Quyết định số 351QĐ/BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 351QĐ/BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 351QĐ/BNN-VP về việc thực hiện thí điểm giải quyết công việc theo mô hình “một cửa” tại các Cục nông nghiệp, thú y và bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 351QĐ/BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ****** S : 351Q /BNN-VP Hà N i, ngày 21 tháng 2 năm 2005 QUY T NNH V VI C TH C HI N THÍ I M GI I QUY T CÔNG VI C THEO MÔ HÌNH “M T C A” T I CÁC C C NÔNG NGHI P, THÚ Y VÀ B O V TH C V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và PTNT; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001-2010; Căn c K ho ch hành ng c i cách hành chính c a B Nông nghi p và PTNT th i kỳ 2001 – 2005; Xét ngh phê duy t án thí i m gi i quy t công vi c theo mô hình “m t c a” c a C c Nông nghi p (T trình s 1787/TTr-NN-HCTH ngày 31 tháng 12 năm 2004), C c Thú y (T trình s 76/TTr-TY ngày 20 tháng 01 năm 2005), C c b o v th c v t (t trình s 1185/TTr-BVTV-MHMC ngày 31 tháng 12 năm 2004); Theo ngh c a Ban Ch o CCHC c a B Nông nghi p và PTNT và Chánh văn phòng B , QUY T NNH i u 1. Phê duy t án th c hi n thí i m gi i quy t công vi c c a t ch c và công dân theo mô hình “m t c a” c a các C c Nông nghi p, Thú y, B o v th c v t và t ch c th c hi n t ngày 01 tháng 3 năm 2005. i u 2. Các C c hoàn ch nh án theo ý ki n k t lu n c a B trư ng t i cu c h p Ban Ch o CCHC c a B ngày 01 tháng 02 năm 2005 (Thông báo s 889 TB/BNN- VP ngày 4 tháng 02 năm 2005 c a B ); chuNn b các i u ki n, phương ti n c n thi t, b trí cán b có năng l c và tác phong làm vi c phù h p t i B ph n m t c a; t ch c thông tin r ng rãi v các quy trình gi i quy t công vi c s th c hi n “m t c a”; rà soát các quy nh v gi y t , bi u m u trong h sơ gi i quy t công vi c theo hư ng i m i, ơn gi n hóa, rõ ràng minh b ch, niêm y t t i nơi giao d ch. Trong quá trình t ch c th c hi n, C c trư ng các c c có trách nhi m thư ng xuyên sơ k t, phát hi n nh ng khó khăn, vư ng m c báo cáo B gi i quy t k p th i. i u 3. Ban Ch o CCHC c a B có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n c a các C c; Ph i h p v i các C c nh kỳ t ch c ánh giá, i u ch nh, b sung k p th i các v n phát sinh, rút kinh nghi m nhân r ng. V Tài chính và Ban
  2. Qu n lý d án h tr Chương trình CCHC c a B xem xét h tr v phương ti n, chuyên gia k thu t cho các ơn v th c hi n thí i m. i u 4. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, trư ng ban Ch o CCHC c a B Nông nghi p và PTNT; C c trư ng các C c Nông nghi p, Thú Y, B o v th c v t và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT Nơi nh n: - Như i u 4; - Lãnh o B ; - Ban Ch o CCHC c a B ; - T chuyên viên giúp vi c BC ; - Lưu HC, VP. Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản