intTypePromotion=3

Quyết định số 3467/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 3467/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3467/QĐ-BGTVT về việc duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu dịch vụ tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3467/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 3467/Q -BGTVT Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C DUY T K T QU CH NNH TH U GÓI TH U DNCH V TƯ V N KH O SÁT VÀ L P D ÁN U TƯ NÂNG C P TUY N KÊNH CH G O B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 v s a i, b sung m t s i m c a Ngh nh 16/2005/N -CP; Căn c văn b n s 1319/TTg-KTN ngày 13/8/2008 c a TTCP ng ý v nguyên t c áp d ng hình th c ch nh th u i v i các gói th u tư v n l p d án. tư v n l p thi t k k thu t, tư v n th m tra d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o; Căn c Quy t nh s 2769/Q -BGTVT ngày 11/9/2008 c a B GTVT phê duy t k ho ch u th u l a ch n nhà th u tư v n l p d án u tư d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o; Căn c Quy t nh s 2573/Q -BGTVT ngày 25/8/2008 c a B GTVT phê duy t cương, d toán kinh phí kh o sát, l p d án u tư d án Nâng c p tuy n kênh Ch G o; Căn c Quy t nh s 2799/Q -BGTVT ngày 16/9/2008 c a B GTVT phê duy t cương, d tóan chi phí l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o; Xét t trình s 1435/C S-DA T ngày 24/10/2008 c a C c ư ng th y n i a Vi t Nam v vi c xin phê duy t k t qu ch nh th u gói th u tư v n l p d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k t qu ch nh th u gói th u d ch v tư v n kh o sát và l p d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o v i các n i dung sau: 1. Nhà th u trúng th u: Liên danh Công ty C ph n Tư v n Xây d ng Công trình Thu B - Công ty C ph n Tư v n u tư Xây d ng Phú Hà - Trung tâm Khoa h c Công ngh và B o v Môi trư ng Giao thông v n t i.
  2. 2. Giá trúng th u: 3.226.401.000 ng (Ba t , hai trăm hai sáu tri u, b n trăm l m t nghìn ng), bao g m: - Chi phí th c hi n : 3.003.036.000 ng; - Thu VAT : 223.365.000 ng. 3. Hình th c h p ng; - Ph n kh o sát: Theo ơn giá; - Ph n l p d án: Theo t l %. 4. Th i gian th c hi n h p ng: 03 tháng. i u 2. T ch c th c hi n C c ư ng th y n i a Vi t Nam, Ban Qu n lý các d án ư ng th y và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thương th o, hoàn thi n, ký k t h p ng d ch v tư v n và t ch c giám sát quá trình th c hi n theo quy nh hi n hành, m b o ti n , ch t lư ng công tác kh o sát, l p d án. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : K ho ch u tư, Tài chính; C c trư ng C c Qu n lý XD và CL CTGT; C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam, T ng giám c Ban Qu n lý các d án ư ng th y và th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Các B : KH& T, TC; - Kho b c NNTƯ; - Kho b c NN TP. HCM; - Lưu VP, KH T (03). Ngô Th nh c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản