Quyết định số 38/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 38/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 38/QĐ-TTg về việc quy định việc phối hợp trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS qua đường biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 38/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ---------------------- S : 38/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH VI C PH I H P TRONG PHÒNG, CH NG LÂY NHI M HIV/AIDS QUA Ư NG BIÊN GI I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh v nguyên t c, n i dung, hình th c và trách nhi m th c hi n các ho t ng ph i h p trong phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i gi a các B , ngành, y ban nhân dân các c p nơi có ư ng biên gi i ho c c a khNu qu c t c a Vi t Nam (sau ây g i t t là cơ quan qu n lý nhà nư c c a Vi t Nam) v i các cơ quan tương ng c a các nư c có chung ư ng biên gi i v i Vi t Nam. 2. Quy t nh này áp d ng i v i các B , ngành, y ban nhân dân các c p nơi có ư ng biên gi i ho c c a khNu qu c t c a Vi t Nam liên quan n các ho t ng ph i h p phòng, ch ng HIV/AIDS. i u 2. Nguyên t c th c hi n vi c ph i h p 1. Phù h p v i l i ích qu c gia và ư ng l i i ngo i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Tôn tr ng ch quy n và không can thi p vào công vi c n i b c a các qu c gia khác. 3. Phù h p v i các nguyên t c cơ b n khác c a pháp lu t qu c t . 4. Phù h p v i i u ư c qu c t v phòng, ch ng HIV/AIDS mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 5. Phù h p v i pháp lu t v phòng, ch ng HIV/AIDS và pháp lu t khác có liên quan c a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c có chung ư ng biên gi i.
  2. 6. Phù h p v i ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan tr c ti p th c hi n các ho t ng ph i h p. i u 3. N i dung ph i h p 1. Trao i thông tin, kinh nghi m v phòng, ch ng HIV/AIDS v i nư c có chung ư ng biên gi i. 2. Ph i h p trong vi c tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng HIV/AIDS qua ư ng biên gi i, bao g m: a) i u tra, kh o sát v th c tr ng tình hình lây truy n HIV/AIDS t i các khu v c có chung ư ng biên gi i; b) Thông tin, giáo d c truy n thông nh m thay i hành vi b ng nhi u hình th c phong phú, a d ng và b ng ngôn ng c a các dân t c sinh s ng t i khu v c có chung ư ng biên gi i; c) Cung c p mi n phí ho c bán tr giá bao cao su, bơm kim tiêm s ch thông qua các chương trình, d án; d) Khám và i u tr các b nh lây truy n qua ư ng tình d c t i khu v c có chung ư ng biên gi i; ) Tư v n, chăm sóc, i u tr cho ngư i nhi m HIV/AIDS t i khu v c có chung ư ng biên gi i. 3. L ng ghép các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS khi ti n hành các ho t ng ph i h p v phòng, ch ng ma túy, m i dâm, buôn bán ph n , tr em qua ư ng biên gi i và các t n n xã h i khác. 4. Các n i dung ph i h p khác phù h p v i tình hình th c t t ng a phương. i u 4. Hình th c ph i h p 1. Ký k t các th a thu n qu c t ho c trao i văn ki n t o thành th a thu n qu c t . 2. Xây d ng k ho ch ph i h p trong phòng, ch ng HIV/AIDS t i khu v c có chung ư ng biên gi i. 3. T ch c các bu i h p nh kỳ ho c trao i thông tin, chia s kinh nghi m gi a các B , ngành, y ban nhân dân các c p c a Vi t Nam v i các cơ quan tương ng c a nư c có chung ư ng biên gi i ki m i m, rút kinh nghi m i v i các ho t ng phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i. 4. Các hình th c ph i h p khác phù h p v i tình hình th c t c a B , ngành và a phương. i u 5. Trách nhi m th c hi n
  3. 1. B Y t : a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan: - Tham mưu cho c p có thNm quy n trong vi c xây d ng, àm phán và ký k t các i u ư c qu c t v phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS v i các nư c có chung ư ng biên gi i; - Tr c ti p àm phán và ký k t các th a thu n qu c t v phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS v i các cơ quan tương ng c a các nư c có chung ư ng biên gi i; b) T ch c th c hi n các i u ư c qu c t và th a thu n qu c t v phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i; c) Hư ng d n, ch o S Y t các t nh có ư ng biên gi i th c hi n công tác phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i theo quy nh t i i u 3 Quy t nh này. 2. B Công an: a) Tham mưu cho c p có thNm quy n v các n i dung phòng, ch ng HIV/AIDS khi ký k t các i u ư c qu c t v phòng, ch ng t i ph m ma túy, buôn bán ph n , tr em và các t n n xã h i khác v i các nư c có chung ư ng biên gi i; b) Nghiên c u, l ng ghép các n i dung v phòng, ch ng HIV/AIDS khi ký k t các th a thu n qu c t v phòng, ch ng t i ph m ma túy, buôn bán ph n , tr em và các t n n xã h i khác v i các nư c có chung ư ng biên gi i; c) Th c hi n vi c l ng ghép các n i dung v phòng, ch ng HIV/AIDS khi tri n khai các ho t ng v phòng, ch ng t i ph m ma túy, buôn bán ph n , tr em và các t n n xã h i khác t i khu v c có chung ư ng biên gi i; d) Ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan trong vi c t ch c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i theo quy nh t i i u 3 Quy t nh này; ) Ch o l c lư ng công an các c p cung c p thông tin v tình hình qu n lý nhân khNu trên a bàn ư c giao qu n lý và ph i h p v i cơ quan y t cùng c p trong vi c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS. 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i: a) Tham mưu cho c p có thNm quy n v các n i dung phòng, ch ng HIV/AIDS khi ký k t các i u ư c qu c t v phòng, ch ng m i dâm, cai nghi n ph c h i cho ngư i nghi n ma tuý và h tr tái hoà nh p c ng ng cho ph n , tr em b buôn bán t nư c ngoài tr v (sau ây g i chung là phòng, ch ng m i dâm, ma tuý và các t n n xã h i khác) v i các nư c có chung ư ng biên gi i;
  4. b) Nghiên c u, l ng ghép các n i dung v phòng, ch ng HIV/AIDS vào các th a thu n qu c t v phòng, ch ng m i dâm, ma tuý và các t n n xã h i khác v i các nư c có chung ư ng biên gi i; c) Th c hi n vi c l ng ghép các n i dung v phòng, ch ng HIV/AIDS khi tri n khai các ho t ng v phòng, ch ng m i dâm, ma tuý và các t n n xã h i khác t i khu v c có chung ư ng biên gi i; d) Ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan trong vi c t ch c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i theo quy nh t i i u 3 Quy t nh này; ) Hư ng d n, ch o S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh có ư ng biên gi i: - Th c hi n vi c l ng ghép công tác phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua biên gi i v i công tác phòng, ch ng m i dâm, ma tuý và các t n n xã h i khác; - Ph i h p v i cơ quan y t cùng c p trong vi c t ch c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS. 4. B Qu c phòng: a) Tham mưu cho c p có thNm quy n v các n i dung phòng, ch ng HIV/AIDS khi ký k t các i u ư c qu c t v an ninh, qu c phòng v i các nư c có chung ư ng biên gi i; b) Nghiên c u, l ng ghép các n i dung v phòng, ch ng HIV/AIDS vào các th a thu n qu c t v an ninh, qu c phòng v i các nư c có chung ư ng biên gi i; c) Th c hi n vi c l ng ghép các n i dung v phòng, ch ng HIV/AIDS khi tri n khai các ho t ng v an ninh, qu c phòng t i khu v c có chung ư ng biên gi i; d) Ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan trong vi c t ch c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i theo quy nh t i i u 3 Quy t nh này; ) Ch o các ơn v quân i óng quân t i khu v c biên gi i l ng ghép các ho t ng thông tin, giáo d c, truy n thông v phòng, ch ng HIV/AIDS vào các ho t ng c a ơn v và tuyên truy n, giáo d c cho nhân dân trên a bàn óng quân. e) Ch o các ơn v B i Biên phòng óng quân t i khu v c biên gi i: - L ng ghép các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS v i các ho t ng b o v ch quy n, an ninh biên gi i qu c gia và u tranh phòng, ch ng ma túy, m i dâm, buôn bán ph n , tr em qua biên gi i; - Ph i h p v i cơ quan công an trên a bàn trong vi c qu n lý nhân khNu các xã, phư ng, th tr n có ư ng biên gi i cung c p thông tin và ph i h p v i cơ quan y t cùng c p trong vi c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS;
  5. 5. B Ngo i giao có trách nhi m nghiên c u l ng ghép các ho t ng phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i khi ti n hành thNm nh các i u ư c qu c t và th a thu n qu c t . 6. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi, ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m nghiên c u l ng ghép các ho t ng phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i khi ký k t các th a thu n qu c t ho c tham mưu cho Chính ph l ng ghép các n i dung v phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i khi ký k t các i u ư c qu c t . 7. Trách nhi m c a y ban nhân dân các c p: a) y ban nhân dân c p t nh: - àm phán và ký k t các th a thu n qu c t v i cơ quan tương ng c a các nư c có chung ư ng biên gi i v vi c tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i theo các n i dung qui nh t i i u 3 c a Quy t nh này, c bi t chú tr ng vi c àm phán các th a thu n v vi c t ch c các ho t ng d phòng lây nhi m HIV/AIDS t i các i m vui chơi gi i trí, ch ư ng biên t i khu v c ư ng biên gi i; - Ch o Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm ti n hành vi c l ng ghép và tri n khai các ho t ng phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i v i các ho t ng phòng, ch ng ma túy, m i dâm, buôn bán tr em, ph n qua ư ng biên gi i; - Ch o các cơ quan chuyên môn thu c thNm quy n qu n lý t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i. b) y ban nhân dân c p huy n: - T ch c tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i theo ch o c a y ban nhân dân t nh; - Nghiên c u tình hình th c t c a a phương xu t v i y ban nhân dân c p t nh các bi n pháp phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i. c) y ban nhân dân c p xã: - T ch c tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i theo ch o c a y ban nhân dân c p huy n; - Nghiên c u tình hình th c t c a a phương xu t v i y ban nhân dân huy n trình y ban nhân dân c p t nh v các bi n pháp phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua ư ng biên gi i. i u 6. Kinh phí th c hi n
  6. Hàng năm, các b , ngành, a phương l p k ho ch b trí và s d ng ngân sách tri n khai các ho t ng phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS qua biên gi i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 8. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph theo quy nh t i kho n 2 i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Trương Vĩnh Tr ng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo - Lưu: Văn thư, VX (5b).Hà
Đồng bộ tài khoản