Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT về việc ban hành quy định thi nâng ngạch hướng dẫn viên lên huấn luyện viên, huấn luyện viên lên huấn luyện viên chính do Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 357/2000/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 357/2000/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 17 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO S 357/2000/Q -UBTDTT NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY NNH THI NÂNG NG CH HƯ NG D N VIÊN LÊN HU N LUY N VIÊN; HU N LUY N VIÊN LÊN HU N LUY N VIÊN CHÍNH B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6.1.1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c Th thao; Căn c Ngh nh s 95/1998/N -CP ngày 17.11.1998 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c; Căn c Quy t nh s 150/1999/Q -TCCP ngày 12/02/1999 c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph v vi c ban hành Quy ch thi nâng ng ch công ch c; Theo tho thu n c a Ban T ch c - Cán b Chính ph t i công văn s 120/BTCCBCP- CCVC ngày 9 tháng 3 năm 2000; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh n i dung và hình th c thi nâng ng ch hư ng d n viên lên hu n luy n viên; hu n luy n viên lên hu n luy n viên chính ngành Th d c Th thao". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b - ào t o, Th trư ng các v , ơn v tr c thu c U ban TDTT ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Hà Quang D ( ã ký)
 2. QUY NNH N I DUNG VÀ HÌNH TH C THI NÂNG NG CH HƯ NG D N VIÊN LÊN HU N LUY N VIÊN; HU N LUY N VIÊN LÊN HU N LUY N VIÊN CHÍNH NGÀNH TH D C TH THAO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 357/2000/Q -UBTDTT ngày 17 tháng 3 năm 2000 c a B trư ng, Ch nhi m U ban TDTT) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này áp d ng cho các kỳ thi nâng ng ch hư ng d n viên (mã s 18182) lên ng ch hu n luy n viên (mã s 18181) và các kỳ thi nâng ng ch hu n luy n viên lên ng ch hu n luy n viên chính (mã s 18180). i u 2. 2.1. Cơ quan có thNm quy n t ch c thi nâng ng ch hư ng d n viên lên hu n luy n viên g m: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ), U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh). 2.2. Cơ quan có thNm quy n t ch c thi nâng ng ch hu n luy n viên lên hu n luy n viên chính là các B . i u 3. 3.1. U ban Th d c Th thao có trách nhi m t ch c thi nâng ng ch hu n luy n viên lên ng ch hu n luy n viên chính cho thí sinh các t nh. 3.2. Các B n u chưa có i u ki n t ch c thi ho c s lư ng thí sinh d thi ít thì ăng ký v U ban Th d c Th thao t ch c thi chung. i u 4. Vi c t ch c thi và ch n c ngư i d thi th c hi n theo Quy ch t ch c thi nâng ng ch công ch c ban hành kèm theo Quy t nh s 150/1999/Q -TCCP ngày 12/02/1999 c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph . Chương 2 I U KI N VÀ H SƠ D THI i u 5. i u ki n d thi
 3. 5.1. Ngư i ư c c i d thi (g i là thí sinh) nâng ng ch hư ng d n viên lên ng ch hu n luy n viên ph i có các i u ki n sau: 5.1.1. Là hư ng d n viên (mã ng ch 18182) ang tr c ti p v n ng, t ch c và hư ng d n qu n chúng t p luy n, thi u các môn th d c th thao t i các Câu l c b ho c Trung tâm th d c th thao; t tiêu chuNn nghi p v c a ng ch hư ng d n viên quy nh t i Quy t nh s 408/TCCP - VC ngày 29 tháng 05 năm 1993 c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph . 5.1.2. Có phNm ch t o c và ý th c k lu t t t, có năng l c v n ng, t ch c và hư ng d n t p luy n th d c th thao. 5.1.3. Có y văn b ng, ch ng ch ào t o, b i dư ng theo yêu c u trình c a ng ch hu n luy n viên: + i h c th d c th thao (n u t t nghi p cao ng Th d c Th thao thì ph i có ch ng nh n là v n ng viên c p I). + ào t o ư c t i thi u 6 v n ng viên t c p II ho c hai v n ng viên c p I. 5.1.4. ã có th i gian t i thi u 6 năm ng ch hư ng d n viên. 5.1.5. Cơ quan có nhu c u, v trí làm vi c và ư c H i ng sơ tuy n xét duy t theo ch tiêu ư c phân b . 5.2. Ngư i d thi nâng ng ch hu n luy n viên lên ng ch hu n luy n viên chính ph i có các i u ki n sau: 5.2.1. Là hu n luy n viên (mã ng ch 18181) ang làm công tác t ch c, hu n luy n các v n ng viên năng khi u th thao, các i tuy n th thao B , t nh...; t tiêu chuNn nghi p v c a ng ch hu n luy n viên quy nh t i Quy t nh s 408/TCCP - VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph . 5.2.2. Có ph m ch t o c và ý th c k lu t t t, có năng l c, trình t ch c và hu n luy n TDTT. 5.2.3. Có y văn bàng, ch ng ch ào t o, b i dư ng theo yêu c u trình c a ng ch hu n luy n viên chính: + T t nghi p i h c TDTT tr lên. + Ngo i ng trình B tr lên. + ã qua l p b dư ng nghi p v HLV do U ban TDTT t ch c. 5.2.4. ã ch trì ho c tham gia so n th o k ho ch, n i dung chương trình, phương pháp hu n luy n.
 4. 5.2.5. ã có th i gian t i thi u 9 năm ng ch hu n luy n viên. 5.2.6. Cơ quan có nhu c u, v trí làm vi c và ư c H i ng sơ tuy n xét duy t theo ch tiêu ư c phân b . i u 6. H sơ ăng ký d thi: 6.1. ơn xin d thi nâng ng ch hư ng d n viên lên ng ch hu n luy n viên (Theo m u s 1) ho c ng ch hu n luy n viên lên hu n luy n viên chính (Theo m u s 2). 6.2. B n ánh giá, nh n xét c a ơn v tr c ti p qu n lý, s d ng công ch c v : phNm ch t o c, ý th c ch p hành ch trương c a ng, pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c, k lu t lao ng, năng l c và hi u qu công vi c, quan h h p tác v i ng nghi p... (Theo m u s 3 và s 4). 6.3. B n sao các văn b ng, ch ng ch ào t o, b i dư ng theo yêu c u c a ng ch HLV ho c HLV chính, có xác nh n c a cơ quan qu n lý và s d ng công ch c. 6.4. Gi y ch ng nh n v thành tích ào t o v n ng viên. 6.5.2 nh c 4 x 6 cm, 2 phong bì có dán tem và ghi s n a ch liên l c. H sơ c a thí sinh cho vào m t túi h sơ có kích thư c 23 cm x 32 cm và ư c g i v H i ng sơ tuy n. H i ng sơ tuy n l p danh sách các thí sinh ã qua sơ tuy n (Theo m u s 5, s 6) và báo cáo v i B ho c U ban Nhân dân t nh có văn b n g i kèm theo h sơ thí sinh v H i ng thi c a cơ quan có thNm quy n t ch c thi. Các b chưa có i u ki n t ch c thi, căn c vào k t qu xét duy t c a H i ng sơ tuy n, t ng h p và có văn b n chính th c (kèm theo h sơ c a thí sinh) g i v H i ng thi c a U ban Th d c h thao t ch c thi theo ch tiêu phân b . Chương 3 N I DUNG VÀ HÌNH TH C THI i u 7. Hình th c thi: g m các ph n thi b t bu c 1. Ph n thi vi t + Ph n thi v n áp + Ph n thi ngo i ng ( i v i ng ch HLV lên HLV chính) i u 8.
 5. N i dung ph n thi vi t: 8.1. N i dung yêu c u chung cho thi lên ng ch hu n luy n viên và ng ch hu n luy n viên chính: + Quan i m, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v th d c th thao. + Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992. + Pháp l nh cán b , công ch c và các văn b n hư ng d n th c hi n; Pháp l nh ch ng tham nhũng; Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; + Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan (ban hành kèm theo Ngh nh s 71/1998/N -CP ngày 08/09/1998 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n). + N i dung qu n lý nhà nư c và cơ quan qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c th d c th thao. + M c ích, nhi m v và các nguyên t c cơ b n c a hu n luy n th thao. + Các nguyên t c v phương pháp và các phương pháp giáo d c th ch t. + T ch c và i u hành thi u th thao. + Công tác ki m tra y h c sư ph m trong quá trình hu n luy n. 8.2. Ngoài nh ng quy nh chung, khi t ch c thi nâng theo các ng ch ư c b sung thêm yêu c u: a. Thi nâng ng ch HDV lên ng ch HLV: + Phương pháp tuy n ch n V V vào các l p năng khi u th thao. + Phương pháp hu n luy n k thu t, chi n thu t và các t ch t th l c (s c nhanh, s c m nh, b n b , m m d o, và khéo léo) cho nh ng ngư i m i t p luy n th thao. b. Thi nâng ng ch HLV lên HLV chính: + Phương pháp hu n luy n k thu t, chi n thu t và các t ch t th l c cho V V trong th i kỳ chuyên môn hoá th thao (theo môn chuyên sâu). + Giáo d c phNm ch t tâm lý - ý chí và o c cho V V môn chuyên sâu. + Xây d ng k ho ch hu n luy n và i u khi n quá trình th c hi n k ho ch hu n luy n (Theo môm th thao chuyên sâu). + Phương pháp tuy n tr n v n ng viên c p cao (môn chuyên sâu). i u9
 6. N i dung ph n thi v n áp: a. N i dung chung cho c thi nâng ng ch lên HLV và thi nâng ng ch lên HLVC. + Nh ng v n v kinh t - xã h i c a t nư c và c a a phương liên quan ns phát tri n c a môn th thao chuyên sâu. + Thành tích c a v n ng viên trong nư c, khu v c và th gi i v môn th thao chuyên sâu. + Nh ng v n cơ b n trong qu n lý i tuy n. + Vai trò, v trí, ch c năng, nhi m v c a hu n luy n viên. +V n giáo d c chính tr , tư tư ng cho v n ng viên. + Cách gi i quy t m t s tình hu ng n y sinh trong hu n luy n (ch n thương, V V vô t ch c k lu t, chán t p, tr n kh i lư ng v n ng ư c giao. d ng c hu n luy n h ng...). + Các v n v lu t c a môn th thao chuyên sâu. + T ch c và ti n hành thi u th thao. b. N i dung b sung thi v n áp cho thi nâng ng ch HLV lên HLV chính: + ánh giá xu th phát tri n thành tích th thao c a Vi t Nam (theo môn chuyên sâu). + ánh giá th c tr ng và xu th phát tri n c a vi c ng d ng các thành t u khoa h c y - Sinh trong công tác hu n luy n môn chuyên sâu. + ánh giá h th ng tuy n ch n và ào t o V V c a t nh, thành, ngành (theo môn chuyên sâu). Chương 4 T CH C TH C HI N i u 10. Hàng năm, các B , các t nh xây d ng án thi nâng ng ch hư ng d n viên lên hu n luy n viên, hu n luy n viên lên hu n luy n viên chính theo quy nh t i i m 3 m c 5 c a Thông tư s 04/1999/TT.TCCP ngày 20/03/1999 c a Ban T ch c Cán b - Chính ph : g i án v Ban T ch c - Cán b Chính ph th ng nh t ý ki n và ch tiêu d thi ng th i ph i h p v i Ban T ch c - Cán b Chính ph và U ban Th d c Th thao t ch c thi. i u 11.
 7. Trong quá trình tri n khai th c hi n vi c nâng ng ch hư ng d n viên lên hu n luy n viên và thi nâng ng ch hu n luy n viên lên hu n luy n viên chính n u có khó khăn vư ng m c gì, các cơ quan có thNm quy n t ch c thi và các cơ quan, ơn v c thí sinh i d thi g i văn b n ho c liên h tr c ti p v i U ban Th d c Th thao (V T ch c Cán b - ào t o) gi i quy t. i u 12. Cơ quan, ơn v và cá nhân nào vi ph m vi c thi nâng ng ch theo quy nh này và các quy nh hi n hành khác có liên quan thì tuỳ theo m c và tính ch t vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. M US 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày ... tháng ..... năm..... ƠN XIN D THI Nâng ng ch hư ng d n viên lên ng ch hu n luy n viên Kính g i: H i ng thi nâng ng ch hư ng d n viên lên ng ch hu n luy n viên. B (t nh)........................................................... H và tên (ch in hoa) .................................................. Nam (n ).............. Ngày sinh: ................................................................................................... Nơi hi n nay: ............................................................................................ ơn v công tác: .......................................................................................... Ch c v : ........................................................... Mã s công ch c:............. Ngày tháng năm ư c tuy n d ng vào biên ch :........................................ Ng ch công ch c:...................................................... Mã s ng ch: 18182 H s lương: .......................................... ư c hư ng t ngày: / /20.... Căn c Quy t nh s 150/Q -TCCP ngày 12/02/1999 c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph v vi c ban hành Quy ch thi nâng ng ch công ch c; Quy t nh s /2000/Q -UBTDTT ngày / /2000 c a B trư ng, Ch nhi m U ban TDTT ban hành Quy nh n i dung và hình th c thi nâng ng ch hư ng d n viên lên hu n luy n viên, hu n luy n viên lên hu n luy n viên chính và các văn b n hi n hành
 8. khác có liên quan, tôi t ánh giá b n thân t các tiêu chuNn quy nh i v i ng ch hu n luy n viên. Kính ngh H i ng xem xét và ch p thu n cho tôi ư c tham d kỳ thi nâng ng ch lên hu n luy n viên. Tôi xin trân tr ng cám ơn. Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên) M US 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ....., ngày ... tháng ..... năm..... ƠN XIN D THI Nâng ng ch hu n luy n viên lên ng ch hu n luy n viên chính Kính g i: H i ng thi nâng ng ch hu n luy n viên lên ng ch hu n luy n viên chính. B (t nh)........................................................... H và tên (ch in hoa) .............................................. Nam (n )................ Ngày sinh: .................................................................................................. Nơi hi n nay:.......................................................................................... ơn v công tác:......................................................................................... Ch c v : ............................................................... Mã s công ch c:........ Ngày tháng năm ư c tuy n d ng vào biên ch : ...................................... Ng ch công ch c:....................................................Mã s ng ch: 18181 H s lương:.............................................. ư c hư ng t ngày: / /20.... Căn c Quy t nh s 150/Q -TCCP ngày 12/02/1999 c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph v vi c ban hành Quy ch thi nâng ng ch công ch c; Quy t nh s : /2000/Q -UBTDTT ngày / /2000 c a B trư ng, Ch nhi m U ban TDTT ban hành Quy nh n i dung và hình th c thi nâng ng ch hư ng d n viên lên
 9. hu n luy n viên, hu n luy n viên lên hu n luy n viên chính và các văn b n hi n hành khác có liên quan, tôi t ánh giá b n thân t ư c các tiêu chuNn quy nh i v i ng ch hu n luy n viên chính. Kính ngh H i ng xem xét và ch p thu n cho tôi ư c tham d kỳ thi nâng ng ch lên hu n luy n viên chính. Tôi xin trân tr ng c m ơn. Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên) M US 3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - t do - H nh phúc ....., ngày tháng năm 20... B N NH N XÉT CÔNG CH C (Dùng cho thi nâng ng ch hư ng d n viên lên hu n luy n viên) 1. PhNm ch t o c: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 2. Năng l c chuyên môn: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 3. Tinh th n trách nhi m và k lu t lao ng: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................ 4. Quan h v i ng nghi p:
 10. ................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................ Xét quá trình công tác và theo nhu c u nhi m v công tác ng ch hu n luy n viên, ơn v chúng tôi c ông (bà).................................. là hư ng d n viên d kỳ thi nâng ng ch lên hu n luy n viên. ngh H i ng thi nâng ng ch xét duy t. Th trư ng ơn v (Ký và óng d u) M US 4 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - t do - H nh phúc ....., ngày tháng năm 20... B N NH N XÉT CÔNG CH C (Dùng cho thi nâng ng ch hu n luy n viên lên hu n luy n viên chính) 1. PhNm ch t o c: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 2. Năng l c chuyên môn: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ 3. Tinh th n trách nhi m và k lu t lao ng: ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................
 11. 4. Quan h v i ng nghi p: ................................................................................................................. ................................................................................................................ ................................................................................................................ Xét quá trình công tác và theo nhu c u nhi m v công tác ng ch hu n luy n viên chính, ơn v chúng tôi c ông (bà).................................. là hu n luy n viên d kỳ thi nâng ng ch lên hu n luy n viên chính. ngh H i ng thi nâng ng ch xét duy t Th trư ng ơn v (Ký và óng d u)
Đồng bộ tài khoản