Quyết định số 37/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 37/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2004/QĐ-BNN về việc thành lập Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu II trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2004/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 37/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH THÀNH L P TRUNG TÂM KI M DNCH TH C V T SAU NH P KH U II R C THU C C C B O V TH C V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 88/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c B o v th c v t; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t và V trư ng v t ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Trung tâm Ki m d ch th c v t Sau nh p khNu II tr c thu c C c B o v th c v t. Trung tâm Ki m d ch th c v t Sau nh p khNu II là ơn v s nghi p v ki m d ch th c v t sau nh p khNu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. Ph m vi ho t ng c a Trung tâm g m các t nh t Thành ph à N ng tr vào. Tr s c a Trung tâm t t i Thành ph H Chí Minh. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Giám sát, i u tra sinh v t gây h i thu c i tư ng ki m d ch th c v t và các sinh v t gây h i l ti m Nn trên gi ng cây tr ng nh p n i; 2. ánh giá m c an toàn c a các sinh v t có ích nh p n i s d ng trong b o v th c v t; 3. Tham gia xây d ng các tiêu chuNn, quy trình và th c hi n kh o sát th c nghi m v ki m d ch th c v t sau nh p khNu;
  2. 4. Xác nh n k t qu ki m d ch th c v t sau nh p khNu i v i sinh v t có ích và gi ng cây tr ng m i; 5. Ph i h p hu n luy n, b i dư ng chuyên môn v ki m d ch th c v t sau nh p khNu; 6. Hư ng d n, t ng h p tình hình và báo cáo C c công tác ki m d ch th c v t sau nh p khNu i v i các Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 7. Tham gia các chương trình h p tác qu c t v ki m d ch th c v t sau nh p khNu; 8. Qu n lý viên ch c, tài chính, tài s n và các ngu n l c khác ư c C c giao; 9. Th c hi n các d ch v v ki m d ch th c v t; 10. Th c hi n các nhi m v khác ư c C c trư ng C c B o v th c v t giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh o Trung tâm: Lãnh o Trung tâm có Giám c và Phó giám c do C c trư ng B o v th c v t b nhi m theo qui nh. Giám c i u hành ho t ng c a Trung tâm, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và pháp lu t v ho t ng c a Trung tâm và v nhi m v ư c giao. Phó giám c giúp vi c Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v th c hi n nhi m v ư c phân công. S lư ng Phó giám c không quá 2 ngư i. 2. B máy giúp vi c Giám c Trung tâm: a) Phòng Hành chính t ng h p; b) Phòng i u tra giám sát; c) Phòng Kh o sát th c nghi m. C c trư ng C c B o v th c v t qui nh Quy ch làm vi c c a ơn v . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph . i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng b , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c B , Giám c Trung tâm Ki m d ch th c v t Sau nh p khNu II ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản