Quyết định số 35/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 35/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/2004/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NINH BÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 02/TT-UB ngày 15 tháng 01 năm 2004 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 476/TTr-BNV ngày 05 tháng 3 năm 2004, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý khu công nghiệp theo quy định tại Điều 27 Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu hình quốc huy. Biên chế và kinh phí hoạt động của Ban Quản lý thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Ninh Bình. Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình có Trưởng Ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; một số Phó Trưởng Ban, một số ủy viên do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình bổ nhiệm. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình có bộ máy giúp việc theo quy định tại Điều 28 của Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Văn phòng Trung ương Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phan Văn Khải - Tòa án nhân dân tối cao, - Ban Kinh tế Trung ương, - HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, - Học viện Hành chính quốc gia, - Công báo, - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, BCS, các Vụ : CN, KTTH, TH, - Lưu : TCCB (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản