Quyết định số 35/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 35/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2003/QĐ-UB về qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo Thành phố về tổ chức sản xuất, phát triển công nghiệp chế biến rau quả; giết mổ gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 35/2003/Q -UB Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2003 QUY T NNH BAN HÀNH "QUI CH HO T NG C A BAN CH O THÀNH PH V T CH C S N XU T, PHÁT TRI N CÔNG NGHI P CH BI N RAU QU ; GI T M GIA SÚC, GIA C M THEO HƯ NG CÔNG NGHI P HÓA, HI N I HÓA TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ch th s 07/2002/CT-TTg ngày 25/02/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng qu n lý s d ng kháng sinh, hóa ch t trong s n xu t kinh doanh th c ph m có ngu n g c ng v t; Căn c Quy t nh s 5802/Q -UB ngày 22/8/2002 c a UBND Thành ph v vi c thành l p Ban ch o Thành ph v t ch c s n xu t, phát tri n công nghi p ch bi n rau qu ; gi t m và ch bi n gia súc, gia c m theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa trên a bàn Thành ph Hà N i. Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và PTNT - Thư ng tr c BC TP. QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Qui ch ho t ng c a Ban ch o Thành ph v t ch c s n xu t, phát tri n công nghi p ch bi n rau qu ; gi t m và ch bi n gia súc, gia c m theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa trên a bàn Thành ph Hà N i". i u 2 : Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng qui nh trư c ây c a UBND Thành ph trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các s : Nông nghi p và PTNT; Thwng m i; Công nghi p; K ho ch và u tư; Tài chính v t giá; Y t ; Khoa h c công ngh và môi trư ng, Ch t ch H i ng nhân dân thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, Th trư ng các s , ban, ngành liên quan và các ng chí thành viên Ban ch o Thành ph v vi c t ch c s n xu t, phát tri n công nghi p ch bi n rau qu ; gi t m và ch bi n gia súc, gia c m theo hư ng công nghi p hóa hi n i hóa trên a bàn Thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH
  2. PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn QUI CH HO T NG BAN CH O THÀNH PH V T CH C S N XU T, PHÁT TRI N CÔNG NGHI P CH BI N RAU QU ; GI T M VÀ CH BI N GIA SÚC, GIA C M THEO HƯ NG CÔNG NGHI P HÓA, HI N I HÓA TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 35/2003/Q -UB ngày 25 tháng 02 năm 2003 c a UBND Thành ph ) Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u 1 : B n qui ch này qui nh các ho t ng c a Ban ch o Thành ph v t ch c s n xu t, phát tri n công nghi p ch bi n rau qu ; Gi t m và ch bi n gia súc, gia c m theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa trên a bàn Thành ph Hà N i (sau ây g i t t là BC Thành ph ). i u 2 : BC Thành ph ho t ng dư i s ch o tr c ti p c a Thành u , H ND, UBND Thành ph Hà N i. BC Thành ph có nhi m v th c hi n theo quy t nh s 5802/Q -UB ngày 22 tháng 8 năm 2002 c a UBND thành ph v vi c thành l p BC thành ph . i u 3 : Các thành viên trong BC Thành ph có trách nhi m th c hi n vi c i u hành chung do Trư ng BC Thành ph th ng nh t phân công; làm vi c theo ch kiêm nhi m; tr c ti p ch o ngành ph trách; có k ho ch, gi i pháp c th theo ch c năng nhi m v v phát tri n kinh t ngo i thành và t ng bư c hi n i hóa nông thôn th c hi n nhi m v c a BC Thành ph gia. S Nông nghi p và PTNT là cơ quan thư ng tr c giúp BC Thành ph theo dõi, ôn c, t ng h p tình hình, k t qu th c hi n c a các s , ban, ngành và UBND các huy n, báo cáo BC Thành ph hàng quí, hàng năm. i u 4 : Kinh phí ho t ng c a Ban ch o do Ngân sách Thành ph c p hàng năm, S Nông nghi p và PTNT l p d toán trình UBND Thành ph quy t nh, ng th i có trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán ngu n kinh phí này theo ch tài chính hi n hành. Chương 2:
  3. T CH C HO T NG C A BC THÀNH PH i u 5 : BC Thành ph ho t ng theo ch cá nhân ph trách, ch o theo ch c năng nhi m v ư c phân công. i u 6 : Trách nhi m c a các thành viên BC Thành ph : 1. ng chí Lê Quí ôn, phó ch t ch UBND Thành ph : Trư ng ban. - Ch u trách nhi m trư c Thành u , H ND và UBND Thành ph v m i m t ho t ng c a BC Thành ph . - i u hành ho t ng c a BC Thành ph ; s ph i h p gi a các s , ban, ngành c a Thành ph và UBND các qu n, huy n và ph i h p v i các cơ quan Trung ương trong vi c th c hi n chương trình t ch c s n xu t, phát tri n công nghi p ch bi n rau qu ; Gi t m và ch bi n gia súc, gia c m theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa trên a bàn Thành ph Hà N i. - Phân công trách nhi m c th cho t ng thành viên trong BC Thành ph . - Các văn b n do Trư ng ban ký óng d u UBND Thành ph Hà N i. 2. ng chí Nguy n Ti n Dĩnh, Giám c S Nông nghi p và PTNT; Phó Ban thư ng tr c. Giúp vi c và thay m t Trư ng ban gi i quy t công vi c c a Ban khi Trư ng ban y quy n. - ôn c ki m tra, tri n khai các án, d án v t ch c s n xu t, phát tri n công nghi p ch bi n rau qu ; Gi t m và ch bi n gia súc, gia c m theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa. - T ng h p nghiên c u các chính sách v nông nghi p. - Ch o T chuyên viên d th o các văn b n c a BC Thành ph , theo dõi t ng h p tình hình th c hi n chương trình. - Hư ng d n ôn c các ngành, UBND các huy n, các ơn v có liên quan nh m th c hi n nhi m v ư c Trư ng ban th ng nh t phân công. - Tr c ti p ch o th c hi n án : S n xu t và sơ ch rao an toàn. - Các văn b n do Phó Ban Thư ng tr c ký óng d u c a S Nông nghi p và PTNT. 3. ng chí Nguy n M nh Hoàng, giám c S Thương m i - Phó ban. Giúp Trư ng ban theo dõi ôn c và ph i h p các ho t ng c a Ban, các ngành và các huy n. - Nghiên c u, xu t các bi n pháp t ch c th c hi n, các chính sách xúc ti n thương m i, m r ng th trư ng trong nư c và xu t khNu. - L p qui ho ch, k ho ch phát tri n thương m i các s n phNm th c phNm ch bi n.
  4. - Tr c ti p ch o S Thương m i hình thành h th ng gi i thi u, tiêu th s n phNm an toàn; Th c hi n án xây d ng h thóng lưu thông, tiêu th rau an toàn. 4. ng chí Lưu Ti n Long, Giám c S Công nghi p : U viên. - Nghiên c u, xu t v trình công nghi , trình t công ngh c n tri n khai c n áp d ng cho án. - ThNm nh công ngh c a thi t b ưa vào s d ng ph c v chương trình. 5. ng chí Lê Anh Tu n, Giám c S Y t : y viên. - Nghiên c u, xu t các phương án, các chính sách khuy n khích th c hi n tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm c a Vi t Nam và c a th gi i. 6. ng chí Ngô Th Thúy Nh , Ch t ch H i Nông dân Thành ph : U viên, Ch o, theo dõi và ôn c các chi h i nông dân tham gia Chương trình t ch c s n xuát rau, th t an toàn. 7. ng chí Ph m H ng, Phó Giám c S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng :U viên. - Theo dõi, ôn c, ki m tra, hư ng d n các án, d án th c hi n theo các tiêu chí v môi trư ng. - Nghiên c u, xu t v trình công ngh , trình t công ngh c n tri n khai c n áp d ng cho án, d án. - ThNm nh công ngh , thi t b c a các d án. 8. ng chí àm H ng, Phó giám c S K ho ch và u tư : U viên. - T ng h p các ngu n v n u tư các án, d án c a Chương trình. - xu t các gi i pháp v v n cho các d án v v n. 9. ng chí Tr n Th Lê Trinh, phó giám c s Tài chính V t giá : U viên. - Có trách nhi m ch o theo dõi hư ng d n ki m tra vi c s d ng v n ngân sách, gi i pháp v v n u tư, h tr lãi su t ti n vay cho ngư i nông dân, cùng v i S Nông nghi p và PTNT xu t giá h tr cho ngư i s n xu t. - Cân i và c p kinh phí cho ho t ng c a Ban. 10. Các ng chí Ch t ch UBND các qu n (Hai Bà Trưng, C u Gi y, Thanh Xuân, Tây H ) và các ng chí Ch t ch UBND các huy n ( ông Anh, Gia Lâm, T Liêm, Thanh Trì, Sóc Sơn) : U viên. - Tr c ti p, ch o qu n, huy n mình th c hi n các d án, án n m trong chương trình phát tri n nhanh, m nh s n xu t rau, th c phNm an toàn.
  5. i u 7 : L ch làm vi c c a BC Thành ph . - BC Thành ph th c hi n ch giao ban 3 tháng/l n 2 năm u. N i dung h p do Thư ng tr c BC Thành ph ho c Trư ng ban chuNn b . - Ngoài h p nh kỳ, BC Thành ph có th h p t xu t do Trư ng ban tri u t p. - Trư c m i kỳ h p, Thư ng tr c BC Thành ph s thông báo n i dung h p cho các thành viên. - BC Thành ph h p t ng k t công tác năm trư c và bàn k ho ch công tác năm sau vào quí 1 năm sau. - BC Thành ph s t ch c ki m tra th c hi n nhi m v c a Chương trình. Th i gian và n i dung ki m tra s do Thư ng tr c Ban thông báo. Các s , ban ngành và UBND các huy n có trách nhi m chuNn b y n i dung chương trình báo cáo theo yêu c u c a BC Thành ph . - Tuỳ theo tính ch t, n i dung c a các cu c h p BC Thành ph , có th m i thêm các ngành không là thành viên BC Thành ph và chuyên viên giúp vi c cho các ng chí thành BC Thành ph . i u 8 : Ch làm vi c c a Thư ng tr c BC Thành ph . - Thư ng tr c BC Thành ph thay m t BC Thành ph i u hành công vi c thư ng xuyên c a BC Thành ph . - ôn c các thành viên, các s , ban, ngành, UBND các huy n chuNn b n i dung các báo cáo sơ k t, t ng k t và các cu c ki m tra c a BC Thành ph . - Xây d ng k ho ch ho t ng c a BC Thành ph , k ho ch th c hi n chương trình trình BC Thành ph thông qua, tri n khai, ôn c th c hi n. - T ng h p tình hình th c hi n chương trình và k t qu ho t ng c a BC Thành ph . - Xây d ng k ho ch tài chính và qu n lý s d ng kinh phí ho t ng c a BC Thành ph theo ch qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. - Ti p nh n, x lý thông tin, lưu tr công văn, gi y t c a BC Thành ph . Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9 : Thành viên BC Thành ph v t ch c s n xu t, phát tri n công nghi p ch bi n rau qu , gi t m và ch bi n gia súc, gia c m theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa trên a bàn Thành ph Hà N i có trách nhi m th c hi n qui ch này. Các cá nhân làm t t, có thành tích trong ho t ng s ư c BC Thành ph xem xét ngh UBND Thành ph khen thư ng.
  6. Nh ng cá nhân không th c hi n úng qui ch này tùy m c s b x lý hành chính theo qui nh. i u 10 : Qui ch ư c th c hi n k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c, BC Thành ph s i u ch nh cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản