Quyết định số 367/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
4
download

Quyết định số 367/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 367/TTg về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 367/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 367/TTg Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 1996 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG KHU Ô THN M I TH THIÊM, HUY N TH C, THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i t trình s 1861/TT-UB- QL T, ngày 27 tháng 5 năm 1996 và c a B Xây d ng t i văn b n s 621/BXD- KTQH, ngày 15 tháng 5 năm 1996, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm, huy n Th c, thành ph H Chí Minh v i các n i dung ch y u như sau: 1. Tính ch t: Khu ô th m i Th Thiêm là khu v c xây d ng và phát tri n trong quy ho ch t ng th thành ph H Chí Minh ã ư c duy t t i Quy t nh s 20/TTg ngày 16 tháng 1 năm 1993 c a Th tư ng Chính ph là m t khu ô th m i hi n i, là trung tâm thương m i, tài chính và d ch v . 2. Quy mô: - Di n tích: 930 ha, trong ó + Khu ô th m i: 770 ha, + Khu tái nh cư: 160 ha. - Dân s : + Khu ô th m i kho ng 200.000 ngư i. + Khu tái nh cư: 45.000 ngư i. 3. Quy ho ch phân khu ch c năng khu ô th m i Th Thiêm: - Khu Trung tâm thương m i, tài chính, d ch v : 92 ha .
  2. - Khu Trung tâm h i ch , Tri n lãm qu c t : 100 ha. - Khu nhà cao c p: 55 ha - Khu trung tâm văn hoá, du l ch, gi i trí: 100 ha. - Công viên Trung tâm: 95 ha - Khu Trung tâm hành chính: 18 ha. - t giành cho giao thông: 177 ha i u 2. Giao Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng B Xây d ng tri n khai th c hi n quy ho ch khu ô th m i Th Thiêm bao g m các nhi m v : - L p các d án u tư theo th t ưu tiên và trình duy t theo quy nh. - Hư ng d n vi c th c hi n úng theo quy ho ch ư c duy t. - Ban hành i u l qu n lý xây d ng khu ô th m i Th Thiêm. - Ph i h p v i các B , ngành có liên quan t p trung và huy ng các ngu n v n trong nư c, ng th i tranh th t i a các ngu n v n nư c ngoài xây d ng Khu ô th m i Th Thiêm t yêu c u hi n i. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng B Xây d ng, và các B trư ng, Th trư ng các cơ quan khác liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản