Quyết định số 37/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 37/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2005/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm viêm phổi do virút do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH HƯ NG D N CH N OÁN, X TRÍ VÀ PHÒNG LÂY NHI M VIÊM PH I DO VIRÚT B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c B Y t ; Xét Biên b n h p H i ng nghiên c u ch n oán và i u tr b nh viêm ư ng hô h p c p n ng do vi rút cúm ngày 04 và 07 tháng 11 năm 2005; Theo ngh c a V trư ng V i u tr ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m viêm ph i do vi rút”. i u 2. “Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m viêm ph i do vi rút” áp d ng cho t t c các cơ s khám ch a b nh Nhà nư c, bán công và tư nhân. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Bãi b Quy t nh s 3422/2004/Q -BYT ngày 30/9/2004 ban hành “Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m viêm ph i do vi rút”. i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr - B Y t ; Giám c các B nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Giám c s y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên HƯ NG D N
  2. CH N OÁN, X TRÍ VÀ PHÒNG LÂY NHI M VIÊM PH I DO VI RÚT (Ban hành kèm theo Quy t nh s 37/2005/Q -BYT ngày 11 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) Vi rút cúm ã gây nhi u v d ch l n trên th gi i v i t l t vong cao. Có 3 týp vi rút cúm là A, B và C, trong ó vi rút cúm A và B hay gây b nh trên ngư i. Các ch ng vi rút có th thay i hàng năm. ã có nhi u nư c trên th gi i có ngư i b nh nhi m vi rút cúm týp A (H5N1) và có t l t vong cao. nư c ta g n ây ã có m t s b nh nhân nh p vi n do cúm týp A ch ng H5N1. B nh di n bi n n ng lên nhanh, không áp ng v i các phương pháp i u tr thông thư ng và có t l t vong cao. I. CH N OÁN D a trên các y u t và tri u ch ng sau: 1. Y u t d ch t - Ti p xúc v i gia c m b b nh trong vòng 2 tu n trư c ó (nuôi, buôn bán, v n chuy n, gi t m , ăn th t gia c m b b nh, ăn ti t canh v.v...), ho c s ng vùng có d ch cúm gia c m. - Ti p xúc g n v i ngư i b nh ã xác nh cúm, ho c ngư i b nh t vong vì viêm ph i chưa rõ nguyên nhân. 2. Lâm sàng B nh di n bi n c p tính và có th có các bi u hi n sau ây: Có d u hi u nhi m khuNn: - S t trên 38oC, có th rét run Các tri u ch ng v hô h p: - Ho, thư ng ho khan, au ng c, ít g p tri u ch ng viêm long ư ng hô h p trên. - Khó th , th nhanh, tím tái. - Ran n , ran Nm khi nghe ph i có th d n n suy hô h p c p ti n tri n (ARDS). Tri u ch ng tu n hoàn: - Nh p tim nhanh, ôi khi có s c. Các tri u ch ng khác: - au u, au cơ, tiêu ch y, r i lo n ý th c. - Suy a t ng.
  3. 3. Xét nghi m a) X quang ph i (b t bu c): T n thương thâm nhi m lan to m t bên ho c hai bên, ti n tri n nhanh. C n ch p ph i 1-2 l n trong ngày giai o n c p. b) Xét nghi m máu: - Công th c máu: + S lư ng b ch c u: bình thư ng ho c gi m. - Khí máu: gi m oxy máu khi b nh ti n tri n n ng: + PaO2 gi m (< 85 mmHg), có th gi m nhanh (dư i 60 mmHg). T l PaO2/FiO2 dư i 300 khi có t n thương ph i c p (ALI), dư i 200 khi có suy hô h p c p ti n tri n (ARDS). c) ChNn oán vi sinh v t: - Vi rút: + L y b nh phNm: . Ngoáy h ng sâu. . L y d ch t h u qua ư ng mũi. . L y d ch ph qu n. g i v nơi có i u ki n xét nghi m xác nh nguyên nhân: + Làm RT-PCR xác nh vi rút cúm A/H5. - Vi khuNn: + C y d ch màng ph i, d ch n i khí qu n và c y máu khi nghi ng b i nhi m. + L y b nh phNm như trên. + Phân l p vi khuNn theo thư ng quy. 4. Tiêu chuNn chNn oán ca b nh: a) ChNn oán nghi ng : Khi có các tiêu chuNn sau: - S t 38oC tr lên. - Có m t trong các tri u ch ng hô h p sau: ho, khó th . - Có y u t d ch t .
  4. b) ChNn oán có th : - Có tiêu chuNn chNn oán nghi ng . - Có ít nh t m t b ng ch ng xét nghi m g i ý viêm ph i do vi rút cúm: + Hình nh Xquang di n ti n nhanh phù h p v i cúm. + S lư ng b ch c u bình thư ng ho c gi m. c) ChNn oán xác nh - Xét nghi m vi rút dương tính v i cúm A/H5. 5. Phân lâm sàng: Căn c vào: -M c thi u oxy máu: + Ưu tiên theo dõi khí máu. + Áp d ng r ng rãi o SpO2 -M c t n thương Xquang ph i: b t bu c ph i ch p Xquang ph i. a) N ng: - Khó th , tím - SpO2
  5. - Không khó th . - SpO2 > 92% - PaO2 > 80 mmHg - Xquang ph i : thâm nhi m khu trú m t bên ho c t n thương không rõ r t. II. X TRÍ A. NGUYÊN T C CHUNG - B nh nhân nghi ng ph i ư c cách ly. - Dùng thu c kháng vi rút (oseltamivir) càng s m càng t t ngay c các trư ng h p nghi ng viêm ph i do vi rút. - H i s c hô h p là cơ b n. - i u tr suy a t ng (n u có). B. I U TRN SUY HÔ H P C P a) Tư th ngư i b nh -N m u cao 30o b) Cung c p ôxy + Th oxy qua g ng mũi: 1 - 5 lít/phút sao cho SpO2 > 90%. + Th oxy qua m t n ơn gi n: oxy 6-12 lít/phút khi th oxy qua g ng mũi không gi ư c SpO2 >90%. + Th oxy qua m t n không hít l i: lưu lư ng oxy cao không x p túi khí thì th vào, ư c ch nh khi m t n ơn gi n không hi u qu . c) Th CPAP: - CPAP ư c ch nh khi tình tr ng gi m oxy máu không ư c c i thi n b ng các bi n pháp th oxy, SpO2 90%. M c CPAP t i a có th t t i 10 cmH2O.
  6. d) Thông khí nhân t o: - Ch nh: + Th CPAP ho c th oxy không c i thi n ư c tình tr ng thi u oxy máu (SpO2 < 90% v i CPAP = 10 cmH2O). + Ngư i b nh b t u có d u hi u xanh tím, th nhanh nông. - Nguyên t c thông khí nhân t o: M c tiêu: SpO2 >92% v i FiO2 b ng ho c dư i 0,6 N u không t ư c m c tiêu trên có th ch p nh n m c SpO2 > 85%. - Thông khí nhân t o không xâm nh p BiPAP (xem ph l c 3): + Thông khí nhân t o không xâm nh p BiPAP ư c ch nh khi ngư i b nh có suy hô h p còn t nh, h p tác t t, kh năng ho kh c t t. - Thông khí nhân t o xâm nh p (xem ph l c 4): + Ch nh khi ngư i b nh có suy hô h p n ng, di n bi n thành suy hô h p ti n tri n và không áp ng v i thông khí nhân t o không xâm nh p. + t phương th c th ki m soát th tích, v i Vt t 8-10 ml/kg, t n s 14-16 l n/phút, I/E = 1/2 , PEEP=5 và i u ch nh FiO2 t ư c SpO2 >92%. N u ti n tri n thành ARDS, ti n hành th máy theo phác thông khí nhân t o tăng thán cho phép (Xem Ph l c 4). + V i tr em, có th th theo phương th c ki m soát áp l c (PCV). N u không k t qu ph i dùng phương th c ki m soát th tích (VCV). C. CÁC BI N PHÁP H I S C KHO - Truy n d ch: ti n hành truy n d ch m b o cân b ng vào ra, duy trì nư c ti u ngư i l n kho ng 1200 -1500 mL/ngày, chú ý tránh phù ph i (ran N m, tĩnh m ch c n i, cõn b nh nhõn...). N u có i u ki n nên t ng thông tĩnh m ch trung tâm, và duy tr CVP m c 5-6 cmH2O (không quá 6,5 cmH2O). N u truy n quá 2 lít dung d ch tinh th mà huy t áp v n không lên th ph i thay b ng dung d ch keo. Nơi cú i u ki n nên duy trì albumin m u m c ≥ 35g/lít. - Thu c v n m ch: d ng s m thu c v n m ch, cú th d ng dopamine ho c noradrenaline ph i h p v i dobutamine duy trì huy t áp tâm thu ≥ 90 mmHg. - Thăng b ng ki m toan: m b o thăng b ng ki m toan, c bi t khi ti n hành th ng kh nhân t o tăng th n cho ph p, duy tr pH ≥ 7,2. - Khi tình tr ng b nh nhân ti n tri n n ng thành suy a t ng, c n áp d ng phác h i s c cho b nh nhân suy a t ng (xem Ph l c 8).
  7. - nh ng nơi có i u ki n có th ti n hành l c máu liên t c h tr i u tr h i ch ng suy a t ng. D. I U TRN H TR 1. Dùng corticosteroid: - Ch nh cho nh ng ca n ng, giai o n ti n tri n.Có th dùng 1 trong các thu c sau ây: methylprednisolon: t 0,5-1 mg/kg/ngày ´ 7 ngày, tiêm tĩnh m ch. hydrocortisone 100mg x 2 l n/ngày x 7 ngày, tiêm tĩnh m ch depersolon 30mg x 2 l n/ngày x 7 ngày, tiêm tĩnh m ch prednisolone 0,5-1mg/kg/ngày x 7 ngày, u ng Chú ý theo dõi ư ng máu 2. S t Ch dùng thu c h s t khi nhi t trên 39oC b ng paracetamol. 3. B o m ch dinh dư ng và chăm sóc: Dinh dư ng: + B nh nhân nh : cho ăn b ng ư ng mi ng. + B nh nhân n ng: cho ăn s a và b t dinh dư ng qua ng thông d dày. + N u b nh nhân không ăn ư c ph i k t h p nuôi dư ng b ng ư ng tĩnh m ch. Ch ng loét: cho b nh nhân n m m nư c, xoa bóp, thay i tư th . Chăm sóc hô h p: giúp b nh nhân ho, kh c; v rung vùng ng c; hút m. E. I U TRN KHÁNG SINH Thu c kháng virút: oseltamivir (Tamiflu): Tr em t 1-13 tu i: dùng dung d ch u ng tuỳ theo tr ng lư ng cơ th :
  8. - Có th dùng m t kháng sinh ph r ng ho c ph i h p 2 ho c 3 kháng sinh n u có nhi m khuNn b nh vi n. - tuy n xó và huy n cú th d ng c c kh ng sinh cho vi m ph i c ng ng như cephalosporine th h 1, 2; co-trimoxazol, azithromycin, doxycyclin, gentamycin... F. TIÊU CHU N RA VI N H t s t 7 ngày sau khi ng ng kháng sinh Xét nghi m máu, X quang tim, ph i n nh. Xét nghi m vi rút cúm A/H5 âm tính III. PHÒNG LÂY NHI M 1. Nguyên t c Th c hi n các bi n pháp cách ly và ch ng nhi m khuNn nghiêm ng t. M i nhân viên y t khi phát hi n ngư i b nh nghi ng u ph i ch d n ngư i b nh n các cơ s y t ư c ch nh ti p nh n các ngư i b nh này h ư c khám, phân lo i và cách ly n u c n. 2. T ch c khu v c cách ly trong b nh vi n T ch c các khu v c cách ly như i v i các b nh truy n nhi m gây d ch nguy hi m khác. H n ch ngư i ra vào khu v c cách ly. Trư c c a bu ng b nh ch u nư c cloramin B 5% ho c dung d ch chlorhexidine 0,5% r a tay trư c khi vào và sau khi ra và t t m v i tNm cloramin B ho c formalin n n nhà trư c c a ra vào m i ngư i ph i i qua t m v i tNm lo i hoá ch t này. 3. Phòng ng a cho ngư i b nh và khách n thăm Phát hi n s m và cách ly bu ng riêng ngay nh ng ngư i nghi ng m c b nh d ch. Ngư i b nh ã xác nh b nh ư c x p phòng riêng, không x p chung phòng v i ngư i nghi ng m c b nh d ch. T t c ngư i b nh ph i eo khNu trang tiêu chuNn. Ngư i nghi ng m c b nh ph i eo khNu trang tiêu chuNn khi trong bu ng b nh cũng như khi i ra ngoài bu ng b nh. Ngư i b nh c n ch p Xquang, làm các xét nghi m, khám chuyên khoa c n ư c ti n hành t i giư ng. N u không có i u ki n, khi chuy n ngư i b nh i ch p chi u, xét nghi m... ph i thông báo trư c cho các khoa liên quan nhân viên y t t i các khoa ti p nh n ngư i b nh chi u ch p, xét nghi m cũng ph i mang y các phương ti n
  9. phòng h . Ngư i b nh ph i eo khNu trang và m c áo choàng khi v n chuy n trong b nh vi n. H n ch ngư i nhà vào thăm b nh nhân trong b nh vi n. C m ngư i nhà và khách n thăm khu cách ly. Ngư i nhà n thăm ngư i b nh ngoài khu v c cách ly ph i eo khNu trang. Trư c c a bu ng b nh ch u nư c cloramin B 5% ho c dung d ch chlorhexidine 0,5% r a tay trư c khi vào. 4. Phòng ng a cho nhân viên y t Phương ti n phòng h g m: KhNu trang lo i N95, kính b o h , m t n che m t, áo choàng gi y dùng m t l n, găng tay, mũ, bao gi y ho c ng. M i nhân viên khu v c cách ly nghiêm ng t khi b t u ca làm vi c ph i ư c phát và mang y phương ti n phòng h trư c khi ti p xúc v i ngư i b nh và các ch t ti t ư ng hô h p. Khi h t ca làm vi c ph i th i b các phương ti n phòng h vào thùng rác và x lý như ch t th i y t nhi m khuNn và ph i t m, thay qu n áo trư c khi ra kh i b nh vi n. B nh phNm xét nghi m: Ph i t trong túi nilon ho c h p v n chuy n theo quy nh n phòng xét nghi m. Giám sát: l p danh sách nhân viên y t tr c ti p chăm sóc i u tr và nhân viên làm vi c t i khoa có ngư i b nh. Các nhân viên này s t theo dõi hàng ngày. Nh ng nhân viên có d u hi u nghi ng nhi m b nh s ư c khám, làm các xét nghi m và theo dõi như ngư i b nh nghi ng b cúm n ng. Thông báo ngay v Trung tâm y t d phòng a phương và B Y t nh ng trư ng h p nghi ng và m c. 5. X lý d ng c y t , v i và d ng c dùng cho ngư i b nh: D ng c y t : Nh ng d ng c dùng l i ph i kh khuNn ngay, sau ó m i chuy n v bu ng c r a c r a và ti t khuNn theo quy nh. D ng c dùng cho ngư i b nh: ph i c r a và tNy u b ng xà phòng và hoá ch t kh khuNn hàng ngày và m i khi bNn. M i ngư i b nh có d ng c ph c v v sinh và dinh dư ng riêng. v i: H p ư t dư i áp l c trư c khi gi t. Áp d ng phương pháp v n chuy n và x lý như v i nhi m khuNn. Thu gom v i trong túi nilon màu vàng trư c khi v n chuy n xu ng nhà gi t. Ngâm v i trong các dung d ch tNy. Cho thêm n ng ch t tNy khi gi t n u th y c n thi t. 6. X lý môi trư ng và ch t th i b nh vi n
  10. Tuân th quy trình v x lý môi trư ng, ch t th i theo quy nh như i v i các trư ng h p b ô nhi m. 7. V n chuy n ngư i b nh Nguyên t c: + H n ch v n chuy n ngư i b nh. + Ch chuy n ngư i b nh trong trư ng h p ngư i b nh n ng, vư t quá kh năng i u tr c a cơ s . + m b o an toàn cho ngư i b nh và ngư i chuy n ngư i b nh (lái xe, nhân viên y t , ngư i nhà v.v..) theo hư ng d n m c phòng b nh. Nhân viên v n chuy n ngư i b nh ph i mang y phương ti n phòng h : khNu trang lo i N95, áo choàng m t l n, m t n che m t, găng tay, mũ. TNy u xe c u thương sau m i l n v n chuy n ngư i b nh b ng ch t sát khuNn thông thư ng. 8. X lý ngư i b nh t vong Ngư i b nh t vong ph i ư c khâm li m t i ch theo quy nh phòng ch ng d ch, ph i kh khuNn b ng các hoá ch t: cloramin B, formalin. Chuy n ngư i b nh t vong n nơi chôn c t hay ho táng b ng xe riêng và mb o úng quy nh phòng lây nhi m. Sau khi t vong, trong kho ng th i gian 24 gi ph i ho táng ho c chôn c t, t t nh t là ho táng. 9. Các bi n pháp phòng b nh chung: V sinh cá nhân, nh mũi, súc mi ng-h ng b ng các thu c sát khuNn U ng vitamin C. 10. D phòng b ng thu c kháng vi rút: i tư ng: Nhân viên y t và nh ng ngư i tr c ti p chăm sóc b nh nhân nhi m cúm A/H5 Li u dùng: oseltamivir 75 mg, 1 viên/ngày x 7 ngày 11. V c xin phòng b nh c hi u: Hi n nay ang nghiên c u v c xin c hi u v i vi rút cúm A ch ng H5N1./.
Đồng bộ tài khoản