Quyết định số 37/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 37/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2004/QĐ-UB về việc thu phí sử dụng lề đường, bến bãi (đất công) trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 37/2004/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C THU PHÍ S D NG L Ư NG, B N BÃI ( T CÔNG) TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 c a B Tài chính Hư ng d n v phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh quy t s 49/2003/NQ-H ngày 18/12/2003 c a H i ng nhân dân thành ph khoá 12 kỳ h p th 11; Xét ngh c a liên ngành Tài chính - Thu - Kho b c Nhà nư c - Giao thông công chính t i T trình s 95872 TTr/LN ngày 31/12/2003, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí : Các t ch c, cá nhân s d ng l ư ng, b n bãi ( t công) trông gi xe p, xe máy, ôtô, trung chuy n v t li u xây d ng, làm b n ò ph i n p phí s d ng l ư ng, b n bãi ( t công). i u 2. M c thu phí ư c quy nh c th như sau: 1- S d ng l ư ng, b n bãi ( t công) trông gi xe p, xe máy: - Các tuy n ph chính, các tuy n ph văn hoá Nm th c theo quy nh
  2. c a UBND Thành ph : 35.000 /m2/tháng - Các tuy n ph còn l i và ngo i thành: 25.000 /m2/tháng 2- S d ng l ư ng( t công) xe ôtô: 5.000 /m2/tháng. 3- S d ng l ư ng, b n bãi ( t công) trung chuy n v t li u xây d ng: 50.000 /m2/tháng 4- Công ty Khai thác i m xe s d ng l ư ng, b n bãi ( t công) trông gi xe p, xe máy, ôtô: ph i n p m c phí b ng 1,5% trên doanh thu ph c v t m d ng, , trông gi xe. 5- S d ng b n bãi ( t công) làm b n ò: t i a 100 tri u ng/1năm/1 u b n. U ban nhân dân Thành ph u quy n cho U ban nhân dân các qu n, huy n căn c m c thu t i kho n 5 nói trên quy nh c th m c thu i v i t ng b n ò trên a bàn, b o m phù h p v i quy nh t i Thông tư s 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 c a B Tài chính. i u 3. ơn v thu phí : 1- Công ty Khai thác i m xe ư c thu phí s d ng l ư ng, b n bãi ( t công) theo m c thu t i kho n 1, 2, 3 i u 2. 2- U ban nhân dân phư ng ư c thu phí s d ng l ư ng, b n bãi ( t công) i v i các tuy n ph văn hoá Nm th c ư c U ban nhân dân Thành ph quy nh theo m c thu t i kho n 1 i u 2. 3- U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n có b n ò ư c thu phí s d ng b n bãi ( t công) theo m c thu t i kho n 5 i u 2. Các ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai m c thu phí t i a i m thu phí. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c : 1- Công ty Khai thác i m xe Hà N i: - N p Ngân sách 10% và ư c l i 90% s ti n phí thu ư c quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 2. - N p Ngân sách 100% i v i s ti n phí quy nh t i kho n 4 i u 2. 2- U ban nhân dân các phư ng có tuy n ph văn hoá Nm th c ư c U ban nhân dân Thành ph giao nhi m v thu phí ph i n p 100% s ti n phí thu ư c quy nh t i kho n 1 i u 2 vào Ngân sách phư ng.
  3. 3- U ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n có b n ò ph i n p 100% s ti n phí thu ư c quy nh t i kho n 5 i u 2 vào Ngân sách phư ng, xã, th tr n. ơn v thu phí ph i qu n lý, s d ng s ti n ư c l i theo úng hư ng d n t i m c C ph n III Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu phí : Các ơn v thu phí s d ng biên lai thu phí ho c vé in s n do cơ quan Thu phát hành. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t nh trư c ây c a U ban nhân dân Thành ph quy nh v thu phí s d ng l ư ng, b n bãi ( t công). Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Giao thông công chính; C c trư ng C c Thu Hà N i; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản