Quyết định số 36/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 36/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 36/2005/QĐ-BNN về việc chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Cà phê 5, Bệnh viện Cà phê Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa 333 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận và quản lý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 36/2005/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 36/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH CHUY N GIAO NGUYÊN TR NG B NH VI N CÀ PHÊ 5, B NH VI N CÀ PHÊ VI T C VÀ B NH VI N A KHOA 333 THU C B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V U BAN NHÂN DÂN T NH K L K TI P NH N VÀ QU N LÝ B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Công văn s 3537/VPCP/TCCB ngày 27/6/05 c a Văn phòng Chính ph Thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c chuy n giao 3 b nh vi n; Xét ngh c a V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch, Giám c Trung tâm y t lao ng và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1: Chuy n giao nguyên tr ng B nh vi n Cà phê 5, B nh vi n Cà phê Vi t c và B nh vi n a khoa 333 thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v U ban nhân dân t nh k lăk ti p nh n và qu n lý. i u 2: Giao cho V trư ng V T ch c can b ch trì, Giám c Trung tâm Y t chuNn b và cùng các cơ quan ch c năng thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m bàn giao nguyên tr ng: nhi m v , cơ s v t ch t, t ai, h sơ tài li u, lao ng... hi n có c a B nh vi n Cà phê 5, B nh vi n Cà phê Vi t c và B nh vi n a khoa 333 thu c B v U ban nhân dân t nh k lăk ti p nh n và qu n lý. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công Báo i u 4: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan ơn v có liên quan thu c B , Giám c Trung tâm Y t lao ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Di p K nh T n
Đồng bộ tài khoản