Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
112
lượt xem
13
download

Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT về việc quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V VI C T TÊN HO C S HI U Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Nguyên t c chung 1. M i tuy n ư ng b thu c m ng lư i ư ng b hi n có ho c theo quy ho ch u ph i ư c t tên ho c s hi u theo quy nh. 2. Các tuy n ư ng b xây d ng m i ph i ư c t tên ho c s hi u theo quy nh t i Quy t nh này ngay t giai o n l p d án u tư xây d ng công trình. 3. Các tuy n ư ng thu c h th ng qu c l , ư ng ô th , ư ng chuyên dùng ã t tên ho c s hi u ư c gi nguyên; trong trư ng h p c n thi t, vi c t l i tên ho c s hi u ph i trên nguyên t c không xáo tr n gây khó khăn cho s nh n bi t c a ngư i dân và công tác qu n lý c u ư ng. 4. Các tuy n ư ng thu c h th ng ư ng t nh ã t s hi u ho c ư ng huy n, ư ng xã ã t tên theo quy nh c a B Giao thông v n t i thì ư c gi nguyên; các tuy n ư ng t nh t tên ho c s hi u chưa theo quy nh thì ph i t l i tên ho c s hi u theo úng quy nh t i Quy t nh này. 5. Trư ng h p ư ng ô th trùng v i qu c l thì s d ng c tên ư ng ô th và tên ho c s hi u c a qu c l . 6. i v i ư ng i trùng nhau ngoài quy nh t i kho n 5 i u này và kho n 4 i u 2 Quy t nh này thì vi c t tên ho c s hi u theo nguyên t c sau ây:
  2. a) N u thu c cùng m t h th ng ư ng thì s d ng tên ho c s hi u c a ư ng có c p k thu t cao hơn; b) N u thu c nhi u h th ng ư ng khác nhau thì s d ng tên ho c s hi u c a ư ng thu c h th ng ư ng có c p qu n lý cao hơn. i u 2. t tên ho c s hi u ư ng b 1. i v i h th ng qu c l : a) Khi t tên g m ch “ ư ng” kèm theo tên danh nhân, ngư i có công ho c tên a danh ho c tên theo t p quán. b) Khi t s hi u g m ch vi t t t h th ng qu c l (QL), d u ch m (.), s t nhiên; trư ng h p t s hi u nhi u qu c l cùng m t s t nhiên thì t kèm thêm m t ch cái, l n lư t t B n Z, tr qu c l u tiên. 2. i v i các h th ng ư ng a phương: a) Khi t tên g m ch “ ư ng” kèm theo tên danh nhân, ngư i có công ho c di tích l ch s , s ki n l ch s -văn hóa, tên a danh ho c tên theo t p quán. b) Khi t s hi u ư ng t nh g m ch vi t t t h th ng ư ng t nh ( T), d u ch m (.), s t nhiên g m 3 ch s quy nh t i Quy t nh này (Ph l c); trư ng h p ư ng t nh h t s hi u quy nh thì s d ng s hi u ư ng t nh theo quy nh kèm thêm m t ch cái, l n lư t t B n Z t s hi u. c) S hi u ư ng t nh qua nhi u t nh thì t theo s hi u ư ng quy nh cho t nh có i m u. Cách xác nh i m u, i m cu i theo hư ng B c - Nam ho c ông - Tây ho c t trung tâm hành chính t nh n th xã, th tr n ho c t qu c l n trung tâm hành chính t nh, trung tâm hành chính huy n, th xã, th tr n. d) Trư ng h p tách t nh mà ư ng t nh ã có i qua a ph n hai t nh m i ho c trư ng h p nh p t nh mà ư ng t nh ã có i trong a ph n t nh m i thì tên ho c s hi u ư ng, i m u, i m cu i c a ư ng t nh v n ư c gi nguyên như trư c khi tách t nh, nh p t nh. ) Khi t s hi u ư ng ô th , ư ng huy n thì cách t tương t như quy nh vi c t s hi u cho ư ng t nh; riêng s t nhiên g m hai ch s t 01 n 99; trư ng h p ư ng ô th , ư ng huy n h t s hi u quy nh thì s d ng s hi u ư ng ô th , ư ng huy n theo quy nh kèm thêm m t ch cái, l n lư t t B n Z t s hi u và ch vi t t t c a h th ng ư ng ư c quy nh như sau: - Ch vi t t t h th ng ư ng ô th là T; - Ch vi t t t h th ng ư ng huy n là H. e) Khi t tên ư ng xã g m ch “ ư ng” kèm theo tên a danh ho c tên theo t p quán; không t tên ư ng xã theo s hi u.
  3. 3. i v i ư ng cao t c: a) Khi t tên g m ch “ ư ng”, ch vi t t t c a cao t c là CT và kèm theo tên danh nhân, ngư i có công ho c di tích l ch s , s ki n l ch s -văn hóa, tên a danh; b) Khi t s hi u g m ch vi t t t c a cao t c là CT, d u ch m (.), s t nhiên g m hai ch s t 01 n 99; trư ng h p t s hi u nhi u ư ng cao t c cùng m t s t nhiên thì t kèm thêm m t ch cái, l n lư t t B n Z, tr ư ng cao t c u tiên. 4. i v i ư ng b c a m ng lư i ư ng b Vi t Nam tham gia vào m ng lư i ư ng b ASEAN ho c ư ng b Xuyên á ho c m ng ư ng b qu c t khác thì ph i s d ng cùng lúc c tên ho c s hi u theo quy nh t i Quy t nh này và tên ho c s hi u ư ng b ASEAN ho c ư ng b Xuyên á ho c m ng ư ng b qu c t khác theo th a thu n gi a Vi t Nam v i các qu c gia có liên quan. 5. i v i ư ng chuyên dùng: khi t s hi u ư ng cho ư ng chuyên dùng thì cách t tương t như quy nh t s hi u cho ư ng t nh; riêng s t nhiên g m hai ch s t 01 n 99; ch vi t t t c a h th ng ư ng chuyên dùng là CD. i u 3. Th m quy n t tên ho c s hi u 1. B Giao thông v n t i t tên, s hi u ư ng thu c h th ng qu c l . 2. H i ng nhân dân c p t nh t tên ư ng thu c h th ng ư ng ô th , ư ng t nh; U ban nhân dân c p t nh t s hi u ư ng thu c h th ng ư ng ô th , ư ng t nh, t tên ho c s hi u ư ng thu c h th ng ư ng huy n. 3. U ban nhân dân c p huy n t tên ư ng thu c h th ng ư ng xã. 4. T ch c, cá nhân có ư ng chuyên dùng t s hi u ư ng thu c h th ng ư ng chuyên dùng theo n i dung trong văn b n ã th a thu n v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n khi l p d án. 5. Cơ quan qu n lý nhà nư c ho c t ch c, cá nhân t tên ho c s hi u ư ng b theo thNm quy n có trách nhi m công b r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 136/QLTC-GT ngày 18 tháng 02 năm 1985 c a B Giao thông v n t i v vi c quy nh t s hi u ư ng b . i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh văn phòng, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V K ho ch - u tư, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. ào ình Bình ( ã ký) PH L C (Kèm theo Quy t nh s 36/2005/Q -BGTVTngày 21 tháng 7 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. Mã s quy nh t s hi u ư ng t nh theo ơn v hành chính: Tên ơn v hành Tên ơn v hành TT chính S hi u TT chính S hi u 1 T nh Sơn La 101-125 33 Thành ph à N ng 601-605 2 T nh Lai Châu 126-138 34 T nh Qu ng Nam 606-620 3 T nh i n Biên 139-150 35 T nh Qu ng Ngãi 621-628 4 T nh Lào Cai 151-162 36 T nh Bình nh 629-640 5 T nh Yên Bái 163-175 37 T nh Phú Yên 641-650 6 T nh Hà Giang 176-184 38 T nh Khánh Hoà 651-660 7 T nh Tuyên Quang 185-199 39 T nh Gia Lai 661-670 8 T nh Cao B ng 201-225 40 T nh Kon Tum 671-680 9 T nh L ng Sơn 226-250 41 T nh ăk Nông 681-686 10 T nh B c K n 251-260 42 T nh ăk Lăk 687-699 11 T nh Thái Nguyên 261-275 43 T nh Ninh Thu n 701-710 12 T nh B c Ninh 276-287 44 T nh Bình Thu n 711-720 13 T nh B c Giang 288-299 45 T nh Lâm ng 721-740 14 T nh Vĩnh Phúc 301-312 46 T nh Bình Dương 741-750 15 T nh Phú Th 313-325 47 T nh Bình Phư c 751-760 16 T nh Qu ng Ninh 326-350 48 T nh ng Nai 761-780 17 Thành ph H i Phòng 351-375 49 T nh Tây Ninh 781-799 18 T nh Hưng Yên 376-387 50 TP. H Chí Minh 801-815 19 T nh H i Dương 388-399 51 T nh Long An 816-840 20 Thành ph Hà N i 401-410 52 T nh ng Tháp 841-860
  5. 21 T nh Hà Tây 411-430 53 T nh Ti n Giang 861-880 22 T nh Hoà Bình 431-450 54 T nh B n Tre 881-899 23 T nh Thái Bình 451-475 55 T nh Vĩnh Long 901-910 24 T nh Ninh Bình 476-483 56 T nh Trà Vinh 911-915 25 T nh Nam nh 484-490 57 Thành ph C n Thơ 916-924 26 T nh Hà Nam 491-499 58 T nh H u Giang 925-931 27 T nh Thanh Hoá 501-530 59 T nh Sóc Trăng 932-940 28 T nh Ngh An 531-545 60 T nh An Giang 941-960 29 T nh Hà Tĩnh 546-557 61 T nh Kiên Giang 961-975 30 T nh Qu ng Bình 558-570 62 T nh B c Liêu 976-982 31 T nh Qu ng Tr 571-588 63 T nh Cà Mau 983-990 T nh Bà R a - Vũng 32 T nh Th a Thiên-Hu 589-599 64 Tàu 991-999 2. Ví d v cách t s hi u cho các h th ng ư ng a phương: a) i v i h th ng ư ng t nh ( T): Tên ư ng t nh t theo s hi u quy nh chung như sau: T.x - T là ký hi u vi t t t c a tên h th ng ư ng t nh; - x là s hi u ư ng t nh theo quy nh t i Quy t nh này; ư ng thu c h th ng ư ng t nh Sơn La ư c t theo s hi u theo quy nh t i Quy t nh này t 101 n 125, nhưng t nh Sơn La có 26 tuy n ư ng t nh, t l n lư t t 101 n 125 thì h t s hi u mà v n còn tuy n ư ng t nh th 26 chưa có s hi u. Sau khi nghiên c u thì tuy n ư ng s 26 có nhi u y u t g n v i tuy n ư ng t nh th 20 ( T.120) như li n k gi a hai tuy n, hư ng tuy n, tiêu chuNn k thu t thì t s hi u c a ư ng t nh th 26 là T.120B; ư c vi t trên c t kilômét là T.120B. b) i v i h th ng ư ng huy n ( H): Tên ư ng huy n t theo s hi u quy nh chung như sau: H.x - H là ký hi u vi t t t c a tên h th ng ư ng huy n; - x là s s th t c a các tuy n ư ng huy n thu c huy n ó (g m 2 ch s t nhiên t 01 n 99);
  6. U ban nhân dân t nh Lào Cai t ư ng n i t ngã ba B n C m QL70 i Lùng Kh u Nhin là ư ng huy n có s hi u 11 n m trên a bàn huy n Mư ng Khương, ư c vi t trên c t kilômét là H.11. c) i v i h th ng ư ng xã: Tên ư ng xã t tên theo quy nh chung như sau: ư ng A - A là tên ư ng ư c t theo a danh ho c theo t p quán; ư ng M ng B n thu c xã Dân H , huy n Kỳ Sơn, t nh Hòa Bình; ư ng Bãi B - Nam H ng thu c xã Dũng Phong, huy n Cao Phong, t nh Hòa Bình. d) i v i h th ng ư ng ô th ( T): Tên ư ng ô th t theo s hi u quy nh chung như sau: T.x - T là ký hi u vi t t t c a tên h th ng ư ng ô th ; - x là s s th t c a các tuy n ư ng ô th thu c th xã, th tr n ó (g m 2 ch s t nhiên t 01 n 99); Th xã Ninh Bình c a t nh Ninh Bình: theo quy ho ch có 15 tuy n ư ng ô th . Tên ư ng ô th t theo s hi u c a th xã Ninh Bình như sau: T.01; T.02; …; T.15. ) i v i h th ng ư ng chuyên dùng ( CD): Tên ư ng chuyên dùng t theo s hi u quy nh chung như sau: CD.x - CD là ký hi u vi t t t c a tên h th ng ư ng chuyên dùng; - x là s s th t c a các tuy n ư ng chuyên dùng thu c t nh ó (g m 2 ch s t nhiên t 01 n 99); T nh Bình Dương: theo quy ho ch có 5 tuy n ư ng chuyên dùng. Tên ư ng chuyên dùng t theo s hi u c a t nh Bình Dương như sau: CD.01; CD.02; …; CD.05. 3. Ví d cách t tên ho c s hi u ư ng thu c h th ng qu c l (QL), ư ng thu c h th ng ư ng a phương trùng v i ư ng ASEAN (AH): QL.x-AH.y ho c T.x-AH.y, H.x-AH.y Trong ó: x- là tên ho c s hi u ư ng trong nư c; y- là tên ho c s hi u ư ng ASEAN.
Đồng bộ tài khoản