Quyết định số 341-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 341-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 341-BYT/QĐ về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Thày thuốc nhân dân và Thày thuốc ưu tú do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 341-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 341-BYT/Q Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 1987 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG XÉT T NG DANH HI U THÀY THU C NHÂN DÂN VÀ THÀY THU C ƯU TÚ B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 5-H BT ngày 9-1-1987 c a H i ng B trư ng v vi c thi hành pháp l nh c a H i ng Nhà nư c quy nh các danh hi u vinh d Nhà nư c t ng các thày thu c; Căn c Quy t nh s 39-CT c a Ch t ch H i ng B trư ng vê vi c thành l p H i ng xét t ng danh hi u thày thu c Nhân dân và thày thu c Ưu tú; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Chánh văn phòng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p H i ng xét t ng danh hi u thày thu c Nhân dân và thày thu c Ưu tú g m các ng chí có tên sau ây: 1. Ch t ch: B trư ng B Y t ng H i Xuân. 2. Phó Ch t ch: Th trư ng Hoàng ình C u, ph trách nghiên c u khoa h c. 3. U viên thư ng tr c: Bác s Nguy n Cao Thâm, Chánh văn phòng B Y t . Các U viên: 4. Th trư ng Ph m Song, ph trách h i u tr và v sinh phòng d ch. 5. Giáo sư Ph m Kim, Thư ký Công oàn Y t Vi t Nam. 6. Bác s Nguy n Gia Lương, V trư ng V T ch c cán b . 7. Bác s Nguy n Kim Dương, V trư ng V i u tr . 8. Bác s Lê Diên H ng, V trư ng V V sinh phòng d ch.
  2. 9. Bác s Tô Văn Sáng, V trư ng V Y h c dân t c. 10. Giáo sư Hoàng Thu Nguyên, Vi n trư ng Vi n V sinh d ch t Trung ương. 11. Giáo sư nguy n S Lâm, Ch t ch H i Y h c dân t c Vi t Nam. 12. Giáo sư Ph m Khuê, Vi n trư ng Vi n B o v s c kho ngư i có tu i. 13. Giáo sư Nguy n Dương Quang, Giám c b nh vi n Vi t c. T thư ký giúp vi c H i ng g m các chuyên viên c a văn phòng H i ng thi ua B , V T ch c cán b , V i u tr , V V sinh phòng d ch, V Y h c dân t c và Công oàn Y t Vi t Nam do ng chí Nguy n Tr c, thư ng tr c H i ng thi ua B làm t trư ng. i u 2. Nhi m v và phương th c ho t ng c a H i ng theo như quy nh trong i u 2 Quy t nh s 39-CT c a Ch t ch H i ng B trư ng. i u 3. V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B Y t và các ng chí có tên i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng H i Xuân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản