Quyết định số 357/1999/QÐ-TCBÐ

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 357/1999/QÐ-TCBÐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 357/1999/QÐ-TCBÐ về việc ban hành bảng giá dịch vụ lắp đặt điện thoại, facsimile cho đối tượng là người nước ngoài do tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 357/1999/QÐ-TCBÐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 357/1999/QÐ-TCBÐ Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT ĐIỆN THOẠI, FACSIMILE CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện. Căn cứ Quyết định số 99/ 1998/QÐ - TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý giá và cước bưu chính viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và Quyết định số 99/ 1998/QÐ - TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý giá và cước bưu chính viễn thông; Căn cứ Quyết định số 53/1999/QÐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế- Kế hoạch. QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1 : Giá dịch vụ lắp đặt điện thoại, facsimile cho đối tượng là người nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài tại Việt nam được áp dụng như giá dịch vụ l3/4p đặt điện thoại, facsimile đối với các đối tượng trong nước. Ðiều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể 01/7/1999, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Ðiều 3 : Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính -Viễn thông Việt nam căn cứ vào Quyết định này hướng dẫn các bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc thực hiện. Ðiều 4 : Các ông ( bà ) Chánh văn phòng, thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
  2. Mai Liêm Trực
Đồng bộ tài khoản