Quyết định số 35/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
65
lượt xem
6
download

Quyết định số 35/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2006/QĐ-BGTVT về Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 351 - 06 "Quy trình thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn của tà vẹt bê tông cốt thép" do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 35/2006/QĐ-BGTVT Hà N i , ngày 20 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH 22 TCN 351 - 06 "QUY TRÌNH THÍ NGHI M XÁC Đ NH CƯ NG Đ CH U U N C A TÀ V T BÊ TÔNG C T THÉP" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng s t ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét đ ngh c a V Trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành "Quy trình thí nghi m xác đ nh cư ng đ ch u u n c a tà v t bê tông c t thép", S đăng ký: 22 TCN 351 - 06 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam, T ng giám đ c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam, Vi n trư ng Vi n Khoa h c công ngh giao thông v n t i và Th trư ng các cơ quan, đơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ngô Th nh Đ c
 2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc B GIAO THÔNG V N T I TIÊU CHU N NGÀNH QUY TRÌNH THÍ NGHI M XÁC Đ NH CƯ NG Đ CH U U N C A TÀ V T BÊ TÔNG C T THÉP 22 TCN 351 - 06 HÀ N I, 2006 Cơ quan biên so n: VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH GIAO THÔNG V N T I Cơ quan trình duy t V KHOA H C – CÔNG NGH Cơ quan xét duy t ban hành B GIAO THÔNG V N T I
 3. L i nói đ u Tiêu chu n ngành 22 TCN 351 – 06 “Quy trình thí nghi m xác đ nh cư ng đ ch u u n c a tà v t bê tông c t thép” đư c biên so n trên cơ s chuy n d ch t tiêu chu n Châu Âu EN 13230 – 2, Railway applications – Track – Concrete sleepers and bearers – Part 2: Prestressed monoblock sleepers và EN 13230 – 1, Railway applications – Track – Concrete sleepers and bearers – Part 1: General requirements. Tiêu chu n ngành này đư c ban hành th ngi m và khuy n khích các đơn v , cá nhân áp d ng theo tiêu chu n khi thí nghi m xác đ nh cư ng đ ch u u n c a tà v t bê tông c t thép ph c v vi c ki m tra ch t lư ng tà v t trong quá trình s n xu t. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QUY TRÌNH THÍ NGHI M 22 TCN 351 - 06 Đ c l p - Tư do - H nh phúc XÁC Đ NH CƯ NG Đ CH U U N C A TÀ V T BÊ TÔNG C T THÉP Có hi u l c t B GIAO THÔNG V N T I Ngày...../...../2006 (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 35/2006/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. Ph m vi áp d ng Quy trình k thu t này quy đ nh các bư c thí nghi m xác đ nh cư ng đ ch u t i u n tĩnh c a tà v t bê tông c t thép và khuy n khích các đơn v , cá nhân áp d ng đ ki m tra ch t lư ng tà v t trong quá trình s n xu t. 2. Tài li u vi n d n - Tiêu chu n Châu Âu EN 13230 - 2, Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers. - Tiêu chu n Châu Âu EN 13230 - 1, Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1: General requirements. - Tiêu chu n Nh t B n JIS E 1201 - 97, Prestressed concrete sleepers - Pretensioning type. - TCVN 5885 - 1995, V t li u kim lo i, Phương pháp th đ c ng. - TCVN 1595 - 88, Cao su, Phương pháp th đ c ng. 3. Thu t ng và đ nh nghĩa 3.1. Tà v t - Chi ti t đ t ngang đư ng ray, đ m b o kh đư ng và truy n l c t ray xu ng n n đá ballast ho c xu ng n n đư ng khác. 3.2. V trí đ ray - Ph m vi t i đó đ ray đư c đ t lên tà v t. 3.3. T i tr ng dương - T i tr ng tác d ng lên m t trên c a tà v t. 3.4. T i tr ng âm - T i tr ng tác d ng lên m t dư i c a tà v t. 3.5. V t n t dư i t i - V t n t đo đư c t i đi m cách b m t b kéo căng c a tà v t khi u n m t kho ng 15 mm khi có t i tr ng đang tác d ng. 3.6. V t n t còn l i - V t n t đo đư c t i đi m cách b m t b kéo căng c a tà v t khi u n m t kho ng 15 mm sau khi gi i phóng t i tr ng tác d ng.
 4. 3.7. Pr0 - T i tr ng dương tham chi u ban đ u tác d ng t i đ ray, nó gây ra mô men u n dương thi t k t i m t c t đ ray, tính b ng KN. Tà v t không đư c xu t hi n v t n t khi th t i tr ng này. 3.8. Prr - T i tr ng dương tác d ng v trí đ ray làm xu t hi n v t n t, tính b ng KN. 3.9. Pr0,05 - T i tr ng dương tác d ng v trí đ ray đ t o ra v t n t mà sau khi gi i phóng l c thì chi u r ng v t n t còn l i là 0,05 mm, tính b ng KN. 3.10. Pr0,5 - T i tr ng dương tác d ng v trí đ ray đ t o ra v t n t mà khi gi i phóng l c thì chi u r ng v t n t còn l i là 0,5 mm, tính b ng KN. 3.11. PrB - T i tr ng dương c c đ i tác d ng v trí đ ray, tính b ng KN. 3.12. Pc0 - T i tr ng dương tham chi u ban đ u tác d ng đi m gi a c a m t trên tà v t, nó gây ra mô men u n dương thi t k t i m t c t gi a tà v t, tính b ng KN. Tà v t không đư c xu t hi n v t n t khi th t i tr ng này. 3.13. Pcr - T i tr ng dương tác d ng t i đi m gi a c a m t trên tà v t làm xu t hi n v t n t, tính b ng KN. 3.14. PcB - T i tr ng dương c c đ i tác d ng đi m gi a c a m t trên tà v t, tính b ng KN. 3.15. Pc0n - T i tr ng âm tham chi u ban đ u tác d ng đi m gi a c a m t dư i tà v t, nó gây ra mô men u n âm thi t k t i m t c t gi a tà v t, tính b ng KN. Tà v t không đư c xu t hi n v t n t khi th t i tr ng này. 3.16. Pcrn - T i tr ng âm tác d ng t i đi m gi a c a m t dư i tà v t làm xu t hi n v t n t, tính b ng KN. 3.17. PcBn - T i tr ng âm c c đ i tác d ng đi m gi a c a m t dư i tà v t, tính b ng KN. 3.18. Lr - Kho ng cách thi t k gi a các v trí tâm g i t a dùng cho thí nghi m v trí đ ray, tính b ng mm. 3.19. Lc - Kho ng cách thi t k gi a các v trí tâm c a đ ray, dùng cho thí nghi m u n v trí gi a tà v t, tính b ng mm. 4. Máy, thi t b và d ng c th 4.1. Máy th Máy th là máy nén ho c máy u n đư c l p đ t t i m t v trí c đ nh, có kích thư c không gian phù h p đ gá l p m u th . Máy có kh năng th v i t i tr ng 1000KN, có b ph n đi u ch nh duy trì t c đ tăng t i t 10 - 140 KN/phút, đ ng h đo l c c a máy chính xác t i ± 1%. Sơ đ đ t m u trên giá máy th xem t i hình 1. Pr 2 5 6 7 7 4 3 2 1 1. Giá máy; 2. G i d ng kh p c u; 3. Đ m đàn h i; 4. M u th ; 5. Đ m ray; 6. Đ m vát; 7. Ch n ray
 5. Hình 1 4.2. Thư c đo Thư c đo h mét b ng kim lo i có d i đo 0 - 5000 mm, đ chính xác ± 1mm. Thư c đo các chi ti t và v t n t h là thư c k p kim lo i có d i đo 0 - 200 mm đ chính xác ± 0,02 mm. 4.3. D ng c đo v t n t bê tông Đ r ng c a v t n t đư c đo b ng kính phóng đ i có d i đo t 0 - 4,0 mm, đ chính xác ± 0,01 mm. 4.4. G i t a và g i truy n t i G i t a và g i truy n t i có c u t o d ng kh p c u đư c làm b ng thép có đ c ng b m t tính theo Brinell ≥ 240 HBW (theo TCVN 5885 - 1995), chi u dài l c a g i l n hơn chi u r ng c a đáy tà v t 20 mm. Hình d ng kích thư c, c u t o g i truy n t i, g i t a d ng kh p c u đư c mô t t i hình 2 và hình 3. L 130 1200 15 30 R30 20 130 Hình 2. Hình d ng và kích thư c g i ki u kh p c u G iđ d ng kh p Đ m đàn h i Đ m vát G i đ d ng Đ m ray kh p c u Hình 3. C u t o g i truy n t i và g i t a 5. Chu n b m u th 5.1. Ki m tra m u Quan sát m u th b ng m t thư ng: M u th ph i có kích thư c phù h p v i b n v thi t k , các b m t ph i t nhiên không đư c có b t kỳ d u hi u khác l như các v t mài giũa, s a ch a... ho c nh ng s t v trong quá trình v n chuy n.
 6. 5.2. L y m u M u th là thanh tà v t bê tông c t thép, bê tông đ 28 ngày tu i. M u th đư c l y xác su t và đ i di n cho 1000 thanh tà v t cũng như lô s n ph m ít hơn 1000 thanh thì s lư ng m u th đư c chu n b theo s m u quy đ nh t i b ng 1. B ng 1. M u th quy đ nh áp d ng cho các lo i tà v t bê tông c t thép S lư ng m u th (Thanh) STT V trí Mô men u n dương 1 Đ ray c a tà v t hai kh i, kh đư ng đơn 3 2 Đ ray c a tà v t m t kh i, kh đư ng đơn 3 Đ ray c a kh đư ng h p không chung, tà v t 3 3 m t kh i, kh đư ng l ng Đ ray c a kh đư ng chung, tà v t m t kh i, 4 3 kh đư ng l ng 6. Ti n hành th 6.1. Xác đ nh đi m t a và đi m truy n t i Kho ng cách Lr đư c xác đ nh theo quy đ nh t i b ng 2. B ng 2. Kho ng cách gi a các g i t a STT V trí Ký hi u Kho ng cách gi a hai g i t a (mm) 1 Đ ray tà v t m t kh i Lr 600 2 Đ ray tà v t hai kh i Lr 400 S d ng các thư c đo như quy đ nh m c 4.2 xác đ nh v trí c a các đi m t a, đi m truy n t i trên giá máy và trên tà v t. Dùng sơn ho c bút d k các đư ng th ng đánh d u lên m u th (chú ý: Gióng th ng, vuông góc v i đáy tà v t và k ba m t c a m u th đ d quan sát khi đ t m u th lên giá máy). 6.2. L p đ t m u th lên giá máy Tà v t đư c c u, l p đ t nh nhàng vuông góc v i g i t a trên giá máy. Đi u ch nh chính xác v trí các v ch đánh d u g i t a, g i truy n t i đúng v i các g i tương ng và vuông góc v i giá máy. 6.3. Thí nghi m xác đ nh t i tr ng dương tác d ng t i v trí đ ray 6.3.1. Sơ đ u n xác đ nh t i tr ng dương áp d ng cho v trí đ ray đư c mô t t i hình 4. Pr Lc/2 Lc/2
 7. Hình 4. Sơ đ thí nghi m xác đ nh t i tr ng dương t i v trí đ ray Ghi chú 1: Khi th t i m t v trí đ ray c a tà v t li n kh i thì đ u tà v t đ i di n ph i đ t do 6.3.2. Bi u đ gia t i tác d ng lên m u th xác đ nh t i tr ng Pr0 đư c bi u di n t i hình 5. T i tr ng P Th i gian gi t i: 3 phút Pro 120 KN/phút Th i gian T Hình 5. Bi u đ tăng t i xác đ nh t i tr ng dương t i v trí đ ray 6.3.3. Ti n hành thí nghi m v i t i tr ng Pr0 V n hành máy sao cho m t trên c a tà v t nh nhàng ti p xúc v i g i truy n t i. Tăng t i v i t c đ t i đa 120 KN/phút cho đ n khi đ t t i tr ng Pr0. Gi t i không đ i trong th i gian 3 phút đ quan sát v t n t xu t hi n m t c nh c a tà v t. 7. K t qu thí nghi m 7.1. Ghi chép s li u thí nghi m - Các s đo v kích thư c hình h c c a m t c t có đi m đ t l c. - K t qu các giá tr t i tr ng. - K t qu quan sát b m t c a m u th . 7.2. Đánh giá k t qu thí nghi m - Thí nghi m u n tĩnh c a m t v trí đư c ti n hành 3 l n trên 3 m u th khác nhau, k t qu đư c đánh giá như sau: + N u có m t trong ba k t qu đo không đ t giá tr t i tr ng tham chi u ban đ u thì lo i b s m u l y l n m t và ti n hành l y m u l i v i s lư ng g p đôi. + N u có m t k t qu không đ t giá tr t i tr ng tham chi u ban đ u l n hai thì ph i ti n hành th trên t t c các thanh tà v t c a lô s n ph m đ ch p nh n ho c lo i b t ng thanh. 7.3. Báo cáo k t qu thí nghi m Biên b n th ghi rõ các n i dung: - Đơn v s n xu t; - Ngày s n xu t, tu i bê tông; - Ngày và nơi l y m u; - Ngày th ; - Các giá tr t i tr ng; - Tr ng thái m u th các t i tr ng các v trí đ ray, v trí gi a tà v t;
 8. - Ch ký c a ngư i ki m tra; - Ký, đóng d u cơ quan ch qu n. 8. Ph L c A. Thí nghi m B. C u t o t m đ m đ t g i C. Bi u m u báo cáo k t qu thí nghi m
 9. PH L CA THÍ NGHI M THAM KH O A.1. M c đích Nh m xác đ nh thêm các t i tr ng Prr, Pr0,05 , Pr0,5 , PrB t i v trí đ ray, t i tr ng t i v trí gi a c a tà v t bê tông c t thép đ ch p nh n thi t k ho c khi có yêu c u c a bên đ t hàng A.2. L y m u M u th là thanh tà v t bê tông c t thép, bê tông đ 28 ngày tu i. M u th đư c l y xác su t và đ i di n cho 1000 thanh tà v t cũng như lô s n ph m ít hơn 1000 thanh thì s lư ng m u th đư c chu n b theo s m u quy đ nh t i b ng 3. B ng 3 S lư ng m u th (Thanh) T ng c ng STT V trí Mô men u n Mô men u n ( Thanh) dương âm 1 Đ ray c a tà v t hai kh i, kh đư ng đơn 3 - 3 2 Đ ray c a tà v t m t kh i, kh đư ng đơn 3 - 3 Đ ray c a kh đư ng h p không chung, tà 3 3 - 3 v t m t kh i, kh đư ng l ng Đ ray c a hai kh đư ng chung, tà v t 4 3 - 3 m t kh i, kh đư ng l ng 5 Gi a tà v t m t kh i, kh đư ng đơn 3 3 6 6 Gi a tà v t m t kh i, kh đư ng l ng 3 3 6 A.3. Thí nghi m xác đ nh t i tr ng Prr, Pr0,05 , Pr0,5 , PrB t i v trí đ ray A.3.1. Bi u đ gia t i tác d ng lên m u th theo các c p t i tr ng đư c bi u di n t i hình 6. T i tr ng P PrB Pr0,5 Pr0,05 Prr+10 KN Prr 120 KN/phút Th i gian gi t i: 3 phút Th i gian T Hình 6. Bi u đ tăng t i xác đ nh t i tr ng t i v trí đ ray
 10. A.3.2. Xác đ nh t i tr ng Prr V n hành máy tăng t i v i t c đ t i đa 120 KN/phút cho đ n khi th y xu t hi n v t n t, gi t i trong 3 phút. Sau đó h t i v 0, quan sát và dùng kính phóng đ i đo chi u r ng v t n t. A.3.3. Xác đ nh t i tr ng Pr0,05 Tăng t i đ t đ n giá tr Prr +10KN, gi t i trong th i gian 3 phút. Sau đó h t i v 0, dùng kính phóng đ i đo chi u r ng c a v t n t còn l i. Chu kỳ tăng t i, h t i đư c th c hi n cho đ n khi đo chi u r ng c a v t n t còn l i có giá tr là 0,05 mm. Ghi l i t i tr ng Pr0,05. A.3.4. Xác đ nh t i tr ng Pr0,5 Ti p t c tăng t i đ t giá tr Pr0,05 +10 KN, gi t i trong th i gian 3 phút. Sau đó h t i v 0, dùng kính phóng đ i đo chi u r ng v t n t còn l i. Chu kỳ tăng t i, h t i đư c th c hi n cho đ n khi chi u r ng v t n t còn l i sau khi h t i v 0 đo đư c có giá tr là 0,5 mm. Ghi l i t i tr ng Pr0,5. A.3.5. Xác đ nh t i tr ng c c đ i PrB Sau khi xác đ nh đư c t i tr ng Pr0,5, tăng t i cho t i khi đ t đ n giá tr t i tr ng c c đ i c a m u th . Ghi l i giá tr l c c c đ i PrB. A.4. Thí nghi m xác đ nh t i tr ng tác d ng t i v trí gi a tà v t A.4.1. Kho ng cách gi a hai g i t a đư c chi ti t t i b ng 4 B ng 4 Ký Kho ng cách gi a hai g i t a (mm) STT V trí hi u Mô men u n dương Mô men u n âm 1 Gi a tà v t m t kh i kh Lc 1080 1080 đư ng 1000mm 2 Gi a tà v t m t kh i kh đư ng l ng và kh đư ng Lc 1510 1510 1435mm A.4.2. Bi u đ gia t i Bi u đ gia t i tác d ng lên m u th theo các c p t i tr ng đư c bi u di n t i hình 7. T i tr ng P PcBn Pcrn Pcron 5KN 120 KN/phút Th i gian gi t i: 3 phút Th i gian T
 11. Hình 7. Bi u đ tăng t i xác đ nh t i tr ng t i v trí gi a tà v t A.4.3. Thí nghi m xác đ nh t i tr ng âm tác d ng t i v trí gi a tà v t A.4.3.1. Sơ đ u n xác đ nh t i tr ng âm áp d ng t i v trí gi a tà v t đư c mô t t i hình 8. Pcn M t dư i tà v t M t trên tà v t Lc/2 Lc/2 Lc ` Hình 8. Sơ đ thí nghi m xác đ nh t i tr ng âm tác d ng t i v trí gi a tà v t A.4.3.2. Thí nghi m v i t i tr ng Pc0n V n hành máy sao cho m t trên c a tà v t nh nhàng ti p xúc v i g i truy n t i. Ti p đó tăng t i liên t c v i t c đ t i đa 120 KN/phút cho đ n khi đ t t i tr ng Pc0n. Gi t i không đ i trong th i gian 3 phút đ quan sát v t n t xu t hi n m t c nh c a tà v t. A.4.3.3. Xác đ nh t i tr ng Pcrn Ti p t c tăng t i đ t giá tr Pc0n +5 KN và gi t i không đ i trong th i gian 3 phút đ quan sát b m t c nh c a m u th . L p l i quá trình trên cho đ n khi th y xu t hi n v t n t thì d ng tăng t i. Dùng kính phóng đ i đo chi u r ng c a v t n t, ghi l i giá tr chi u r ng v t n t và t i tr ng Pcrn làm xu t hi n v t n t. A.4.3.4. Xác đ nh t i tr ng c c đ i PcBn Ti p t c tăng t i đ t giá tr Pcrn +5 KN và gi t i không đ i trong th i gian 3 phút đ quan sát v t n t m t c nh c a m u th . L p l i quá trình trên cho đ n khi đ t đ n giá tr t i tr ng c c đ i. Ghi l i t i tr ng c c đ i PcBn. A.4.4. Thí nghi m xác đ nh t i tr ng dương tác d ng t i v trí gi a tà v t A.4.4.1. Sơ đ u n xác đ nh t i tr ng dương áp d ng t i v trí gi a tà v t đư c mô t t i hình 9. M t trên tà v t Pc M t dư i tà v t Lc/2 Lc/2 Lc Hình 9. Sơ đ thí nghi m xác đ nh t i tr ng dương tác d ng t i v trí gi a tà v t A.4.4.2. Thí nghi m v i t i tr ng Pc0 Trình t ti n hành thí nghi m đư c th c hi n theo quy đ nh t i m c A.4.3.2 A.4.4.3. Thí nghi m xác đ nh t i tr ng Pcr
 12. Trình t ti n hành thí nghi m đư c th c hi n theo quy đ nh t i m c A.4.3.3 A.4.4.4. Thí nghi m xác đ nh t i tr ng PcB Trình t ti n hành thí nghi m đư c th c hi n theo quy đ nh t i m c A.4.3.4
 13. PH L CB C U T O VÀ KÍCH THƯ C C A T M Đ M i ≥ 20 140 L Trong đó: L - Chi u dài nh nh t b ng chi u r ng đáy c a tà v t t i v trí đ t ray + 20 mm. V t li u s d ng là thép có đ c ng Brinell không nh hơn 240HBW Sai s chung: ± 0,1 mm Lưu ý: i là đ nghiêng c a m t trên tà v t t i v trí đ t ray. Hình 10: Đ m vát +10 100 -3 +2 0 15 L Trong đó: L- Chi u dài nh nh t = chi u dài đ m ray tiêu chu n + 20 mm V t li u cao su đàn h i có đ c ng Shore A = 70 ± 5 Hình 11: Đ m đàn h i
 14. PH L CC BI U M U BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M Bi u tư ng cơ TÊN CƠ QUAN THÍ NGHI M quan Đ A CH ; TEL..; FAX..; EMAIL (n u có) S :.....................................LAS XD BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M U N TĨNH TÀ V T BÊ TÔNG C T THÉP 1/ Khách hàng: 2/ Ngu n g c c a m u: 3/ Ngày nh n m u: 4/ Tiêu chu n áp d ng: 22 TCN 351 - 06 5/ K t qu thí nghi m: Kích thư c m t c t đi m đ t l c Chi u r ng m t trên Chi u r ng m t dư i Chi u cao - W t ,mm -W b, mm - H, mm Th nghi m mô men u n dương t i v trí đ ray Ch tiêu thí nghi m Đơn v K t qu Yêu c u k thu t Tu i bê tông Ngày T i tr ng th nghi m tham chi u ban đ u- Pr0 (*) KN T i tr ng th nghi m làm xu t hi n v t n t– Prr (**) KN T i tr ng th nghi m t o ra v t n t còn l i 0,05 mm – KN Pr0,05 (**) T i tr ng th nghi m t o ra v t n t còn l i 0,5 mm – KN Pr0,5 (**) T i tr ng th nghi m c c đ i– PrB (**) KN 6/ K t lu n: 7/ Nh ng ngư i th c hi n Ngư i thí nghi m: Tư v n giám sát: Ngư i ki m tra:
 15. ............, ngày..... tháng..... năm........ CƠ QUAN THÍ NGHI M PHÒNG THÍ NGHI M ( Giám đ c ký tên, đóng d u) ( Trư ng phòng ký, đóng d u) Ghi chú: Báo cáo k t qu thí nghi m u n tĩnh tà v t này ch có giá tr đ i v i m u th BI U M U BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M Bi u tư ng cơ TÊN CƠ QUAN THÍ NGHI M quan Đ A CH ; TEL..; FAX..; EMAIL (n u có) S :.....................................LAS XD BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M U N TĨNH TÀ V T BÊ TÔNG C T THÉP 1/ Khách hàng: 2/ Ngu n g c c a m u: 3/ Ngày nh n m u: 4/ Tiêu chu n áp d ng: 22TCN 351 - 06 5/ K t qu thí nghi m: Kích thư c m t c t đi m đ t l c Chi u r ng m t trên Chi u r ng m t đáy Chi u cao - W t ,mm -W b, mm - H, mm Th nghi m mô men u n dương t i v trí gi a tà v t Ch tiêu thí nghi m Đơn v K t qu Yêu c u k thu t Tu i bê tông Ngày T i tr ng th nghi m tham chi u ban đ u- Pc0 (*) KN T i tr ng th nghi m làm xu t hi n v t n t – Pcr (**) KN T i tr ng th nghi m c c đ i– PcB (**) KN 6/ K t lu n: 7/ Nh ng ngư i th c hi n
 16. Ngư i thí nghi m: Tư v n giám sát: Ngư i ki m tra: .........., ngày..... tháng..... năm...... CƠ QUAN THÍ NGHI M PHÒNG THÍ NGHI M ( Giám đ c ký tên, đóng d u) ( Trư ng phòng ký, đóng d u) Ghi chú: Báo cáo k t qu thí nghi m u n tĩnh tà v t này ch có giá tr đ i v i m u th BI U M U BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M Bi u tư ng cơ TÊN CƠ QUAN THÍ NGHI M quan Đ A CH ; TEL..; FAX..; EMAIL (n u có) S :.....................................LAS XD BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M U N TĨNH TÀ V T BÊ TÔNG C T THÉP 1/ Khách hàng: 2/ Ngu n g c c a m u: 3/ Ngày nh n m u: 4/ Tiêu chu n áp d ng: 22TCN 351 – 06 5/ K t qu thí nghi m: Kích thư c m t c t đi m đ t l c Chi u r ng m t trên Chi u r ng m t dư i Chi u cao - W t ,mm -W b, mm - H, mm Th nghi m mô men u n âm t i v trí gi a tà v t
 17. Ch tiêu thí nghi m Đơn v K t qu Yêu c u k thu t Tu i bê tông Ngày T i tr ng th nghi m tham chi u ban đ u - Pc0n (*) KN T i tr ng th nghi m làm xu t hi n v t n t - Pcrn KN (**) T i tr ng th nghi m c c đ i – PcBn (**) KN 6/ K t lu n: 7/ Nh ng ngư i th c hi n Ngư i thí nghi m: Tư v n giám sát: Ngư i ki m tra: ............, ngày..... tháng..... năm....... CƠ QUAN THÍ NGHI M PHÒNG THÍ NGHI M ( Giám đ c ký tên, đóng d u) ( Trư ng phòng ký, đóng d u) Ghi chú: Báo cáo k t qu thí nghi m u n tĩnh tà v t này ch có giá tr đ i v i m u th . + Ghi chú: (*) th nghi m b t bu c; (**) th nghi m không b t bu c.
Đồng bộ tài khoản