intTypePromotion=3

Quyết định số 366/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 366/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 366/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 366/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 366/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P T NH H U GIANG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh H u Giang t i T trình s 03/TTr- UBND ngày 26 tháng 02 năm 2007 và c a B trư ng B N i v t i T trình s 710/TTr-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2007, QUY T NNH : i u 1. Thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh H u Giang 1. Thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh H u Giang (sau ây g i t t là Ban Qu n lý) tr c thu c y ban nhân dân t nh H u Giang qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh H u Giang. 2. Ban Qu n lý có tư cách pháp nhân, có tài kho n, tr s làm vi c và con d u hình Qu c huy; là u m i k ho ch ngân sách c a y ban nhân dân t nh H u Giang, ư c cân i riêng v n u tư phát tri n t ngân sách trung ương; ch u s qu n lý v t ch c, biên ch , chương trình, k ho ch công tác và kinh phí ho t ng c a y ban nhân dân t nh H u Giang. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Ban Qu n lý có nhi m v , quy n h n qu n lý v u tư i v i các khu công nghi p trên a bàn t nh H u Giang theo quy nh t i i u 81 Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư và th c hi n các nhi m v , quy n h n khác liên quan n qu n lý và phát tri n các khu công nghi p theo phân c p, y quy n c a pháp lu t. 2. y ban nhân dân t nh H u Giang quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch
  2. 1. Cơ c u t ch c: a) Ban Qu n lý có Trư ng ban và 02 Phó trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân t nh b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t; b) Ban Qu n lý có b máy giúp vi c g m: văn phòng, các phòng chuyên môn; c) Các ơn v s nghi p tr c thu c. Tuỳ theo yêu c u qu n lý và phát tri n các khu công nghi p c a t nh trong t ng giai o n, Trư ng ban Ban Qu n lý trình Ch t ch y ban nhân dân t nh H u Giang quy t nh cơ c u t ch c và b máy c a Ban Qu n lý. 2. Biên ch c a Ban Qu n lý do Ch t ch y ban nhân dân t nh H u Giang quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p và cơ ch qu n lý biên ch i v i ơn v s nghi p c a nhà nư c. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh H u Giang, Trư ng ban Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh H u Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Ban Ch đ o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i đ ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Ban Qu n lý các KCN t nh H u Giang; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản