Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
509
lượt xem
77
download

Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S . 370/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 07 tháng 02 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “CHU N QU C GIA V Y T XÃ GIAI O N 2001-2010” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, V trư ng V T ch c cán b - B Y t QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này “ChuNn Qu c gia v y t xã giai o n 2001-2010”. i u 2. ChuNn Qu c gia v y t xã giai o n 2001-2010 là tiêu chuNn và ch tiêu các tr m y t xã, phư ng, th tr n (g i chung là xã) tri n khai th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành.Các quy nh trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các ông, bà Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng các V c a cơ quan B Y t , C c trư ng C c qu n lý dư c Vi t Nam, C c trư ng C c V sinh An toàn th c phNm, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B YT Nguyên Phương CHU N QU C GIA V Y T XÃ GIAI O N 2001 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 370/2002/Q -BYT, ngày 07 tháng 02 năm 2002 c a B trư ng B Yt ) Chu n I XÃ H I HÓA CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC TRUY N THÔNG GIÁO D C S C KHO
  2. A. XÃ H I HÓA CHĂM SÓC VÀ B O V S C KHO NHÂN DÂN 1. Công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong xã ư c ưa vào ngh quy t c a ng u , H i ng nhân dân xã. Có k ho ch hành ng c th do UBND xã phê duy t th c hi n nh ng ngh quy t trên. 2. Có Ban chăm sóc s c kho ho t ng thư ng xuyên t i xã do Ch t ch ho c Phó ch t ch UBND xã làm trư ng ban, Trư ng tr m y t làm phó ban thư ng tr c và trư ng các ban ngành có liên quan t i a phương là u viên. T ch c h p ánh giá công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân t i xã 6 tháng/l n v i s tham d c a i di n c ng ng. 3. Huy ng ư c c ng ng, các t ch c chính tr - xã h i t i a phương tích c c tham gia tri n khai th c hi n các chương trình y t trên a bàn. B. CÔNG TÁC TRUY N THÔNG GIÁO D C S C KHO 1. 100% cán b tr m y t và nhân viên y t thôn, b n, p ư c b i dư ng ki n th c và có k năng cơ b n v truy n thông- giáo d c s c kho . 2. Th c hi n tư v n và truy n thông- giáo d c s c kho l ng ghép t i tr m y t , t i c ng ng và gia ình. 3. Giáo d c s c kho qua h th ng loa truy n thanh xã, ít nh t t: ng b ng và trung du:4 l n/tháng tr lên Mi n núi:2 l n/tháng tr lên 4. T ch c, tham gia phi h p t ch c các bu i h p c ng ng t i thôn, b n, p tuyên truy n- giáo d c s c kho t i thi u t: ng b ng và trung du:6 l n/năm tr lên Mi n núi: 4 l n/năm tr lên 5. T l h gia ình n m ư c ki n th c cơ b n v các n i dung th c hành chăm sóc s c kho thi t y u cho bà m , tr em t i gia ình và c ng ng, phòng ch ng tai n n và thương tích; n m ư c ki n th c v phòng ch ng m t s b nh nguy hi m t i a phương (do S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương và chính quy n a phương xác nh) t t : ng b ng và trung du:60% tr lên Mi n núi:50% tr lên Chu n II V SINH PHÒNG B NH A. PHÒNG CH NG DNCH B NH 1. Phát hi n s m và báo cáo k p th i các b nh truy n nhi m gây d ch theo quy nh c a B Y t (bao g m c ng c th c phNm và nhi m c thu c b o v th c v t, tai n n và thương tích). N u có d ch x y ra, x trí ban u và ph i h p p t t k p th i. 2. Có bi n pháp phòng và không d ch l n x y ra trên a bàn.
  3. B. CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU Y T QU C GIA t và vư t các ch tiêu và m c tiêu ư c giao hàng năm c a chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS. C.Y T MÔI TRƯ NG NƯ C S CH: H XÍ H P V SINH X LÝ RÁC X LÝ PHÂN GIA SÚC V SINH LAO NG 1. T l h gia ình s d ng nư c s ch: Nông thôn:70% tr lên Thành th :90% tr lên 2. T l h gia ình s d ng h xí h p v sinh: Nông thôn:70% tr lên Thành th : 90% tr lên 3. T l h gia ình x lý rác úng quy nh: Nông thôn:70% tr lên Thành th :90% tr lên 4. T l h gia ình x lý phân gia s c h p v sinh t t 70% tr lên 5. Có tham gia ph i h p ki m tra v sinh lao ng trên a bàn D. Y T H C Ư NG 1. T l h c sinh ư c khám s c kho hàng năm: M u giáo: 80% tr lên Ti u h c và trung h c cơ s : 60% tr lên v i các xã vùng ng b ng và 40% tr lên v i các xã mi n núi. 2. T l h c sinh ti u h c và trung h c cơ s ư c khám và chăm sóc b nh răng mi ng hàng năm: ng b ng và trung du:50% tr lên Mi n núi:30% tr lên 3. Toàn b s h c sinh khám s c kho ư c thông báo k t qu khám v gia ình và trên 90% s m c các b nh trong chương trình y t h c ư ng ư c qu n lý và i u tr . Chu n III KHÁM CH A B NH VÀ PH C H I CH C NĂNG 1. Bình quân s l n khám ch a b nh t i tr m y t và t i h gia ình t t 0,6 l n/ ngư i/ năm tr lên. 2. T l b nh nhân ư c chNn oán và i u tr h p lý t i tr m y t t t 80% tr lên.
  4. 3. T l ngư i tàn t t t i c ng ng ư c qu n lý tt : ng b ng và trung du:90% tr lên Mi n núi:70% tr lên 4. T l ngư i tàn t t ư c hư ng d n và ph c h i ch c năng t i c ng ng tt : ng b ng và trung du:20% tr lên Mi n núi:15% tr lên 5. Quan tâm chăm sóc s c kho ngư i cao tu i; 100% các c t 80 tu i tr lên ư c qu n lý s c kho 6. Không x y ra tai bi n nghiêm tr ng trong i u tr d n n t vong do 7.T t c cán b chuyên mô n m ư c ki n th c và k năng c p c u thông thư ng, chăm sóc s c kho sinh s n và thư ng. Chu n IV YH CC TRUY N 1. Có vư n ho c tr ng thu c nam trong ch u m u t i tr m y t g m ít nh t 40 lo i cây tr lên trong danh m c quy nh c a B Y t . 2. T l b nh nhân ư c khám ch a b nh b ng y h c c truy n ho c k t h p v i y h c hi n i trên t ng s b nh nhân khám ch a b nh t i tr m y t t t 20% tr lên. 3. Th c hi n vi c i u tr b ng phương pháp y h c c truy n không dùng thu c, c bi t t i nh ng nơi có cán b y h c c truy n chuyên trách. Chu n V CHĂM SÓC S C KHO TR EM 1. T l tr em dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng y theo úng qui nh: ng b ng và trung du:95 % tr lên Mi n núi:90 % tr lên 2. T l tr em t 6 n 36 tháng tu i ư c u ng Vitamin A 2 l n/năm: ng b ng và trung du:95 % tr lên Mi n núi:90 % tr lên 3. T l tr em dư i 2 tu i ư c theo dõi tăng trư ng hàng tháng; tr em t 2 n dư i 5 tu i ư c theo dõi tăng trư ng 2 l n/năm: ng b ng và trung du:90 % tr lên Mi n núi:80 % tr lên
  5. 4. ChNn oán và i u tr úng phác cho tr em dư i 5 tu i b tiêu ch y, nhi m khuNn hô h p c p khi n tr m y t t: ng b ng và trung du: 90 % tr lên Mi n núi:80 % tr lên 5. Có t ch c th c hi n vi c tNy giun cho tr em. Chu n VI CHĂM SÓC S C KHO SINH S N 1. T t c ph n mang thai ư c khám thai ít nh t 1 l n, trong ó t l ph n ư c khám thai t 3 l n tr lên trong 3 kỳ thai nghén t: ng b ng và trung du:75% tr lên Mi n núi:50% tr lên 2. T l ph n có thai ư c tiêm phòng u n ván li u trư c khi sinh: ng b ng và trung du:95% tr lên Mi n núi:85% tr lên 3. T l ph n khi sinh có nhân viên y t ư c ào t o chuyên môn : ng b ng và trung du:95% tr lên Mi n núi:90% tr lên 4. T l ph n sinh con t i cơ s y t ng b ng và trung du:90% tr lên Mi n núi:75% tr lên 5. T l bà m ư c nhân viên y t chăm sóc ít nh t 1 l n trong tu n u sau sinh t: ng b ng và trung du:65% tr lên Mi n núi:35% tr lên 6. T l c p v ch ng áp d ng bi n pháp tránh thai hi n i: ng b ng và trung du:70% tr lên Mi n núi:55% tr lên 7.T l ph n 15-49 tu i ư c khám ph khoa/năm t: ng b ng và trung du:30% tr lên
  6. Mi n núi:20% tr lên Chu n VII CƠ S H T NG VÀ TRANG THI T BN A. CƠ S H T NG Tr m y t ph i ư c xây d ng theo "Tiêu chuNn ngành-Thi t k m u" do B Y t ban hành, v i m t s tiêu chí cơ b n sau: 1. V trí: g n tr c ư ng giao thông, khu trung tâm xã. 2. Di n tích t: trung bình t 500 m2 tr lên v i khu v c nông thôn và t 150 m2 tr lên v i khu v c thành th . 3. T ng th công trình bao g m: - Kh i nhà chính, công trình ph tr . - Sân phơi, vư n m u tr ng cây thu c - Cây xanh bóng mát chi m trên 30% di n tích khu t. - Có hàng rào b o v , có c ng và bi n tên tr m. 4. Kh i nhà chính: - C p công trình: t i thi u c p III - Di n tích t i thi u: trung bình t 90 m2 tr lên - S phòng ch c năng chính t 8 - 9 phòng tr lên, bao g m các phòng: 4.1. Tuyên truy n tư v n 4.2. ón ti p và qu y/t thu c 4.3. Khám b nh và sơ c u 4.4. D ch v k ho ch hóa gia ình 4.5. 4.6. Sau 4.7. Lưu b nh nhân 4.8. R a, ti t trùng 4.9. Khám ch a b nh b ng y h c c truy n ( i v i tr m y t có cán b y h c c truy n chuyên trách). - Khu v sinh có th trong kh i nhà chính ho c kh i ph tr .
  7. 5. Kh i ph tr bao g m: nhà b p, nhà kho, b nư c, nhà v sinh và nhà xe (tuỳ theo nhu c u và i u ki n c a xã, phư ng). 6. H th ng k thu t h t ng: - ư c n i v i i n lư i ho c có máy phát i n riêng i v i các tr m y t vùng III. - Có 1 thuê bao i n tho i tr c ti p. - Có ngu n nư c sinh ho t m b o v sinh và n nh. 7. Duy tu, b o dư ng: cơ s h t ng ư c duy tu, b o dư ng nh kỳ m i năm 1 l n vào quí IV hàng năm. B. TRANG THI T BN 1. Trang thi t b cơ b n cho cán b y t th c hi n vi c khám, i u tr b nh nhân tuy n u tiên: ng nghe, huy t áp k , nhi t k , bơm kim tiêm và các trang thi t b c p c u thông thư ng ban u. 2. B d ng c khám chuyên khoa cơ b n: m t, tai-mũi-h ng, răng-hàm-m t. 3. T i các tr m y t có bác sĩ làm vi c: maý khí dung, kính hi n vi, máy xét nghi m ơn gi n. 4. Trang thi t b cho khám, i u tr s n ph khoa, k ho ch hóa gia ình, , c p c u sơ sinh và chăm sóc tr em. 5. Trang b v sơ ch . b o qu n thu c ông y: ch o sao thu c, cân thu c, t thu c ông y, dao c u, thuy n tán, kim châm c u. 6. Trang thi t b cho th c hi n m c tiêu chương trình y t qu c gia, ch ng mù lòa, chăm sóc răng mi ng và nha h c ư ng, các chương trình chăm sóc s c kho khác. 7. Trang thi t b th c hi n công tác truy n thông giáo d c s c kho trong c ng ng. 8. Thi t b và d ng c ti t khuNn: n i h p, t s y, n i lu c d ng c . 9. Thi t b n i th t: t , bàn gh , giư ng b nh, t u giư ng. 10. Thi t b thông d ng: èn d u, èn pin, máy bơm nư c. 11. Túi y t thôn b n: m i thôn t 1 - 2 túi th c hi n các d ch v cơ b n như: tiêm, sơ c u, truy n thông giáo d c s c kho . 12. Túi s ch i v i các xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa. Chu n VIII NHÂN L C VÀ CH CHÍNH SÁCH A. S LƯ NG CÁN B mb o nh biên cán b theo qui nh hi n hành. B. CƠ C U CÁN B
  8. 1. Tr m y t t i thi u c n có: - Bác sĩ ho c y sĩ a khoa ( ng b ng ph i có bác sĩ). - N h sinh ho c y sĩ s n nhi ( ng b ng ph i có n h sinh trung h c ho c y s s n nhi). - Y tá ( ng b ng ph i có y tá trung h c tr lên). 2. i v i tr m y t có t 4 cán b tr lên, ph i có 1 cán b y h c c truy n chuyên trách. Khi chưa 4 cán b tr lên, tr m y t ph i có cán b ư c b túc thêm v y h c c truy n. 3. Tr m y t ph i có cán b có trình dư c tá (có th kiêm nhi m) qu n lý thu c trên a bàn xã. C. CHUYÊN MÔN, OÀN TH 1. Có ng viên sinh ho t cùng chi b trong xã và thành l p t công oàn t i tr m y t . 2. Có t sách chuyên môn và sinh ho t chuyên môn hàng tháng. 3. Không có cán b vi ph m 12 i u y c. D. Y t thôn b n và c ng tác viên 1. 100% thôn b n có nhân viên y t ư c ào t o chuyên môn th i gian ít nh t 3 tháng theo tài li u c a B Y t ban hành và thư ng xuyên ho t ng. 2. Hàng tháng tr m y t t ch c sinh ho t chuyên môn, giao ban cùng nhân viên y t thôn b n. 3. Nhân viên y t thôn, b n, p ư c l ng ghép v i c ng tác viên c a các chương trình y t . E. CH , CHÍNH SÁCH - Th c hi n úng, nh ng ch chính sách i v i cán b y t cơ s do Nhà nư c ban hành. Chu n IX K HO CH VÀ TÀI CHÍNH CHO TR M Y T A. K HO CH VÀ QU N LÝ THÔNG TIN Y T 1. Trư ng tr m y t là bác sĩ ho c y s và ph i qua l p ào t o ho c t p hu n v k năng qu n lý. 2. Xây d ng k ho ch ho t ng hàng quí, 6 tháng và hàng năm. i v i k ho ch năm ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. Có sơ k t 6 tháng, t ng k t năm v toàn b ho t ng c a tr m y t . 3. Có các s và th c hi n ch ghi chép, báo cáo theo úng quy nh c a B Y t . 4. Tham gia qu n lý hành ngh y t ngoài công l p t i a phương (n u có). B. TÀI CHÍNH 1. Ngân sách nhà nư c m b o tài chính cho ho t ng c a tr m y t xã. 2. Ngư i nghèo ư c khám ch a b nh t i tr m.
  9. 3. Th c hi n có hi u qu vi c h tr ti n thu c cho các xã vùng III theo quy nh c a Chính ph . 4. Qu n lý t t ngu n kinh phí do các chương trình m c tiêu c p. B o toàn và phát tri n ngu n v n thu c c a tr m. Không có vi ph m v qu n lý tài chính dư i b t kỳ hình th c nào. 5. UBND xã có u tư t ngân sách xã m b o vi c duy tu, b o dư ng cơ s v t ch t; s a ch a, nâng c p và b sung trang thi t b hàng năm cho tr m y t . Chu n X THU C THI T Y U VÀ S D NG THU C AN TOÀN H P LÝ 1. Có qu y thu c thi t y u t i tr m y t . Thu c ư c b o qu n theo yêu c u ghi trên nhãn thu c; có t ho c ngăn ch a thu c c, thu c gây nghi n riêng theo qui ch . 2. Có t thu c c p c u riêng t i phòng khám và luôn có cơ s thu c c p c u thông thư ng trên a bàn và thu c ch ng s c. 3. Có các lo i thu c thi t y u theo qui nh, ít nh t có t 60 lo i tr lên. Tuỳ theo cơ c u b nh t t c a t ng a phương, d a trên danh m c thu c thi t y u ư c ban hành theo quy t nh c a B Y t , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương s qui nh danh m c m t s lo i thu c mà các tr m y t t i thi u c n có. 4. Thu c ư c qu n lý t p trung m t u m i và th c hi n theo úng quy ch dư c chính; c bi t i v i các lo i thu c c, thu c hư ng tâm th n và thu c gây nghi n; qu n lý thu c rõ ràng theo t ng ngu n và s d ng theo úng qui nh; không thu c quá h n, hư h ng, m t mát. 5. S d ng thu c an toàn, h p lý theo quy ch .
Đồng bộ tài khoản