Quyết định số 362/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
4
download

Quyết định số 362/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 362/QĐ-TCHQ về việc công nhận kết quả điểm thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Hội đồng thi cấp chứng chỉ khai Hải Quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 362/QĐ-TCHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHAI HẢI QUAN ------- ----- Số: 362/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 24/6/2005; Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính Phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục Hải quan; Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục Hải quan; Căn cứ quyết định số 1604/QĐ-TCHQ ngày 30/9/2005 về việc ban hành quy chế về tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và Quyết định số 2301/QĐ - TCHQ ngày 20/11/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Xét đề nghị của Trưởng Ban chấm thi nghiệp vụ khai Hải quan, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận kết quả điểm thi của các thí sinh do Ban chấm thi thực hiện theo quy chế, số thí sinh đạt 181, số thí sinh không đạt 40, đã tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan ngày 24/11/2007 (có danh sách và kết quả điểm thi đính kèm) Điều 2. Cấp chứng chỉ khai hải quan cho 181 thí sinh đạt yêu cầu theo kết quả được quy định trong quy chế. Quyết định này có hiệu lưc kể từ ngày ký. Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Trưởng ban chấm thi và các thí sinh có tên trên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 5; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Lưu VT, TCCB (5). TỔNG CỤC HẢI QUAN Nguyễn Ngọc Túc FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Diemthi_MN_2007 Diemthi_MB_2007
Đồng bộ tài khoản