Quyết định số 343/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 343/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 343/QĐ-KTNN về việc đổi tên các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực III do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 343/QĐ-KTNN

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ----- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 343/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; Xét đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực III và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đổi tên các phòng nghiệp vụ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực III như sau: 1. Phòng Nghiệp vụ 1 thành Phòng Tổng hợp; 2. Phòng Nghiệp vụ 2 thành Phòng Nghiệp vụ 1; 3. Phòng Nghiệp vụ 3 thành Phòng Nghiệp vụ 2; 4. Phòng Nghiệp vụ 4 thành Phòng Nghiệp vụ 3. Điều 2. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực III có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét cho ý kiến trước khi ban hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực III chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo KTNN; - Các đơn vị trực thuộc KTNN; - Lưu VT, TCCB. Vương Đình Huệ
Đồng bộ tài khoản