Quyết định số 38/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 38/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/2004/QĐ-BNN về việc đổi tên Trung tâm Phân tích, giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/2004/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 38/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH V VI C I TÊN TRUNG TÂM PHÂN TÍCH, GIÁM NNH VÀ THÍ NGHI M KI M DNCH TH C V T; QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM GIÁM NNH KI M DNCH TH C V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t năm 2001; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 88/2003/Q -BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c B o v th c v t; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. i tên Trung tâm Phân tích, giám nh và thí nghi m ki m d ch th c v t thành Trung tâm Giám nh ki m d ch th c v t. Trung tâm Giám nh ki m d ch th c v t là ơn v s nghi p v ki m d ch th c v t tr c thu c C c B o v th c v t, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. Tr s c a Trung tâm t t i 149 H c Di, ng a, Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Giám nh sinh v t gây h i l , sinh v t thu c i tư ng ki m d ch th c v t trên tài nguyên th c v t; th c v t, s n phNm th c v t xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; 2. ánh giá nguy cơ d ch h i trên th c v t, s n phNm th c v t nh p khNu; 3. T p h p thông tin v sinh v t gây h i tài nguyên th c v t c a Vi t Nam theo yêu c u c a nư c nh p khNu ho c các t ch c qu c t , cung c p thông tin v ki m d ch th c v t C c trư ng tr l i;
  2. 4. Tham gia xây d ng, s a i danh m c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam; 5. Tham gia nghiên c u, kh o sát v c i m sinh h c, sinh thái, quy lu t phát sinh phát tri n và xu t bi n pháp di t tr m t s i tư ng ki m d ch th c v t ch y u c a Vi t Nam; 6. i u tra, giám sát thành ph n sinh v t gây h i th c v t, s n phNm th c v t xu t khNu; th nghi m và xu t bi n pháp di t tr nh ng loài sinh v t là i tư ng ki m d ch th c v t c a nư c nh p khNu; 7. Tham gia xây d ng tiêu chuNn, quy trình v ki m d ch th c v t; 8. Ph i h p hu n luy n, b i dư ng chuyên môn v ki m d ch th c v t; 9. Xây d ng các tiêu b n, m u v t i tư ng ki m d ch th c v t ph c v công tác ki m d ch th c v t; 10. Tham gia các chương trình h p tác qu c t v ki m d ch th c v t; 11. Qu n lý viên ch c, tài chính, tài s n và các ngu n l c khác ư c C c giao; 12. Th c hi n các d ch v v ki m d ch th c v t; 13. Th c hi n các nhi m v khác ư c C c trư ng C c B o v th c v t giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh o Trung tâm: Lãnh o Trung tâm có Giám c và Phó giám c do C c trư ng C c B o v th c v t b nhi m theo qui nh. Giám c i u hành ho t ng c a Trung tâm, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và pháp lu t v ho t ng c a Trung tâm và v nhi m v ư c giao. Phó giám c giúp vi c Giám c, ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v th c hi n nhi m v ư c phân công. S lư ng Phó Giám c không quá 2 ngư i. 2. B máy giúp vi c Giám c Trung tâm: a) Phòng Hành chính t ng h p; b) Phòng Giám nh sinh v t gây h i; c) Phòng Kh o sát th c nghi m. C c trư ng C c B o v th c v t qui nh Quy ch làm vi c c a ơn v . i u 4. Hi u l c thi hành
  3. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph ; Quy t nh này thay th Quy t nh s 81 NN-TCCB/Q ngày 08 tháng 02 năm 1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phNm (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c thành l p Trung tâm Phân tích, giám nh và thí nghi m ki m d ch th c v t. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng b , V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c B , Giám c Trung tâm Giám nh ki m d ch th c v t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản