Quyết định số 361-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 361-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 361-QĐ về việc ban hành Điều lệ tổ chức Hội khoẻ phù đổng cho học sinh các trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 361-QĐ

  1. B GIÁO D C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 361-Q Hà N i, ngày 02 tháng 4 năm 1984 QUY T NNH C A B GIÁO D C S 361-Q NGÀY 2-4-1984 BAN HÀNH I U L T CH C H I KHO PHÙ NG CHO H C SINH CÁC TRƯ NG PH THÔNG CƠ S VÀ PH THÔNG TRUNG H C B TRƯ NG B GIÁO D C Căn c các Ngh nh s 19-CP ngày 29-1-1966 và s 6-CP ngày 7-1-1981 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c; Căn c Thông báo s 380-V10 ngày 3-2-1983 c a Ch t ch H i ng B trư ng ng ý B Giáo d c, T ng c c Th d c th thao, Trung ương oàn thanh niên công s n H Chí Minh phát ng cu c v n ng l n v rèn luy n thân th , giáo d c o c, xây d ng n p s ng m i b ng t ch c H i kho Phù ng t cơ s n toàn qu c năm 1982-1983; Theo ngh c a các ng chí V trư ng V I, V giáo d c ph thông c p I-II, V giáo d c ph thông c p III và sau khi ã tho thu n v i ng chí T ng c c trư ng T ng c c Th theo và Ban Bí thư trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, QUY T NNH: i u1 Nay ban hành i u l t ch c H i kho Phù ng cho h c sinh các trư ng ph thông cơ s và ph thông trung h c kèm theo Quy t nh này. i u2 i u l này áp d ng cho t t c các trư ng ph thông trong c nư c k t ngày ký và ban hành. Nh ng quy nh trái v i i u l này u bãi b . i u3 Các ng chí Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương, Chánh văn phòng, th trư ng các ơn v tr c thu c B Giáo d c, Giám c các S giáo d c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Th Bình
  2. ( ã ký) I UL T CH C H I KHO PHÙ NG CHO H C SINH CÁC TRƯ NG PH THÔNG CƠ S VÀ PH THÔNG TRUNG H C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 361-Q ngày 2-4-1984 c a B Giáo d c) Ho t ng th d c th thao c a h c sinh các trư ng ph thông trong nhi u năm qua ã ư c t ch c sôi n i h u h t các a phương trong c nư c, góp ph n tích c c vào vi c giáo d c, ào t o th h tr phát tri n toàn di n, xây d ng n p s ng văn hoá tươi vui lành m nh trong nhà trư ng, bư c u phát huy tác d ng tích c c c a nhà trư ng vào i s ng xã h i. nâng cao ch t lư ng phong trào th d c th thao c a tu i tr , góp ph n th c hi n Ngh quy t i h i ng C ng s n Vi t Nam l n th V, Ngh quy t c a B Chính tr v c i cách giáo d c, B Giáo d c, T ng c c Th d c th thao, Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh nh t trí ban hành i u l H i kho Phù ng cho h c sinh các trư ng ph thông cơ s và ph thông trung h c trong các nư c. i u1 H i kho Phù ng các c p ph i th hi n m c ích, yêu c u sau ây: 1- K t h p ch t ch v i cu c v n ng giáo d c chính tr tư tư ng, rèn luy n o c cách m ng cho h c sinh c a ngành giáo d c, phong trào Hành quân theo bư c chân nh ng ngư i anh hùng c a oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và phong trào Nghìn vi c t t c a i thi u niên ti n phong H Chí Minh, giáo d c th h tr truy n th ng anh hùng c a dân t c, tinh th n yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i, ý chí kiên cư ng b o v c l p, t do c a T qu c, ý th c t ch c k lu t, tinh th n làm ch t p th , oàn k t, trung th c, quy t tâm vươn t i giành thành tích toàn di n. 2- T ng k t ng viên phong trào t p th d c th thao trong h c sinh. 3- Tuy n ch n ư c nh ng m m non có năng khi u b i dư ng xây d ng i ngũ v n ng viên ưu tú nòng c t c a a phương và c a c nư c. i u2 i tư ng tham gia: T t c thanh, thi u niên h c sinh t 18 tu i tr xu ng ang h c trong các trư ng ph thông cơ s , ph thông trung h c u ư c tham gia thi u t cơ s n trung ương, n u có các tiêu chuNn v s c kho và chuyên môn. i u3 Nghi th c và n i dung t ch c H i kho Phù ng các c p ư c áp d ng th ng nh t như sau:
  3. a) N i dung: 1- Ho t ng th d c th thao: - Di u hành theo i hình, - ng di m th d c, - Thi u i n kinh h c sinh ph thông cơ s (4 môn). - Thi u các môn th thao ph bi n và i n kinh h c sinh ph thông trung h c, - Bơi l i, cơ qu c t , bóng bàn thi u niên nhi ng, - Th d c ngh thu t, - Các môn th thao truy n th ng a phương như v t, á c u v.v... 2- Quân s : - K thu t quân s ph thông, - Hành quân c m tr i, - Trò chơi quân s . (Theo n i dung ã ư c quy nh trong chương trình giáo d c quân s ph thông). 3- Văn ngh qu n chúng, ho t ng xã h i: - Múa, hát t p th . - Sinh ho t ch . b) Nghi th c: - Ph i có c và phù hi u H i kho Phù ng. - C T qu c, nh H Ch t ch treo nơi cao nh t nơi t ch c h i kho . - Ph i có khNu hi u ( ư c treo nơi thi u). Kho h c t p t t, s n sàng xây d ng và b o v T qu c. - Có di u hành bi u dương l c lư ng. - Có chương trình văn hoá th thao. - T ng k t bi u dương khen thư ng phong trào.
  4. - Chuy n giao c H i kho Phù ng cho ơn v có trách nhi m t ch c l n t i ( Trung ương). c) Chu kỳ và th i i m t ch c: - H i kho Phù ng c p trung ương t ch c 3 năm 1 l n. - H i kho Phù ng c p t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương t ch c 2 năm 1 l n. - H i kho Phù ng c p huy n, quân, th xã t ch c 1 năm 1 l n. - H i kho Phù ng t i trư ng h c t ch c m i năm 1 l n vào h c kỳ 2 c a năm h c. i u4 T ch c, ch o: H th ng ch o t trung ương n c p huy n, qu n, th xã là Ban ch o các c p: a) Ban ch o trung ương: - ng chí Th trư ng B Giáo d c, Trư ng ban; - ng chí Phó T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao, Phó trư ng ban; - ng chí Bí thư Trung ương oàn thành niên c ng s n H Chí Minh, Phó trư ng ban; - ng chí Phó ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương nơi ăng cai t ch c H i kho Phù ng toàn qu c, Phó trư ng ban. Ban ch o ch nh Ban thư ký là b ph n giúp vi c g m cán b qu n lý c p v c a 3 ngành giáo d c, th d c th thao, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh. i bi u c a B Giáo d c trong Ban thư ký làm nhi m v thư ng tr c. b) Ban ch o t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương: - ng chí Phó Ch t ch U ban nhân dân, Trư ng ban; - ng chí Giám c S Giáo d c, Phó trư ng ban thư ng tr c; - ng chí Giám c S Th d c th thao, U viên; - ng chí Bí thư oàn thành niên c ng s n H Chí Minh t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương, U viên. Ban ch o ch nh cán b giúp vi c.
  5. c) Ban ch o c p qu n, huy n, th xã: - ng chí Phó Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, Trư ng ban; - ng chí Trư ng phòng giáo d c, Phó trư ng ban thư ng tr c; - ng chí Trư ng phòng th d c th thao, U viên; - ng chí Bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh qu n, huy n, th xã, U viên. M i l n t ch c H i kho Phù ng c p nào, Ban ch o c p ó ch nh Ban t ch c và Ban tr ng tài i u hành công vi c hàng ngày c a h i kho . H i kho Phù ng trư ng do ng chí Hi u trư ng ph trách, m t ng chí Phó hi u trư ng thư ng tr c, có s tham gia c a ng chí Bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, ng chí T ng ph trách i thi u niên ti n phong và ng chí giáo viên th d c th thao ho c giáo viên kiêm nhi m. Trong quá trình ch o H i kho Phù ng ph i r t ti t ki m, tránh phô trương hình th c, ch y theo thành tích, b o m th c hi n t t m c ích, yêu c u ã nêu i u 1, b o m an toàn tuy t i trong thi u, nh t thi t không nh hư ng x u n vi c giáo d c tư tư ng và o c cho h c sinh, n k t qu h c t p và các m t ho t ng khác c a nhà trư ng. i u5 Khen thư ng và k lu t: Khen thư ng c p trung ương và t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ư c xét theo hai lo i: a) ơn v ( oàn th thao): - t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ơn v tính i m là huy n, qu n, th xã và trư ng ph thông trung h c. - trung ương ơn v tính i m là t nh, thành ph , c khu. B ng khen và c ơn v xu t s c t ng cho ơn v có t l trư ng ti n hành H i kho Phù ng t 80 n 100% và thành tích thi u th theo ư c x p toàn oàn. C t ng ơn v có phong trào phát tri n khá, có t l trư ng ti n hành H i kho Phù ng t 60% n 80% và thành tích thi u th thao ư c x p h ng nhì và ba. b) Cá nhân: T ng huy chương vàng, b c, ng cho các v n ng viên ư c x p nh t, nhì, ba.
  6. M i huy chương vàng ư c tính 4 i m, huy chương b c 2 i m, huy chương ng 1 i m, là cơ s tính i m toàn oàn. V n ng viên, hu n luy n viên, cán b tr ng tài nào vi ph m i u l nh hư ng x u n m c ích, ý nghĩa H i kho Phù ng thì b tru t quy n tham gia h i kho , n u nghiêm tr ng có th b thi hành k lu t. i u6 T ch c th c hi n: Trư c m i l n t ch c H i kho Phù ng toàn qu c, Ban ch o trung ương tri u t p h i ngh c p cao nh t c a ba ngành giáo d c, th d c th thao, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh th ng nh t nh ng v n thu c n i dung và phương th c ti n hành h i kho , l a ch n t nh ho c thành ph có trách nhi m t ch c H i kho Phù ng l n t i.
Đồng bộ tài khoản