intTypePromotion=1

Quyết định số 3509/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Chia sẻ: Trần Thị Bích Thu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
7
lượt xem
0
download

Quyết định số 3509/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3509/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ, một phần năm 2017. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3509/QĐ-UBND TP Cần Thơ

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3509/QĐ­UBND Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN  NĂM 2017 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ­CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân  dân thành phố Cần Thơ hết hiệu lực toàn bộ, một phần năm 2017, tổng số có 16 văn bản hết  hiệu lực toàn bộ và 02 văn bản hết hiệu lực một phần (Đính kèm Danh mục). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban  ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Văn Tâm   DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN NĂM 2017  (Kèm theo Quyết định số 3509/QĐ­UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân   dân thành phố Cần Thơ) I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ Tên  Số, ký hiệu;  Số  loại  ngày, tháng, năm  Tên gọi của văn  Ngày hết  Lý do hết hiệu lực TT văn  ban hành văn  bản hiệu lực bản bản
  2. Thay thế bởi Nghị quyết  Về chế độ công tác  số 04/2017/NQ­HĐND  phí, chế độ chi tổ  ngày 07/7/2017 quy định  19/2010/NQ­ chức các cuộc hội  Nghị  chế độ công tác phí, chế  1 HĐND ngày  nghị đối với các cơ  01/8/2017 quyết độ chi tổ chức các cuộc  03/12/2010 quan nhà nước và  hội nghị đối với các cơ  đơn vị sự nghiệp  quan nhà nước và đơn vị  công lập sự nghiệp công lập Thay thế bởi Nghị quyết  số 01/2017/NQ­HĐND  Quy định mức thu  ngày 07/7/2017 quy định  một số dịch vụ khám, mức thu dịch vụ khám  05/2012/NQ­ chữa bệnh trong các  bệnh, chữa bệnh không  Nghị  2 HĐND ngày  cơ sở khám, chữa  thuộc phạm vi thanh toán  01/8/2017 quyết 05/7/2012 bệnh nhà nước trên  của Quỹ bảo hiểm y tế  địa bàn thành phố  trong các cơ sở khám  Cần Thơ bệnh, chữa bệnh của Nhà  nước trên địa bàn TP.  Cần Thơ Thay thế bởi Nghị quyết  Quy định chế độ bồi  số 06/2017/NQ­HĐND  dưỡng đối với cán  ngày 06/10/2017 quy định  11/2012/NQ­ bộ, công chức làm  Nghị  nội dung, mức chi bồi  3 HĐND ngày  công tác tiếp công  01/11/2017 quyết dưỡng đối với người làm  05/7/2012 dân, xử lý đơn thư  nhiệm vụ tiếp công dân,  khiếu nại, tố cáo,  xử lý đơn khiếu nại, tố  kiến nghị, phản ánh cáo, kiến nghị, phản ánh Thay thế bởi Nghị quyết  Quy định mức trích  số 07/2017/NQ­HĐND  từ các khoản thu hồi  ngày 06/10/2017 quy định  13/2012/NQ­ Nghị  phát hiện qua công  mức trích từ các khoản  4 HĐND ngày  01/11/2017 quyết tác thanh tra đã thực  thu hồi phát hiện qua  14/9/2012 nộp vào ngân sách  công tác thanh tra đã thực  Nhà nước nộp vào ngân sách Nhà  nước Thay thế bởi Nghị quyết  Quy định mức hỗ trợ  số 09/2017/NQ­HĐND  đối với công chức,  ngày 06/10/2017 về mức  viên chức công tác tại  hỗ trợ đối với viên chức  Trung tâm Bảo trợ xã  05/2014/NQ­ và người lao động làm  Nghị  hội, Trung tâm Công  5 HĐND ngày  việc tại Trung tâm Bảo  01/11/2017 quyết tác xã hội trực thuộc  11/7/2014 trợ xã hội, Trung tâm  Sở Lao động ­  Công tác xã hội trực  Thương binh và Xã  thuộc Sở Lao động ­  hội thành phố Cần  Thương binh và Xã hội  Thơ thành phố Cần Thơ 6 Nghị  08/2014/NQ­ Sửa đổi Nghị quyết  Thay thế bởi Nghị quyết  01/8/2017 quyết HĐND ngày  số 05/2012/NQ­ số 01/2017/NQ­HĐND  11/7/2014 HĐND ngày 05 tháng ngày 07/7/2017 quy định 
  3. 7 năm 2012 của Hội  mức thu dịch vụ khám  đồng nhân dân thành  bệnh, chữa bệnh không  phố quy định mức  thuộc phạm vi thanh toán  thu một số dịch vụ  của Quỹ bảo hiểm y tế  khám bệnh, chữa  trong các cơ sở khám  bệnh trong các cơ sở  bệnh, chữa bệnh của Nhà  khám, chữa bệnh nhà  nước trên địa bàn thành  nước trên địa bàn  phố Cần Thơ thành phố Cần Thơ Thay thế bởi Nghị quyết  số 01/2017/NQ­HĐND  ngày 07/7/2017 quy định  Quy định mức thu các  mức thu dịch vụ khám  dịch vụ kỹ thuật mới  09/2014/NQ­ bệnh, chữa bệnh không  Nghị  trong các cơ sở khám  7 HĐND ngày  thuộc phạm vi thanh toán  01/8/2017 quyết bệnh, chữa bệnh của  11/7/2014 của Quỹ bảo hiểm y tế  nhà nước trên địa bàn  trong các cơ sở khám  thành phố bệnh, chữa bệnh của Nhà  nước trên địa bàn thành  phố Cần Thơ Bãi bỏ bởi Nghị quyết số  Quy định tạm thời  11/2016/NQ­ 03/2017/NQ­HĐND ngày  Nghị  mức thu, nộp, quản  8 HĐND ngày  07/7/2017 quy định mức  01/8/2017 quyết lý và sử dụng các  09/12/2016 thu, miễn, giảm các  khoản phí, lệ phí khoản phí, lệ phí Bãi bỏ bởi Quyết định số  64/2008/QĐ­ Quy chế bảo vệ bí  Quyế 01/2017/QĐ­UBND ngày  1 UBND ngày  mật nhà nước thành  05/02/2017 t định 24/01/2017 bãi bỏ văn  29/7/2008 phố Cần Thơ bản quy phạm pháp luật Thay thế bởi Quyết định  Ban hành Quy định  số 03/2017/QĐ­UBND  22/2012/QĐ­ phân cấp quản lý  Quyế ngày 28/3/2017 ban hành  2 UBND ngày  hoạt động thoát nước  10/4/2017 t định Quy định quản lý hoạt  24/8/2012 đô thị và khu công  động thoát nước và xử lý  nghiệp nước thải Thay thế bởi Quyết định  số 08/2017/QĐ­UBND  13/2013/QĐ­ Về quy mô công trình  Quyế ngày 16/11/2017 quy định  3 UBND ngày  và thời hạn cấp giấy  01/12/2017 t định phân cấp cấp giấy phép  05/7/2013 phép tạm xây dựng, giấy phép xây  dựng có thời hạn Bãi bỏ bởi Quyết định số  Ban hành Quy định  08/2014/QĐ­ 04/2017/QĐ­UBND ngày  Quyế quản lý, tổ chức,  4 UBND ngày  18/5/2017 về việc bãi bỏ  03/7/2017 t định thực hiện các hoạt  23/9/2014 văn bản quy phạm pháp  động đối ngoại. luật 5 Quyế 14/2016/QĐ­ Quy định tính thuế tài Thay thế bởi Quyết định  01/12/2017 t định UBND ngày  nguyên số 10/2017/QĐ­UBND  05/5/2016 ngày 20/11/2017 quy định 
  4. giá tính thuế tài nguyên Bãi bỏ bởi Quyết định số  Về việc chấn chỉnh  02/2009/CT­ 06/2017/QĐ­UBND ngày  Chỉ  một số hoạt động  1 UBND ngày  31/10/2017 về việc bãi  15/11/2017 thị trong thực hiện thủ  05/02/2009 bỏ văn bản quy phạm  tục hành chính pháp luật Về việc chấn chỉnh  Bãi bỏ bởi Quyết định số  lề lối làm việc, nâng  01/2012/CT­ 06/2017/QĐ­UBND ngày  Chỉ  cao ý thức trách  2 UBND ngày  31/10/2017 về việc bãi  15/11/2017 thị nhiệm trong thi hành  05/01/2012 bỏ văn bản quy phạm  công vụ của cán bộ,  pháp luật công chức, viên chức II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017  Số, ký hiệu;  Số  Tên loại  ngày, tháng, năm  Lý do hết hiệu  Ngày hết  Tên gọi của văn bản TT văn bản ban hành văn  lực  hiệu lực bản Về việc sửa đổi một  số nội dung tại Nghị  quyết số 15/2010/NQ­ HĐND ngày 03/12/2010  03/2014/NQ­ về việc phân cấp  Hết thời hạn có  1 Nghị quyết HĐND ngày  nguồn thu, nhiệm vụ  01/01/2016 hiệu lực 11/7/2014 chi và tỷ lệ điều tiết  giữa các cấp ngân sách  trong thời kỳ ổn định  ngân sách từ năm 2011 ­  2015 III. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN Số, ký hiệu;  Số  Tên loại  ngày, tháng, năm  Lý do hết hiệu  Ngày hết  Tên gọi của văn bản TT văn bản ban hành văn  lực  hiệu lực bản Điều chỉnh bởi  22/2014/QĐ­ Quy định mức giá các  Quyết định số  1 Quyết định UBND ngày  loại đất định kỳ 05  07/2017/QĐ­ 21/11/2017 26/12/2014 năm (2015 ­ 2019) UBND ngày  10/11/2017 Bãi bỏ (dịch vụ  trông giữ xe) bởi  40/2016/QĐ­ Quy định mức thu giá  Quyết định số  2 Quyết định UBND ngày  01/12/2017 dịch vụ 09/2017/QĐ­ 30/12/2016 UBND ngày  20/11/2017    
  5.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản