Quyết định số 37/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 37/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 37/2007/QĐ-BGTVT về việc quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu do Bộ giao thông vận tải ban hành, để sửa đổi, bổ sung " quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu " ban hành kèm theo quyết định số 44/2005/ QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 và "quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt" ban hành kèm theo quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT ngày 1/11/2006 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 37/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 37/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 2007 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG “ QUY CH QU N LÝ SÁT H CH, C P, I, THU H I GI Y PHÉP LÁI TÀU ” BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 44/2005/ Q -BGTVT NGÀY 22/9/2005 VÀ “ QUY NNH N I DUNG VÀ QUY TRÌNH SÁT H CH C P GI Y PHÉP LÁI TÀU TRÊN Ư NG S T ” BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 37/2006/Q -BGTVT NGÀY 1/11/2006 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t ư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/ 2003/ N – CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung “Quy ch qu n lý sát h ch, c p, i, thu h i gi y phép lái tàu ” ban hành kèm theo Quy t nh s 44/ 2005/ Q – BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i như sau: 1.S a i, b sung i u 1 như sau: “ i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v qu n lý, sát h ch, c p, i, thu h i gi y phép lái tàu i v i ngư i tr c ti p i u khi n phương ti n giao thông ư ng s t ho t ng trên ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th , ư ng s t chuyên dùng có k t n i ray và không k t n i ray vào ư ng s t qu c gia. ”. 2.S a i, b sung i m a kho n 1 i u 17 như sau: “ a) Ch i gi y phép cho nh ng ngư i ang m nhi m công tác lái tàu trong nh ng trư ng h p sau: - Nh ng ngư i ã có gi y phép do C c ư ng s t Vi t Nam c p nhưng ã h t h n s d ng; - Nh ng ngư i ang m nhi m công tác lái tàu trên ư ng s t chuyên dùng không k t n i ray vào ư ng s t qu c gia n ngày Quy t nh này có hi u l c và ã có gi y phép lái tàu ho c quy t nh b trí làm công tác lái tàu do Th trư ng Doanh nghi p c p Công ty c p;”
  2. i u 2. S a i, b sung “ Quy nh n i dung và quy trình sát h ch c p gi y phép lái tàu trên ư ng s t ” ban hành kèm theo Quy t nh s 37/ 2006/ Q – BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i như sau: 1S a i, b sung i u 1 như sau: “ i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v n i dung và quy trình sát h ch c p gi y phép lái tàu trên ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th , ư ng s t chuyên dùng có k t n i ray và không k t n i ray vào ư ng s t qu c gia.”. 2.S a i, b sung i u 2 như sau: “ i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân có liên quan n vi c sát h ch c p gi y phép lái tàu trên ư ng s t qu c gia, ư ng s t ô th , ư ng s t chuyên dùng có k t n i ray và không k t n i ray vào ư ng s t qu c gia.”. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 4; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n ( B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - T p oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam; - Lưu ; VT, PC. H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản