Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
95
lượt xem
3
download

Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy chế Quản lý mỹ phẩm” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 35/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY CH QU N LÝ M PH M” B TRƯ NG B YT Căn c Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 c a U ban thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh đ nh s 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét đ ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy ch Qu n lý m ph m”. Đi u 2. Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và bãi b Quy t đ nh s 3629/1998/QĐ-BYT ngày 19/12/1998 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành danh m c các lo i m ph m b t bu c đăng ký ch t lư ng t i B Y t , Quy t đ nh s 19/2001/QĐ-QLD ngày 27/4/2001 c a C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam v vi c ban hành quy đ nh t m th i đăng ký lưu hành m ph m nh hư ng tr c ti p đ n s c kho con ngư i nh p kh u vào Vi t Nam, Công văn s 3716/QLD ngày 03/7/2001 c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam v vi c công b tiêu chu n ch t lư ng m ph m. Đi u 3. Các Ông/bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các đơn v Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Qui che dinh kem
Đồng bộ tài khoản