Quyết định số 343/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
5
download

Quyết định số 343/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 343/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 343/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 343/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 04 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH K T C U H T NG KHU CÔNG NGHI P HÒA KHÁNH, THÀNH PH À N NG. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36-CP ngày 24-4-1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42-CP ngày 16-7-1996 c a Chính ph và Ngh nh s 92-CP ngày 23-8-1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng t i Công văn s 424/CV-UB ngày 30-3-1998, c a Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t thành à N ng t i Công văn s 32/CV-BQL ngày 26-2-1998. QUY T NNH : i u 1. – Thành l p Khu công nghi p Hòa Khánh, thành ph à N ng (trư c ây là m t ph n c a khu công nghi p Hòa Khánh – Liên Chi u n m trên a bàn phư ng Hòa Khánh, qu n Liên Chi u, thành ph à N ng). Khu công nghi p Hòa Khánh ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công nghi p cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36-CP ngày 24-4-1997 c a Chính ph và ch u s qu n lý tr c ti p c a Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t thành ph à N ng. i u 2. – Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Hòa Khánh, thành ph à N ng v i n i dung sau : 1. Tên d án : u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p Hòa Khánh thành ph à N ng. 2. Ch u tư: Công ty H p doanh Xây l p và kinh doanh nhà Qu ng Nam- à N ng. 3. M c tiêu d án : T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i…nh m kinh doanh k t c u h t ng ư c t o ra trong khu công nghi p.
  2. 4. a i m xây d ng: Phư ng Hòa Khánh, qu n Liên Chi u, thành ph à N ng. 5. Di n tích t s d ng: 423,5ha (trong ó giai o n m t là 162 ha) s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư: 49.956.000 USD (trong ó giai o n m t là 25.632.000 USD). 7. Ngu n v n : V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng: 50 năm k t ngày Ch t ch y ban nhân dân Qu ng Nam – à N ng ký quy t nh u tư d án xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng k thu t C m công nghi p Hòa Khánh (Khu công nghi p Liên Chi u – Hòa Khánh) t nh Qu ng Nam – à N ng (t i Quy t nh s 3698/Q -UB ngày 12-12-1996). i u 3. – Công ty H p doanh Xây l p và kinh doanh nhà Qu ng Nam – à N ng ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. - Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng, Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t thành ph à N ng có trách nhi m ch o th c hi n d án theo úng quy ho ch chi ti t ã ư c B Xây d ng duy t t i Quy t nh s 199- BXD/KTQH ngày 6-5-1997; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, m b o ho t ng có hi u qu cho khu công nghi p. i u 5. – Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. M i quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 6. - Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng, các B trư ng K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Công nghi p, Qu c phòng, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng C c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hành Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Trư ng ban Ban Qu n lý các khu công nghi p và ch xu t thành ph à N ng, Giám c Công ty H p doanh Xây l p và kinh doanh nhà Qu ng Nam- à N ng và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH . PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản