Quyết định số 343/2006/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định số 343/2006/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 343/2006/QĐ-UBTDTT về việc Đính chính Quyết định số 295/2006/QĐ-UBTDTT ngày 16/02/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 343/2006/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 343/2006/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 22 tháng 02 năm 2006 QUY T Đ NH ĐÍNH CHÍNH QUY T Đ NH S 295/2006/QĐ-UBTDTT NGÀY 16/02/2006 C A B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Th d c th thao; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP v Công báo nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Thông tư s 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam i v i ho t ng Công báo trung ương; Theo ngh c a Chánh Văn phòng, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. B sung m t i u “Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo” vào sau i u 2 c a Quy t nh s 295/2006/Q - UBTDTT. i u 3 cũ tr thành i u 4. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c y ban Th d c th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản