Quyết định số 3591/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 3591/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3591/QĐ-UB về việc chọn doanh nghiêp Nhà nước để xây dựng đề án giao bán Doanh nghiệp Nhà nước và thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Vậy tư Trang thiết bị thể dục thể thao do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3591/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 3591/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C CH N DOANH NGHIÊP NHÀ NƯ C XÂY D NG ÁN GIAO BÁN DOANH NGHI P NHÀ NƯ C VÀ THÀNH L P BAN I M I QU N LÝ DOANH NGHI P CÔNG TY V Y TƯ TRANG THI T BN TH D C TH THAO. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p Nhà nư c ; Căn c Quy t nh s 128/2003/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án s p x p t ng th doanh nghi p Nhà nư c c a thành ph ; Xét ngh c a S Th d c Th thao thành ph t i văn b n s 873/TDTT ngày 30 tháng 6 năm 2004 v vi c thành l p Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p Công ty V t tư Trang thi t b th d c th thao thành ph ; Xét ngh c a Thư ng tr c Ban i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay ch p thu n cho Doanh nghi p Nhà nư c ư c ti n hành xây d ng án giao bán Doanh nghi p và thành l p Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p i v i Công ty V t tư Trang thi t b th d c th thao, g m các Ông-Bà sau ây : 1. Trư ng ban : Bà Tr n H ng Th m, Phó Giám c S Th d c Th thao. 2. Phó ban : Bà oàn Th Lang, Trư ng phòng T ch c Công ty. 3. y viên thư ng tr c : Ông Nguy n Chi n Th ng, Trư ng phòng Tài V Công ty. 4. Các y viên khác : - Ông Tr n Ng c Thanh, K toán trư ng Trung tâm ; - Ông ng Anh Minh, Bí thư chi b , Ch t ch Công oàn Công ty ; - Bà Tôn Th Bé, K toán Công ty ;
  2. Quy ch và t ch c làm vi c c a Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p Công ty V t tư Trang thi t b th d c th thao do Trư ng Ban quy nh trên cơ s n i dung quy trình giao bán Doanh nghi p Nhà nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p Công ty V t tư Trang thi t b th d c th thao g m : 1. Thi t l p quy ch làm vi c c a Ban, phân công thành viên trong Ban th c hi n nh ng nhi m v có liên quan ã ư c quy nh t i : - Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph v giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghi p Nhà nư c. - Nh ng Thông tư, công văn hư ng d n tri n khai công tác giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê Doanh nghi p Nhà nư c c a các B Ngành ban hành, th c hi n Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph . m b o ph i h p ho t ng và t o i u ki n cho các thành viên th c hi n t t nhi m v ư c giao. 2. Xác nh th i i m giao bán Doanh nghi p Nhà nư c, báo cáo v Ban im i Qu n lý doanh nghi p thành ph . 3. ThNm nh c p cơ s các phương án giao bán Doanh nghi p Nhà nư c theo k t qu t i th i i m nói trên theo phân c p, g i Ban i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph xem xét và thNm nh c p thành ph . 4. L p k ho ch giao bán Doanh nghi p Nhà nư c trong th i h n 120 ngày (cho n khi ăng ký kinh doanh) k t ngày ra Quy t nh này. Báo cáo ti n xây d ng án giao bán Doanh nghi p Nhà nư c Công ty V t tư Trang thi t b th d c th thao cho Ban i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph (177 Lý Chính Th ng, phư ng 7, qu n 3, thành ph H Chí Minh) theo nh kỳ vào ngày 5 m i tháng. 5. Báo cáo Ban i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph nh ng v n phát sinh vư t quá thNm quy n c a doanh nghi p. i u 3. Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p Công ty V t tư Trang thi t b th d c th thao ư c s d ng con d u c a Doanh nghi p, l p d toán chi phí cho vi c giao bán Doanh nghi p theo các quy nh c a B Tài chính cho n khi ăng ký kinh doanh. i u 4. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S Th d c Th thao, Giám c Công ty V t tư Trang thi t b th d c th thao, Trư ng Ban i m i qu n lý t i doanh nghi p và các Ông-Bà nói t i i u 1 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. Nơi nh n : KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 5 - Văn phòng Chính ph PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - BC i m i và PTDN.TW - TT/TU, TT/H ND.TP, TT/UBND.TP - Ban TC/TU, Liên oàn Lao ng .TP - Thư ng tr c B MQLDN/TP - Kho b c Nhà nư c TP, C c Thu TP - VPH -UB : PVP/KT, T CNN - Lưu (CNN-K) Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản