intTypePromotion=1

Quyết định số 3441/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 3441/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3441/QĐ-BGTVT về việc duyệt dự toán chi phí khảo sát, cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới đường bộ dự án xây dựng tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, đoạn km0+00(km18+300 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3441/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3441/Q -BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH DUY T D TOÁN CHI PHÍ KH O SÁT, C M C C GPMB VÀ M C LG B D ÁN XÂY D NG TUY N QU N L - PH NG HI P O N KM0+00(KM18+300 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B GTVT; Căn c Quy t nh s 3295/Q -BGTVT ngày 09/11/2005 c a B GTVT v vi c u tư xây d ng tuy n ư ng Qu n L - Ph ng Hi p thu c a bàn các t nh H u Giang, Sóc Trăng, B c Liêu và Cà Mau; Căn c Quy t nh s 3419/Q -BGTVT ngày 11/11/2004 c a B GTVT v vi c phê duy t k ho ch th c hi n GPMB d án xây d ng tuy n Qu n L - Ph ng Hi p thu c a bàn các t nh H u Giang, Sóc Trăng, B c Liêu và Cà Mau; Quy t nh s 144/Q -CCG ngày 11/4/2005 c a Chi c c Giám nh và QLCL CTGT phía Nam v vi c duy t cương và d toán công tác c m m c ch gi i GPMB, m c l gi i các o n Km0+00¸Km18+300, Km58+100¸Km79+00 và Km88+355¸Km111+744 thu c D án xây d ng tuy n Qu n L - Ph ng Hi p; Căn c Quy t nh s 1017/Q - HDA1 ngày 23/5/2008 c a Ban QLDA GT 9 (nay là Ban QLDA 7 - C c BVN) v vi c duy t cương công tác c m m c ch gi i GPMB và m c l gi i b sung o n Km0+00 ¸ Km16+837 thu c D án xây d ng tuy n Qu n L - Ph ng Hi p; Xét t trình s 394/KTKH ngày 17/9/2008 c a Ban Qu n lý d án 7 - C c BVN trình duy t d toán chi phí công tác c m c c GPMB và MLG ph c v công tác GPMB o n Km0+00¸Km18+300 thu c D án xây d ng tuy n Qu n L - Ph ng Hi p kèm theo d toán chi ti t Công ty Tư v n và KSTK xây d ng - B Qu c phòng l p. Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý xây d ng & Ch t lư ng CTGT, kèm theo báo cáo th m nh s 1474/QLXD-MBG ngày 11/11/2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t d toán chi phí kh o sát, c m c c GPMB và m c LG B ph c v công tác GPMB o n Km0+00¸Km18+300 thu c D án xây d ng tuy n Qu n L - Ph ng Hi p v i giá tr d toán: 386.533.000 ng. (Ba trăm tám mươi sáu tri u, năm trăm ba mươi ba ngàn ng ch n). * Chi ti t th hi n t i h sơ.
  2. i u 2. Trên cơ s d toán ư c duy t, Ban QLDA7 ki m tra, rà soát ch t ch ch t lư ng, kh i lư ng thi công, ơn giá, nh m c, c p a hình th c t làm cơ s nghi m thu, thanh quy t toán theo úng các quy nh hi n hành. i u 3. C c trư ng C c Qu n lý xây d ng & Ch t lư ng CTGT, V trư ng các V KH T, Tài chính, T ng Giám c Ban QLDA7 - C c BVN và các ơn v liên quan căn c quy t nh th c hi n./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Kho b c NN TW; - Kho b c NN a phương; - Lưu: VT, QLXD (3). Ngô Th nh c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản