Quyết định số 3649/QĐ-BNN-CLTY

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
8
download

Quyết định số 3649/QĐ-BNN-CLTY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3649/QĐ-BNN-CLTY về việc kiểm tra hóa chất, phụ gia thực phẩm dùng trong bảo quản, chế biến thủy sản và tỷ lệ mạ băng trong sản phẩm thủy sản đông lạnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3649/QĐ-BNN-CLTY

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 3649/Q -BNN-CLTY Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C KI M TRA HÓA CH T, PH GIA TH C PH M DÙNG TRONG B O QU N, CH BI N TH Y S N VÀ T L M BĂNG TRONG S N PH M TH Y S N ÔNG L NH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Nh m m b o uy tín ch t lư ng hàng th y s n Vi t Nam trên th trư ng trong nư c và qu c t ; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n; QUY T NNH: i u 1. Áp d ng bi n pháp ki m tra hóa ch t, ph gia th c phNm dùng trong b o qu n, ch bi n th y s n và t l m băng trong s n phNm th y s n ông l nh như sau: - C m l m d ng hóa ch t, ph gia th c phNm trong quá trình b o qu n, ch bi n th y s n nh m m c ích tăng tr ng gi t o; Hàm lư ng mu i phosphat (tính theo P2O5) trong s n phNm th y s n theo yêu c u c a t ng th trư ng (ph l c kèm theo). - Trên nhãn s n phNm ph i ghi tr ng lư ng t nh c a s n phNm và hàm lư ng ph gia s d ng (n u có). - Sai s kh i lư ng t nh c a m i ơn v s n phNm sau khi rã ông ráo nư c không vư t quá 2,5% so v i kh i lư ng ghi trên nhãn và bao bì s n phNm nhưng kh i lư ng trung bình c a các m u ki m ph i t kh i lư ng ghi trên nhãn s n phNm. T l nư c m băng trong s n phNm th y s n ông l nh theo quy nh c a t ng th trư ng, nhưng không vư t quá 20% kh i lư ng c a s n phNm trư c khi rã ông. i u 2. C c Qu n lý Ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y th y s n có trách nhi m t ng h p quy nh c a các th trư ng v t l m băng và hàm lư ng t i a polyphosphat và các ch t ph gia có tác d ng gi nư c làm tăng tr ng s n phNm th y s n hư ng d n và ki m tra giám sát vi c th c hi n t i t t c các cơ s ch bi n, kinh doanh th y s n trên ph m vi c nư c. ng th i có bi n pháp x lý phù h p i v i các lô hàng s n xu t trư c ngày ban hành Quy t nh có t l m băng và hàm lư ng P2O5 vư t quá quy nh t i i u 1.
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c các S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (có qu n lý th y s n) và các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh th y s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph (b/c); - Các B Y t , Công Thương, Tư pháp; Khoa h c và Công ngh ; - Hi p h i CB&XKTSVN; - Lưu VT, CL&TYTS. Lương Lê Phương PH L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 3649/Q -BNN- CLTY ngày 19 /11/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) 1. QUY NNH C A M T S THN TRƯ NG V M C CHO PHÉP C A PHOSPHAT: Th trư ng M c t i a cho phép Tài li u tham chi u EU 5 g/kg (tương ương 0,5%) i v i cá Quy t nh 95/2/EC ngày filfet ông l nh, các s n phNm giáp 20/2/1995 xác ông l nh Canada - 0,5% i v i nghêu, tôm, cua ông Hư ng d n v các ph gia ư c l nh phép i v i th y s n/ C c thanh tra th c phNm c a Canada - 0,1% i v i s n phNm ph i tr n c a th y s n Australia Ki m soát theo GMP iv is n Tiêu chuNn th c phNm Australia phNm th y s n fillet Newzeland Liên bang Nga 10 g/kg i v i các s n phNm cá , giáp SanPin 2.3.2.1078-01 xác, nhuy n th , th y s n khô, h p th y s n Singapore 10 g/kg i v i cá fillet ông l nh Công thư s AV (HS) 1617 ngày 22/6/2007 c a C c Nông phNm và Thú y Singapore 2. QUY NNH C A VI T NAM V M C CHO PHÉP C A PHOSPHAT
  3. M c cho phép (theo quy t nh s 3742/2001/Q - Các ch t cho phép i v i t ng lo i s n phNm BYT ngày 31/8/2001 c a B Yt ) Mononatri Dinatri Dicanxi orthophosphat orthophosphat orthophosphat Dikali Tricanxi Trinatri orthophosphat orthophosphat orthophosphat Dicanxi Amoni Monokali diphossphat polyphossphat orthophosphat Trimagic Monocanxi Trikali diphosphat orthophosphat orthophosphat Dinatri diphosphat Tetranatri Tetrakali diphosphat diphosphat Pentanatri Pentakali Natri diphosphat triphosphat polyphosphat Kali polyphosphat Canxi polyphosphat Cho phép: các nhóm s n phNm th y s n chung g m: - Cá tươi GMP - Nhuy n th , giáp xác, da gai tươi 2200 mg/kg - Các s n phNm cá, ng v t nhuy n th , giáp xác, da gai xay 1100 mg/kg nh ông l nh - Th y s n, s n phNm th y s n hun khói, s y khô, ư p mu i, k GMP c nhuy n th , giáp xác, da gai Riêng axit orthophosphoric: các nhóm s n phNm th y s n 5000 mg/kg chung và thêm: Th y s n, s n phNm th y s n ư c ch bi n d ng lên men, óng h p, k c nhuy n th , giáp xác, da gai Riêng Dikali diphosphat: cho phép các nhóm s n phNm th y s n chung và thêm: - Th y s n, s n phNm th y s n ch bi n d ng lên men, h p, k c nhuy n th , giáp xác, da gai 1000 mg/kg - Th y s n, s n phNm th y s n ông l nh, k c nhuy n th , 5000 mg/kg giáp xác, da gai Riêng Dimagie diphosphat: cho phép các s n phNm trên và 5000 mg/kg thêm th y s n, s n phNm th y s n ã x lý nhi t, k c nhuy n th , giáp xác, da gai
  4. Riêng Natri canxi polyphosphat: cho phép th y s n và s n 1000 mg/kg phNm th y s n k c nhuy n th , giáp xác, da gai ã qua ch bi n Riêng Diamidon phosphat ã acetyl hóa: Môn amidon GMP phosphat: cho phép th y s n, s n phNm th y s n xay nh ông l nh, k c nhuy n th , giáp xác, da gai Riêng Trinatri diphosphat: cho phép 2000 mg/kg - Th y s n, s n phNm th y s n ông l nh, k c nhuy n th , giáp xác, da gai - Th y s n, s n phNm th y s n ch bi n d ng lên men, óng 1000 mg/kg h p, k c nhuy n th , giáp xác, da gai Ghi chú: GMP (theo qui nh c a Quy t nh s 3742/Q -BYT ngày 31/8/2001 c a B Y t ) bao g m các n i dung sau: - H n ch t i m c th p nh t lư ng ph gia th c phNm c n thi t ph i s d ng. - Lư ng ch t ph gia ư c s d ng trong quá trình s n xu t, ch bi n, b o qu n, bao gói và v n chuy n có th tr thành m t thành ph n c a th c phNm nhưng không nh hư ng t i tính ch t lý hóa hay giá tr khác c a th c phNm. - Lư ng ph gia th c phNm s d ng ph i phù h p v i công b c a nhà s n xu t ã ư c ch ng nh n c a cơ quan có thNm quy n.
Đồng bộ tài khoản