intTypePromotion=3

Quyết định số 36/2005/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
95
lượt xem
3
download

Quyết định số 36/2005/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Xây lắp Điện 2 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp Điện 2 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2005/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/2005/Q -BCN Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHUY N CÔNG TY XÂY L P I N 2 THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN XÂY L P I N 2 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 63/2001/N -CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr -xã h i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên; Căn c Quy t nh s 125/Q -TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án t ng th s p x p, i m i T ng công ty nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c thu c B Công nghi p giai o n 2003-2005; Xét ngh c a T ng công ty Xây d ng công nghi p Vi t Nam (Công văn s 723/CV- MDN ngày 15 tháng 9 năm 2005)v trình duy t Phương án chuy n i Công ty Xây l p i n 2 thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Xây l p i n 2; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NNH: i u 1. Chuy n Công ty Xây l p i n 2, doanh nghi p thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty Xây d ng công nghi p Vi t Nam thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Xây l p i n 2. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Xây l p i n 2 (g i t t là Công ty) có con d u riêng, ư c m tài kho n t i các Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và i u l c a Công ty do H i ng qu n tr T ng công ty Xây d ng công nghi p Vi t Nam phê duy t. - Tên g i y : Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Xây l p i n 2. - Tên vi t t t : Công ty Xây l p i n 2. - Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh: Power Construction Limited Company No2. - Tên vi t t t ti ng Anh : PCC2
  2. - Tr s chính t t i : 81 ư ng Nguy n ình Chi u, phư ng 6, qu n 3, thành ph H Chí Minh. - V n i u l c a Công ty: 71.404.000.000,00 ng (B y mươi m t t , b n trăm l b n tri u ng ch n). i u 2. Ngành ngh kinh doanh c a Công ty: - Xây l p các công trình ư ng dây và tr m i n, các công trình ngu n i n; - Xây d ng công trình công nghi p, dân d ng; h t ng cơ s , giao thông, thu l i, c p thoát nư c, sân bay, b n c ng, h ch a nư c, san l p m t b ng; - S n xu t c t i n bê tông và các c u ki n bê tông; s n xu t c t i n thép và k t c u kim lo i m k m; s n xu t v t li u xây d ng; - Thí nghi m, hi u ch nh thi t b i n; th nghi m k t c u kim lo i c a các c t i n trung cao th ; l c d u máy bi n áp n 500kV; - Tư v n u tư, kh o sát, thi t k , ki m nh, giám sát ch t lư ng công trình ư ng dây và tr m i n n 110 kV; l p và thNm nh các d án u tư; - Tư v n n bù, gi i phóng m t b ng, tư v n qu n lý d án cho các lo i công trình v i n và công nghi p; - T ch c ào t o và h p tác lao ng v i nư c ngoài; - Kinh doanh xu t nh p khNu thi t b , v t tư k thu t; v n t i hàng hoá, i lý hàng hoá, cho thuê thi t b , kho bãi; - Kinh doanh d ch v khách s n, du l ch; u tư khu công nghi p; kinh doanh b t ng s n; - Kinh doanh các ngành ngh khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. T ch c và ho t ng c a Công ty: 1. Cơ c u t ch c c a Công ty g m có: a) Ch t ch kiêm Giám c Công ty; b) Các Phó giám c Công ty, K toán trư ng và b máy giúp vi c; c) Các ơn v tr c thu c Công ty. 2. T ch c và ho t ng c a Công ty ư c quy nh c th trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty. i u 4. T ch c ư c Nhà nư c u quy n là i di n ch s h u:
  3. H i ng qu n tr T ng công ty Xây d ng công nghi p Vi t Nam. a ch : S 5 Láng H , qu n Ba ình, thành ph Hà N i. i u 5. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Xây l p i n 2 có trách nhi m ti p nh n và s d ng có hi u qu v n, tài s n do H i ng qu n tr T ng công ty Xây d ng công nghi p Vi t Nam giao th c hi n nhi m v phát tri n s n xu t kinh doanh; k th a các quy n, l i ích và nh ng nghĩa v h p pháp v ti n v n, tài s n, lao ng, t ai c a Công ty Xây l p i n 2. i u 6. Ch t ch Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Xây l p i n 2 có trách nhi m xây d ng i u l c a Công ty trình H i ng qu n tr T ng công ty Xây d ng công nghi p Vi t Nam phê duy t; b nhi m các Phó giám c, K toán trư ng Công ty theo quy nh t i i u l Công ty và pháp lu t hi n hành. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Xây d ng công nghi p Vi t Nam, Giám c Công ty Xây l p i n 2, Ch t ch và Giám c Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Xây l p i n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Xuân Thuý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản