intTypePromotion=1

Quyết định số 341/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Chia sẻ: An Lac Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
1
lượt xem
0
download

Quyết định số 341/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 341/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 341/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐẮK NÔNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 341/QĐ­UBND Đắk Nông, ngày 19 tháng 03 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ  SUNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN  GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ   tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 4831A /QĐ­BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn  hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 4936/QĐ­BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi,  bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 19/TTr­SVHTTDL  ngày 28 tháng 02 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi,  bổ sung trong lĩnh vực văn hóa và thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch. Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính  và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh  niêm yết, công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân  có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH ­ Như Điều 3; ­ Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; ­ CT, các PCT UBND tỉnh; ­ Các PCVP UBND tỉnh; ­ Cổng Thông tin điện tử tỉnh; ­ Công báo Đắk Nông; ­ Lưu: VT, TTHCC, KGVX, KSTT. Cao Huy   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VĂN  HÓA VÀ THỂ DỤC, THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA,  THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Ban hành theo Quyết định số 341/QĐ­UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban   nhân dân tỉnh Đắk Nông) DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Tên  Trình tự thực hiện, thủ tục Thành phần, số  Phí, lệ  TT Căn cứ pháp lý hành  lượng hồ sơ phí Thời gian giải quyết chính Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông ­ Số 01, Điểu  I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH Ong, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ­ LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO 1 Thủ tục ­ Thành phần  1. Trình tự thực hiện: Không ­ Luật Thể dục,  đăng cai hồ sơ: thể thao số  giải thi  Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ 26/2018/QH14  đấu,  (1) Đơn xin đăng  ngày 14/6/2018  trận thi  cai tổ chức, trong Tổ chức đề nghị đăng cai giải  sửa đổi, bổ sung  đấu do  đó nêu rõ tên giải thi đấu, trận thi đấu do liên  một số điều của  liên  thi đấu, mục đích đoàn thể thao quốc gia hoặc  Luật Thể dục,  đoàn  tổ chức, dự kiến  liên đoàn thể thao quốc tế tổ  thể thao. Có  thể thao thời gian, địa  chức hoặc đăng cai tổ chức  hiệu lực từ ngày  quốc  điểm, số lượng  nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua  01/01/2019. gia  vận động viên  đường bưu chính đến Trung  hoặc  tham gia, cơ sở  tâm Hành chính công hoặc  liên  vật chất, trang  nộp trực tuyến theo địa chỉ:  đoàn  thiết bị kỹ thuật,   motc u  a.daknong.gov.vn.     thể thao nguồn tài chính 
  3. Trong thời hạn 0,5 ngày làm  việc kể từ lúc nhận hồ sơ  hợp lệ, Trung tâm Hành chính  công chuyển hồ sơ cho Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bước 2. Xử lý hồ sơ Trong thời hạn 22,5 ngày làm  việc kể từ lúc nhận hồ sơ  hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao  và Du lịch tổ chức thẩm định,  trình Chủ tịch UBND tỉnh ban  và các biện pháp  hành quyết định tổ chức giải  bảo đảm trật tự,  thể thao. Trường hợp từ chối  an toàn khi tổ  phải trả lời bằng văn bản và  chức; nêu rõ lý do (UBND tỉnh giải  quốc tế  quyết trong 7 ngày làm việc). tổ chức  (2) Điều lệ giải  hoặc  thể thao; Bước 3. Trả kết quả đăng cai  tổ chức (3) Chương trình  thi đấu. UBND tỉnh trả kết quả thực  hiện cho Trung tâm Hành  ­ Số lượng hồ  chính công để trả cho tổ  chức; Sở Văn hóa, Thể thao  sơ: (01) bộ. và Du lịch để lưu, theo dõi. 2. Thời gian giải quyết: 30  ngày làm việc kể từ lúc nhận  được hồ sơ hợp lệ: ­ Trung tâm Hành chính công:  0,5 ngày; ­ Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch: 22,5 ngày. ­ UBND tỉnh: 07 ngày. 2 Thủ tục ­ Thành phần  1. Trình tự thực hiện: Không ­ Luật Thể dục,  đăng cai hồ sơ: thể thao số  giải thi  Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ 26/2018/QH14  đấu,  (1) Đơn xin đăng  ngày 14/6/2018  trận thi  cai tổ chức, trong Tổ chức đề nghị đăng cai giải  sửa đổi, bổ sung  đấu thể đó nêu rõ tên giải thi đấu, trận thi đấu thể thao  một số điều của  thao  thi đấu, mục đích thành tích cao khác do liên  Luật Thể dục,  thành  tổ chức, dự kiến  đoàn thể thao tỉnh tổ chức  thể thao. Có  tích cao  thời gian, địa  nộp hồ sơ đăng cai tổ chức  hiệu lực từ ngày  khác do  điểm, số lượng  giải trực tiếp hoặc qua  01/01/2019. liên  vận động viên  đường bưu chính đến Trung 
  4. tâm Hành chính công hoặc  nộp trực tuyến theo địa chỉ:   motc u   a.daknong.gov.vn.     Trong thời hạn 0,5 ngày làm  việc kể từ lúc nhận hồ sơ  hợp lệ, Trung tâm Hành chính  công chuyển hồ sơ cho Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bước 2. Xử lý hồ sơ Trong thời hạn 22,5 ngày làm  tham gia, cơ sở  việc kể từ lúc nhận hồ sơ  vật chất, trang  hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao  thiết bị kỹ thuật,  và Du lịch tổ chức thẩm định,  nguồn tài chính  đoàn  trình Chủ tịch UBND tỉnh ban  và các biện pháp  thể thao  hành quyết định tổ chức giải  bảo đảm trật tự,  tỉnh,  thể thao. Trường hợp từ chối  an toàn khi tổ  thành  phải trả lời bằng văn bản và  chức; phố  nêu rõ lý do (UBND tỉnh giải  trực  quyết trong 7 ngày làm việc). (2) Điều lệ giải  thuộc  thể thao; trung  Bước 3. Trả kết quả ương tổ (3) Chương trình  chức thi đấu. UBND tỉnh trả kết quả thực  hiện cho Trung tâm Hành  ­ Số lượng hồ  chính công để trả cho tổ  chức; Sở Văn hóa, Thể thao  sơ: (01) bộ. và Du lịch để lưu, theo dõi. 2. Thời gian giải quyết: 30  ngày làm việc kể từ lúc nhận  được hồ sơ hợp lệ: ­ Trung tâm Hành chính công:  0,5 ngày; ­ Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch: 22,5 ngày. ­ UBND tỉnh: 07 ngày. II A ­ Thủ tục ­ Thành phần  1. Trình tự thực hiện: Không ­ Luật Thể dục,  đăng cai hồ sơ: thể thao số  tổ chức  Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ 26/2018/QH14  giải thi  (1) Đơn xin đăng  ngày 14/6/2018 
  5. Tổ chức đề nghị đăng cai giải  thi đấu vô địch từng môn thể  thao của tỉnh, thành phố trực  thuộc trung ương nộp hồ sơ  trực tiếp hoặc qua đường  bưu chính đến Trung tâm  Hành chính công hoặc nộp  trực tuyến theo địa chỉ:   motc u   a.daknon    g   .  g ov.vn.     Trong thời hạn 0,5 ngày làm  việc kể từ lúc nhận hồ sơ  cai tổ chức, trong hợp lệ, Trung tâm Hành chính  đó nêu rõ tên giải công chuyển hồ sơ cho Sở  thi đấu, mục đích Văn hóa, Thể thao và Du lịch. sửa đổi, bổ sung  tổ chức, dự kiến  một số điều của  thời gian, địa  Bước 2. Xử lý hồ sơ Luật Thể dục,  điểm, số lượng  LĨNH  vận động viên  thể thao. Có  Trong thời hạn 22,5 ngày làm  VỰC  tham gia, cơ sở  việc kể từ lúc nhận hồ sơ  hiệu lực từ ngày  THỂ  vật chất, trang  hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao  01/01/2019. DỤC,  thiết bị kỹ thuật,  và Du lịch tổ chức thẩm định,  Quyết định số  THỂ  nguồn tài chính  trình Chủ tịch UBND tỉnh ban  1282/QĐ­UBND  THAO và các biện pháp  hành quyết định tổ chức giải  ngày 22/8/2018  bảo đảm trật tự,  thể thao. Trường hợp từ chối  đấu vô  của UBND tỉnh  an toàn khi tổ  phải trả lời bằng văn bản và  địch  về việc ủy  chức; nêu rõ lý do (UBND tỉnh giải  từng  quyền Quyết  quyết trong 7 ngày làm việc). môn thể  định tổ chức giải  (2) Điều lệ giải  thao  thi đấu vô địch  thể thao; Bước 3. Trả kết quả của tỉnh từng môn thể  thao của tỉnh trên  (3) Chương trình  UBND tỉnh trả kết quả thực  địa bàn tỉnh Đắk  thi đấu. hiện cho Trung tâm Hành  Nông. chính công để trả cho tổ  ­ Số lượng hồ  chức; Sở Văn hóa, Thể thao  sơ: (01) bộ. và Du lịch để lưu, theo dõi. 2. Thời gian giải quyết: 30  ngày làm việc kể từ lúc nhận  được hồ sơ hợp lệ: ­ Trung tâm Hành chính công:  0,5 ngày; ­ Sở Văn hóa, Thể thao và Du  lịch: 22,5 ngày. ­ UBND tỉnh: 07 ngày. B
  6. ­ Cấp  ­ Thành phần  1. Trình tự thực hiện: 1.500.000 ­ Điều 41 Luật  sửa đổi, hồ sơ: đồng/  Quảng cáo ngày  bổ sung  Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ Giấy  21/6/2012. Có  Giấy  (1) Đơn đề nghị  phép. hiệu lực từ ngày  phép  sửa đổi, bổ sung  Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp  01/01/2013. thành  Giấy phép thành  đến Trung tâm Hành chính  lập Văn lập Văn phòng  công. ­ Điều 22 Nghị  phòng  đại diện do  định số  đại  người đại diện  Trong thời hạn 0,5 ngày làm  181/2013/NĐ­CP  diện  có thẩm quyền  việc kể từ lúc nhận hồ sơ  ngày 14/11/2013  của  của doanh  hợp lệ, Trung tâm Hành chính  của Chính phủ  doanh  nghiệp quảng  công chuyển hồ sơ cho Sở  quy định chi tiết  nghiệp  cáo nước ngoài  Văn hóa, Thể thao và Du lịch. thi hành một số  quảng  ký theo mẫu do  điều của Luật  cáo  Bộ Văn hóa, Thể Bước 2. Xử lý hồ sơ Quảng cáo. Có  nước  thao và Du lịch  hiệu lực từ ngày  ngoài  quy định; Trong thời hạn 6,5 ngày làm  01/01/2014. tại Việt  việc, Sở Văn hóa, Thể thao  Nam (2) Bản sao Giấy và Du lịch có trách nhiệm  ­ Thông tư số  phép thành lập  thẩm định hồ sơ, trình UBND  10/2013/TT­ Văn phòng đại  tỉnh ban hành Quyết định cấp  BVHTTDL ngày  diện có chứng  Giấy phép sửa đổi, bổ sung.  06/12/2013 của  thực. Trường hợp từ chối phải trả  Bộ Văn hóa, Thể  lời bằng văn bản và nêu rõ lý  thao và Du lịch  ­ Số lượng hồ  do (UBND tỉnh giải quyết  quy định chi tiết  sơ: (01) bộ. trong 03 ngày làm việc). và hướng dẫn thi  hành một số  Bước 3. Trả kết quả điều của Luật  Quảng cáo và  UBND tỉnh trả kết quả thực  Nghị định số  hiện cho Trung tâm Hành  181/2013/NĐ­CP  chính công để trả cho tổ  ngày 14/11/2013  chức; Sở Văn hóa, Thể thao  của Chính phủ  và Du lịch để lưu, theo dõi. quy định chi tiết  thi hành một số  2. Thời gian giải quyết: 10  điều của Luật  ngày làm việc kể từ lúc nhận  Quảng cáo. Có  được hồ sơ hợp lệ: hiệu lực từ ngày  01/02/2014. ­ Trung tâm Hành chính công:  0,5 ngày; ­ Thông tư số  165/2016/TT­ ­ Sở Văn hóa, Thể thao và Du  BTC ngày  lịch: 6,5 ngày. 25/10/2016 của  Bộ Tài chính quy  ­ UBND tỉnh: 03 ngày định mức thu,  chế độ thu, nộp  lệ phí cấp Giấy  phép thành lập 
  7. Văn phòng đại  diện của doanh  nghiệp quảng  cáo nước ngoài  tại Việt Nam.  Có hiệu lực từ  ngày 01/01/2017. ­ Thông tư số  35/2018/TT­ BVHTTDL ngày  19/11/2018 của  Bộ trưởng Bộ  Văn hóa, Thể  thao và Du lịch  sửa đổi, bổ sung  một số điều của  Thông tư số  15/2012/TT­  BVHTTDL,  Thông tư số  10/2013/TT­ BVHTTDL,  Thông tư số  11/2014/TT­  BVHTTDL, và  Thông tư số  04/2016/TT­ BVHTTDL của  Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch.  Có hiệu lực thi  hành kể từ ngày  15/01/2019. TỔNG SỐ: 02 TTHC cấp tỉnh mới ban hành; 02 TTHC cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản