c năng: Trung tâm công nghi p n ng quy mô l n c a Vùng B c B và c nư c; Trung tâm d ch v c ng và v n t i bi n; ng th i, là c a m l n c a c vùng, t o i u ki n phát tri n h p tác kinh t thương m i v i Trung Qu c, khai thác th trư ng Trung Qu c, c bi t là khu v c Nam Trung Qu c thông qua vành ai kinh t này. Trư c m t, khNn trương hình thành khu công nghi p; tri n khai xây d ng các cơ s h t ng i ngo i, c bi t là c ng bi n, nhà máy óng t u và các tr c giao thông chính (Qu c l 18, Qu c l 4B, ư ng cao t c i Móng Cái); xây d ng các khu ô th , d ch v liên quan và m t s công trình công nghi p chính. n năm 2020 cơ b n xây d ng hoàn ch nh Khu công nghi p, c ng bi n H i Hà g n v i thành ph c a khNu qu c t Móng Cái thành trung tâm công nghi p, c ng bi n, trung tâm tài chính, khu m u d ch t do l n và hi n i trong khu v c; d) Phát tri n Khu công nghi p - d ch v m Nhà M c (Qu ng Ninh) thành khu công nghi p - d ch v a năng g n v i thành ph H i Phòng, c ng L ch Huy n và khu v c ình Vũ. T nay n năm 2010 hình thành khu công nghi p - d ch v m Nhà M c. Sau năm 2010 tri n khai xây d ng c ng bi n và các tr c giao thông k t n i v i H i Phòng, Qu c l 18 và thành ph H Long; xây d ng m t s công trình công nghi p, khu ô th , khu trung tâm hành chính, khu d ch v và thương m i... Sau năm 2015 u tư xây d ng c u (ho c ư ng h m) qua sông B ch ng n i v i ình Vũ, tuy n ư ng s t n i v i ư ng s t Yên Viên - Bãi Cháy và ng b h th ng giao thông trong khu công nghi p. n năm 2025 cơ b n xây d ng hoàn ch nh Khu công nghi p - d ch v này;
 4. ) Phát tri n thành ph H i Phòng thành Trung tâm d ch v c ng và v n t i bi n l n, hi n i, có v th áng k trong khu v c và th gi i. Cơ c u kinh t c a H i Phòng g m c ng bi n - công nghi p - d ch v . T p trung phát tri n m nh công nghi p c ng, công nghi p óng t u, cơ khí ch t o, công nghi p k thu t cao, s n xu t hàng tiêu dùng cao c p, hàng xu t khNu, ch bi n th c phNm, du l ch và d ch v t ng h p... Xây d ng m t Trung tâm thương m i, H i ch - tri n lãm qu c t Vi t Nam - Trung Qu c làm u m i chính trong h p tác kinh t thương m i gi a hai nư c qua hai hành lang, m t vành ai kinh t . n năm 2020 xây d ng H i Phòng tr thành thành ph c ng văn minh, hi n i trong khu v c v i quy mô dân s n i thành t 1,4 - 1,5 tri u ngư i; e) Phát tri n thành ph H Long thành Trung tâm phát tri n c a Vùng kinh t tr ng i m B c B , gi vai trò là m t trong hai ô th trung tâm c a Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B . Hư ng phát tri n c a H Long là l y phát tri n du l ch và d ch v làm tr ng tâm thúc Ny các ngành khác và h n ch d n khai thác than công nghi p. Trư c h t t p trung phát tri n m nh du l ch, xây d ng H Long thành Trung tâm du l ch, vui chơi gi i trí bi n hi n i c a c nư c và qu c t . Ph i h p v i các a phương Trung Qu c thu c vành ai kinh t u tư xây d ng h t ng du l ch, nh t là các công trình vui chơi gi i trí cao c p và t ch c các tuy n du l ch liên qu c gia (c b ng ư ng b và ư ng thu ) qua vành ai kinh t . Phát tri n m nh lĩnh v c thương m i, d ch v tr thành trung tâm thương m i l n c a vành ai kinh t . Phát tri n các ngành công nghi p và d ch v c ng, g n v i xây d ng c ng Cái Lân quy mô phù h p, b o m yêu c u b o v môi trư ng V nh H Long phát tri n du l ch; Xây d ng ng b và t ng bư c hi n i hóa h th ng cơ s h t ng ô th , i m i cơ c u kinh t phù h p v i ch c năng c a m t thành ph du l ch - d ch v và công nghi p c ng. Ti p t c m r ng quy mô thành ph , n năm 2010 nâng c p H Long lên ô th lo i I v i quy mô dân s kho ng t 30 - 33 v n ngư i và năm 2020 t hơn 60 v n ngư i, trong ó dân s n i th hơn 50 v n ngư i. g) Xây d ng thành ph c a khNu qu c t Móng Cái, là i m kh i u c a Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B , vì v y, khNn trương xây d ng Móng Cái tr thành Thành ph c a khNu qu c t hi n i, là m t Trung tâm u m i v giao d ch, trao i hàng hóa và d ch v gi a Vi t Nam v i Trung Qu c; Trung tâm du l ch ngh dư ng và vui chơi gi i trí l n c a khu v c và Trung tâm công nghi p ch bi n, ch tác và l p ráp xu t khNu; Trư c h t, u tư nâng c p Qu c l 18A o n Mông Dương - Móng Cái và kéo dài n Trà C - Mũi Ng c t tiêu chuNn c p III ng b ng. Xây d ng tuy n ư ng biên Móng Cái - B c Phong Sinh - Hoành Mô - B c Cương và các ư ng xương cá n i vào n i a. Xây d ng ư ng trên o Vĩnh Th c ph c v du l ch. Phát tri n ng b h th ng giao thông, c p i n, c p thoát nư c c a thành ph . u tư xây d ng c ng V n Gia công su t t 3 - 5 tri u t n/năm (giai o n u kho ng 1 tri u t n/năm), áp ng yêu c u phát tri n giao thương hàng hóa trong nư c và qu c t . Phát tri n các ngành công nghi p ch bi n nông s n, lâm s n, thu s n xu t khNu, gia công s n phNm công nghi p xu t khNu sang Trung Qu c và công nghi p l p ráp nh ng linh ki n nh p t Trung Qu c xu t sang các nư c ASEAN... Xây d ng h th ng cơ s h t ng thương m i hi n i (g m trung tâm thương m i, các siêu th , các i m giao d ch, văn phòng i di n, Trung tâm h i ch - tri n lãm qu c t ...). H p tác v i Trung Qu c xây d ng Khu thương m i t do Móng Cái theo mô hình " c khu
 5. kinh t song phương" v i các chính sách ưu ãi chung cho c hai bên thúc Ny phát tri n các ho t ng h p tác kinh t , thương m i gi a hai nư c và m c a, h i nh p m nh v i các nư c ASEAN. IV. NNH HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH, LĨNH V C 1. Phát tri n các ngành ch o trong vành ai kinh t a) Công nghi p Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p cơ b n, then ch t, các ngành có giá tr gia tăng cao, k t h p v i phát tri n các ngành s d ng nhi u lao ng, ph n u t t c tăng trư ng công nghi p kho ng 18 - 19%. n năm 2020 cơ b n Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B có n n công nghi p l n và hi n i trong khu v c. Ưu tiên ngu n l c và chính sách ưu ãi cho m t s ngành, s n phNm ch o như công nghi p than, nhi t i n, óng t u, cơ khí ch t o, s n xu t thép, s n xu t v t li u xây d ng, công nghi p d u khí, s n xu t ng cơ i n, ch bi n lâm s n, thu s n, d t may, gi y dép, s n xu t hàng xu t khNu, hàng tiêu dùng cao c p... K t h p ng b gi a phát tri n công nghi p v i phát tri n k t c u h t ng trên t ng a bàn. - V công nghi p than: u tư i m i công ngh các cơ s khai thác than hi n có, m r ng quy mô khai thác h m lò. Qu n lý ch t ch tình tr ng khai thác than trái phép. T nay n năm 2010 và nh ng năm ti p theo th c hi n theo Chi n lư c, Quy ho ch phát tri n ngành Than Vi t Nam ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Gi m d n xu t khNu than thông qua bi n pháp qu n lý b ng k ho ch nh m b o v tài nguyên, ng th i b o m an toàn năng lư ng qu c gia. Quy ho ch h p lý các bãi th i, ki m soát và x lý t t b i than trong quá trình v n chuy n và ch bi n than; - V công nghi p i n: Ny nhanh ti n thi công và ưa vào ho t ng các nhà máy nhi t i n Uông Bí II, CNm Ph I, II, Hà Khánh (Qu ng Ninh), Tam Hưng (H i Phòng). Tri n khai xây d ng các nhà máy i n M o Khê, Mông Dương, Thăng Long, nhà máy i n diezen Cái Lân (Qu ng Ninh)... Xúc ti n xây d ng trung tâm nhi t i n l n t i Khu công nghi p H i Hà sau năm 2010. Phát tri n s d ng năng lư ng gió, năng lư ng m t tr i t i các vùng nông thôn ven bi n và trên các o. n năm 2010 t ng công su t i n trong vành ai kinh t t t 2.500 - 3.000 MW và năm 2020 t trên 6.000 MW; - V công nghi p óng t u: t p trung ngu n l c phát tri n m nh công nghi p óng t u. n năm 2020 xây d ng Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B thành Trung tâm óng t u l n c a Vi t Nam, ng th i là m t trong nh ng trung tâm công nghi p t u bi n l n và hi n i c a khu v c và th gi i, có th óng m i t u v n t i n 20 - 25 v n DWT và các lo i t u chuyên dùng khác như t u ch d u, t u container, t u công trình, t u thăm dò và khai thác d u khí, t u du l ch, t u cá công su t l n, t u quân s ... t tiêu chuNn qu c t ; Ti p t c nâng c p m r ng các nhà máy óng t u Phà R ng - B ch ng, B n Ki n, Nam Tri u (H i Phòng); hoàn thi n Khu công nghi p óng t u Cái Lân, nhà máy óng t u H Long, Hà An (Qu ng Ninh)... áp ng t 80 - 85% nhu c u s a ch a t u sông c a Vùng B c B và 45 - 50% nhu c u óng m i, s a ch a t u bi n c a c nư c.
 6. Sau năm 2010, tri n khai xây d ng m t s nhà máy óng t u quy mô l n cùng công nghi p ph tr t i Khu công nghi p ình Vũ - Cát H i và các Khu công nghi p H i Hà, m Nhà M c, Quang Vinh (Tiên Lãng)... Phát tri n ng b các cơ s công nghi p ph tr cho công nghi p óng t u, tăng d n t l n i a hóa. - V công nghi p thép: phát tri n nhanh công nghi p s n xu t thép, áp ng nhu c u thép ngày càng l n trong khu v c, nh t là cho công nghi p óng t u. Ti p t c m r ng các nhà máy thép hi n có. u tư xây d ng các cơ s s n xu t thép khác, nh t là các nhà máy úc phôi, s n xu t thép t m, thép cao c p... Ưu tiên xây d ng các nhà máy thép quy mô l n t i Khu công nghi p ình Vũ - Cát H i và Khu công nghi p H i Hà ph c v công nghi p óng t u. n năm 2010 quy mô s n xu t thép trong vành ai kinh t t trên 5 tri u t n/năm và năm 2020 t kho ng 15 tri u t n/năm; - V công nghi p v t li u xây d ng: phát tri n m nh công nghi p xi măng tr thành ngành mũi nh n. C i t o, nâng c p các cơ s s n xu t hi n có t trình tiên ti n nâng cao năng su t, ch t lư ng s n phNm và b o v môi trư ng. Ny nhanh ti n xây d ng dây chuy n II c a các nhà máy xi măng Chinfon, Hư ng Dương ưa vào ho t ng trư c 2010. Ti p t c u tư xây d ng các nhà máy xi măng CNm Ph , Thăng Long, Lam Th ch (Qu ng Ninh)... n năm 2010 t ng năng l c s n xu t xi măng trong vành ai kinh t t t 11 - 12 tri u t n/năm. S p x p h p lý các cơ s s n xu t á, t sét, cát xây d ng... khai thác hi u qu ngu n v t li u xây d ng trên a bàn, ng th i b o v môi trư ng, c nh quan du l ch; - V cơ khí, ch t o: phát tri n công nghi p cơ khí, ch t o tr thành trung tâm cơ khí m nh c a khu v c phía B c. u tư có ch n l c xây d ng m i các cơ s s n xu t hi n i v i công ngh tiên ti n. Ưu tiên phát tri n các ngành cơ khí ph c v công nghi p óng t u, công nghi p c ng, công nghi p khai thác m . Phát tri n công nghi p ch t o máy móc, thi t b i n; s n xu t, l p ráp xe cơ gi i; s a ch a l p ráp các thi t b h ng n ng, các phương ti n v n t i n ng, các thi t b nâng d ; s n xu t máy xây d ng, các máy móc, thi t b ph c v ngành xi măng, may m c, ch bi n nông, lâm, thu s n... Ưu tiên phát tri n các s n phNm b tr cho công nghi p óng m i và s a ch a t u bi n; - Các ngành công nghi p khác: m r ng các ngành công nghi p truy n th ng và các ngành s n phNm có nhu c u l n trong a bàn như s n xu t sơn t u bi n, b t nh , ch t tNy r a t ng h p, t èn, c quy, nh a bao bì, nh a xây d ng, nh a công nghi p, i n t , i n l nh... và các lo i hàng hóa tiêu dùng khác. Phát tri n công nghi p d t may, da gi y ph c v xu t khNu, ưu tiên thu hút các d án d t may, da gi y vào các c m công nghi p trên a bàn huy n s d ng ngu n lao ng c a khu v c nông thôn. Phát tri n công nghi p ch bi n nông s n, th y s n, xây d ng m t s cơ s ch bi n hi n i, t o các s n phNm ch t lư ng cao cung c p cho các ô th , khu du l ch trong vành ai kinh t và xu t khNu. ChuNn b i u ki n sau năm 2010 tri n khai xây d ng nhà máy l c hóa d u trong vành ai kinh t (t i Khu kinh t ình Vũ - Cát H i ho c Khu công nghi p H i Hà); - V phát tri n các khu công nghi p: Ny nhanh ti n xây d ng h t ng các khu công nghi p hi n có thu hút u tư nâng cao t l l p y c a các khu công nghi p. Phát tri n h p lý các khu, c m công nghi p m i. D ki n n năm 2020 toàn vành ai kinh t s có kho ng 25 khu công nghi p v i t ng di n tích hơn 22.100 ha, trong ó t xây d ng công nghi p g n 10.000 ha. Ngoài ra s phát tri n các khu, c m công
 7. nghi p v a và nh khác trên a bàn các huy n, góp ph n thúc Ny chuy n d ch cơ c u lao ng và cơ c u kinh t nông thôn. b) Du l ch Phát tri n nhanh và b n v ng ngành du l ch c a vành ai kinh t , g n k t ch t ch v i Th ô Hà N i và vùng Nam Trung Qu c. T ch c h p lý không gian du l ch trong toàn khu v c. u tư có ch n l c m t s khu du l ch tr ng i m, hình thành các trung tâm du l ch l n ven bi n và trên m t s o có ý nghĩa qu c gia và qu c t . Ưu tiên phát tri n du l ch bi n - o t i các o xa như Cô Tô, B ch Long Vĩ... v a phát tri n kinh t , v a b o m qu c phòng, an ninh. Phát tri n nhanh Khu du l ch H Long thành Trung tâm du l ch l n, hi n i có ng c p khu v c và th gi i. Xây d ng ng b và hi n i hóa cơ s h t ng du l ch trong khu v c. Ưu tiên thu hút u tư nư c ngoài vào các d án du l ch có quy mô l n, t o ra các s n phNm du l ch cao c p thu hút du khách. Ti p t c nâng c p hi n i hóa Khu du l ch ngh dư ng, vui chơi gi i trí Sơn; Khu du l ch sinh thái ngh dư ng cao c p o Cát Bà g n v i Khu du l ch H Long. Tri n khai xây d ng nhanh các công trình h t ng thi t y u c a Khu kinh t Vân n thu hút u tư xây d ng Khu du l ch sinh thái bi n, o ch t lư ng cao Vân n - Bái T Long. Phát tri n Khu du l ch Móng Cái - Trà C - Vĩnh Th c thành Trung tâm du l ch l n, làm u m i quan tr ng thu hút ngu n khách du l ch t vùng Nam Trung Qu c qua vành ai kinh t này. Xúc ti n u tư xây d ng Khu ô th - du l ch sinh thái - văn hóa Nam H Long, t ng bư c hình thành m t qu n th du l ch hi n i d c ven bi n Qu ng Ninh (t o Hoàng Tân - Tu n Châu - H Long - Bái T Long - Vân n - Móng Cái - Trà C ) có t m c khu v c và qu c t . Hình thành các tuy n du l ch liên vùng k t n i v i Hà N i và các i m du l ch lân c n. Tăng cư ng h p tác v i các a phương Trung Qu c thu c hai hành lang, m t vành ai kinh t t ch c các tuy n du l ch gi a hai nư c. Ph i h p v i các nư c ASEAN hình thành các tuy n du l ch liên qu c gia. Ny m nh qu ng bá, xúc ti n du l ch kêu g i u tư và thu hút khách. Ph n u năm 2010 thu hút kho ng 7,5 tri u lư t khách, trong ó có t 2,8 - 3 tri u lư t khách qu c t và năm 2020 t 18 - 20 tri u lư t khách, trong ó có t 8 - 10 tri u lư t khách qu c t . c) Thương m i - d ch v Khai thác t i a l i th so sánh c a Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B phát tri n thương m i v i t c cao, hư ng m nh vào xu t khNu, t ng bư c h i nh p v ng ch c vào th trư ng qu c t , nh t là th trư ng Trung Qu c, ASEAN. Ph n u t ng m c lưu chuy n hàng hóa và doanh thu d ch v trên vành ai kinh t tăng bình quân t 17 - 18% th i kỳ 2008 - 2010 và trên 20% th i kỳ 2011 - 2020. Phát tri n h th ng các siêu th , các trung tâm thương m i hi n i các thành ph , th xã và các khu công nghi p, Khu kinh t . Xây d ng Trung tâm thương m i l n và hi n i t i H i Phòng, làm ch c năng u m i thương m i và trung tâm h i nh p chính c a c vùng B c B và hai hành lang, m t vành ai kinh t . u tư xây d ng Trung tâm thương m i Móng Cái, gi vai trò c a ngõ giao lưu chính c a vành ai kinh t v i Trung Qu c và gi a Vi t Nam - Trung Qu c v i ASEAN. Phát tri n h
 8. th ng các siêu th , các trung tâm thương m i quy mô phù h p g n v i các khu du l ch H Long, Móng Cái, Vân n, Cát Bà, Sơn... và các th xã, các trung tâm huy n l ... C ng c m ng lư i thương m i t c p t nh n các xã, hình thành m t th trư ng thông su t, lưu thông hàng hóa thu n ti n, thúc Ny s n xu t phát tri n và áp ng nhu c u c a nhân dân. Ny m nh xu t khNu, nh t là xu t khNu sang Trung Qu c; i m i cơ c u hàng xu t khNu, quy ho ch phát tri n các nhóm hàng xu t khNu ch y u phù h p v i nhu c u nh p khNu c a Trung Qu c và l i th c a t ng a phương. Tăng cư ng xu t khNu các s n phNm ch bi n sâu, h n ch xu t khNu thô, xu t khNu nguyên li u. H n ch th p nh t vi c xu t khNu các lo i than có nhu c u s d ng trong nư c. Xây d ng hoàn ch nh Khu kinh t c a khNu Móng Cái, nâng c p các c a khNu Hoành Mô, B c Phong Sình m r ng giao thương hàng hóa gi a các a phương c a hai nư c trong vành ai kinh t . Phát tri n a d ng các ho t ng xu t khNu t i ch như: t m nh p, tái xu t, chuy n t i, quá c nh, u thác, kho ngo i quan và các d ch v xu t, nh p khNu khác... Ph n u t t c xu t khNu bình quân t 24 - 25% giai o n 2009 - 2010 và trên 25% giai o n 2011 - 2020. u tư xây d ng các khu phi thu quan t i các khu v c c a khNu, các khu kinh t và các c a hàng mi n thu t i các thành ph , các trung tâm thương m i, trung tâm du l ch l n, các sân bay, c ng bi n u m i... nh m thúc Ny xu t khNu t i ch . Phát tri n t ng h p các ngành d ch v theo hư ng a d ng hóa các lo i hình d ch v ph c v s n xu t và i s ng. Ưu tiên phát tri n các ngành d ch v có giá tr gia tăng cao như d ch v v n t i, tài chính ngân hàng, vi n thông..., ưa d ch v th c s tr thành khu v c kinh t năng ng, t o nhi u vi c làm và óng góp l n cho n n kinh t . Nâng cao năng l c ho t ng c a các ngân hàng trên a bàn. T o i u ki n thu n l i thu hút các ngân hàng, các Công ty tài chính l n trong và ngoài nư c u tư tài chính và m chi nhánh ho t ng t i H i Phòng, H Long, Móng Cái.... Xây d ng t i H i Phòng Trung tâm tài chính l n và hi n i quy mô khu v c và qu c t . Phát tri n m nh d ch v v n t i c ư ng b , ư ng s t, ư ng th y và hàng không. Khai thác t i a l i th "C a m " phát tri n a d ng các d ch v c ng và v n t i bi n. M các tuy n v n t i cao t c (c ư ng b và ư ng bi n) t i các a phương c a Trung Qu c thu c vành ai kinh t , áp ng nhu c u giao lưu hàng hóa và i l i c a nhân dân, nh t là khách du l ch. Phát tri n tuy n ư ng bi n cao t c i các t nh phía Nam và các tuy n v n t i bi n cao t c ra các o áp ng nhu c u i l i c a nhân dân, thúc Ny phát tri n kinh t o. Phát tri n d ch v thông tin, truy n thông theo hư ng hi n i, nâng cao ch t lư ng và s c c nh tranh c a các lo i d ch v , áp ng yêu c u h i nh p qu c t và khu v c. Phát tri n a d ng các lo i hình d ch v khác áp ng yêu c u s n xu t và sinh ho t c a nhân dân. 2. Thu s n Phát tri n ngành thu s n theo hư ng s n xu t hàng hóa l n, hư ng m nh xu t khNu. Chuy n i m nh cơ c u s n xu t thu s n theo hư ng gi m t tr ng khai thác, tăng t tr ng nuôi tr ng và d ch v ; g n s n xu t v i ch bi n và b o v ngu n l i, b o
 9. m phát tri n b n v ng. n năm 2010 t ng s n lư ng thu s n trong vành ai kinh t t 220 nghìn t n và năm 2020 t kho ng 400 nghìn t n, trong ó khai thác kho ng t 120 - 130 nghìn t n; nuôi tr ng t t 270 - 280 nghìn t n; xu t khNu th y s n t t 600 - 700 tri u USD. Ny m nh khai thác h i s n xa b , nh t là ngư trư ng B ch Long Vĩ, ngư trư ng gi a V nh... thu c vùng ánh cá chung, nâng t tr ng khai thác xa b lên 65 - 70%. Phát tri n các i t u l n, trang b hi n i g n v i u tư cơ s h t ng và d ch v ngh cá ph c v ánh b t xa b . T ch c l i s n xu t trên bi n theo mô hình liên k t, liên doanh, trư c m t phát tri n mô hình các t i khai thác xa b theo t ng ngành, ngh h tr nhau trong s n xu t, tiêu th s n phNm và b o m an toàn trên bi n. S p x p h p lý ngh khai thác g n b nh m b o v phát tri n ngu n l i, ng th i b o m mưu sinh cho dân cư ven bi n. Chuy n i cơ c u s n xu t khu v c V nh H Long, Bái T Long và ven các o, gi m ánh b t g n b chuy n sang nuôi tr ng th y s n và d ch v du l ch... Phát tri n ng b các c ng cá, các khu neo u tránh trú bão cho tàu thuy n và các trung tâm tìm ki m, c u n n, c u h ... d c ven bi n và trên các o quan tr ng như B ch Long Vĩ, Cát Bà, Cô Tô... thúc Ny khai thác xa b , áp ng yêu c u phát tri n kinh t bi n và b o m qu c phòng, an ninh. Phát tri n nuôi tr ng thu s n, nh t là nuôi, tr ng h i s n trên bi n v i công ngh tiên ti n, b o m v sinh môi trư ng và phát tri n b n v ng. Hình thành các vùng nuôi, tr ng thu s n t p trung theo hư ng thâm canh năng su t cao. Ny m nh nuôi, tr ng thu s n nư c l , nh t là nuôi tôm xu t khNu theo công ngh tiên ti n. M r ng nuôi nhuy n th (nghêu, sò huy t, h n, v m, h u...) t i các khu v c c a sông, các vùng bãi tri u ven bi n và ven các o. Ưu tiên phát tri n m nh nuôi cá và c s n bi n theo hư ng công nghi p k t h p v i phát tri n du l ch, nh t là khu v c Bái T Long, Cô Tô, Vân n, Tiên Yên và quanh o Cát Bà... t ng bư c xây d ng ngành nuôi tr ng h i s n trên bi n Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B t trình tiên ti n trong khu v c. Ti p t c nâng c p hi n i hóa các cơ s ch bi n hi n có; xây d ng m i m t s cơ s ch bi n th y s n hi n i, t o các s n phNm ch t lư ng cao t tiêu chuNn qu c t . Xây d ng H i Phòng thành Trung tâm d ch v ngh cá l n c a V nh B c B , Trung tâm s n xu t gi ng, s n xu t th c ăn, Trung tâm khoa h c - k thu t, ch bi n, thương m i và xu t khNu thu s n c a Vùng B c B . 3. Nông, lâm nghi p Phát tri n nông nghi p trong vành ai kinh t theo hư ng nông nghi p sinh thái, hi u qu và b n v ng. Phát tri n n nh s n xu t lương th c. Duy trì di n tích cây lương th c n năm 2020 m c 140 - 145 nghìn ha, s n lư ng lương th c t t 0,9 - 1,0 tri u t n, áp ng yêu c u an ninh lương th c trên a bàn. Ti p t c chuy n i cơ c u cây tr ng phù h p v i i u ki n sinh thái c a t ng khu v c, phát tri n mô hình nông nghi p ô th ph c v phát tri n du l ch, d ch v . Phát tri n m nh s n xu t rau s ch, rau an toàn, rau cao c p; m r ng di n tích tr ng hoa và cây c nh... các khu v c ven ô. Ny m nh vi c ng d ng các ti n b khoa h c công ngh tiên ti n vào s n xu t. Ưu tiên phát tri n các mô hình trang tr i, Khu nông nghi p công ngh cao, coi ây là khâu t phá quan tr ng trong s n xu t nông nghi p c a vành ai kinh t trong th i gian t i. Phát tri n chăn nuôi theo hư ng s n xu t hàng hóa, nâng t tr ng chăn nuôi trong giá tr s n xu t nông nghi p lên hơn 40% vào năm 2010 và 55 - 60% vào năm
 10. 2020. Ưu tiên phát tri n chăn nuôi t p trung theo hư ng trang tr i, công nghi p g n v i ch bi n. Ti p t c Ny m nh xã h i hóa ngh r ng theo hư ng k t h p gi a m c ích kinh t v i m c ích xã h i, c i thi n môi trư ng và thăm quan du l ch. Huy ng các ngu n v n u tư b o v và phát tri n r ng t i các khu v c phòng h xung y u như h Yên L p, h Di n V ng, h Tràng Vinh, m Hà ng..., r ng ng p m n ven bi n và r ng trên các o. Ny m nh khoanh nuôi tái sinh r ng c d ng, nh t là vư n qu c gia Cát Bà, các khu b o t n thiên nhiên, các khu du l ch... Xây d ng các vùng nguyên li u g t p trung kho ng 200.000 ha ph c v ch bi n xu t khNu và kho ng 30.000 ha r ng c d ng ph c v b o v môi trư ng, sinh thái. Khuy n khích u tư kinh doanh r ng s n xu t theo hư ng thâm canh năng su t cao; g n tr ng r ng, b o v r ng v i ch bi n lâm s n và kinh doanh du l ch. 4. K t c u h t ng a) Giao thông: xây d ng ng b và hi n i hóa h th ng h t ng giao thông áp ng yêu c u phát tri n nhanh và thu hút u tư bên ngoài - V ư ng b : cùng v i vi c phát tri n các tuy n tr c giao thông chính d c vành ai kinh t , u tư nâng c p và xây d ng m i các tuy n n i vành ai kinh t v i hai hành lang kinh t , v i Th ô Hà N i và các trung tâm kinh t l n c a Vùng ng b ng sông H ng, t o m ng k t n i liên hoàn trong toàn khu v c. Duy trì quy mô c a qu c l 5, xây d ng ư ng cao t c 5B, k t h p v i c i t o các hành lang d c theo tuy n và các công trình h tr nâng cao ch t lư ng và năng l c v n t i trên toàn tuy n. Nâng c p, m r ng các qu c l 4B, 18C, 279 t tiêu chuNn c p III, IV và toàn b các tuy n ư ng t nh, ư ng liên huy n trong vành ai kinh t t tiêu chuNn c p IV. Xây d ng các tuy n ư ng ngang khác n i tr c giao thông chính v i các ô th , các khu công nghi p, khu kinh t ... u tư xây d ng m i ư ng giao thông ven bi n trong khuôn kh d án xây d ng tuy n ư ng ven bi n d c t nư c t Móng Cái n t Mũi h tr phát tri n kinh t bi n, k t h p v i b o m qu c phòng, an ninh; Huy ng m i ngu n l c (k c lao ng công ích), l ng ghép có hi u qu các chương trình, d án trên a bàn phát tri n giao thông nông thôn, nh t là các khu v c mi n núi, h i o. Ưu tiên xây d ng ư ng giao thông và các công trình c p i n, c p nư c trên các o xa b , b o m nhu c u sinh ho t và s n xu t c a nhân dân. - V ư ng s t: k t h p u tư nâng c p các tuy n ư ng s t hi n có v i xây d ng m i m t s tuy n ư ng s t t c cao, áp ng yêu c u phát tri n nhanh c a Vùng kinh t tr ng i m B c B và hai hành lang, m t vành ai kinh t . T nay n năm 2010 nâng c p o n Kép - Chí Linh và xây d ng o n H Long - Cái Lân. Tri n khai xây d ng m i tuy n Yên Viên - Ph L i ( ư ng ơn 1435 mm); ti p t c nâng c p, i n khí hóa tuy n Hà N i - H i Phòng và n i dài n Khu công nghi p ình Vũ - Cát H i. Giai o n 2016 - 2020, xây d ng m i tuy n ư ng s t t c cao Hà N i - H i Phòng ( ư ng ôi 1435 mm). Nghiên c u vi c xây d ng các tuy n ư ng s t H Long - Móng Cái và o n H i Phòng - Thái Bình - Nam nh k t n i v i ư ng s t Th ng Nh t vào phía Nam; - V c ng bi n: ti p t c nâng c p, m r ng c m c ng H i Phòng lên kho ng 30 tri u t n vào năm 2010 và duy trì n năm 2020. Tri n khai xây d ng c ng c a ngõ qu c t
 11. L ch Huy n làm ch c năng u m i, áp ng nhu c u v n t i bi n cho c phía B c và hàng quá c nh c a Vùng Tây Nam Trung Qu c. Quy mô c ng năm 2015 t 6 tri u t n hàng khô; 1 tri u t n hàng l ng và năm 2020 t 26 - 40 tri u t n hàng khô; 9 - 11 tri u t n hàng l ng, ti p nh n tàu 5 - 8 v n DWT. Tri n khai xây d ng c ng Nam Sơn ph c v kinh t và qu c phòng. Xây d ng hoàn ch nh c ng Cái Lân, công su t năm 2010 kho ng t 7 - 8 tri u t n và năm 2020 t 16 - 20 tri u t n, ti p nh n tàu n 5 v n DWT. Tuy nhiên, vi c phát tri n c ng Cái Lân c n h t s c lưu ý v n b o v môi trư ng V nh H Long áp ng yêu c u phát tri n du l ch. Ti p t c nâng c p c ng Mũi Chùa thành c ng c a ngõ c a khu v c mi n núi phía Tây Qu ng Ninh và các t nh Cao B ng, L ng Sơn. Xây d ng c ng V n Hoa ph c v Khu kinh t Vân n. u tư m r ng c ng V n Gia (Móng Cái) quy mô năm 2010 kho ng 1 tri u t n, sau nâng lên 3 - 5 tri u t n, áp ng yêu c u phát tri n c a khu v c Móng Cái, ng th i là c a ngõ giao lưu hàng hóa xu t nh p khNu v i Trung Qu c. u tư t h p c ng bi n m Nhà M c thành m t b ph n c a c ng c a ngõ L ch Huy n. Tri n khai xây d ng c ng H i Hà g n v i Khu công nghi p H i Hà ph c v v n t i cho c th trư ng phía B c Vi t Nam và vùng Nam Trung Qu c. Ti p t c nâng c p m r ng các c ng than CNm Ph , C a Ông; duy trì quy mô c ng Nam C u Tr ng. Xây d ng m i c ng d u t i khu v c Hòn G c (ho c Hòn Ác) có th ti p nh n tàu 3 v n DWT; c ng chuyên dùng cho nhà máy thép CNm Ph . Tri n khai xây d ng c ng hành khách Hòn Gai quy mô l n, hi n i theo tiêu chuNn qu c t ph c v tuy n v n t i hành khách ư ng bi n cao t c B c - Nam và các tuy n du l ch qu c t b ng ư ng bi n. - V hàng không: nâng c p m r ng c ng hàng không qu c t Cát Bi (H i Phòng) t c p 4E, quy mô 800 hành khách gi cao i m, ti p nh n máy bay A321, B767 và tương ương. Sau năm 2020, ti p t c u tư nâng c p có th ti p nh n máy bay B747 - 400 h n ch tr ng t i, B777 và tương ương. Xúc ti n xây d ng sân bay Vân n ưa vào khai thác trong giai o n 2016 - 2020 v i công su t kho ng 500 nghìn hành khách/năm; sau năm 2020 m r ng công su t phù h p v i ti n phát tri n c a Khu kinh t . b) C p i n: Xây d ng ng b m ng lư i i n b o m c p i n n nh v i ch t lư ng cao trong toàn vành ai kinh t , nh t là cho các ô th , các khu kinh t , khu công nghi p và khu du l ch, d ch v l n. T nay n năm 2020 nâng c p c i t o m ng lư i i n hi n có; xây d ng m i các tuy n ư ng dây t i i n quan tr ng ng b v i các tr m bi n áp cho thành ph H i Phòng, H Long, Móng Cái và các trung tâm ô th , các khu kinh t như Mông Dương, Hoành B , CNm Ph , Vân n, Tiên Yên (Qu ng Ninh); V t Cách, ình Vũ, An Lão, B c Sông C m (H i Phòng)... Ưu tiên u tư h th ng c p i n cho các o quan tr ng như Cát Bà, Vĩnh Th c... Phát tri n i n diezen, năng lư ng gió, năng lư ng m t tr i cho các o xa như B ch Long Vĩ, Cô Tô, Minh Châu, Quan L n...; c) C p, thoát nư c: nâng c p, m r ng các nhà máy nư c hi n có H i Phòng, Sơn, H Long, CNm Ph , ông Tri u, Móng Cái... Xây d ng hoàn ch nh các công trình c p nư c cho các ô th , các khu kinh t , khu công nghi p, khu du l ch, d ch v l n. Chú tr ng xây d ng các công trình c p nư c và v sinh môi trư ng cho các vùng nông thôn. n năm 2010 có trên 80% dân s nông thôn trong vành ai kinh t ư c
 12. s d ng nư c sinh ho t h p v sinh và t 100% trư c năm 2020. Xây d ng ng b các h th ng thoát nư c hi n i (theo hư ng thoát nư c mưa riêng, thoát nư c th i sinh ho t riêng) và các khu x lý nư c th i t i các ô th , các khu công nghi p, khu du l ch... trên a bàn; d) Thông tin và truy n thông: phát tri n h t ng thông tin - truy n thông v i công ngh hi n i áp ng yêu c u h i nh p qu c t . Nâng c p m r ng vùng ph sóng phát thanh, truy n hình n t t c các thôn, xã biên gi i và h i o. M r ng vùng ph sóng di ng trong toàn vành ai kinh t , k c vùng bi n và các o quan tr ng. Ưu tiên xây d ng ng b và hi n i h th ng thông tin duyên h i và thông tin trên bi n, b o m thông tin liên l c thư ng xuyên v i ch t lư ng cao áp ng yêu c u phát tri n kinh t bi n, b o m qu c phòng, an ninh và ph c v công tác tìm ki m c u h , c u n n trên bi n... 5. Khoa h c - công ngh Phát tri n khoa h c - công ngh theo hư ng hi n i, t o ng l c cho tăng trư ng nhanh và b n v ng. Áp d ng m nh m các k thu t công nghi p tiên ti n vào s n xu t, nh t là trong các lĩnh v c quan tr ng như i n khí hóa, tin h c hóa, cơ gi i hóa, hóa h c hóa, công ngh sinh h c, v t li u m i... nâng cao hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t . H tr tích c c quá trình chuy n giao công ngh thông tin ph c v s n xu t và i s ng. Khuy n khích, h tr các doanh nghi p và a phương xây d ng thương hi u c a nh ng s n phNm th m nh, c trưng c a Vùng. Ny m nh h p tác v i các cơ quan nghiên c u khoa h c Trung ương, các trư ng i h c và v i nư c ngoài trong ào t o, nghiên c u khoa h c và chuy n giao khoa h c công ngh m i vào s n xu t. 6. Các lĩnh v c xã h i a) V giáo d c ào t o: phát tri n và nâng cao ch t lư ng giáo d c ào t o theo hư ng chuNn hóa, hi n i hóa và xã h i hóa nh m nâng cao trình dân trí và ch t lư ng ngu n nhân l c trong vành ai kinh t . Hoàn thành chương trình ph c p giáo d c trung h c cơ s vào năm 2010, ti n t i ph c p trung h c ph thông trong toàn vùng vào năm 2020. Ny m nh xã h i hóa giáo d c nh m áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i. Th c hi n t t chương trình kiên c hóa trư ng h c, ph n u tăng t l trư ng t chuNn qu c gia. Ti p t c th c hi n chính sách ưu ãi c a Nhà nư c i v i giáo viên các vùng núi, vùng khó khăn và h i o, ưu tiên ào t o giáo viên là ngư i ng bào t i ch ; M r ng quy mô ào t o i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh cho các lĩnh v c có ưu th như khai khoáng, công nghi p i n, óng t u, cơ khí ch t o, s n xu t v t li u xây d ng, du l ch, xây d ng, th y s n, k thu t i n, i n t ... M r ng liên k t v i các trư ng i h c, các cơ s ào t o trong và ngoài nư c xây d ng nhanh l c lư ng lao ng ch t lư ng cao cho ngành công nghi p óng t u, áp ng yêu c u phát tri n trong th i gian t i. Phát tri n các trư ng cao ng ngh , trung c p ngh t ng a phương. Ny nhanh ti n xây d ng Trư ng Du l ch H i Phòng góp ph n ào t o ngu n nhân l c du l ch ch t lư ng cao cho vành ai kinh t . Ưu tiên thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài vào phát tri n các cơ s ào t o ch t lư ng cao trên a bàn. Khuy n khích các doanh nghi p l n trên a bàn tham gia phát tri n ào
 13. t o ngh cho ngư i lao ng a phương. Ph n u nâng t l lao ng qua ào t o trong vành ai kinh t lên trên 50% năm 2010 và trên 70% năm 2020. b) V y t : phát tri n ng b m ng lư i y t t t nh n cơ s , ph n u n năm 2010 có hơn 80% s xã trong vành ai kinh t t chuNn qu c gia v y t và t 100% trư c năm 2015. Xây d ng hoàn ch nh các b nh vi n c p t nh; ti p t c u tư cơ s v t ch t, trang thi t b và i ngũ cán b y t cho các b nh vi n huy n, b nh vi n a khoa khu v c. Phát tri n ng b v cơ s v t ch t, trang thi t b cho các trung tâm y t d phòng, áp ng nhu c u phòng b nh và khám, ch a b nh c a nhân dân. Xây d ng hoàn ch nh Trung tâm y h c bi n H i Phòng. Tri n khai xây d ng, hoàn ch nh cơ s 2 b nh vi n Vi t - Ti p áp ng ch c năng b nh vi n a khoa vùng và m t s b nh vi n a khoa t i thành ph H i Phòng và H Long v i cán b y t trình cao, trang thi t b hi n i, kh năng khám, ch a b nh cho ngư i nư c ngoài làm vi c trên a bàn và khách du l ch qu c t ; c) V văn hóa, th thao: ti p t c th c hi n m c tiêu “Xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c”. u tư xây d ng ng b các thi t ch văn hóa, th thao, thông tin cơ s theo quy ho ch chung c a toàn ngành. Ưu tiên u tư các thi t ch ph c v sinh ho t văn hóa c ng ng như: trung tâm văn hóa - th thao, nhà văn hóa, công viên, khu vui chơi gi i trí... n năm 2010 có 100% s h trong vùng ư c nghe ài phát thanh, 85 - 90% s h ư c xem truy n hình. Tăng cư ng h th ng cung c p thông tin, tuyên truy n sách báo t i các xã vùng sâu, vùng xa và các h i o; d) Các lĩnh v c xã h i khác: ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình m c tiêu qu c gia vi c làm, chương trình phát tri n kinh t - xã h i mi n núi, h i o và chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo. Xây d ng các k ho ch c th v gi i quy t vi c làm, th c hi n xoá ói gi m nghèo phù h p v i i u ki n c a t ng a phương, ưu tiên u tư cho các vùng dân t c, vùng sâu, vùng xa và h i o... L ng ghép có hi u qu chương trình xóa ói gi m nghèo v i các chương trình, d án khác trên a bàn. Th c hi n t t chính sách xã h i i v i các gia ình thương binh li t sĩ, nh ng ngư i có công và các i tư ng xã h i khác. 7. B o v môi trư ng, phát tri n b n v ng B o v nghiêm ng t môi trư ng sinh thái V nh H Long. Có bi n pháp nghiêm ng t gi m thi u các nh hư ng tiêu c c t i môi trư ng do khai thác, ch bi n than; s n xu t công nghi p, ho t ng du l ch, khai thác c ng và v n t i bi n... Ki m soát ch t ch vi c các ch t th i r n và nư c th i có ô nhi m vào V nh. Nư c th i c a các khu công nghi p, b nh vi n, các cơ s s n xu t, ch bi n c n x lý t tiêu chuNn B trư c khi x vào h th ng thoát nư c chung. Tính toán h p lý quy mô phát tri n c ng và các công trình công nghi p quanh V nh H Long nh m b o v Khu di s n th gi i theo quy nh c a UNESCO. Qu n lý ch t ch các ho t ng khai thác h i s n trong vùng, c bi t là vùng tri u, các khu v c ven b và quanh các o. X lý nghiêm các trư ng h p khai thác b ng ch t n , xung i n, hóa ch t và các ngư c mang tính hu di t ngu n l i. Không phát tri n các phương ti n nh ánh b t khu v c g n b . Tăng cư ng công tác t p hu n, tuyên truy n cho ngư dân v các bi n pháp nuôi tr ng th y s n thân thi n v i môi
 14. trư ng. Nhân r ng mô hình nuôi s ch, nuôi sinh thái nâng cao ch t lư ng s n phNm và b o v môi trư ng. Qu n lý ch t ch vi c khai thác than khu v c Qu ng Ninh. Ngăn ch n có hi u qu , ti n t i ch m d t tình tr ng khai thác than trái phép. Quy ho ch qu t phù h p tr ng r ng bù p l i di n tích r ng b phá do khai thác than l thiên khu v c ông Tri u, Uông Bí, CNm Ph ... Xây d ng các bãi th i t á n m xa các sông su i ít nh t 500 mét và xa các khu dân cư t i thi u 1 km. Thi t l p h th ng r ng phòng h n nh và b n v ng. Phát tri n tr ng r ng các khu v c khai thác than. Khôi ph c và phát tri n r ng phòng h u ngu n, r ng ven bi n và trên các o. B o v nghiêm ng t vư n Qu c gia Cát Bà, các Khu b o t n thiên nhiên và r ng văn hóa l ch s ã ư c thi t l p; xây d ng m t s Khu b o t n khác nh m b o v và khôi ph c các ngu n gien quý hi m, các h sinh thái c thù, k t h p v i tham quan du l ch. Xây d ng ng b và t ng bư c hi n i hóa h th ng thoát nư c th i, h th ng thu gom và x lý ch t th i r n; h th ng x lý khói, b i, ti ng n... t i các ô th , Khu kinh t , Khu công nghi p, Khu du l ch... Quy ho ch các khu chôn l p rác th i t p trung cho t ng khu v c theo úng quy nh c a B Xây d ng. n năm 2010 m i thành ph , th xã trong vành ai kinh t u có ít nh t 01 cơ s ch bi n rác; 100% ch t th i r n, ch t th i nguy h i các ô th , khu công nghi p ư c thu gom và x lý. Qu n lý ch t ch vi c x th i c a các tàu v n t i ho t ng trên bi n, nh t là trong V nh H Long và khu v c g n V nh H Long. Tuân th nghiêm nh ng quy t c k thu t trong quá trình b c d hàng, d u và các hóa ch t c h i. S m xây d ng m t l c lư ng chuyên trách v i phương ti n m nh ngăn ch n và ng phó k p th i v i các s c tràn d u trong vành ai kinh t . Tăng cư ng công tác qu n lý môi trư ng. Quy nh ch t ch vi c thNm nh phương án b o v môi trư ng trong quá trình xét duy t các d án phát tri n, nh t là các công trình có nguy cơ gây ô nhi m l n như hóa ch t, c ng bi n, óng t u, nhi t i n... Khuy n khích các doanh nghi p áp d ng công ngh tiên ti n, công ngh s ch b o v môi trư ng. a d ng hóa các ngu n v n b o v môi trư ng. Tăng cư ng ngu n v n ngân sách cho công tác qu n lý và b o v môi trư ng. Th c hi n chính sách h tr i v i các cơ s s n xu t xây d ng các công trình x lý ch t th i. Huy ng các cơ s s n xu t, kinh doanh trên a bàn óng góp kinh phí xây d ng h th ng x lý ch t th i theo nguyên t c "Ngư i ư c hư ng l i ph i tr ti n, ngư i gây ô nhi m ph i u tư kh c ph c ô nhi m". Ny m nh công tác giáo d c môi trư ng trong toàn th nhân dân, k c thành th và nông thôn. 8. Tăng cư ng, c ng c qu c phòng - an ninh Tăng cư ng, c ng c qu c phòng, an ninh trên vành ai kinh t g n v i chi n lư c phòng th c a Vùng ông B c và c nư c, nh m gi v ng an ninh chính tr và tr t t , an toàn xã h i, nh t là các vùng biên gi i, vùng bi n và h i o, t o i u ki n cho phát tri n kinh t .
 15. Xây d ng ng b và hi n i hóa các l c lư ng qu n lý biên gi i, qu n lý và b o v bi n, o. Tăng cư ng u tư và năng l c cho các khu v c phòng th quan tr ng, b o m tính cơ ng, s n sàng chi n u cao và ch ng i phó trong m i tình hu ng. Xây d ng các khu v c phòng th v ng ch c ven bi n và trên các o, tuy n o tr ng y u (B ch Long Vĩ, Cát Bà, o Tr n, Cô Tô, Vĩnh Th c...) áp ng yêu c u b o v bi n, o và phát tri n kinh t . Ph i h p ch c ch gi a các l c lư ng vũ trang v i dân quân, t v và nhân dân a phương gi v ng an ninh chính tr , ch quy n các vùng biên gi i và vùng bi n, o c a T qu c. Quy ho ch c th nh ng khu v c bi n, o dành riêng cho nhi m v qu c phòng, an ninh; xây d ng thí i m khu kinh t - qu c phòng t i m t s o quan tr ng trong khu v c theo tinh th n Ngh quy t s 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v Chi n lư c bi n Vi t Nam n năm 2020. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng, an ninh. Vi c b trí các công trình kinh t và dân cư nh t thi t ph i tính n yêu c u phòng th bi n, o; t o thành các c m dân cư, các cơ quan, xí nghi p... liên hoàn có th ph i h p, ng c u l n nhau khi c n thi t. ng th i, vi c xây d ng các cơ s qu c phòng ven bi n và trên các o như c u c ng, cơ s h u c n - k thu t, h th ng b o m hàng h i, quân y... c n nghiên c u v a ph c qu c phòng, an ninh, v a có th ph c v phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn. Ti p t c ưa dân ra nh cư trên các o B ch Long Vĩ, o Tr n, Mã Cháu, H Mai, Thanh Lân, Cô Tô... làm ăn lâu dài, v a phát tri n kinh t , v a làm nhi m v b o v vùng bi n, o ông B c c a T qu c. 9. Phương hư ng h p tác phát tri n vành ai kinh t N i dung h p tác qu c t phát tri n hai hành lang, m t vành ai kinh t nói chung và phát tri n Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B nói riêng là r t phong phú. Vì v y, th i gian t i c n Ny m nh h p tác theo hư ng a phương hóa, a d ng hóa các hình th c h p tác và các lĩnh v c h p tác trên nguyên t c tôn tr ng c l p ch quy n, toàn v n lãnh th , bình ng và cùng có l i. Ưu tiên h p tác v i Trung Qu c và các nư c ASEAN nh m khai thác t t ti m năng, l i th c a khu v c phát tri n nhanh. M r ng h p tác v i các nư c có ti m l c kinh t l n và các t ch c qu c t trong khu v c phát tri n các công trình tr ng i m. V h p tác v i Trung Qu c, căn c vào Hi p nh h p tác kinh t thương m i song phương Vi t Nam - Trung Qu c, B n ghi nh v tri n khai h p tác hai hành lang, m t vành ai kinh t và ưu th c a m i nư c, th i gian t i t p trung vào h p tác trong các lĩnh v c ch y u sau: a) H p tác trong xây d ng h t ng: Ny m nh h p tác xây d ng h th ng giao thông và cơ s h t ng c a khNu, c bi t là tuy n cao t c Hà N i - H Long - Móng Cái g n v i hai hành lang kinh t k t n i liên thông v i m ng cao t c ven bi n Nam Trung Qu c. Trư c m t h p tác nâng c p qu c l 18A và tuy n ư ng s t Kép - Bãi Cháy - Cái Lân t tiêu chuNn qu c t . Giai o n sau ti p t c h p tác xây d ng ư ng cao t c H Long - Móng Cái và tuy n ư ng s t H Long - Móng Cái - ông Hưng -
 16. Phòng Thành, k t n i v i m ng ư ng s t c a hai nư c, hư ng t i xây d ng tuy n ư ng s t xuyên Á trong tương lai. M r ng h p tác xây d ng các c ng bi n quan tr ng, hình thành u m i và m ng lư i v n t i bi n thu n ti n và hi u qu , t o i u ki n thúc Ny Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B nói riêng và hai hành lang, m t vành ai kinh t nói chung; b) H p tác v du l ch: h p tác nghiên c u l p quy ho ch t ng th phát tri n du l ch trong Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B nói riêng và hai hành lang, m t vành ai kinh t nói chung. T ch c các tuy n du l ch qu c t (c b ng ư ng b , ư ng không và ư ng bi n) gi a các a phương hai nư c trong khu v c hai hành lang, m t vành ai kinh t ; xây d ng tuy n du l ch bi n vòng quanh V nh B c B . Ny m nh h p tác xây d ng cơ s h t ng và kinh doanh du l ch. Khuy n khích và t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p Trung Qu c vào u tư xây d ng các khách s n và các công trình vui chơi gi i trí cao c p t i các khu v c tr ng i m như H Long, Vân n, Cát Bà, Móng Cái... Thúc Ny ti n l i hóa xu t c nh du l ch. M r ng h p tác trong ào t o ngu n nhân l c du l ch, nh t là hư ng d n viên ti ng Trung Qu c, xúc ti n u tư và tuyên truy n qu ng bá du l ch... Ph i h p cùng t ch c Năm du l ch c a Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B , ng th i nh kỳ hàng năm t ch c H i ch - tri n lãm du l ch luân phiên t i m i t nh trong vành ai kinh t ; c) H p tác v thương m i: Ny m nh h p tác phát tri n thương m i gi a các a phương c a hai nư c thu c vành ai kinh t , nh t là trong các lĩnh v c: m u d ch chính ng ch, qu n lý th trư ng, ngăn ch n buôn l u và gian l n thương m i. T o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p Trung Qu c u tư vào Vi t Nam và các doanh nghi p Vi t Nam buôn bán v i các i tác Trung Qu c. Thúc Ny h p tác phát tri n các khu kinh t c a khNu, nh t là xây d ng Khu kinh t c a khNu Móng Cái và c khu kinh t song phương t i Móng Cái. Ph i h p xây d ng các trung tâm d ch v t ng h p g m các tr m d ng, cơ s cung c p xăng d u và các d ch v khác... t i các c a khNu, các c a c ng và d c hai hành lang, m t vành ai kinh t . M r ng h p tác trong các lĩnh v c d ch v khác như tài chính ngân hàng, v n t i, bưu chính vi n thông... Hai bên cùng h p tác xây d ng và v n ng các nư c ASEAN, các t ch c qu c t tham gia xây d ng Qu tài chính cho phát tri n Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B ; d) H p tác v công nghi p: Ny m nh hơn n a vi c h p tác phát tri n công nghi p, nh t là các ngành Trung Qu c có l i th như nhi t i n, óng t u và s n xu t các thi t b ph tr cho công nghi p óng t u, l c hóa d u, khai thác ch bi n khoáng s n, s n xu t v t li u xây d ng, s n xu t i n gia d ng, nuôi tr ng và ch bi n thu s n... Tăng cư ng ti p xúc v i phía Trung Qu c xác nh nh ng h ng m c h p tác và t o i u ki n thu n l i các doanh nghi p Trung Qu c vào u tư phát tri n công nghi p t i Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B ; ) H p tác v thu s n: h p tác i u tra, ánh giá tr lư ng và kh năng khai thác ngu n l i h i s n trong V nh B c B và vùng ánh cá chung, t ó quy nh quy mô khai thác phù h p cho m i bên nh m b o v ngu n l i. Ny m nh h p tác trong qu n lý, b o v ngu n l i; i u tra nghiên c u ngư trư ng; nghiên c u, chuy n giao công ngh khai thác và nuôi tr ng h i s n, nh t là trong s n xu t gi ng nuôi và phát tri n nuôi h i s n trên bi n ph c v xu t khNu và du l ch...;
 17. e) H p tác trong nông nghi p: m r ng h p tác trong nghiên c u, chuy n giao công ngh s n xu t, ch bi n nông, lâm s n; s n xu t và cung ng các gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t, ch t lư ng cao; s n xu t các s n phNm nông nghi p ch t lư ng cao mà Trung Qu c có nhu c u như lúa, rau qu th c phNm, hoa, cây c nh, cây dư c li u và các s n phNm chăn nuôi... T o i u ki n cho các doanh nghi p Trung Qu c liên doanh s n xu t gi ng và xây d ng các khu nông nghi p công ngh cao t i vành ai kinh t . Ny m nh h p tác trong b o v , phát tri n r ng phòng h u ngu n và qu n lý ngu n nư c các lưu v c sông chung; g) H p tác v khoa h c - công ngh : xây d ng k ho ch h p tác thư ng xuyên và lâu dài v i Trung Qu c cùng ph i h p i u tra t ng h p V nh B c B nh m xây d ng cơ s d li u ng b ph c v vi c qu n lý và khai thác tài nguyên, môi trư ng V nh B c B m t cách hi u qu và b n v ng. ChuNn b i u ki n v cơ s v t ch t, i ngũ cán b h p tác tìm ki m thăm dò d u khí t i các m n m v t ngang ư ng phân nh và các m trong khu v c ch ng l n ngoài c a V nh B c B khi c n thi t. Tăng cư ng h p tác trao i thông tin, ào t o cán b và t ch c nghiên c u khoa h c. Xúc ti n h p tác qu c t trong phát tri n các ngh bi n tương lai V nh B c B ; h) H p tác trong lĩnh v c văn hóa xã h i: m r ng h p tác trong giáo d c, ào t o ngu n nhân l c, y t , văn hóa ngh thu t, tri n lãm, th d c th thao và các lĩnh v c xã h i khác. Ny m nh các ho t ng giao lưu văn hóa, th thao, bi u di n ngh thu t... gi a các a phương thu c vành ai kinh t hi u bi t rõ hơn v phong t c t p quán c a nhau, ng th i góp ph n th t ch t hơn n a m i quan h bang giao ang ngày càng th m thi t gi a hai nư c; i) H p tác trong b o v môi trư ng: h p tác ch t ch v i các a phương Trung Qu c thu c vành ai kinh t trong công tác quan tr c, d báo môi trư ng và b o v môi trư ng, nh t là môi trư ng bi n, b o m phát tri n b n v ng cho toàn vành ai kinh t . Ny m nh h p tác trong lĩnh v c an toàn hàng h i, ng phó các s c tràn d u và x lý ô nhi m bi n do n n d u loang. M r ng h p tác trong tìm ki m c u n n, c nh báo thiên tai. Hai nư c h p tác xây d ng m t h th ng các Trung tâm tìm ki m c u n n th ng nh t trong khu v c vành ai kinh t , có k ho ch ph i h p ch t ch trong vi c tìm ki m c u n n có hi u qu . V. L TRÌNH TH C HI N QUY HO CH 1. Giai o n 2009 - 2010: hình thành cho ư c m t s lãnh th ng l c; xây d ng m t bư c cơ b n h th ng k t c u h t ng trong vành ai kinh t ; xúc ti n thu hút các d án u tư trong và ngoài nư c vào các công trình tr ng i m, vùng ng l c... t o i u ki n phát tri n nhanh trong giai o n sau. 2. Giai o n 2011 - 2020: ti p t c u tư phát tri n ng b và hi n i hóa h th ng k t c u h t ng trong vành ai kinh t . Xây d ng xong nh ng h ng m c quan tr ng t i các khu kinh t , khu công nghi p. Xây d ng hoàn ch nh và ưa vào ho t ng c khu kinh t song phương Móng Cái, các c ng L ch Huy n, H i Hà, V n Gia..., sân bay Vân n, các khu du l ch, các trung tâm vui chơi gi i trí cao c p và các công trình d ch v khác... phát tri n tăng t c trong giai o n sau năm 2020. VI. CÁC GI I PHÁP VÀ T CH C TH C HI N
 18. 1. Gi i pháp ph i h p chung gi a hai nư c Trên cơ s các tho thu n ã t ư c t i B n ghi nh v vi c tri n khai h p tác "Hai hành lang, m t vành ai kinh t " gi a Chính ph hai nư c Vi t Nam - Trung Qu c, hai bên c n ph i h p ch t ch trong vi c th c hi n các nhi m v , gi i pháp sau: a) Ph i h p l p quy ho ch chung v phát tri n Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B trên lãnh th c a c hai nư c: hai bên c n c ng c và Ny m nh ho t ng c a Nhóm công tác hai hành lang, m t vành ai kinh t trong khuôn kh y ban H p tác kinh t thương m i song phương Vi t Nam - Trung Qu c t ch c, ph i h p l p quy ho ch chung v phát tri n vành ai kinh t trên ph m vi lãnh th c a c hai nư c, ng th i xây d ng Chương trình hành ng chung cùng nhau th c hi n trong th i gian t i. Thành l p các t chuyên gia chuyên ngành trong m t s lĩnh v c quan tr ng ph i h p xây d ng quy ho ch và chương trình, k ho ch h p tác c th i v i t ng lĩnh v c, ng th i t ch c th c hi n quy ho ch và nh ng v n hai bên ã tho thu n; b) Ny nhanh k ho ch h p tác xây d ng h th ng giao thông trong Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B : căn c vào i u 6 B n ghi nh v vi c tri n khai h p tác hai hành lang, m t vành ai kinh t , B Giao thông v n t i ti n hành trao i, tho thu n v i Trung Qu c cùng ph i h p xây d ng quy ho ch phát tri n h th ng h t ng giao thông trong ph m vi hai hành lang, m t vành ai kinh t nói chung và Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B nói riêng. Ny nhanh k ho ch h p tác xây d ng các công trình giao thông ã ư c tho thu n trong ph m vi hai hành lang, m t vành ai kinh t . S m xây d ng tuy n cao t c d c vành ai kinh t t H i Phòng - H Long n Móng Cái (trư c m t nâng c p hoàn ch nh qu c l 18 t c p III ng b ng) k t n i liên thông v i m ng cao t c khu v c Nam Trung Qu c. Ph i h p xây d ng nhanh các tuy n cao t c Hà N i - H i Phòng, Hà N i - H Long; xây d ng các tuy n ư ng thông thương gi a hai bên biên gi i và ư ng n i các c a khNu chính n các trung tâm kinh t phía trong; Tri n khai vi c h p tác nâng c p tuy n ư ng s t Kép - Bãi Cháy, Hà N i - H i Phòng t tiêu chuNn qu c t 1435 mm; xây d ng tuy n ư ng s t Ph L i - H Long - Cái Lân; chuNn b i u ki n h p tác xây d ng ti p o n H Long - Móng Cái - ông Hưng - Phòng Thành hoà vào m ng ư ng s t qu c gia c a hai nư c. Cùng h p tác phát tri n c ng bi n, t o c a ra cho hai hành lang, m t vành ai kinh t . c) H p tác Ny m nh t do hóa thương m i và ti n l i hóa thông quan. Hai bên cùng t o môi trư ng thu n l i thúc Ny t do hóa thương m i trong Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B . Ny m nh h p tác trong vi c c i ti n, ti n l i hóa thông quan trên các c p c a khNu, trư c m t th c hi n t i c p c a khNu qu c t Móng Cái - ông Hưng, sau ó m r ng sang các c p c a khNu khác. Tăng cư ng h p tác và thúc Ny mô hình thông quan "Ki m tra m t l n" t t c các c a khNu chính trong ph m vi vành ai kinh t , t o i u ki n thu n l i cho giao lưu hàng hóa qua biên gi i và i l i c a các thương gia hai nư c; Tích c c m r ng h p tác v n chuy n hàng hóa và hành khách gi a hai nư c. C i thi n i u ki n v n chuy n hành khách và hàng hóa qua biên gi i, áp d ng phương th c Gi y phép v n t i qua biên gi i GMS ã ư c tho thu n t i Hi p nh V n t i qua biên gi i GMS tháng 4 năm 2006. Xem xét m các tuy n v n chuy n hành khách xuyên qu c gia thúc Ny phát tri n h p tác du l ch và m u d ch.
 19. d) B Công thương ph i h p v i t nh Qu ng Ninh trao i, tho thu n v i t nh Qu ng Tây (Trung Qu c) ph i h p l p quy ho ch và h p tác xây d ng Khu thương m i t do Móng Cái (theo mô hình c khu kinh t song phương); ng th i cùng tho thu n th ng nh t quy ch c a Khu thương m i t do này, qua ó rút kinh nghi m áp d ng cho các khu v c khác trong vành ai kinh t nh m thúc Ny thương m i gi a hai nư c cũng như v i khu v c và th gi i. 2. Các gi i pháp riêng i v i Vi t Nam a) Xây d ng, hoàn thi n khuôn kh pháp lý và cơ ch , chính sách cho Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B . Căn c vào nh hư ng quy ho ch này, các ngành và a phương liên quan rà soát, b sung, c th hóa các chính sách nh m phát huy m i ngu n l c, m i thành ph n kinh t trong và ngoài nư c phát tri n nhanh, hi n i hóa m t s ngành quan tr ng và vùng ng l c. Xác nh các d án l n, các lĩnh v c, khu v c mang tính t phá và c p thi t có chính sách u tư t p trung, tr ng i m. Ưu tiên ngu n v n u tư tho áng cho xây d ng cơ s h t ng Khu kinh t Vân n. Trên cơ s Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu kinh t Vân n ã ư c ban hành t i Quy t nh s 120/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph , các B , ngành và a phương ti p t c c th hóa các chính sách ưu ãi c thù nh m thu hút u tư trong và ngoài nư c phát tri n nhanh Khu kinh t trong th i gian t i; Ti p t c hoàn thi n, i m i chính sách i v i kinh t c a khNu. Ti n hành t ng k t, ánh giá vi c th c hi n Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i khu kinh t c a khNu biên gi i b sung, i m i các chính sách và bi n pháp h tr phát tri n thương m i các khu v c này, nh t là các chính sách v u tư, v xu t khNu, v thu , chính sách tài chính, ti n t ... phát tri n kinh t c a khNu. Xây d ng, c ng c cơ s pháp lý và ngu n nhân l c ph c v cho h i nh p qu c t . Ti p t c hoàn thi n khung kh pháp lý theo l trình h i nh p WTO, APEC và các h p tác a phương và song phương khác... Chú tr ng xây d ng và b i dư ng i ngũ các thNm phán, lu t sư, các cán b làm công tác i ngo i c a t nh Qu ng Ninh và thành ph H i Phòng có kh năng àm phán và x lý k p th i các tranh ch p kinh t , thương m i qu c t trong quá trình h p tác phát tri n vành ai kinh t . b) T o bư c t phá v phát tri n ngu n nhân l c: có chính sách tích c c ào t o phát tri n ngu n nhân l c, s m xây d ng l c lư ng lao ng ch t lư ng cao áp ng yêu c u phát tri n nhanh c a vành ai kinh t trong b i c nh h p tác và h i nh p. a d ng hóa các hình th c ào t o, d y ngh , nâng cao ch t lư ng lao ng tr t i ch , nh t là cho các ngành có l i th như khai khoáng, nhi t i n, óng t u, cơ khí ch t o, hàng h i, du l ch, thu s n... Ny m nh ào t o b i dư ng chuyên môn nghi p v , nâng cao năng l c cho cán b , công ch c qu n lý kinh t , qu n lý i ngo i. Tăng cư ng năng l c cho các cơ s ào t o trên a bàn. Khuy n khích các doanh nghi p l n tham gia d y ngh cho l c lư ng lao ng c a a phương. Áp d ng chính sách ưu ãi thu hút các chuyên gia, các nhà doanh nghi p gi i và các nhà khoa h c có trình cao... n làm vi c lâu dài t i vành ai kinh t ; Liên k t v i các trư ng i h c, các trung tâm ào t o, d y ngh Hà N i m r ng quy mô và hình th c ào t o. Ny m nh thu hút FDI trong lĩnh v c ào t o phát tri n
 20. ngu n nhân l c. M r ng h p tác qu c t , nh t là v i Trung Qu c trong công tác ào t o v i nhi u hình th c... s m xây d ng l c lư ng lao ng ch t lư ng cao cho các ngành mũi nh n trong vành ai kinh t . c) Gi i pháp v khoa h c, công ngh và môi trư ng: i m i công tác qu n lý khoa h c, công ngh phù h p v i cơ ch th trư ng và yêu c u h i nh p qu c t . Tăng cư ng ng d ng các công ngh m i thông qua chuy n giao công ngh , c bi t là các công ngh tiên ti n c a nư c ngoài i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng và tính c nh tranh c a các s n phNm mũi nh n. Ưu tiên thu hút các d án có công ngh tiên ti n, hi n i u tư vào vành ai kinh t . Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư i m i công ngh . Th c hi n các chính sách ưu ãi v tín d ng, mi n gi m thu , v thuê t... phát tri n khoa h c, công ngh . Có cơ ch v a khuy n khích, v a b t bu c các doanh nghi p u tư c i ti n k thu t và áp d ng công ngh m i, công ngh thích h p vào s n xu t. M r ng quan h h p tác, nh t là v i Trung Qu c phát tri n khoa h c, công ngh . Tranh th s giúp , h tr c a các nư c, các t ch c qu c t trong các lĩnh v c ào t o, nghiên c u khoa h c, ng d ng và i m i công ngh ... Ny m nh công tác b o v môi trư ng. Th c hi n ng b các gi i pháp c v k thu t, cơ ch chính sách và tuyên truy n giáo d c... nh m b o v tài nguyên, môi trư ng c a vành ai kinh t , c bi t là môi trư ng V nh H Long, b o m phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng. Qu n lý ch t ch vi c x th i c a các ngu n gây ô nhi m. Khuy n khích các doanh nghi p áp d ng công ngh s ch, công ngh thân thi n v i môi trư ng vào s n xu t. d) Huy ng và s d ng hi u qu các ngu n v n u tư cho phát tri n: d báo nhu c u v n u tư c a vành ai kinh t t nay n năm 2020 là hơn 50 t USD, trong ó giai o n 2009 - 2010 kho ng 5 - 7 t USD. áp ng ngu n v n trên c n th c hi n các gi i pháp ng b và tích c c nh m thu hút m i ngu n v n có th dư i m i hình th c, trong ó t p trung vào các gi i pháp ch y u sau: - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, qu ng bá các th m nh và cơ h i u tư c a vành ai kinh t . Xác nh các công trình, các a bàn ưu tiên và m c ưu tiên kêu g i v n u tư c a m i thành ph n kinh t vào u tư phát tri n s n xu t kinh doanh t i Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B ; - Áp d ng các chính sách ưu ãi như mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p, thu xu t nh p khNu, mi n, gi m thu và ti n thuê t, ti n s d ng t, h tr v n gi i phóng m t b ng, tái nh cư... i v i các doanh nghi p trong và ngoài nư c u tư xây d ng h t ng các khu công nghi p, Khu kinh t . Ưu tiên dành ngu n v n ngân sách và tín d ng ưu ãi h tr u tư xây d ng các công trình h t ng quan tr ng. Xúc ti n vi c thành l p Qu u tư xây d ng k t c u h t ng c a vành ai kinh t . Xem xét thành l p Công ty u tư phát tri n Vành ai kinh t ven bi n V nh B c B (như Trung Qu c ang th c hi n Khu kinh t V nh B c B Qu ng Tây) kinh doanh v n và t o kênh thu hút ngu n v n vào phát tri n h t ng và các ngành mũi nh n c a vành ai kinh t ; - S d ng v n u tư úng m c ích theo d án, gi m tình tr ng lãng phí, th t thoát v n, nh t là trong khâu thi công xây d ng. ơn gi n hóa các th t c cho vay; m r ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản