Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Sở thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H U GIANG Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ****** S : 35/2006/QĐ-UBND V Thanh, ngày 12 tháng 9 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C B MÁY S TH D C TH THAO T NH H U GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH H U GIANG Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư Liên t ch s 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV ngày 30 năm 3 năm 2005 c a y ban Th d c Th thao và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v th d c - th thao đ a phương; Căn c Quy t đ nh s 29/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c thành l p S Th d c Th thao t nh H u Giang; Xét đ ngh c a Giám đ c S N i v , QUY T Đ NH: Đi u 1. V trí và ch c năng. S Th d c Th thao là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh H u Giang, có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân t nh th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v th d c th thao đ a phương; đ ng th i, th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s y quy n c a y ban nhân nhân t nh H u Giang và theo quy đ nh c a pháp lu t. S Th d c Th thao có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, ch u s qu n lý, ch đ o c a y ban nhân dân t nh; đ ng th i, ch u s ch đ o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a y ban Th d c Th thao. Đi u 2. Nhi m v và Quy n h n. 1. Trình y ban nhân dân t nh ban hành các Quy t đ nh, Ch th v qu n lý lĩnh v c th d c th thao thu c th m quy n c a y ban nhân dân t nh; 2. Trình y ban nhân dân t nh phê duy t quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm; các chương trình, d án thu c lĩnh v c qu n lý c a S phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a đ a phương, quy ho ch phát tri n ngành c a y ban Th d c Th thao; 3. Trình y ban nhân dân t nh quy t đ nh vi c phân công, phân c p ho c y quy n qu n lý v lĩnh v c th d c th thao đ i v i y ban nhân dân huy n, th xã và các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh theo quy đ nh c a pháp lu t; 4. T ch c ch đ o, hư ng d n ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chương trình phát tri n th d c th thao đã đư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c th d c th thao; 5. V th d c, th thao qu n chúng: 5.1. Hư ng d n xây d ng Quy ch t ch c và ho t đ ng c a các thi t ch th d c th thao trên đ a bàn t nh theo quy ch m u c a y ban Th d c Th thao. 5.2. T ch c, ch đ o xây d ng đ i ngũ cán b , hư ng d n viên th d c, th thao qu n chúng.
  2. 5.3. T ch c tuyên truy n, hư ng d n các phương pháp luy n t p th d c, th thao cho m i ngư i. 5.4. Ch trì, ph i h p v i các ngành ch c năng có liên quan và các đoàn th trong t nh xây d ng chương trình ph i h p, t ch c ho t đ ng th d c, th thao; hư ng d n, ki m tra và công nh n tiêu chu n rèn luy n thân th trong các đ i tư ng trên đ a bàn. 5.5. Ph i h p v i S Giáo d c và Đào t o t nh trong vi c th c hi n các nhi m v v th d c, th thao trư ng h c: 5.5.1. Hư ng d n, ki m tra th c hi n chương trình giáo d c th ch t trong trư ng h c; 5.5.2. Ki m tra, đánh giá, công nh n tiêu chu n rèn luy n thân th c a ngư i h c trong t ng năm h c; 5.5.3. B i dư ng nghi p v cho giáo viên, gi ng viên th d c, th thao; 5.5.4. T ch c các ho t đ ng thi đ u th thao trư ng h c; 5.6. Xây d ng các trư ng, l p năng khi u th d c, th thao trên đ a bàn t nh sau khi đư c c p có th m quy n phê duy t. 5.7. Xây d ng h th ng gi i thi đ u, k ho ch thi đ u, phê duy t Đi u l và ch đ o, hư ng d n t ch c các cu c thi đ u th d c th thao qu n chúng c p t nh. 5.8. Ch u trách nhi m ch đ o, hư ng d n và t ch c th c hi n k ho ch ho t đ ng th d c th thao ph c v các nhi m v chính tr c a t nh. 5.9. T ch c các gi i thi đ u khu v c, toàn qu c v th d c th thao qu n chúng khi đư c c p có th m quy n giao. 6. V th thao thành tích cao: 6.1. Trình y ban nhân dân t nh phê duy t K ho ch tuy n ch n, đào t o, hu n luy n, thi đ u c a v n đ ng viên các đ i tuy n th thao c a t nh và t ch c th c hi n k ho ch đã đư c phê duy t. 6.2. Trình y ban nhân dân t nh phê duy t K ho ch t ch c Đ i h i Th d c th thao c p t nh, các gi i thi đ u qu c gia, qu c t đư c c p có th m quy n giao và t ch c th c hi n khi đư c phê duy t. 6.3. Th c hi n Quy t đ nh phong c p cho v n đ ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài th thao thu c th m quy n qu n lý c a S theo phân c p c a y ban Th d c Th thao. 7. Trình y ban nhân dân t nh chương trình, k ho ch c i cách hành chính, xã h i hóa ho t đ ng th d c th thao đ a phương; ch u trách nhi m t ch c th c hi n sau khi đư c phê duy t; 8. Ph i h p S Văn hóa Thông tin trình Ch t ch y ban nhân dân t nh ban hành tiêu chu n, ch c danh đ i v i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan chuyên môn v th d c th thao thu c y ban nhân dân c p huy n. 9. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c th d c th thao theo quy đ nh c a pháp lu t và s ch đ o c a y ban nhân dân t nh. 10. Nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c k thu t, xây d ng h th ng thông tin, lưu tr tư li u v các lĩnh v c qu n lý chuyên môn c a S . 11. T ng h p th ng kê, báo cáo đ nh kỳ và đ t xu t v tình hình th c hi n nhi m v đư c giao theo quy đ nh v i y ban nhân dân t nh và y ban Th d c Th thao. 12. Giúp y ban nhân dân t nh qu n lý Nhà nư c đ i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, các h i và t ch c phi Chính ph v th d c th thao theo quy đ nh c a pháp lu t. 13. Ch trì, ph i h p v i S N i v , S Tài chính hư ng d n, ki m tra cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a đơn v s nghi p th d c th thao theo quy đ nh c a pháp lu t. 14. Tham gia th m đ nh các d án đ u tư v th d c th thao thu c th m quy n quy t đ nh c a y ban nhân dân t nh; ch u trách nhi m th c hi n các d án đ u tư v th d c th thao do y ban nhân dân t nh giao.
  3. 15. T ch c th c hi n và ch u trách nhi m v vi c giám đ nh, đăng ký, c p gi y phép, ch ng ch v th d c th thao thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy đ nh c a pháp lu t, theo s phân công ho c y quy n c a y ban nhân dân t nh. 16. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v v th d c th thao đ i v i các cơ quan chuyên môn v th d c th thao thu c y ban nhân dân c p huy n. 17. Ki m tra, thanh tra vi c gi i quy t các khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m v th d c th thao theo quy đ nh c a pháp lu t. 18. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch đ ti n lương và các chính sách, ch đ đãi ng , khen thư ng, k lu t đ i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c S theo quy đ nh c a pháp lu t. Th c hi n công tác quy ho ch, đào t o, b i dư ng xây d ng đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c trong ngành th d c th thao t i đ a phương. 19. Qu n lý tài chính, tài s n đư c giao và th c hi n ngân sách đư c phân b theo quy đ nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân t nh. 20. Th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân t nh giao. Đi u 3. Cơ c u t ch c b máy và biên ch . 1. T ch c b máy: 1.1. Lãnh đ o S : Giám đ c S : là ngư i đ ng đ u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân t nh, trư c pháp lu t v toàn b các ho t đ ng c a S và vi c th c hi n nhi m v đư c giao. Phó Giám đ c S : không quá 03 Phó Giám đ c, là ngư i giúp vi c Giám đ c S , ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Giám đ c S phân công và ch u trách nhi m trư c Giám đ c S v các nhi m v công tác đư c giao. 1.2. Cơ c u t ch c: - Văn phòng (T ch c - Hành chính - Qu n tr ). - Thanh tra S . - Phòng K ho ch - Nghi p v . * Các t ch c s nghi p: Căn c nhu c u, tình hình th c t đ a phương, Giám đ c S Th d c Th thao xây d ng Đ án trình y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh vi c thành l p các đơn v s nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t như: Trư ng Nghi p v Th d c Th thao t nh H u Giang; Trung tâm Th d c th thao t nh H u Giang; Các đơn v s nghi p khác thu c S Th d c Th thao. 2. Biên ch : Biên ch c a S Th d c Th thao là biên ch hành chính Nhà nư c th c hi n theo Ngh đ nh s 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p Nhà nư c; riêng lái xe, b o v và m t s công vi c khác th c hi n theo ch đ h p đ ng theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng và Ngh đ nh s 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 c a Chính ph v th c hi n ch đ h p đ ng m t s công vi c trong cơ quan hành chính nhà nư c, đơn v s nghi p. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 104/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân lâm th i t nh H u Giang v vi c quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy S Văn hóa Thông tin - Th thao t nh H u Giang.
  4. Giám đ c S Th d c Th thao ph i h p Giám đ c S N i v t ch c tri n khai th c hi n Quy t đ nh này; đ ng th i, s p x p l i t ch c, b trí cán b , công ch c c a S theo đúng tiêu chu n, ch c danh cán b , công ch c Nhà nư c quy đ nh. Đi u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c S N i v , Giám đ c S Th d c th thao, các Giám đ c S , Th trư ng các cơ quan, đơn v ch c năng có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như Đi u 5; PHÓ CH T CH - VP. Chính ph (HN, TP.HCM); -B N iv ; - UB Th d c Th thao; - C c Ki m tra văn b n (BTP); - TT: TU; HĐND; UBND t nh; - Phòng VB-TT (STP) Tr nh Quang Hưng - Lưu: VT.HN D:\HN\QĐ\PQ\QDCNSTDTT
Đồng bộ tài khoản