Quyết định số 37/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 37/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2000/QĐ-UB về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục - Thể thao thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 37/2000/Q -UB-VX TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2000 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN TP. H CHÍ MINH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S TH D C - TH THAO THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông tư Liên t ch s 28/1998/TTLT-VHTT-TDTT-TCCP c a B Văn hóa - Thông tin, y ban Th d c Th thao, Ban T ch c Cán b Chính ph và Thông tư Liên b s 589/TT-LB ngày 07/8/1993 c a Ban T ch c Cán b Chính ph và T ng c c Th d c Th thao hư ng d n t ch c b máy cơ quan qu n lý Nhà nư c v Th d c th thao a phương; Căn c quy t nh s 4310/Q -UB-NCVX ngày 20/12/1994 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành quy nh v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a S , cơ quan ngang S thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Giám c S Th d c-Th thao t i công văn s 315/TDTT-TC ngày 20/4/2000 và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i t trình s 56/TCCQ ngày 25/ /2000 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n Quy ch t ch c và ho t ng c a S Th d c - Th thao thành ph . i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S , Ban ngành thành ph , Giám c S Th d c - Th thao, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - y ban TDTT ( Báo cáo) KT. CH TNCH - Ban TCCB Chính ph PHÓ CH TNCH - TT.TU, TT.H ND - TTUB : CT, PCT/TT, VX - Công an thành ph - VP.UB : PVP/VX, T VX
  2. - Lưu Ph m Phương Th o Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP. H Chí Minh, ngày tháng năm 2000 QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S TH D C TH THAO THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2000/Q -UB-v t li u xây d ng ngày tháng năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- S Th d c Th thao là cơ quan chuyên môn c a y ban nhân dân thành ph , giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v th d c th thao thành ph , m b o s th ng nh t qu n lý ngành Th d c th thao theo quy nh c a Nhà nư c. S Th d c-Th thao ch u s ch o, qu n lý tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a y ban Th d c Th thao. Tr s làm vi c c a S Th d c-Th thao t t i s 3, ư ng Phan Văn t, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh. S i n tho i : 8.290.672 - 8.222.430 S Fax : 84.8.8.244.239 i u 2.- Giám c S Th d c-Th thao ch u trách nhi m trư c H i ng nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph , B trư ng-Ch nhi m y ban Th d c Th thao v k t qu ho t ng c a S Th d c-Th thao trên các m t công tác c th c a S ư c quy nh t i Chương II c a Quy ch này. Chương 2: NHI M V - QUY N H N i u 3.- S Th d c-Th thao thành ph H Chí Minh có nhi m v như sau :
  3. 1- V Pháp lu t : 1.1- Ch p hành và t ch c th c hi n úng Pháp lu t và các văn b n quy ph m Pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý hành chính trong lĩnh v c th d c th thao. 1.2- Nghiên c u xu t, th ch hóa các văn b n c a cơ quan thNm quy n c p trên thành văn b n ch o và th c hi n trong Ngành ; t ch c hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó, m b o tính th ng nh t v Pháp lu t. 1.3- Ch trì biên so n các văn b n quy nh v qu n lý các ho t ng th d c th thao trên a bàn thành ph và ban hành theo thNm quy n ho c trình y ban nhân dân thành ph ban hành. 2- Qu n lý Nhà nư c v th d c th thao : 2.1- Xây d ng quy ho ch và k ho ch phát tri n s nghi p Th d c th thao c a Ngành hàng năm ; nh hư ng m c tiêu nhi u năm phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph và nhi m v k ho ch chuyên môn c a y ban Th d c th thao. 2.2- Xây d ng quy ho ch và k ho ch ào t o tài năng th thao. T ch c h th ng ào t o và qu n lý ào t o v n ng viên phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph trong t ng giai o n. 2.3- Có k ho ch ch o Trư ng Nghi p v Th d c Th thao và các Trung tâm ào t o v n ng viên t ch c tuy n ch n, hu n luy n thanh thi u niên có năng khi u th d c th thao ; t ch c ào t o, b i dư ng, nâng cao trình chuyên môn cho các cán b , công ch c, hu n luy n viên thu c Ngành Th d c Th thao. 2.4- Ch o, hư ng d n và ki m tra ho t ng các Trung tâm Th d c- Th thao qu n-huy n, các cơ s th d c th thao, ngoài công l p,... xây d ng, th c hi n k ho ch phát tri n phong trào th d c th thao cơ s và thành ph . 2.5- Xây d ng k ho ch và t ch c h th ng thi u các môn th thao t i thành ph . T ch c các gi i th thao c p toàn qu c và Qu c t khi ư c s y nhi m c a y ban Th d c Th thao và cho phép c a y ban nhân dân thành ph . 2.6- Tham gia ho c t ch c nghiên c u các tài khoa h c và công ngh ng d ng vào các ho t ng Th d c th thao c a thành ph . T ch c khai thác và s d ng các ngu n thông tin trong và ngoài nư c v lĩnh v c th d c th thao. 2.7- Qu n lý, s d ng có hi u qu , cơ s v t ch t th d c th thao. L p quy ho ch và k ho ch phát tri n m ng lư i, cơ s v t ch t th d c th thao phù h p và áp ng theo t ng giai o n phát tri n. 2.8- Xây d ng k ho ch kinh phí năm, kinh phí ng n h n, dài h n c a Ngành trình y ban nhân dân thành ph và cơ quan ch c năng xét duy t. 2.9- T ch c duy t k ho ch h ng năm, ki m tra thanh tra nh kỳ ho c t xu t i v i các ơn v theo ch c năng quy n h n và phân c p qu n lý.
  4. 2.10- Xét c p ho c thu h i các lo i gi y ch ng nh n, gi y phép ho t ng Th d c th thao cho các t ch c, cá nhân thu c thNm quy n phân c p trách nhi m qu n lý. 2.11- Th c hi n công tác sơ k t, t ng k t, khen thư ng k lu t i v i t p th và cá nhân thu c ph m vi qu n lý. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ (tháng, quý, năm) cho c p có thNm quy n theo quy nh. 3- Công tác t ch c, cán b và công ch c : 3.1- Công tác t ch c : - Thư ng xuyên nghiên c u, rà soát, xu t v i y ban nhân dân thành ph và các cơ quan ch c năng c a thành ph v công tác ki n toàn và n nh t ch c b máy qu n lý hành chánh, s nghi p c a S theo quy nh, m b o tính khoa h c, có hi u qu và theo ch tiêu biên ch cho phép. - Tham mưu, xu t v i y ban nhân dân thành ph và cơ quan ch c năng vi c thành l p m i, tách - nh p ho c gi i th nh ng Phòng - Ban - ơn v cơ s - Câu l c b tr c thu c S khi có yêu c u c n thi t. 3.2- Công tác cán b và công ch c : - Th c hi n vi c ng d ng các ch c danh, tiêu chuNn cán b , công ch c c a Ngành theo quy nh c a Ban T ch c Cán b Chính ph , y ban Th d c Th thao và quy nh phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph . - Cùng v i Ban T ch c Chính quy n Thành ph trình y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m, i u ng, k lu t và th c hi n chính sách i v i cán b , công ch c Nhà nư c làm vi c t i S thu c di n y ban nhân dân thành ph qu n lý. B nhi m, mi n nhi m, i u ng, k lu t và th c hi n i v i chính sách i v i công ch c Nhà nư c ã ư c y ban nhân dân thành ph phân c p cho S Th d c Th thao qu n lý ... - Quy ho ch và th c hi n t ch c ào t o, ào t o l i, b i dư ng (k c trong và ngoài nư c) i ngũ cán b , công ch c, xây d ng k ho ch tuy n d ng cán b , công ch c theo úng quy nh c a Ban T ch c Cán b Chính ph , hư ng d n c a y ban Th d c Th thao và Ban T ch c Chính quy n thành ph . i u 4.- S Th d c-Th thao thành ph có quy n h n sau : 1- Ban hành các văn b n v ch trương, bi n pháp qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng th d c th thao theo s phân c p c a y ban nhân dân thành ph và nh ng quy nh c a y ban Th d c Th thao. 2- Xây d ng các văn b n hư ng d n th c hi n chính sách, ch trong các lĩnh v c ho t ng v th d c th thao ã ư c c p có thNm quy n ban hành. 3- Duy t k ho ch và kinh phí cho các ho t ng c a các ơn v tr c thu c, các t ch c xã h i v th d c th thao. Tham gia ý ki n v i y ban nhân dân các qu n- huy n v k ho ch s nghi p c a các Trung tâm th d c th thao các qu n-huy n.
  5. 4- Ki m tra, thanh tra các m t ho t ng c a cơ quan S Th d c-Th thao, các ơn v tr c thu c, các Trung tâm Th d c th thao qu n-huy n, các Liên oàn và cơ s th d c th thao ngoài công l p v th c hi n các quy nh c a ngành và pháp lu t c a Nhà nư c. 5- ư c ki n ngh v i y ban nhân dân thành ph v vi c yêu c u các cơ quan Ban ngành, các qu n-huy n s a i ho c bãi b nh ng quy nh trái v i ch chính sách, quy ch qu n lý Nhà nư c v Th d c th thao. 6- Trình c p có thNm quy n ho c tr c ti p quy t nh vi c i u ng, như ng bán cho thuê tài s n c nh c a các ơn v tr c thu c S theo úng quy nh c a Nhà nư c. 7- L p th t c, ký k t h p ng liên doanh, liên k t v i các ơn v trong và ngoài nư c v xây d ng và s d ng các công trình th d c th thao theo quy nh c a Nhà nư c và s cho phép c a c p có thNm quy n. 8- Ph i h p v i Ban T ch c Chính quy n thành ph tham mưu trình y ban nhân dân thành ph vi c thành l p ho c gi i th các t ch c tr c thu c S , các Liên oàn Th d c th thao. Quy t nh vi c b nhi m, mi n nhi m, i u ng cán b do S qu n lý theo phân c p qu n lý cán b -công ch c. Có ý ki n v vi c b nhi m, mi n nhi m cán b lãnh o các Trung tâm Th d c th thao qu n-huy n. 9- Xây d ng nh m c lao ng, tiêu chuNn phân c p chuyên môn nghi p v cho cán b , hu n luy n viên - v n ng viên, tr ng tài các môn th thao. T ch c thi tuy n công ch c theo quy nh Nhà nư c. 10- Ra quy t nh thanh tra và thành l p các oàn thanh tra v vi c th c hi n ch chính sách, quy nh trong các ho t ng c a ngành Th d c th thao. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 5.- Cơ c u t ch c b máy c a S Th d c-Th thao thành ph bao g m : 1- Các Phòng Ban chuyên môn, nghi p v c a S Th d c-Th thao: 1.1- Văn phòng (Hành chánh - Qu n tr - i ngo i). 1.2- Phòng T ch c cán b - ào t o - Lao ng ti n lương 1.3- Phòng K ho ch - Tài v 1.4- Phòng Nghi p v . 2- Thanh tra S Th d c-Th thao thành ph : Là cơ quan th c hi n ch c năng Thanh tra Nhà nư c i v i các ho t ng thu c nhi m v và quy n h n c a S Th d c-Th thao thành ph , do Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh thành l p : Thanh tra S có con d u riêng, ho t ng theo
  6. Pháp l nh Thanh tra và các quy nh khác c a Pháp lu t. Thanh tra S ch u s ch o và qu n lý tr c ti p c a Giám c S Th d c-Th thao ng th i ch u s ki m tra và ch o nghi p v c a Thanh tra y ban Th d c Th thao và Thanh tra Nhà nư c thành ph H Chí Minh. Chánh Thanh tra S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m theo quy nh c a Pháp l nh Thanh tra. 3- Các ơn v s nghi p : ư c y ban nhân dân thành ph cho phép thành l p và giao cho S Th d c-Th thao qu n lý. Trong t ng giai o n, tùy theo tình hình nhi m v và yêu c u công tác, Giám c S Th d c-Th thao ngh y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh vi c s p x p, ki n toàn t ch c, thành l p m i, sáp nh p ho c gi i th các ơn v s nghi p cho phù h p. Trư c m t g m các ơn v s nghi p sau : - Câu l c b Th thao Phan ình Phùng - Câu l c b Tr n Hưng o - Câu l c b Phú Th - Câu l c b Th d c th thao Thanh a - Câu l c b Th d c th thaoY t Kiêu - Câu l c b i n Kinh - Câu l c b Võ Thu t - Câu l c b Bóng Bàn - Câu l c b Bơi l n Phú Th . - Trư ng Nghi p v Th d c th thao (bao g m Trung tâm Th d c th thao Hoa Lư). - Các Trung tâm ào t o v n ng viên t ng môn. 4- ơn v h ch toán cl p: - Báo Th thao thành ph 5- Doanh nghi p Nhà nư c : - Công ty V t tư Trang thi t b d ng c th d c th thao. 6- Các Liên oàn Th d c th thao, các t ch c xã h i v th d c th thao ho t ng theo i u l và ch u s qu n lý Nhà nư c c a S Th d c-Th thao. i u 6.- Ch làm vi c gi a Giám c và Phó Giám cS
  7. 1- S làm vi c theo ch Th trư ng, Giám c S là ngư i quy t nh, ch o và i u hành toàn di n các m t ho t ng c a S . 2- Giúp vi c cho Giám c S có m t s Phó Giám c, ư c Giám c phân công ch o m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c Giám c S v nhi m v ư c phân công. i v i nh ng v n quan tr ng ho c m i phát sinh thì Phó Giám c S ph i xin ý ki n c a Giám c S trư c khi quy t nh. Chương 4: M I QUAN H C A S TH D C TH THAO i u 7.- iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1- S Th d c-Th thao báo cáo trình bày và cung c p tài li u cho H i ng nhân dân thành ph ; tr l i các ch t v n ho c ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n c a Ngành. 2- S báo cáo y ban nhân dân thành ph tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a Ngành : d các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p ; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph iv i các lĩnh v c ph trách c a Ngành. 3- S ph i báo cáo, xin ch th c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n, nhưng không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S lên y ban nhân dân thành ph . i v i nh ng v n ang bàn b c gi a S v i các S , Ban, ngành, y ban nhân dân qu n-huy n nhưng chưa có s nh t trí thì S ph i báo cáo y các ý ki n khác nhau, cùng v i ki n ngh c a S y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. S ph i xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi ki n ngh lên y ban Th d c Th thao nh ng v n thu c v chuyên môn nghi p v s tri n khai áp d ng t i thành ph . i u 8.- i v i y ban Th d c Th thao S ti p nh n s ch o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v và báo cáo k t qu th c hi n cho y ban Th d c Th thao. D y các cu c h p và t p hu n nghi p v do các cơ quan c p trên tri u t p. Trư ng h p nh ng ch trương, ch o và hư ng d n c a cơ quan c p trên mà S xét th y chưa phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , S ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B trư ng ho c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 9.- i v i các S , Ban ngành thành ph .
  8. 1- Các văn b n mang tính pháp quy do S d th o trình y ban nhân dân thành ph ban hành liên quan n ch trương chính sách v th d c th thao u ph i g i n S Tư pháp góp ý v pháp ch trư c khi trình y ban nhân dân thành ph . 2- Khi gi i quy t các v n thu c thNm quy n c a S , ho c báo cáo y ban nhân dân thành ph có liên quan n các S , Ban, ngành khác thì S ph i ch ng bàn b c, l y ý ki n các S , Ban, ngành ó b ng văn b n. N u sau 10 ngày S , Ban, ngành ã nh n ư c văn b n h i ý ki n c a S nhưng không tr l i thì coi như ng ý v i ý ki n c a S Th d c-Th thao. i u 10.- i v i t ch c ng, oàn th và t ch c qu n chúng xã h i : 1- S Th d c Th thao thành ph ch u s lãnh o và ch o tr c ti p c a Thành y thông qua m i quan h tr c ti p v i các Ban thu c Thành y ti p nh n nh ng nh hư ng, ch o c a Thành y. S ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, ch th , ngh quy t c a cơ quan ng c p trên và nh ng v n có liên quan n lĩnh v c th d c th thao. 2- S Th d c Th thao có ch c năng qu n lý hành chánh Nhà nư c trên lĩnh v c ho t ng th d c th thao c a các oàn th và t ch c qu n chúng xã h i. Ph i h p, hư ng d n t o i u ki n cho các oàn th và t ch c xã h i tham gia các ho t ng th d c th thao cũng như trong vi c xây d ng các ch chính sách có liên quan n ngành. Ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n vi c thành l p m i ho c gi i th nh ng t ch c xã h i ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao theo úng Pháp lu t Nhà nư c. i u 11.- i v i y ban nhân dân qu n-huy n và các Trung tâm Th d c Th thao : 1- i v i y ban nhân dân qu n-huy n : 1.1- Ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân qu n-huy n th ng nh t vi c qu n lý Nhà nư c i v i t t c các ho t ng v th d c th thao trên a bàn c a qu n-huy n th c hi n úng Lu t pháp và các quy nh c a Ngành Th d c th thao ; ch trương xã h i hóa m t s lĩnh v c c a ngành ; qu n lý ch t ch các h s n xu t và kinh doanh th d c th thao theo quy ch c a y ban nhân dân thành ph và theo Pháp lu t quy nh. 1.2- T ch c ki m tra vi c ch p hành Pháp lu t trong ho t ng th d c th thao c a các cơ quan ơn v , t ch c và công dân ; x lý ho c ki n ngh các c p có thNm quy n x lý các hành vi vi ph m theo thNm quy n. 1.3- Ph i h p v i y ban nhân dân qu n-huy n qu n lý các Trung tâm Th d c Th thao, các ơn v s nghi p th d c th thao, nhà t p, khu thi u ...v..v... 1.4- Cùng v i y ban nhân dân qu n-huy n th ng nh t qu n lý v t ch c b máy c a các Trung tâm Th d c Th thao, các ơn v s nghi p th d c th thao và vi c phân công b trí nhân s nh m b o m hi u qu ho t ng.
  9. 1.5- Ph i h p t ch c vi c giao, nh n các ch tiêu k ho ch hàng năm i v i các Trung tâm Th d c Th thao, th c hi n vi c ki m tra ôn c và ánh giá m c hoàn thành các ch tiêu k ho ch ó. 1.6- Th o lu n bàn b c th ng nh t vi c u tư xây d ng l c lư ng th thao và các công trình th d c th thao tr ng i m m b o yêu c u v chuyên môn nghi p v và tính hi u qu c a vi c u tư. 1.7- Ph i h p ánh giá, xét duy t và khen thư ng ho c k lu t i v i t p th cá nhân trong ho t ng th d c th thao theo phân c p qu n lý và theo quy ch khen thư ng- thi ua c a y ban nhân dân thành ph ban hành. 2- i v i các Trung tâm Th d c Th thao qu n-huy n : 2.1- Trung tâm Th d c Th thao qu n-huy n là ơn v s nghi p ch u s lãnh o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n-huy n ; ng th i ch u s lãnh o và ch o c a S Th d c-Th thao thành ph v chuyên môn nghi p v th d c th thao theo phân c p qu n lý ngành d c. 2.2- Trung tâm Th d c Th thao qu n-huy n ch u trách nhi m t ch c tri n khai và qu n lý các ho t ng th d c th thao theo k ho ch, quy ch , quy nh và i u l do S Th d c-Th thao hư ng d n. Th c hi n ch h i h p, th ng kê báo cáo nh kỳ, t xu t v.v... theo quy nh c a cơ quan qu n lý c p trên. 2.3- S Th d c-Th thao ch u trách nhi m hư ng d n toàn b v công tác chuyên môn nghi p v cho các Trung tâm Th d c Th thao, ng th i t ch c vi c ki m tra nh kỳ ho c ki m tra t xu t ánh giá m c hoàn thành các ch tiêu k ho ch c a các Trung tâm Th d c Th thao. 2.4- Trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n nhi m v k ho ch ho c trong công tác lãnh o và ch o có phát sinh nh ng v n khó khăn, không th ng nh t thì S Th d c-Th thao thành ph cùng y ban nhân dân qu n-huy n và Trung tâm Th d c Th thao s bàn th ng nh t ý ki n ho c báo cáo ngh lên cơ quan qu n lý có thNm quy n xem xét quy t nh. i u 12.- Quan h i ngo i. 1- S Th d c-Th thao thành ph có tên g i b ng ti ng Anh là THE SPORTS DEPARTMENT OF HO CHI MINH CITY th c hi n các ho t ng i ngo i theo úng quy nh c a y ban nhân dân thành ph và hư ng d n c a S Ngo i v iv i các t ch c nư c ngoài ho c t ch c qu c t thu c lĩnh v c th d c th thao. 2- Căn c chương trình k ho ch và yêu c u phát tri n, S Th d c-Th thao l p d án k ho ch v h p tác Qu c t trình y ban nhân dân thành ph và cơ quan ch c năng có liên quan xem xét quy t nh. 3- S Th d c-Th thao tham gia ho c tr c ti p th o lu n bàn b c v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài v lĩnh v c h p tác, u tư i v i các ho t ng th d c th thao c a thành ph theo úng ch trương, chính sách Pháp lu t Nhà nư c và nh ng quy nh c a y ban nhân dân thành ph .
  10. 4- Báo cáo xu t v i y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh vi c c các oàn cán b , i th thao c a thành ph ra nư c ngoài công tác, h c t p, nghiên c u v.v... theo s y nhi m và phân công c a y ban Th d c Th thao ho c do S Th d c-Th thao tr c ti p quan h . 5- ư c t ch c, tham gia H i ngh , H i th o qu c t v lĩnh v c th d c th thao do các nư c m i d ho c t ch c trong nư c. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 13.- Quy ch t ch c và ho t ng c a S Th d c-Th thao có hi u l c k t ngày ký. Vi c s a i, b sung Quy ch này do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh trên cơ s ngh c a Giám c S Th d c-Th thao và Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph . Căn c Quy ch này, Giám c S Th d c-Th thao quy t nh ban hành quy ch làm vi c c a các phòng ban chuyên môn nghi p v thu c cơ quan S , xác nh nhi m v c th , biên ch , m i quan h ph i h p công tác gi a các ơn v th c hi n t t ch c năng, nhi m v ư c giao./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản