Quyết định số 35/1999/QĐ/BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định số 35/1999/QĐ/BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/1999/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển giao nguyên trạng Trạm Y tế số III trực thuộc Bệnh viện khu vực I sang trực thuộc Trung tâm Y tế lao động do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/1999/QĐ/BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 35/1999/Q /BNN-TCCB Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 1999 QUY T NNH V VI C CHUY N GIAO NGUYÊN TR NG TR M Y T S III TR C THU C B NH VI N KHU V C I SANG TR C THU C TRUNG TÂM Y T LAO NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 05/NN/TCCB-Q ngày 06/1/1989 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c bàn giao Tr m y t s III thu c Văn phòng B sang B nh vi n khu v c I qu n lý; Căn c Thông báo s 637/TB-VP ngày 12/2/1999 c a Văn phòng B thông báo cu c h p v vi c s p x p t ch c c a Tr m Y t Phương Mai (s III); Xét ngh c a Giám c B nh vi n khu v c I, Giám c Trung tâm Y t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Chuy n giao nguyên tr ng Tr m Y t s III tr c thu c B nh vi n khu v c I sang Trung tâm Y t lao ng qu n lý. Tr m là t ch c y t cơ s , ư c s d ng con d u riêng trong giao d ch chuyên môn. Tr s c a Tr m t i Phương Mai (như Văn phòng B ã bàn giao). i u 2. Giao cho Giám c B nh vi n khu v c I và Giám c Trung tâm Y t B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti n hành bàn giao và ti p nh n nguyên tr ng Tr m Y t s III bao g m: nhi m v , cơ s v t ch t, h sơ tài li u có liên quan, lao ng và ch tiêu biên ch hi n có thu c Tr m Y T s III theo hư ng d n c a các V ch c năng thu c B và quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Vi c bàn giao và ti p nh n xong trư c ngày 28 tháng 2 năm 1999. Giao cho Giám c Trung tâm Y t quy nh nhi m v ph m vi ho t ng, t ch c biên ch , l l i làm vi c c th c a Tr m Y t s III theo quy nh hi n hành và phân c pc aB . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v thu c B có liên quan, Giám c B nh vi n khu v c I và Giám c Trung tâm Y t
  2. ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Quang Hà
Đồng bộ tài khoản