intTypePromotion=3

Quyết định số 3526/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 3526/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3526/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2) nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn ngân sách thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3526/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 3526 /Q -UBND TP . H Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2009 ( T 2) NGU N V N X S KI N THI T VÀ NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 08/2008/NQ-H ND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v u tư xây d ng cơ b n ngu n v n ngân sách thành ph năm 2009; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính t i T trình liên S s 3664/TTr-SKH T-STC ngày 02 tháng 7 năm 2009 và Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4010/TTr-SKH T ngày 16 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S , y ban nhân dân các qu n - huy n và các ch u tư ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2009 ( t 2) ngu n v n x s ki n thi t và ngu n v n ngân sách thành ph , v i t ng s v n là 2.896,569 t ng, bao g m: 1. Ngu n v n x s ki n thi t: - i u ch nh gi m v n (35 d án): -120,623 t ng; (Bi u 1a) - i u ch nh tăng v n (39 d án): 300,781 t ng; (Bi u 1b) - B sung v n cho các d án c p bách (33 d án): 206,481 t ng; (Bi u 1c) - B sung v n cho các công trình chuNn b th c hi n d án và các công trình chuNn b u tư (144 d án): 113,2 t ng; (Bi u 1d) 2. Ngu n v n ngân sách thành ph : - Các d án ngành i n (32 d án): 44,45 t ng; (Bi u 2) - i u ch nh gi m v n (71 d án): -160,759 t ng; (Bi u 3) - i u ch nh tăng v n (106 d án): 1.768,45 t ng; (Bi u 4) - B sung v n cho các d án c p bách (51 d án): 462,308 t ng; (Bi u 5) - B sung v n cho các công trình th c hi n theo hình th c thi công ng v n (38 d án): 136,4 t ng; (Bi u 6) - Công tác quy ho ch (48 án): -8,906 t ng; (Bi u 7)
  2. - B sung v n cho các công trình chuNn b th c hi n d án và các công trình chuNn b u tư (54 d án): 37,85 t ng; (Bi u 8) - B sung v n phân c p cho các huy n C Chi, Hóc Môn, C n Gi u tư cho các công trình phòng ch ng s t l b sông, tiêu thoát nư c, b bao phòng, ch ng tri u cư ng k t h p giao thông nông thôn năm 2009: 106,937 t ng; (Bi u 9) - B sung v n cho Qu qu c gia gi i quy t vi c làm thành ph : 10 t ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2009 ( t 2) ngu n v n x s ki n thi t và ngu n v n ngân sách thành ph , các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n, huy n - là cơ quan ch qu n c a các ch u tư - ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. Giám c các S , Th trư ng cơ quan ngang S , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các ch u tư ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Giao Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n căn c vào ti n th c hi n và t ng s v n ã ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch phân khai chi ti t s v n b trí cho t ng án quy ho ch, ban hành văn b n phê duy t cương ho c nhi m v án quy ho ch theo danh m c d án ban hành kèm theo quy t nh này. Trong quá trình th c hi n, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ư c phép thay i, b sung danh m c án và i u ch nh s v n b trí cho t ng án quy ho ch, nhưng t ng s v n b trí cho các án quy ho ch trong năm 2009 không ư c vư t quá s v n ã ư c y ban nhân dân thành ph giao k ho ch t i quy t nh này. Vi c thay i, b sung danh m c d án quy ho ch ph i ư c S Quy h ach - Ki n trúc th a thu n b ng văn b n trư c khi Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n quy t nh và sau ó ph i báo cáo cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph và các S - ngành có liên quan. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c nhà nư c thành ph , Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S , Giám c các T ng Công ty, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các ch u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 5; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - Thư ng tr c UBND. TP; - Ban Kinh t -Ngân sách H ND.TP; - VPUB: các PVP; Nguy n Th H ng - Các Phòng CV; - Lưu:VT, (THKH-Tr) H.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản