Quyết định số 38/1999/QĐ/BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 38/1999/QĐ/BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/1999/QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển giao cơ quan quản lý Bệnh viện khu vực chè Trần Phú từ trực thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam sang trực thuộc Trung tâm Y tế lao động do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/1999/QĐ/BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 38/1999/Q /BNN-TCCB Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 1999 QUY T NNH V VI C CHUY N GIAO CƠ QUAN QU N LÝ B NH VI N KHU V C CHÈ TR N PHÚ T TR C THU C T NG CÔNG TY CHÈ VI T NAM SANG TR C THU C TRUNG TÂM Y T LAO NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Công văn s 328/VPCP-VX ngày 25/1/1999 c a Văn phòng Chính ph v vi c s p x p các b nh vi n ngành; Căn c Công văn s 972 ngày 13/2/1999 c a B Y T v vi c qu n lý y t ngành B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a T ng Giám c T ng công ty Chè Vi t Nam, Giám c Trung tâm Y t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Chuy n giao cơ quan qu n lý B nh vi n khu v c chè Tr n Phú t tr c thu c T ng công ty Chè Vi t Nam sang tr c thu c Trung tâm Y t lao ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B nh vi n khu v c chè Tr n Phú là ơn v s nghi p y t , có nhi m v khám và ch a b nh cho cán b công nhân viên thu c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn và nhân dân trong khu v c. B nh vi n ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i kho b c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Tr s c a B nh vi n t t i t nh Phú Th (như hi n t i). i u 2. Giao cho T ng Giám c T ng công ty Chè Vi t Nam và Giám c Trung tâm Y t B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti n hành bàn giao và ti p nh n qu n lý nguyên tr ng B nh vi n khu v c chè Tr n Phú bao g m: nhi m v , cơ s v t ch t, lao ng, h sơ tài li u, tài s n khác liên quan, t ai hi n có (trên c s s li u quy t toán n 31 tháng 12 năm 1998, ch tiêu k ho ch 1999 và nh ng phát sinh n ngày bàn giao - ti p nh n B nh vi n). Giao cho các V thu c B theo ch c năng c a mình hư ng d n hai ơn v ti n hành bàn giao - ti p nh n và ph i ph i h p v i Giám c Trung tâm Y t qu n lý B nh vi n theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Giao cho Giám c Trung tâm Y t sau khi có ý ki n tham gia c a các cơ quan ch c năng thu c B ti n hành quy nh nhi m v , ph m vi ho t ng, t ch c biên ch , l l i làm vi c, b nhi m các ch c danh lãnh o, ch tiêu k ho ch, kinh phí c th c a B nh vi n khu v c chè Tr n Phú theo quy nh hi n hành và phân c p c a B . Vi c bàn giao và ti p nh n xong trư c ngày 31 tháng 3 năm 1999. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v thu c B có liên quan, T ng Giám c T ng công ty Chè Vi t Nam, Giám c Trung tâm Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Thi n Luân
Đồng bộ tài khoản