Quyết định số 3785/1999/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 3785/1999/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3785/1999/QĐ-BYT về việc ban hành Định mức thuốc thiết yếu và các vật liệu tiêu hao để phòng chống nhiễm khuẩn trong các thủ thuật kế hoạch hoá gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3785/1999/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3785/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 3785/1999/Q -BYT NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH NNH M C THU C THI T Y U VÀ CÁC V T LI U TIÊU HAO PHÒNG CH NG NHI M KHU N TRONG CÁC TH THU T K HO CH HOÁ GIA ÌNH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t . Theo ngh c a Ông V trư ng V BVSKBMTE/KHHG , V trư ng V i u tr , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này " nh m c thu c thi t y u và các v t li u tiêu hao phòng ch ng nhi m khuNn trong các th thu t k ho ch hoá gia ình" i u 2: nh m c này là quy chuNn nh lư ng các v t li u tiêu hao và thu c thi t y u s d ng trong các th thu t k ho ch hoá gia ình t i t t c các cơ s y t cung c p d ch v k ho ch hoá gia ình c a Nhà nư c, tư nhân và liên doanh. i u 3: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 4: Các Ông: Chánh Văn phòng, V trư ng V BVSKBMTE/KHHG , V trư ng V i u tr và V trư ng các V có liên quan c a B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, ngành, Trung tâm b o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m, thi hành Quy t nh này. Tr n Chí Liêm ( ã ký) NNH M C
  2. THU C THI T Y U VÀ CÁC V T LI U TIÊU HAO PHÒNG CH NG NHI M KHU N TRONG CÁC TH THU T K HO CH HOÁ GIA ÌNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3785/1999/Q -BYT ngày 24/11/99) 1. Khám ph khoa và soi c t cung trư c khi t DCTC:(ư c dùng cho m t l n khám) TT Tên thu c và v t tư nh m c 1 Microshield PVP-S (dung d ch I t h u cơ 10%) 10 ml 2 Parafine (Gel bôi trơn ã ti t khuNn) 1g 3 Presept 2,5g 1/4 viên 4 Bông 10gr 5 Dung d ch acid acetic 3% 2ml 6 Dung d ch Lugol 5ml 7 Găng tay (n i) 1 ôi 8 Chi phí k thu t và qu n lý 1 trư ng h p * 2. t ho c tháo DCTC (ư c dùng cho m t trư ng h p) TT Tên thu c và v t tư nh m c 1 Microshield 2% (Sát khuNn sau r a tay) 5ml 2 Microshield PVP-S (Dung d ch I t h u cơ 10%) 10ml 3 Presept 2,5g (kh nhi m) 1/2 viên 4 Bông 10 gr 5 Găng tay (n i) 1 ôi 6 Papaverine 40 mg 12 viên 7 Doxycycline 100 mg 10 viên 8 Chi phí qu n lý và k thu t 1 trư ng h p * 3. Hút thai s m dư i 6 tu n k t ngày u tiên c a kỳ kinh cu i: (Ư c dùng cho m t trư ng h p) TT Tên thu c và v t tư nh m c 1 Microshield 2% (Sát khuNn sau r a tay) 5ml 2 Microshield PVP-S (Dung d ch I t h u cơ 10%) 10ml 3 Presept 2,5g (kh nhi m) 1/2 viên 4 Cidex (ngâm bơm Karman kh khuNn) 80ml
  3. 5 Bông 10 gr 6 G c 0,2m 7 Găng tay (n i) 2 ôi 8 Bơm kim tiêm nh a ã ti t khuNn 10 ml 2 cái 9 Paracetamol 500mg (Thu c gi m au) 2 viên 10 Atropine 0,25 mg 2 ng 11 Doxycycline 100 mg 14 viên 12 Lidocaine 1% 5 ml 2 ng 13 Vitamin B1 10 mg 100 viên 14 Chi phí qu n lý và k thu t 1 trư ng h p * 4. N o phá thai dư i 12 tu n tính t ngày u tiên c a kỳ kinh cu i: (ư c dùng cho m t trư ng h p) TT Tên thu c và v t tư nh m c 1 Microshield 2% (Sát khuNn sau r a tay) 5ml 2 Microshield PVP-S (Dung d ch I t h u cơ 10%) 10ml 3 Presept 2,5g (kh nhi m) 3/4 viên 4 Cidex (ngâm bơm Karman kh khuNn) 80ml 5 Bông 10 gr 6 G c 0,2m 7 Găng tay (n i) 2 ôi 8 Bơm kim tiêm nh a ã ti t khuNn 10 ml 2 cái 9 Diazepam 10 mg 1 ng 10 Doxicycline 100 mg 14 viên 11 Lidocaine 1% 5 ml 2 ng 12 Atropine 0,25 mg 2 ng 13 Vitamin B1 10 mg 100 viên 14 Chi phí qu n lý và k thu t 1 trư ng h p * 5. Tiêm thu c tránh thai: (Ư c dùng cho m t trư ng h p) TT Tên thu c và v t tư nh m c 1 Microshield 2% (Sát khuNn sau r a tay) 5ml
  4. 2 Microshield PVP-S (Dung d ch I t h u cơ 10%) 5ml 3 Bông 10 gr 4 Găng tay (n i) 1 ôi 5 Bơm kim tiêm nh a ã ti t khuNn 10 ml 1 cái 6 Doxycycline 100 mg 10 viên 7 Vitamin B1 10 mg 100 viên 8 Chi phí qu n lý và k thu t 1 trư ng h p * 6. C y thu c tránh thai: (Ư c dùng cho m t trư ng h p) TT Tên thu c và v t tư nh m c 1 Microshield 2% (Sát khuNn sau r a tay) 5ml 2 Microshield PVP-S (Dung d ch I t h u cơ 10%) 10ml 3 Presept 2,5g (kh nhi m) 1/4 viên 4 Bông 10 gr 5 G c 0,3m 6 Găng tay (n i) 2 ôi 7 Bơm kim tiêm nh a ã ti t khuNn 10 ml 1 cái 8 Doxycycline 100 mg 10 viên 9 Lidocaine 1% 5ml 3 ng 10 Vitamin B1 10 mg 100 viên 11 Chi phí qu n lý và k thu t 1 trư ng h p * 7. Tri t s n nam (Ư c dùng cho m t trư ng h p) TT Tên thu c và v t tư nh m c 1 Microshield 2% (Sát khuNn sau r a tay) 10ml 2 Microshield PVP-S (Dung d ch I t h u cơ 10%) 10ml 3 Presept 2,5g (kh nhi m) 1 viên 4 Ch catgut NW 2213 (tép 1,5m) 1/3 tép 5 Ch lin (tép 1,5m) 1/3 tép 6 G c 0,50 m 7 Bông m 20 gr
  5. 8 Băng dính 5 m x 0,05 0,1 cu n 9 Găng tay (n i) 2 ôi 10 Bơm kim tiêm nh a ã ti t khuNn 10 ml 1 cái 11 Doxycycline 100 mg 16 viên 12 Lidocaine 1% 5ml 3 ng 13 Vi ta min C 100 mg 100 viên 14 Vitamin B1 10 mg 100 viên 15 Chi phí qu n lý và k thu t 1 trư ng h p * 8. Tri t s n n (Ư c dùng cho m t trư ng h p) TT Tên thu c và v t tư nh m c 1 Microshield 2% (Sát khuNn sau r a tay) 10ml 2 Microshield PVP-S (Dung d ch I t h u cơ 10%) 10ml 3 Presept 2,5g (kh nhi m) 1,5 viên 4 Ch catgut NW 2,0 (tép 1,5m) 1 tép 5 Ch lin (tép 1,5m) 1 tép 6 G c 1m 7 Bông m 20 gr 8 Găng tay (n i) 3 ôi 9 Băng dính 5m x 0,05 1/2 cu n 10 Dao m 1 cái 11 Bơm tiêm nh a ã ti t khuNn 2 cái 12 Doxycycline 100 mg 20 viên 13 Paracetamol 500 mg 4 viên 14 Diazepam 10 mg 1 ng 15 Pethidine 100 mg (ho c dolagan) 1 ng 16 Atropine 0,25 mg 2 ng 17 Lidocaine 1% 5ml 5 ng 18 Vitamin C 100 mg 100 viên 19 Vitamin B1 10 mg 100 viên 20 Chi phí qu n lý và k thu t 1 trư ng h p *
  6. Ghi chú: D trù Naloxone ng 1/4 mg cho 200 trư ng h p khi c n thi t *: Theo s i u ch nh hàng năm c a U ban qu c gia dân s /KHHG
Đồng bộ tài khoản